Sdělení č. 24/2006 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění mezi ministrem obrany Dánského království, ministrem obrany Řecké republiky, ministrem obrany Nizozemského království, ministrem obrany Norského království, ministrem obrany Španělského království, ministrem obrany Turecké republiky, zastoupenými zmocněnci uvedenými v oddíle XV. a Organizací NATO pro řízení systému velení a řízení vzdušných sil (NACMO), zastoupenou Generálním ředitelem Agentury NATO pro řízení systému velení a řízení vzdušných sil (NACMA), o spolupráci při plánování a realizaci replikačních stanovišť ACCS LOC 1 a Dodatku 1 k Memorandu o porozumění mezi Ministerstvem obrany Dánského království, ministrem obrany Řecké republiky, ministrem obrany Nizozemského království, Ministerstvem obrany Norského království, ministrem obrany Španělského království, ministrem obrany Turecké republiky, zastoupenými zmocněnci uvedenými v oddíle XV. a Organizací NATO pro řízení systému velení a řízení vzdušných sil (NACMO), zastoupenou Generálním ředitelem Agentury NATO pro řízení systému velení a řízení vzdušných sil (NACMA), o spolupráci při plánování a realizaci replikačních stanovišť ACCS LOC 1

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2006-24
Datum vyhlášení 20.02.2006
Uzavření smlouvy 08.11.1995
Platnost od 08.11.1995
Aktuální znění 30.11.2005

24

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. listopadu 1995 bylo přijato Memorandum o porozumění mezi ministrem obrany Dánského království, ministrem obrany Řecké republiky, ministrem obrany Nizozemského království, ministrem obrany Norského království, ministrem obrany Španělského království, ministrem obrany Turecké republiky, zastoupenými zmocněnci uvedenými v oddíle XV. a Organizací NATO pro řízení systému velení a řízení vzdušných sil (NACMO), zastoupenou Generálním ředitelem Agentury NATO pro řízení systému velení a řízení vzdušných sil (NACMA), o spolupráci při plánování a realizaci replikačních stanovišť ACCS LOC 1 a za Českou republiku byl dne 25. října 2005 podepsán Dodatek 1 k Memorandu o porozumění mezi ministrem obrany Dánského království, ministrem obrany Řecké republiky, ministrem obrany Nizozemského království, ministrem obrany Norského království, ministrem obrany Španělského království, ministrem obrany Turecké republiky, zastoupenými zmocněnci uvedenými v oddíle XV. a Organizací NATO pro řízení systému velení a řízení vzdušných sil (NACMO), zastoupenou Generálním ředitelem Agentury NATO pro řízení systému velení a řízení vzdušných sil (NACMA), o spolupráci při plánování a realizaci replikačních stanovišť ACCS LOC 1.

Podpisem Dodatku 1 se v souladu s jeho body 1 a 5 Česká republika připojila k Memorandu o porozumění.

Memorandum vstoupilo v platnost na základě svého oddílu XIV A dne 8. listopadu 1995.

Dodatek 1 vstoupil v platnost na základě svého bodu č. 3 dne 30. listopadu 2005 a téhož dne vstoupil v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění Memoranda a jeho překlad do českého jazyka a anglické znění Dodatku 1 a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ

mezi

Ministerstvem obrany Dánského království,

ministrem obrany Řecké republiky,

ministrem obrany Nizozemského království,

Ministerstvem obrany Norského království,

ministrem obrany Španělského království,

ministrem obrany Turecké republiky,

zastoupenými

zmocněnci uvedenými v oddíle XV. a

Organizací NATO pro řízení systému velení a řízení vzdušných sil (NACMO),

zastoupenou

Generálním ředitelem Agentury NATO pro řízení systému velení a řízení vzdušných sil (NACMA),

