Sdělení č. 89/2008 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Peruánské republiky o hospodářské a průmyslové spolupráci

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2008-89
Datum vyhlášení 30.12.2008
Uzavření smlouvy 06.12.2007
Platnost od 12.09.2008
Aktuální znění 12.09.2008

89

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 6. prosince 2007 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Peruánské republiky o hospodářské a průmyslové spolupráci.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 8 dne 12. září 2008.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Peruánské republiky o hospodářské a průmyslové spolupráci

Vláda České republiky a vláda Peruánské republiky (dále jen „Strany“),

přejíce si posílit vzájemnou hospodářskou a průmyslovou spolupráci ve prospěch ekonomického a sociálního rozvoje obou států;

vedeny zájmem stanovit vhodný rámec pro stálý dialog mezi Stranami, který by umožnil analyzovat a přijímat opatření směřující k podpoře hospodářské, průmyslové a investiční spolupráce, se zvláštní pozorností věnovanou rozvoji malých a středních podniků;

respektujíce závazky, které vyplývají z členství České republiky v Evropské unii a z členství Peruánské republiky v Andském společenství,

se dohodly na následujícím:

ČLÁNEK 1

Všeobecná ustanovení

1. Cílem této dohody je podpora a rozvoj hospodářských, průmyslových a investičních vztahů mezi Českou republikou a Peruánskou republikou v souladu s příslušnými platnými vnitrostátními právními řády a s ustanoveními této dohody.

2. Za tímto účelem budou Strany podporovat spolupráci mezi osobami, veřejnými a soukromými podniky a institucemi obou států s cílem zvýšit úroveň hospodářských vztahů, s důrazem na rozvoj malých a středních podniků.

ČLÁNEK 2

Oblasti spolupráce

Strany se zavazují podporovat hospodářskou spolupráci v oblastech a způsoby, které budou upřesněny vzájemnou dohodou, a to především v následujících oblastech:

a) Energetika (výstavba a modernizace elektráren, distribučních sítí a elektrického vedení: hydroenergetické projekty; dodávky zařízení, příslušenství a náhradních dílů, mimo jiné);

b) Zemědělsko-průmyslový rozvoj;

c) Strojírenství (automobilový průmysl, obráběcí a textilní stroje, elektromotory, traktory, zemědělská technika, mimo jiné);

d) Technologie na ochranu životního prostředí (zalesňování, úprava vody, zpracování odpadu, mimo jiné);

e) Podpora udržitelného rozvoje lesů;

f) Průzkum a využívání přírodních zdrojů, zejména souvisejících s důlním průmyslem;

g) Systémy městské dopravy a infrastruktury;

h) Technické normy, certifikace a metrologie;

i) Další oblasti společného zájmu.

ČLÁNEK 3

Způsoby spolupráce

1. Strany se budou vhodným způsobem informovat o národních hospodářských programech, jakož i o perspektivách a prioritách uvedených v těchto programech, které budou mít vliv na hospodářské vztahy mezi oběma státy.

2. Strany budou podporovat investiční příležitosti a možnosti hospodářské spolupráce mezi fyzickými a právnickými osobami obou států formou vzájemné výměny informací a zkušeností, posilováním spolupráce mezi agenturami a institucemi na podporu obchodu, průmyslu a investic. Stejně tak budou podporovat spolupráci mezi podnikatelskými sdruženími obou států.

3. Strany budou podporovat uskutečňování podnikatelských misí, organizaci a/nebo účast na mezinárodních veletrzích a výstavách, sympoziích, konferencích a jiné aktivity, které přispějí k rozvoji vzájemných hospodářských vztahů a ke vzniku nových podnikatelských příležitostí.

4. Strany budou podporovat intenzivnější účast malých a středních podniků na rozvoji vzájemných hospodářských vztahů.

5. Strany budou podporovat spolupráci mezi českými a peruánskými fyzickými a právnickými osobami v oblastech společného zájmu ve třetích zemích.

ČLÁNEK 4

Smíšená česko-peruánská komise pro hospodářskou a průmyslovou spolupráci

1. S cílem usnadnit aplikaci této dohody a ve snaze posílit hospodářskou a průmyslovou spolupráci mezi oběma státy Strany zakládají Smíšenou česko-peruánskou komisi pro hospodářskou a průmyslovou spolupráci, dále jen „Komise“.

