Sdělení č. 60/2008 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání v oblasti vysokého školství

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2008-60
Datum vyhlášení 19.08.2008
Uzavření smlouvy 23.03.2007
Platnost od 07.07.2008
Aktuální znění 07.07.2008

60

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 23. března 2007 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání v oblasti vysokého školství.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 9 odst. 1 dne 7. července 2008.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Dohoda

mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání v oblasti vysokého školství

Vláda České republiky a vláda Spolkové republiky Německo

(dále jen „smluvní strany“)

v duchu přátelských vztahů mezi státy smluvních stran,

s úmyslem podporovat výměnu a spolupráci v oblasti vědy a vysokého školství,

přejíce si usnadnit studentům státu každé ze smluvních stran přijetí ke studiu nebo pokračování ve studiu ve státě druhé smluvní strany,

vědomy si společných prvků, existujících ve státech smluvních stran v oblasti vysokého školství a vysokoškolského vzdělávání,

a odvolávajíce se na čl. 6 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o kulturní spolupráci z 30. září 1999

se dohodly takto:

Článek 1

Rozsah působnosti a vymezení pojmů

(1) Tato Dohoda platí pro přístup k vysokoškolskému studiu, pokračování ve studiu a další studium, přístup k doktorskému studiu a dalším akademickým kvalifikacím pro výuku na vysokých školách, jakož i k dosažení akademických a vědeckých hodností a kvalifikací.
V České republice se vztahuje na akreditované bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy. Ve Spolkové republice Německo se nevztahuje na základní studijní programy s dobou řádného studia kratší než tři roky.

(2) Ustanovení této Dohody se vztahují na akademické kvalifikace a s tím spojené doklady o vzdělání, které byly získány v České republice nebo ve Spolkové republice Německo.

(3) Vysokou školou ve smyslu této Dohody je

a) v České republice každé vzdělávací zařízení, které je považováno podle právních předpisů za veřejnou vysokou školu nebo státní vysokou školu nebo které je na základě státního souhlasu oprávněno působit jako soukromá vysoká škola;

b) ve Spolkové republice Německo každé státní vzdělávací zařízení, které je podle právních předpisů spolkových zemí vysokou školou, a každé nestátní vzdělávací zařízení, které bylo příslušným ministerstvem státně uznáno jako vysoká škola.

(4) Obě smluvní strany vedou seznamy vysokých škol podle odstavce 3. V České republice je seznam zveřejňován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na jeho webové stránce „msmt.cz“. Ve Spolkové republice Německo je seznam veden Konferencí rektorů vysokých škol (HRK) a zveřejněn na její webové stránce „Hochschulkompass“.

(5) Nedotčeny touto Dohodou zůstávají ve státech obou smluvních stran všechny právní předpisy upravující výkon povolání.

Článek 2

Přístup ke studiu na vysokých školách

(1) „Vysvědčení o maturitní zkoušce“, vydaná gymnázii v České republice a německé „Vysvědčení o všeobecné zralosti pro studium na vysoké škole“ („Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife“) se uznávají jako doklad opravňující k přístupu ke studiu na vysoké škole ve státě druhé smluvní strany.

(2) Jiná vysvědčení, která umožňují ve státě jedné ze smluvních stran přístup ke studiu na vysoké škole, mohou být ve státě druhé smluvní strany v souladu s jeho právními předpisy uznána jako doklad umožňující přístup ke studiu na vysoké škole.

Článek 3

Započtení studia a zkoušek a uznávání řádně ukončeného studia

(1) Příslušné výsledky částí studia a zkoušek budou započteny nebo uznány na základě žádosti v souladu se studijními, popř. zkušebními řády.

(2) Řádně ukončené studium bude za účelem dalšího studia uznáno na základě žádosti podle úrovní vzdělání uvedených v článku 7.

(3) Započtení nebo uznání může být spojeno s uložením podmínek, jestliže je to pro zamýšlené studium nebo podle příslušných předpisů dané vysoké školy nezbytné.

(4) Přístup ke státním zkouškám ve Spolkové republice Německo a s tím související započítávání a uznávání se řídí příslušnými vnitrostátními právními předpisy.

