Sdělení č. 78/2008 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o hospodářské a průmyslové spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Argentinské republiky

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2008-78
Datum vyhlášení 15.12.2008
Uzavření smlouvy 06.03.2006
Platnost od 02.10.2008
Aktuální znění 02.10.2008

78

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 6. března 2006 byla v Buenos Aires podepsána Dohoda o hospodářské a průmyslové spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Argentinské republiky.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku XI dne 2. října 2008.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Dohoda o hospodářské a průmyslové spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Argentinské republiky

Vláda České republiky a vláda Argentinské republiky, dále jen „Strany“;

s přáním vytvořit vhodný rámec pro trvalý dialog mezi Stranami, který by umožnil analyzovat a stanovovat opatření nezbytná pro posílení a rozvoj hospodářských vztahů ve prospěch obou států;

respektujíce závazky, které vyplývají z členství České republiky v Evropské unii a Argentinské republiky v organizaci MERCOSUR;

se dohodly na následujícím:

Cíle

Článek I

Strany budou na základě této Dohody podporovat v souladu s příslušnými zákony a předpisy platnými v obou státech rozvoj dvoustranných hospodářských vztahů a napomáhat hospodářské, průmyslové, technické a technologické spolupráci, jakož i vzájemnému toku investic.

Za tím účelem budou podněcovat spolupráci mezi osobami, podniky a veřejnými i soukromými institucemi z obou států s cílem zvýšit úroveň hospodářských vztahů, s důrazem na rozvoj malých a středních podniků.

Oblasti a způsoby spolupráce

Článek II

Strany se zavazují dohodnutými způsoby podporovat hospodářskou spolupráci v oblastech, které budou upřesněny vzájemnou dohodou.

Článek III

Činnosti předpokládané touto Dohodou se budou uskutečňovat na základě smluv nebo konkrétních dohod mezi osobami, podniky nebo veřejnými a/nebo soukromými organizacemi z obou států.

Článek IV

V rámci této Dohody se může jednat o následující činnosti:

a) vypracovávání studií a realizace společných projektů zaměřených na rozvoj průmyslu, výroby a zpracování surovin a energetických zdrojů, dopravy, telekomunikací a všech dalších oblastí společného zájmu;

b) spolupráce a uzavírání konkrétních dohod mezi soukromými a veřejnými podniky z obou států pro umožnění převodu technologií, technické pomoci, výchovy odborníků a vypracovávání společných studií včetně těch, které se týkají třetích zemí;

c) realizace podnikatelských misí, účast na mezinárodních veletrzích a výstavách, organizování veletrhů, sympozií, konferencí a dalších akcí, které přispějí k rozvoji vzájemných hospodářských vztahů a nových podnikatelských příležitostí;

d) výraznější účast malých a středních podniků na rozvoji vzájemných hospodářských vztahů se zvláštní pozorností věnovanou specifickým aspektům jejich spolupráce;

e) podpora rozvoje průmyslové, technické a technologické spolupráce a spolupráce v oblastech certifikací, licencí a metrologie, včetně výměny informací v těchto oblastech, jakož i podpora vypracovávání studií o investičních projektech;

f) podpora a vyhledávání příznivých podmínek pro financování projektů spolupráce dohodnutých v rámci této Dohody.

Tento výčet není omezující, a proto nevylučuje jiné oblasti a/nebo způsoby spolupráce, které Strany stanoví jako společný zájem.

Komise pro dvoustrannou hospodářskou spolupráci

Článek V

Strany, s cílem usnadnit provádění této Dohody a s přáním rozšiřovat a rozvíjet hospodářské a průmyslové vztahy, ustavují Komisi pro dvoustrannou hospodářskou spolupráci, dále jen „Komise“.

Článek VI

Komise bude vykonávat, mimo jiné, následující činnosti:

a) sloužit jako konzultační orgán Stran v oblastech hospodářské, průmyslové a investiční spolupráce;

b) vyměňovat informace o ekonomickém vývoji a programech rozvoje v každém z obou států a napomáhat vyhledávání příležitostí pro posílení dvoustranné hospodářské, průmyslové a investiční spolupráce;

c) věnovat zvláštní pozornost rozvoji spolupráce mezi malými a středními podniky obou států;

d) v rámci působnosti Stran usilovat o dosažení oboustranně uspokojivého řešení jakéhokoliv rozporu, který by vznikl ve dvoustranných hospodářských vztazích.

Článek VII

Komise bude společně vedena představiteli ministerstva odpovědného za vnější ekonomické vztahy v každé z obou Stran na úrovni státního tajemníka nebo náměstka ministra, podle okolností, nebo jimi pro tento účel pověřenými zástupci.

Komise bude moci přizvat k účasti představitele jiných orgánů a institucí veřejného sektoru obou států a do svých činností může zapojit též zástupce soukromého sektoru, kteří by mohli mít zájem o rozvíjení vzájemné spolupráce.

Článek VIII

Komise se bude scházet, kdykoliv to Strany uznají za vhodné, střídavě v České republice a v Argentinské republice.

Konzultace

Článek IX

Strany mohou na žádost jedné z nich přímo nebo prostřednictvím Komise kdykoliv uskutečnit konzultace o jakékoliv otázce, která ovlivňuje nebo by mohla ovlivnit výklad nebo provádění této Dohody.

Zvláštní ustanovení

Článek X

Ustanovení této Dohody budou prováděna tak, aby nebyla v rozporu se závazky vyplývajícími z členství České republiky v Evropské unii a z členství Argentinské republiky v organizaci MERCOSUR.

Tuto Dohodu nelze provádět ani vykládat způsobem, který by porušoval nebo ovlivňoval závazky vyplývající z následujících právních dokumentů:

- Rámcová dohoda o obchodní a hospodářské spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím a Argentinskou republikou (Luxemburg, 1990),

- Meziregionální rámcová dohoda o spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Společným jižním trhem a jeho smluvními stranami na straně druhé (Madrid, 1995), a/nebo

- jakékoliv jiné ujednání, které bude uzavřeno mezi Evropským společenstvím nebo Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Argentinskou republikou nebo organizací MERCOSUR na straně druhé.

Závěrečná ustanovení

Článek XI

Každá Strana písemně oznámí diplomatickou cestou druhé Straně splnění vnitřních formálních požadavků nezbytných pro vstup této Dohody v platnost. Dohoda vstoupí v platnost datem pozdější z těchto dvou notifikací.

Tato Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou a může být kdykoliv vypovězena jednou ze Stran prostřednictvím písemného oznámení zaslaného diplomatickou cestou druhé Straně šest (6) měsíců předem, po jejichž uplynutí její platnost skončí.

V případě ukončení platnosti této Dohody budou nadále prováděna její ustanovení týkající se nesplněných závazků z činností vykonávaných na jejím základě.


Dáno ve městě Buenos Aires dne 6. března 2006 ve dvou původních vyhotoveních v jazyce českém a španělském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

ZA VLÁDU ČESKÉ REPUBLIKY
Ing. Jiří Paroubek v. r.
předseda vlády

ZA VLÁDU ARGENTINSKÉ REPUBLIKY
Jorge Enrique Taiana v. r.
ministr zahraničních věcí

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 02.10.2008 Aktuální znění (exportováno 20.10.2020 15:55)
0. 02.10.2008 Vyhlášené znění