2. Komise bude, mimo jiné, vykonávat následující funkce:

a) hodnotit vývoj a perspektivy dvoustranné hospodářské, průmyslové a investiční spolupráce;

b) navrhovat, vyhodnocovat a určovat prioritní oblasti, v nichž by bylo možné uskutečňovat konkrétní projekty hospodářské a podnikatelské spolupráce, náležitosti potřebné pro jejich uskutečňování, jakož i projekty a programy spolupráce zahrnující stanovení strategických cílů a směrů činnosti;

c) věnovat zvláštní pozornost intenzivnější účasti malých a středních podniků na rozvoji dvoustranných hospodářských vztahů;

d) podporovat rozvoj průmyslové, technické a technologické spolupráce, jakož i spolupráce v oblasti certifikací, licencí a metrologie, včetně výměny informací z těchto oblastí;

e) napomáhat spolupráci mezi agenturami specializovanými na podporu investic za účelem rozvoje společných programů zaměřených na posilování toku investic mezi oběma státy;

f) hodnotit plnění této dohody a sjednaných projektů a programů spolupráce;

g) být poradním orgánem Stran pro oblast hospodářské, průmyslové a investiční spolupráce.

3. Komisi budou společně předsedat představitelé Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstva produkce Peru na úrovni náměstků ministrů, nebo jejich zástupci, nebo náměstky ministra určení funkcionáři.

4. Komise se budou zúčastňovat představitelé různých orgánů a institucí veřejného sektoru obou států a Komise bude moci ke své činnosti přizvat zástupce soukromého sektoru, kteří budou mít zájem o rozvoj vzájemné spolupráce.

5. Komise bude moci vytvářet skupiny expertů ad hoc či trvalé povahy a přenášet na ně úkoly. Zprávy a doporučení těchto skupin, stejně jako dalších státních orgánů, osob a institucí uvedených v odstavci 4, budou předkládány k posouzení Komisi.

6. Komise se bude scházet když to Strany uznají za vhodné, střídavě v Praze a v Limě v dohodnutých termínech, přičemž takové schůzky bude možné uskutečňovat též prostřednictvím videokonferencí.

ČLÁNEK 5

Konzultace

Strany mohou na žádost kterékoliv z nich přímo nebo prostřednictvím Komise kdykoliv uskutečnit konzultace o jakékoliv otázce, která ovlivňuje nebo by mohla ovlivnit výklad nebo provádění této dohody.

ČLÁNEK 6

Zvláštní ustanovení

1. Ustanovení této dohody budou prováděna tak, aby nebyla v rozporu se závazky vyplývajícími z členství České republiky v Evropské unii a z členství Peruánské republiky v Andském společenství.

2. Tuto dohodu nelze provádět ani vykládat způsobem, který by měnil nebo ovlivňoval závazky vyplývající z následujících právních dokumentů:

- Dohoda z Cartageny;

- Dohoda o zřízení a statutu Soudu Andského společenství a dalších nástrojích, které podle článku 1 Dohody o Soudu tvoří právní uspořádání Andského společenství;

- Dohoda o spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím na straně jedné a Cartagenskou dohodou a jejími členskými státy, Bolívií, Kolumbií, Ekvádorem, Peru a Venezuelou, na straně druhé (Cartagena, 1983);

- Rámcová dohoda o spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím a Cartagenskou dohodou a jejími členskými státy, Bolívijskou republikou, Kolumbijskou republikou, Ekvádorskou republikou, Peruánskou republikou a Venezuelskou republikou (Kodaň, 1993);

- Dohoda o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Andským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé (Řím, 2003);

- Jakákoli jiná dohoda, která bude uzavřena mezi Evropským společenstvím nebo Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Peruánskou republikou nebo Andským společenstvím na straně druhé.

ČLÁNEK 7

Změny

Na žádost jedné ze Stran lze tuto dohodu měnit po vzájemné dohodě obou Stran.

ČLÁNEK 8

Vstup v platnost

Tato dohoda vstoupí v platnost dnem přijetí pozdější diplomatické nóty, která potvrdí splnění veškerých vnitřních formálních požadavků státu příslušné Strany, nezbytných pro vstup této dohody v platnost.

ČLÁNEK 9

Doba platnosti

Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou a může být kdykoli vypovězena jednou ze Stran prostřednictvím písemného oznámení zaslaného diplomatickou cestou druhé Straně 6 (šest) měsíců předem, po jejichž uplynutí její platnost skončí.

ČLÁNEK 10

Ukončení platnosti

V případě ukončení platnosti této dohody budou nadále prováděna její ustanovení týkající se nesplněných závazků vyplývajících z činností vykonávaných na jejím základě.


Podepsáno ve městě Praze dne 6. měsíce prosince roku 2007, ve dvou původních vyhotoveních v jazyce českém a španělském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky
Ing. Martin Říman v. r.
ministr průmyslu a obchodu

Za vládu Peruánské republiky
José Antonio García Belaúnde v. r.
ministr zahraničních věcí

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 12.09.2008 Aktuální znění (exportováno 28.05.2020 16:27)
0. 12.09.2008 Vyhlášené znění