Článek 4

Přístup k doktorskému studiu

(1) Držitelé akademického titulu „magistr“ (ve zkratce „Mgr.“), „magistr umění“ (ve zkratce „MgA.“), „inženýr“ (ve zkratce „Ing.“), „inženýr architekt“ (ve zkratce „Ing. arch.“), jakož i držitelé akademického titulu „doktor medicíny“ (ve zkratce „MUDr.“), „doktor zubního lékařství“ (ve zkratce „MDDr.“) nebo „doktor veterinární medicíny“ (ve zkratce „MVDr.“), získaných po ukončení studia v České republice, mohou být přijati ke studiu za účelem získání doktorského titulu na vysokých školách ve Spolkové republice Německo v souladu s ustanoveními příslušného německého řádu pro doktorské studium.

(2) Studium za účelem získání německého doktorského titulu je umožněno rovněž držitelům akademických titulů „doktor přírodních věd“ (ve zkratce „RNDr.“), „doktor filozofie“ (ve zkratce „PhDr.“), „doktor farmacie“ (ve zkratce „PharmDr.“), „doktor práv“ (ve zkratce „JUDr.“), „doktor pedagogiky“ (ve zkratce „PaedDr.“), „doktor teologie“ (ve zkratce „ThDr.“) a „licenciát teologie“ (ve zkratce „ThLic“). O uznání nebo rozšíření „rigorózní práce“, obhájené v České republice, pro účely doktorského studia ve Spolkové republice Německo rozhodují vysoké školy ve Spolkové republice Německo podle ustanovení příslušného německého řádu pro doktorské studium.

(3) Držitelé diplomu, licenciátu nebo titulu „magistr umění“, získaného ve Spolkové republice Německo na univerzitách nebo jim na roveň postavených vysokých školách, absolventi německých státních zkoušek, jakož i držitelé stupně Master-/Magistergrad mohou být v České republice v souladu s podmínkami stanovenými příslušnou českou vysokou školou přijati ke studiu v doktorském studijním programu, jehož absolventům se uděluje akademický titul „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“) nebo „doktor teologie“ (ve zkratce „Th.D.“).

Článek 5

Spolupráce mezi vysokými školami

Tato Dohoda nevylučuje, aby nad její rámec byly mezi vysokými školami států obou smluvních stran uzavírány úmluvy, které podpoří mobilitu studentů, akademických a vědeckých pracovníků a spolupráci mezi vysokými školami.

Článek 6

Užívání akademických titulů a vědeckých hodností

(1) Držitelé akademických titulů udělených v České republice, které jsou uvedeny níže v tomto odstavci v tabulce, jsou oprávněni užívat je ve Spolkové republice Německo v té podobě, v jaké byly uděleny v České republice. Německý překlad znění jejich označení, uvedený rovněž níže v tabulce, může být (a to v závorkách) užíván pouze ve spojení s originální podobou. Držitelé akademických titulů „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“) a „doktor teologie“ (ve zkratce „Th.D.“) nebo vědecké hodnosti „kandidát věd“ (ve zkratce „CSc.“) mohou místo této zkratky uvádět zkratku „Dr.“. Totéž platí pro nejvyšší vědeckou hodnost „doktor věd“ (ve zkratce „DrSc.“) udělenou v České republice.

OznačeníZkratkaPřeklad
bakalářBc.Bakkalaureus
bakalář uměníBcA.Bakkalaureus der Kunst
magistrMgr.Magister
magistr uměníMgA.Magister der Kunst
inženýr*)Ing.*)Ingenieur*)
inženýr architekt*)Ing. arch.*)Ingenieur-Architekt*)
doktor medicínyMUDr.Doktor der Medizin
doktor zubního lékařstvíMDDr.Doktor der Zahnmedizin
doktor veterinární medicínyMVDr.Doktor der Veterinarmedizin
doktor přírodních vědRNDr.Doktor der Naturwissenschaften
doktor farmaciePharmDr.Doktor der Pharmazie
doktor filozofiePhDr.Doktor der Philosophie
doktor pedagogiky**)PaedDr.**)Doktor der Pädagogik**)
doktor právJUDr.Doktor der Rechte
licenciát teologieThLic.Lizenziat der Theologie
doktor teologieThDr.Doktor der Theologie
doktorPh.D./Dr.Doktor
doktor teologieTh.D.Doktor der Theologie
kandidát věd***)CSc.***)Kandidat der Wissenschaften***)
doktor věd****)DrSc.****)Doktor der Wissenschaften****)

*) Při užívání titulu inženýr je třeba brát zřetel na profesně právní úpravy ve Spolkové republice Německo (zákony spolkových zemí o inženýrských titulech).