o spolupráci při plánování a realizaci replikačních stanovišť ACCS LOC 1

Obsah

VYMEZENÍ POJMŮ A ZKRATKY

I. ÚVOD

II. CÍL A ROZSAH

III. POVINNOSTI HOSTITELSKÝCH STÁTŮ

A. Obecně

B. Fáze před zadáním

C. Fáze po zadání

IV. POVINNOSTI NACMA

A. Obecně

B. Fáze před zadáním

C. Fáze po zadání

V. ORGANIZACE A KOORDINACE

VI. FINANČNÍ USPOŘÁDÁNÍ

VII. ÚČETNICTVÍ A AUDIT

VIII. BEZPEČNOST A NÁVŠTĚVY

IX. PRÁVA K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ A PŘEVOD INFORMACÍ

X. ODPOVĚDNOST

XI. OSVOBOZENÍ OD DANÍ, CEL A JINÝCH POPLATKŮ

XII. VLASTNICKÁ PRÁVA

XIII. ŘEŠENÍ SPORŮ

XIV. VSTUP V PLATNOST, JAZYK, DOBA TRVÁNÍ, ZMĚNY, UKONČENÍ A ODSTOUPENÍ

XV. PODPISY

Příloha Jednací řád RCWG 1

VYMEZENÍ POJMŮ A ZKRATKY

Dodavatel: společnost ze zúčastněného státu, která podepsala kontrakt s hostitelským státem o poskytnutí služby, zhotovení výrobku nebo výkonu určité práce ve prospěch NATO.

Hostitelský stát: zúčastněný stát, vyšší velitelství NATO či agentura NATO, která je odpovědná za realizaci projektu infrastruktury.

ACCSsystém velení a řízení vzdušných sil (Air Command and Control Systém)
BODsprávní rada (Board of Directors)
CE&Ccivilní strojírenství a stavebnictví (Civil Engineering and Construction)
IFBvýzva k podání nabídek (Invitation for Bid)
IOCpočáteční operační schopnost (Initial Operational Capability)
IPRpráva k duševnímu vlastnictví (Intelectual Property Rights)
JFAIspolečná inspekce pro konečné přijetí (Joint Finál Acceptance Inspection)
LOCúroveň operačních schopností (Level of Operational Capability)
MBCvýbor pro vojenský rozpočet (Military Budget Committee)
MMRminimální vojenské požadavky (Minimum Military Requiement)
MOUmemorandum o porozumění (Memorandum of Understanding)
NACISAAgentura NATO pro spojovací a informační systémy (NATO Communications and Information systeme Agency)
NACMAAgentura NATO pro řízení ACCS (NATO ACCS Management Agency)
NACMOOrganizace NATO pro řízení ACCS (NATO ACCS Management Organisation)
NATOOrganizace Severoatlantické smlouvy (North Atlantic Treaty Organisation)
O&Sprovoz a zabezpečení (Operation and Support)
POCkontaktní osoba (Point of Contact)
QAověřování jakosti (Quality Assurance)
QACověřování a kontrola jakosti (Quality Assurance and Control)
RCWGPracovní skupina pro koordinaci replikace (Replication Coordination Working Group)

I. ÚVOD

Vzhledem k tomu, že:

A. Severoatlantická rada schválila balíček schopností (Capability Package) k realizaci ACCS na svém zasedání dne 11. května 1994;

B. správní rada NACMO schválila strategii vývoje, validace a replikace softwaru NATO ACCS až na počáteční úroveň operačních možností (LOC 1), jak ji definuje realizační plán pro entity ACCS (NA-CMO(BOD)D/26);

C. k naplnění těchto rozhodnutí se Belgie, Francie, Německo, Itálie a NACMO dohodly na memorandu o spolupráci při plánování a realizaci vývojových a validačních projektů softwaru ACCS LOC 1, viz: „Memorandum o porozumění o spolupráci při plánování a realizaci vývoje a validace softwaru ACCS LOC 1 v ARS Glons, CAOC Uedem, CARS Lyon Mont-Verdun a CARS Poggio Renatico“ ze září 1996;

D. ministr obrany Dánského království, ministr obrany Řecké republiky, ministr obrany Nizozemského království, ministr obrany Norského království, ministr obrany Španělského království, ministr obrany Turecké republiky,

dále jen „hostitelské státy“,

1. přijali hostitelství svých příslušných replikačních projektů ACCS LOC 1;

2. požádali generálního ředitele NACMA, aby jednal jejich jménem jako nákupčí;

3. vzali na vědomí připravenost generálního ředitele NACMA jednat jako jejich zástupce pro nákup a instalaci replikačních prvků a poskytování služeb a zabezpečení, jak je identifikuje oddíl IV tohoto memoranda, podle přidělení příslušných zdrojů finančními orgány;

hostitelské státy a NACMO, zastoupená generálním ředitelem NACMA, dále jen „NACMA“, dosáhly následujícího porozumění:

II. CÍL A ROZSAH

A. Cíl

1. Schválením Plánu realizace entit ACCS souhlasila správní rada NACMO, že se ACCS LOC 1 bude realizovat cestou vývojové a validační fáze, po níž bude následovat replikační fáze. Správní rada NACMO také souhlasila, že se replikační stanoviště, za předpokladu uspokojivých výsledků testů, budou běžně realizovat jako podmínečné přírůstky ve smluvním balíčku LOC 1, dále jen „opce“.

