Sdělení č. 81/2006 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, terorizmu a nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2006-81
Datum vyhlášení 08.09.2006
Uzavření smlouvy 30.06.1997
Platnost od 05.09.1997
Aktuální znění 05.09.1997

81

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 30. června 1997 byla v Kyjevě podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, terorizmu a nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 11 odst. 1 dne 5. září 1997.

České znění Dohody a ruské znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny

o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, terorizmu a nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami

Vláda České republiky a vláda Ukrajiny (dále jen „smluvní strany“),

vedeny snahou rozvíjet a upevňovat vztahy přátelství a vzájemné spolupráce,

znepokojeny růstem trestné činnosti, zvláště mezinárodního organizovaného zločinu, šířením terorizmu, nedovoleného obchodu s omamnými a psychotropními látkami a zvýšením nelegální migrace,

rozhodnuty spojit své úsilí v oblasti činnosti směřující k zajištění bezpečnosti svých států,

vedeny zásadami svrchovanosti, rovnosti, vzájemnosti a oboustranné výhodnosti,

se dohodly takto:

Článek 1

1. Smluvní strany budou spolupracovat a poskytovat si vzájemně pomoc při ochraně bezpečnosti a veřejného pořádku, při prevenci a odhalování trestných činů a zjišťování jejich pachatelů, zejména v oblasti:

1.1 boje proti terorizmu,

1.2 boje proti organizovanému zločinu,

1.3 boje proti nezákonnému získávání a držení zbraní, střeliva, výbušnin, otravných, nervově paralytických a radioaktivních látek a také nedovolenému obchodu s nimi,

1.4 boje proti nedovolené výrobě, držení, získávání, vývozu, dovozu a průvozu omamných a psychotropních látek a prekurzorů a také nedovolenému obchodu s nimi,

1.5 boje proti padělání peněz a rozšiřování padělaných peněz,

1.6 boje proti padělání a nezákonnému pozměňování a rozšiřování cenných papírů a úředních dokladů,

1.7 boje proti trestným činům ve sféře ekonomiky, nezákonným finančním operacím a legalizaci výnosů z trestné činnosti,

1.8 boje proti trestným činům zaměřeným proti životu, zdraví, svobodě a lidské důstojnosti, jakož i proti majetkovým trestným činům,

1.9 pátrání po pohřešovaných osobách a identifikace neznámých osob a nepoznaných mrtvol,

1.10 pátrání po osobách podezřelých ze spáchání trestných činů, jakož i po osobách, které se vyhýbají trestní odpovědnosti nebo výkonu trestu,

1.11 pátrání po odcizených věcech a dalších předmětech souvisejících s trestnou činností,

1.12 boje s trestnou činností, jejímž objektem jsou předměty kulturní a historické hodnoty,

1.13 boje proti krádežím motorových vozidel, jejich pašování a padělání dokladů k nim,

1.14 boje proti obchodu s lidmi a kuplířství,

1.15 boje proti nelegální migraci a nelegálnímu pobytu osob.

2. Vzájemná spolupráce smluvních stran bude prováděna zejména formou:

2.1 výměny materiálu, vědeckotechnických a právních informací a výsledků expertíz,

2.2 výměny informací o systémech operativních a kriminalistických evidencí a možnostech jejich využívání,

2.3 dodávek speciální techniky používané v boji s trestnou činností,

2.4 výměny zkušeností a součinnosti při odborné přípravě specialistů,

2.5 výměny informací o vnitrostátních právních předpisech vztahujících se k předmětu této dohody.

3. Tato dohoda nebrání smluvním stranám v navázání a rozvíjení i jiných, vzájemně přijatelných forem spolupráce.

Článek 2

1. Příslušné orgány smluvních stran, t.j. na české straně Ministerstvo vnitra a Ministerstvo financí a na ukrajinské straně Ministerstvo vnitra, Generální prokuratura, Bezpečnostní služba, Státní výbor pro záležitosti ochrany státních hranic, Státní celní výbor a Státní výbor pro záležitosti národností a migrace, budou organizovat setkání za účelem vyhodnocování spolupráce podle této dohody a jejího zkvalitňování.

2. K realizaci spolupráce podle této dohody příslušné orgány smluvních stran mohou uzavírat protokoly s uvedením konkrétních úseků spolupráce včetně způsobů spojení.

Článek 3

1. Při realizaci spolupráce podle této dohody se použijí právní předpisy státu dožádané smluvní strany. Na žádost žádající smluvní strany mohou být použity procesní předpisy jejího státu, pokud tomu nebrání právní předpisy dožádaného státu.

2. Za účelem koordinace činnosti při odhalování trestných činů mohou příslušné orgány smluvních stran vysílat své pracovníky na území státu druhé smluvní strany.

Článek 4

Za účelem ochrany vzájemně předávaných osobních údajů (dále jen „údaje“) v rámci spolupráce smluvních stran, v souladu s vnitrostátními právními předpisy, je třeba dodržet tyto podmínky:

1) Smluvní strana, která údaje obdržela, je může použít pouze pro účely a za podmínek stanovených dožádanou smluvní stranou.

