Sdělení č. 54/2007 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury a hromadných sdělovacích prostředků Ruské federace na léta 2007 - 2009

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2007-54
Datum vyhlášení 02.07.2007
Uzavření smlouvy 27.04.2007
Platnost od 27.04.2007
Aktuální znění 27.04.2007

54

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 27. dubna 2007 byl v Moskvě podepsán Program spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury a hromadných sdělovacích prostředků Ruské federace na léta 2007 - 2009.

Program vstoupil v platnost na základě svého bodu (12) dne 27. dubna 2007.

České znění Programu se vyhlašuje současně.


PROGRAM SPOLUPRÁCE

mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury a hromadných sdělovacích prostředků Ruské federace na léta 2007 - 2009

Ministerstvo kultury České republiky a Ministerstvo kultury a hromadných sdělovacích prostředků Ruské federace (dále jen „strany“),

vedeny přáním rozvíjet a prohlubovat přátelské vztahy mezi Českou republikou a Ruskou federací a podporovat vzájemné porozumění mezi českým a ruským národem

a v souladu s Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o spolupráci v oblasti kultury, vědy a školství, podepsanou dne 5. března 1996 v Moskvě,

se dohodly takto:

(1) Strany budou rozvíjet spolupráci v oblasti hudby, divadelního a tanečního umění, audiovizuální tvorby, výtvarného umění, knihoven, muzeí, ochrany předmětů kulturního dědictví, lidových řemesel, užitého umění, lidové tvořivosti a také jiných druhů činnosti v oblasti kultury a umění.

(2) Strany budou na principu reciprocity podporovat přímé kontakty mezi organizacemi a institucemi působícími v oblasti profesionálního umění, hudby, divadla a tance. Strany budou v rámci svých kompetencí napomáhat navazování přímých kontaktů mezi tvůrčími svazy, odborníky v oblasti kultury a umění, profesními sdruženími a dalšími kulturními organizacemi a institucemi obou zemí působícími v oblasti kultury.

(3) Strany budou na principu reciprocity podporovat výměnu informací a odborníků v oblasti kultury. Finanční a organizační podmínky výměn odborníků budou dohodnuty v jednotlivých případech diplomatickou cestou. Strany se budou navzájem informovat o prioritních směrech činnosti v oblasti kultury jak na bilaterální úrovni, tak v rámci mezinárodních seminářů a sympozií.

(4) Strany budou v souladu s mezinárodním právem a vnitrostátními právními předpisy platnými v České republice a v Ruské federaci v rámci svých kompetencí rozvíjet spolupráci při pátrání po kulturních statcích, které se ocitly cestou nezákonného dovozu na území státu druhé strany, a při jejich navracení. V rámci svých kompetencí a v souladu s vnitrostátními právními předpisy platnými v České republice a v Ruské federaci budou strany poskytovat součinnost při navracení nezákonně vyvezených kulturních statků, přijímat opatření k zabránění nezákonnému dovozu a vývozu kulturních statků a vyměňovat si informace v dané oblasti.

(5) Strany budou na principu reciprocity podporovat spolupráci v oblasti filmového průmyslu, pořádání akcí s filmem na nekomerčním základě, navazování přímých kontaktů mezi českými a ruskými organizacemi v oblasti audiovize, vzájemnou účast na mezinárodních filmových festivalech, pořádaných na území států stran, v souladu se stanovami těchto organizací.

(6) Strany budou spolupracovat v oblasti ochrany, uchování a restaurování památek a kulturněhistorických objektů. Spolupráce v této oblasti bude zahrnovat výměnu zkušeností v dané problematice včetně oblasti financování ochrany, obnovy, restaurování a využití movitých a nemovitých kulturních památek a památkově chráněných území. Formy oboustranné spolupráce jsou předmětem dohody přímo mezi příslušnými úřady a institucemi České republiky a Ruské federace.

(7) Strany budou napomáhat rozvoji spolupráce v oblasti knihovnictví, vydávání knih, a jejich distribuci cestou navazování přímých kontaktů mezi organizacemi a institucemi obou zemí působících v dané oblasti, a taktéž budou podporovat organizování a konání společných tvůrčích seminářů, setkání a kulatých stolů za účasti českých a ruských spisovatelů, básníků, překladatelů. Strany budou v rámci svých kompetencí podporovat provádění speciálních programů a projektů zaměřených na překlady a vydávání klasických i současných děl českých a ruských autorů, zajímavých pro čtenáře České republiky a Ruské federace.

(8) Strany budou napomáhat rozšiřování přímých kontaktů mezi organizacemi a institucemi působícími v oblasti neprofesionálního umění a lidové tvorby, organizaci výstav prací lidových umělců včetně umělecké činnosti dětí a mládeže, konání tvůrčích seminářů, mistrovských lekcí a taktéž účasti folklórních souborů a umělců na festivalech lidové tvorby, konaných na území České republiky a Ruské federace.

(9) Strany budou podporovat navazování přímých kontaktů mezi českými a ruskými muzei a galeriemi a taktéž výměnu informací o nejvýznamnějších výstavních projektech na území České republiky a Ruské federace. Organizační a finanční podmínky konání výstav jsou předmětem dohody mezi příslušnými organizacemi.

(10) Finanční a organizační podmínky konání jednotlivých kulturních akcí jsou předmětem dohody přímo mezi příslušnými organizacemi.

(11) Koordinace všech druhů činností v rámci tohoto Programu se bude uskutečňovat buď přímo mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury a hromadných sdělovacích prostředků Ruské federace, nebo mezi jejich příslušnými organizacemi. Případné pochybnosti při výkladu a provádění ustanovení tohoto Programu budou strany řešit cestou jednání a konzultací. Ustanovení tohoto Programu nevylučují jiné formy spolupráce, jejichž realizace bude předmětem dalších dohod diplomatickou cestou.

(12) Tento Program vstupuje v platnost dnem jeho podpisu a zůstává v platnosti do 31. prosince 2009. Platnost tohoto Programu se automaticky prodlužuje do doby vstupu v platnost nového programu, pokud jej jedna ze stran písemně nevypoví s šestiměsíční výpovědní lhůtou.


Dáno v Moskvě 27. dubna 2007 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém a ruském jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo kultury České republiky
Miroslav Kostelka v. r.

Za Ministerstvo kultury a hromadných sdělovacích prostředků Ruské federace
Alexandr Sergejevič Sokolov v. r.

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 27.04.2007 Aktuální znění (exportováno 26.09.2020 06:57)
0. 27.04.2007 Vyhlášené znění