2. Cílem tohoto MOU je uspořádat plánování a realizaci replikačních projektů mezi NACMO a hostitelskými státy, a to v rámci celkového programu ACCS a v souladu s ustanoveními Charty NACMO.

B. Rozsah

1. Toto memorandum stanoví podmínky, na jejichž základě budou hostitelské státy a NACMO spolupracovat při realizaci replikačních projektů, prostřednictvím zahrnutí těchto projektů jako opcí do kontraktu o vývoji a validaci software NACMA LOC 1. Rozsah těchto projektů schválí správní rada NACMO a v případě financování za strany NATO též příslušné výbory NATO.

2. Hostitelské státy budou u svých příslušných replikačních projektů vykonávat běžné funkce hostitelského státu podle stávajících pravidel a postupů NATO pro infrastrukturu.

3. Při výkonu těchto funkcí hostitelské státy ustanovily generálního ředitele NACMA jako svého zástupce pro nákup a instalaci dodávek a služeb spojených s replikací, jak definuje kontrakt LOC 1.

4. Spolupráce bude zahrnovat všechny aspekty plánování a realizace, zejména:

a. aktivity vedoucí ke schválení projektů;

b. přípravu dokumentace pro účely výzvy k podání nabídek;

c. výběr zdrojů a rozhodnutí o přidělení kontraktu;

d. dohled nad prováděním kontraktu;

e. testování a přijetí výrobků.

5. Replikační opce v kontraktu o vývoji a validaci software LOC 1 budou zahrnovat:

a. pořízení, instalaci a testování hardware;

b. instalaci a testování validovaného software ACCS;

c. vývoj, integraci, instalaci a testování aliančního a národního adaptačního softwaru na konkrétních stanovištích; národní adaptační software pouze v míře výslovně dohodnuté mezi příslušnými státy a NACMO a financované z národních zdrojů;

d. zaváděcí logistické zabezpečení ze strany dodavatele pro replikační opce podle ustanovení kontraktu LOC 1.

6. Replikační opce v kontraktu o vývoji a validaci softwaru LOC 1 nebudou zahrnovat místní stavební a inženýrské práce - za zabezpečení těchto prací je odpovědný hostitelský stát.

7. O provedení uvedených opcí se rozhodne v souladu s oddílem III a IV tohoto memoranda.

8. V případě, že bude přijato rozhodnutí o realizaci replikačních projektů jinak než jejich zahrnutím jako opcí do kontraktu o vývoji a validaci NACMA LOC 1, bude toto memorandum doplněno, aby odráželo rozhodnutí učiněná na příslušných fórech.

III. POVINNOSTI HOSTITELSKÝCH STÁTŮ

A. Obecně

1. Při plnění povinností hostitelského státu za účelem splnění finančních závazků uvedených v oddíle VI tohoto memoranda, předloží hostitelské státy nezbytné požadavky příslušným vyšším velitelstvím NATO a výborům NATO, aby jim NATO naplánovalo a schválilo finanční prostředky, popřípadě získají národní finanční prostředky, pokud souhlasí s realizací národně financovaných částí svých projektů podle ustanovení tohoto memoranda.

2. Hostitelské státy včas zabezpečí odpovídající provozní prostředí včetně veřejných sítí a pracovní síly, spojení a vnějšího připojení.

3. Hostitelské státy poskytnou NACMA pokyny a doporučení ve všech záležitostech ovlivňujících výběr zdrojů, rozsah, cenu, dodací lhůty a technickou přijatelnost replikačních opcí. Hostitelské státy budou zejména:

B. Fáze před zadáním

1. Koordinovat své žádosti o schválení fondů s NACMA s ohledem na sladění těchto odhadů před jejich předložením příslušným orgánům.

2. Připravovat adaptační specifikace, udávající charakteristiku jejich konkrétního systému rozhraní, k předložení NACMA, aby mohly být zařazeny do dokumentace pro účely výzvy k podání nabídek v rámci LOC 1.

3. Připravovat k předložení NACMA dodatečné požadavky ke specifikacím, včetně stavební dokumentace.

4. Připravovat požadavky logistické podpory k předložení NACMA, aby mohly být zařazeny do dokumentace pro účely výzvy k podání nabídek v rámci LOC 1.