**) Tento titul byl udělován v České republice do roku 1990.

***) Řízení o udělení této vědecké hodnosti bylo v České republice ukončeno dnem 31. 12. 2001.

****) Tato vědecká hodnost byla udělována v České republice do roku 2001.

(2) Držitelé akademických hodností přiznaných ve Spolkové republice Německo, které jsou uvedeny níže v tomto odstavci, jsou oprávněni tyto akademické hodnosti v České republice užívat v takové podobě, v jaké jim byla přiznána ve Spolkové republice Německo.

- Diplom z odborné vysoké školy s uvedením odborného zaměření

- Bachelor-/Bakkalaureusgrad, případně s uvedením odborného zaměření

- Diplom univerzity a jí na roveň postavené vysoké školy s uvedením odborného zaměření

- Magister Artium

- Lizenziat s uvedením odborného zaměření

- Master-/Magistergrad, případně s uvedením odborného zaměření

- Doktor s uvedením odborného zaměření

- Doctor habilitatus, případně s uvedením odborného zaměření

Článek 7

Uznávání řádně ukončeného studia

(1) Při uznávání nebo započítávání řádně ukončeného českého nebo německého studia podle článku 3 této Dohody se vychází z následujících přiřazení.

ÚrovněČeská republikaSpolková republika Německo
První úroveňbakalář (Bc.)
bakalář umění (BcA.)
Bachelor/Bakkalaureus
Diplom vysoké odborné školy - s uvedením odborného zaměření
Druhá úroveňinženýr (Ing.)
inženýr architekt (Ing. arch.)
magistr (Mgr.)
magistr umění (MgA.)
Diplom - s uvedením odborného zaměření
Diplom-lngenieur (Architektur)
Master-/Magistergrad
Magister Atrium
Lizenziat
První státní závěrečná zkouška
doktor medicíny (MUDr.)
doktor zubního lékařství (MDDr.)
doktor veterinární medicíny (MVDr.)
doktor přírodních věd (RNDr.)
doktor filozofie (PhDr.)
doktor farmacie (PharmDr.)
doktor práv (JUDr.)
doktor pedagogiky (PaedDr.)
doktor teologie (ThDr.)
licenciát teologie (ThLic.)
Třetí úroveňdoktor (Ph.D./Dr.)
doktor teologie (Th.D.)
kandidát věd (CSc.)
Doktorská hodnost s uvedením odborného zaměření

(2) Úspěšně ukončené habilitační řízení v České republice a ukončené habilitační řízení propůjčením venia legendi ve Spolkové republice Německo jsou uznány jako vzájemně rovnocenné kvalifikace pro samostatnou činnost ve výzkumu a výuce a pro účast v doktorském a habilitačním řízení jako zkoušející a oponent.

Článek 8

Stálá komise expertů

(1) Pro projednání všech otázek, které vyplynou z uplatňování této Dohody, včetně otázky možného jejího rozšíření, se zřizuje Stálá komise expertů (dále jen „Komise“). Úlohou Komise je pečovat o věcné naplňování Dohody, sledovat vývoj systémů vysokoškolského vzdělávání států smluvních stran a v případě potřeby předkládat návrhy na změny a doplnění této Dohody.

(2) Komise je složena ze zástupců obou smluvních stran; každá ze smluvních stran jmenuje až šest členů Komise. Seznamy jmenovaných členů Komise si budou smluvní strany předkládat diplomatickou cestou.

(3) Komise zasedá na přání kterékoliv ze smluvních stran. Místo jednání se dohodne diplomatickou cestou.

Článek 9

Platnost Dohody

(1) Tato Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou. Vstoupí v platnost dnem, kdy si smluvní strany navzájem notifikují, že příslušné vnitrostátní předpoklady pro vstup v platnost jsou splněny. Rozhodující je den doručení poslední notifikace.

(2) Každá ze smluvních stran může Dohodu vypovědět písemně diplomatickou cestou s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Ukončení platnosti této Dohody nemá vliv na závazky vzniklé na jejím základě.


Dáno v Praze dne 23. března 2007 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky
Mgr. Dana Kuchtová v. r.
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

Za vládu Spolkové republiky Německo
Helmut Elfenkämper v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Spolkové republiky Německo v České republice

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 07.07.2008 Aktuální znění (exportováno 16.01.2021 01:08)
0. 07.07.2008 Vyhlášené znění