2) Smluvní strana, která přijala údaje, na žádost smluvní strany, která je poskytla, podá informace o použití předaných údajů a o výsledcích dosažených jejich pomocí.

3) Údaje se mohou předávat výlučně příslušným orgánům. Poskytování údajů jiným orgánům je možné pouze na základě písemného souhlasu smluvní strany, která údaje poskytla.

4) Dožádaná smluvní strana je povinna dbát na správnost poskytnutých údajů, jakož i na to, zda je poskytnutí nutné a účelné. Přitom je třeba respektovat právní předpisy státu druhé smluvní strany, jimiž může být omezeno poskytování údajů. Bude-li dodatečně zjištěno, že byly poskytnuty nesprávné údaje nebo údaje, které neměly být poskytnuty, je nutno o tom neprodleně uvědomit smluvní stranu, která údaje přijala. Ta pak musí nesprávné údaje opravit, nebo šlo-li o údaje, které neměly být poskytnuty, zničit.

5) Osobě, o níž byly údaje předány, budou na její žádost poskytnuty informace o předaných údajích a o jejich zamýšleném použití za předpokladu, že to umožňují právní předpisy státu smluvní strany, která byla o poskytnutí údajů dotčenou osobou požádána.

6) Smluvní strana, která údaje poskytuje, oznámí při jejich předání druhé smluvní straně lhůty pro výmaz těchto údajů stanovené právními předpisy svého státu. Nezávisle na těchto lhůtách je třeba údaje vztahující se k dotčené osobě vymazat, nebude-li jich již zapotřebí. Smluvní strana, která je poskytla, musí být informována o výmazu předaných údajů a o důvodech tohoto výmazu. V případě skončení platnosti této dohody je nutno všechny údaje, jež byly přijaty, zničit.

7) Smluvní strany jsou povinny vést evidenci o předávání, přebírání a výmazu údajů.

8) Smluvní strany jsou povinny údaje účinně chránit proti neoprávněnému přístupu k nim a proti jejich neoprávněným změnám nebo zveřejnění.

Článek 5

1. Každá smluvní strana může poskytnutí pomoci nebo spolupráci zcela nebo zčásti odmítnout, má-li za to, že by to mohlo ohrozit svrchovanost, bezpečnost nebo jiný podstatný zájem jejího státu nebo pokud by to bylo v rozporu s jeho právními předpisy nebo se závazky vyplývajícími z mezinárodních smluv.

2. V případech uvedených v odstavci 1 tohoto článku se smluvní strany neprodleně vzájemně písemně informují s uvedením důvodů.

Článek 6

1. Každá smluvní strana může poskytnutí pomoci podmínit určitými podmínkami, které jsou závazné pro druhou smluvní stranu.

2. Každá smluvní strana zajistí utajení informací předávaných druhou smluvní stranou, pokud tyto informace podle právních předpisů státu druhé smluvní strany mají utajený charakter a jako takové jsou označeny.

3. Materiály, informace, technické a jiné prostředky, poskytnuté na základě této dohody, lze předat třetím státům pouze za předpokladu, že smluvní strana, která je poskytla, s tím písemně vyjádří svůj souhlas.

Článek 7

Každá smluvní strana hradí náklady související s prováděním teto dohody, které jí vzniknou na jejím území, pokud nebude dohodnuto jinak.

Článek 8

Příslušné orgány smluvních stran budou v zájmu realizace této dohody přímo a operativně spolupracovat v rámci svých kompetencí.

Článek 9

Při provádění této dohody budou smluvní strany užívat jazyk český, ukrajinský, ruský nebo anglický, pokud se nedohodnou jinak.

Článek 10

Touto dohodou nejsou dotčeny závazky států smluvních stran vyplývající z mezinárodních smluv, jimiž jsou státy smluvních stran vázány.

Článek 11

1. Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou a vstoupí v platnost dnem doručení pozdější noty o tom, že byly splněny potřebné vnitrostátní právní podmínky pro vstup Dohody v platnost.

2. Tato dohoda může být každou ze smluvních stran vypovězena. V takovém případě pozbývá platnosti uplynutím šesti měsíců ode dne doručení písemného oznámení diplomatickou cestou o výpovědi této dohody druhé smluvní straně.


Dáno v Kyjevě dne 30. června 1997 ve dvou původních vyhotoveních, každé z nich v jazyce českém, ukrajinském a ruském. V případě rozdílností ve výkladu bude rozhodující znění v ruském jazyce.

Za vládu České republiky
Jan Ruml v. r.
ministr vnitra

Za vládu Ukrajiny
Jurij Fedorovič Kravčenko v. r.
ministr vnitra

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 05.09.1997 Aktuální znění (exportováno 02.12.2020 01:08)
0. 05.09.1997 Vyhlášené znění