5. Aktivně se účastnit procesu výběru zdrojů u nabídek ACCS LOC 1, jak uvádí Plán výběru zdrojů (Source Selection Pian), v oblastech majících vliv na replikační opce.

6. Případ od případu, budou-li vyzvány NACMA, nebo bude-li to hostitelský stát považovat za nutné, se účastnit jednání mezi NACMA a potenciálními dodavateli.

7. Umožňovat prohlídku stanovišť během přijímání nabídek, bude-li vyžádána.

C. Fáze po zadání

1. Aktivně se účastnit posouzení kontraktu ACCS LOC 1 v oblastech majících vliv na replikační opce.

2. Aktivně se účastnit procesu technického schvalování kontraktu ACCS LOC 1 v oblastech majících vliv na replikační opce.

3. Schvalovat smluvní instrumenty definující opci. Potvrzovat NACMA, že nutné finance na opci, jak je zde definována, byly převedeny buď ze společného rozpočtu NATO nebo z národního rozpočtu. Po schválení správní radou autorizovat NACMA k podpisu smluvního instrumentu.

4. Umožňovat prohlídku stanovišť, bude-li vyžádána.

5. Případ od případu, budou-li vyzvány NACMA, nebo bude-li to hostitelský stát považovat za nutné, účastnit se jednání mezi NACMA a dodavateli.

6. Účastnit se přezkoumání řízení programu s dodavateli, budou-li vyzvány NACMA, nebo bude-li to hostitelský stát považovat za vhodné.

7. Poskytovat zdroje umožňující aktivní účast anebo převzetí závazků vyplývajících z kontraktu a delegovaných ze strany NACMA v procesu technického schvalování replikačního úsilí, ať již v továrně či přímo na stanovišti.

8. Přezkoumávat předávací dokumentaci v kontraktem stanovených dílčích termínech a po úspěšném splnění těchto termínů převzít replikační stanoviště a předat ho uživateli.

9. Převzít odpovědnost hostitelského státu v oblasti operační podpory replikačních opcí včetně logistického zabezpečení ze strany dodavatele.

10. Nominovat a předkládat NACMA seznam vlastních kontaktních osob v souladu s oddílem V tohoto memoranda.

11. Vyžadovat společnou inspekci pro konečné přijetí v souladu s pravidly NATO.

12. Zabezpečit NACMA poskytnutí informací a přístupu k požadovaným zařízením při výkonu její funkce nákupčího.

13. Na základě odhadů výdajů předložených NACMA jednat tak, aby se usnadnil včasný převod peněz v souladu s oddílem VI tohoto memoranda.

14. Po předložení ze strany NACMA posoudit a zpracovat stanovisko k smluvním instrumentům, které se připravují k uzavření, není-li vzájemně dohodnuto jinak.

15. Bude-li to nezbytné, jednat na základě zpráv o vývoji projektu a informací poskytovaných ze strany NACMA.

IV. POVINNOSTI NACMA

A. Obecně

1. NACMA poskytne personál nutný k zajištění pořízení, instalace a přijetí replikačních projektů hostitelských států, jak je upraveno v tomto memorandu, prostřednictvím začlenění těchto projektů jako opcí do kontraktu o vývoji a validaci software NACMA LOC 1 v souladu s vlastními podmínkami NACMA. Dále použije totožné postupy administrace kontraktu, ověřování jakosti i zabezpečování standardizačních požadavků, jaké využívá u svých nákupů.

2. NACMA od hostitelských států přijme pokyny a doporučení ve všech záležitostech ovlivňujících výběr zdrojů, rozsah, cenu, dodací lhůty a technickou přijatelnost replikačních opcí a bude se jimi řídit. NACMA bude zejména:

B. Fáze před zadáním

1. Koordinovat žádosti hostitelských států o schválení fondů s cílem sladit tyto odhady před jejich předložením příslušným orgánům.

2. Začlenit do dokumentace pro účely výzvy k podání nabídek adaptační specifikace popisující charakteristiky konkrétního systému rozhraní, které obdrží od hostitelských států.

3. Začlenit do dokumentace pro účely výzvy k podání nabídek jakékoli dodatečné požadavky ke specifikacím včetně stavební dokumentace.

4. Začlenit do dokumentace pro účely výzvy k podání nabídek požadavky logistické podpory.

5. Vyžadovat aktivní účast hostitelských států v procesu výběru zdrojů u nabídek ACCS LOC 1, jak uvádí Plán výběru zdrojů, v oblastech majících vliv na replikační opce.

