Sdělení č. 14/2007 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňují sdělení č. 159/1997 Sb., č. 186/1998 Sb., č. 54/1999 Sb., č. 93/2000 Sb. m. s., č. 6/2002 Sb. m. s., č. 65/2003 Sb. m. s., č. 77/2004 Sb. m. s. a č. 33/2005 Sb. m. s. o vyhlášení přijetí změn a doplňků „Přílohy A - Všeobecná ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů“ a „Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě“ Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2007-14
Datum vyhlášení 01.03.2007
Platnost od 01.01.2007
Aktuální znění 01.01.2007

14

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí,

kterým se doplňují sdělení č. 159/1997 Sb., č. 186/1998 Sb., č. 54/1999 Sb., č. 93/2000 Sb. m. s., č. 6/2002 Sb. m. s., č. 65/2003 Sb. m. s., č. 77/2004 Sb. m. s. a č. 33/2005 Sb. m. s. o vyhlášení přijetí změn a doplňků „Přílohy A - Všeobecná ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů" a „Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě“ Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)*)

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že na zasedáních Pracovní skupiny pro přepravu nebezpečných věcí Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů v letech 2005 a 2006 byly vypracovány návrhy změn a doplňků „Přílohy A - Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů" a „Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě" Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR).

Změny a doplňky „Přílohy A" a „Přílohy B" vstoupily v platnost na základě článku 14 odst. 3 Dohody ADR dne 1. ledna 2007 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku. Současně platnost „Přílohy A" a „Přílohy B" vyhlášených před 1. lednem 2007 končí dnem 30. června 2007, pokud není v nových přechodných ustanoveních stanoveno jinak.

Anglické znění „Přílohy A" a „Přílohy B" a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


ADR

ADR

Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí

platná od 1. ledna 2007

OBSAH

OBSAH

Poznámky pod čarou

*) Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), přijatá v Ženevě dne 30. září 1957, byla vyhlášena pod č. 64/1987 Sb.


PŘÍLOHA A

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE NEBEZPEČNÝCH LÁTEK A PŘEDMĚTŮ

ČÁST 1 - Všeobecná ustanovení

Část 1

ČÁST 2 - Klasifikace

Část 2

ČÁST 3 - Vyjmenování nebezpečných věcí, zvláštní ustanovení a vynětí z platnosti pro omezená množství

Část 3

ČÁST 4 - Ustanovení o používání obalů a cisteren

Část 4

ČÁST 5 - Postupy při odeslání

Část 5

ČÁST 6 - Požadavky na konstrukci a zkoušení obalů, velkých nádob pro volně ložené látky (IBC), velkých obalů a cisteren

Část 6

ČÁST 7 - Ustanovení o podmínkách přepravy, nakládky, vykládky a manipulace

Část 7

PŘÍLOHA B

USTANOVENÍ O DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH A O PŘEPRAVĚ

ČÁST 8 - Požadavky na osádky vozidel, jejich výbavu, provoz a průvodní doklady

Část 8

ČÁST 9 - Požadavky na konstrukci a schvalování vozidel

Část 9

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.2007 Aktuální znění (exportováno 02.10.2020 00:22)
0. 01.01.2007 Vyhlášené znění