6. Případ od případu, bude-li to NACMA vyžadovat nebo bude-li to považovat za nutné hostitelský stát, přizývat hostitelský stát k jednáním před zadáním zakázky mezi NACMA a potenciálními dodavateli.

7. Poskytovat podporu pro zabezpečení prohlídky stanovišť v průběhu nabídkového procesu, bude-li takový požadavek.

C. Fáze po zadání

1. Vyzývat hostitelské země k aktivní účasti na posouzení částí kontraktu týkajících se vývoje softwaru LOC 1 v oblastech majících vliv na replikační opce.

2. Vyzývat hostitelské země k aktivní účasti na procesu technického schvalování částí kontraktu týkajících se vývoje softwaru LOC 1 v oblastech majících vliv na replikační opce.

3. Realizovat replikační opci poté, co bude obdržen souhlas, potvrzení a autorizace v souladu s odstavcem III.C.3 výše.

4. Vyžadovat podporu pro zabezpečení prohlídky stanoviště po realizaci replikační opce.

5. Případ od případu, bude-li to NACMA považovat za nutné nebo bude-li to vyžadovat hostitelský stát, přizývat hostitelský stát k jednáním mezi NACMA a jejími dodavateli.

6. Bude-li to NACMA považovat za nutné nebo bude-li to vyžadovat hostitelský stát, přizývat hostitelský stát k účasti na přezkoumání řízení projektu s dodavateli.

7. Vyžadovat od hostitelských států zdroje umožňující aktivní účast anebo převzetí závazků vyplývajících z kontraktu a delegovaných ze strany NACMA v procesu technického schvalování replikačního úsilí, ať již v továrně či přímo na stanovišti.

8. Připravovat předávací dokumentaci pro přezkoumání hostitelskými státy v kontraktem stanovených dílčích termínech a po úspěšném splnění těchto termínů nabízet replikační stanoviště ke schválení hostitelským státem a zaznamenávat jeho předání uživateli.

9. Bude-li požádána hostitelským státem, napomáhat mu v přípravě na výkon jeho odpovědnosti v oblasti operační podpory replikačních opcí.

10. Dostávat od hostitelských zemí seznam jejich kontaktních osob v souladu s oddílem V tohoto memoranda.

11. Bude-li požádána hostitelským státem, poskytovat podporu při provedení společné inspekce pro konečné přijetí v souladu s pravidly NATO.

12. Vyžadovat na hostitelského státu poskytnutí informací a přístupu k zařízením požadovaným ze strany NACMA při plnění její funkce nákupčího.

13. Poskytovat hostitelským státům odhady výdajů, aby se usnadnil včasný převod peněz v souladu s oddílem VI tohoto memoranda.

14. Předkládat hostitelským státům ke schválení před jejich podpisem smluvní instrumenty, které mají být uzavřeny, není-li vzájemně dohodnuto jinak.

15. Poskytovat hostitelským státům zprávy a informace o vývoji projektu.

V. ORGANIZACE A KOORDINACE

A. Za účelem výkonu povinností hostitelských států a povinností NACMA, stanovených tímto memorandem, se tímto vytváří pracovní skupina pro koordinaci replikace (RCWG) pod předsednictvím NACMA. Účelem RCWG je koordinovat aktivity stanovené tímto memorandem, pokud takové aktivity vyžadují koordinaci v RCWG nad rámec bilaterálních jednání mezi hostitelskými státy a NACMA.

B. Hostitelské státy jmenují do RCWG svého zástupce, který bude rovněž působit jako národní kontaktní osoba a bude se přímo zabývat otázkami technické a administrativní povahy a otázkami souvisejícími s kontrakty.

C. Jednání RCWG mohou být kdykoli svolána předsedou nebo hostitelským státem, který předsedu o svolání jednání požádá. Jednání RCWG budou zaznamenána v souhrnném zápisu.

D. Dohody učiněné na bilaterálních jednáních hostitelských států a NACMA budou zaznamenány formou zápisu z jednání, který bude poskytnut RCWG.

E. RCWG zpracovala a schválila svůj Jednací řád, který je přílohou tohoto memoranda.

VI. FINANČNÍ USPOŘÁDANÍ

A. Při realizaci opce, ale nejméně tři (3) měsíce před první splátkou, předloží NACMA hostitelskému státu splátkový kalendář.

B. Hostitelské státy převedou na agenturu NACMA takové částky a v takových měnách, které jsou nutné ke splnění smluvních závazků NACMA v rámci schváleného rozsahu práce, a to poté, co NACMA předloží příslušné finanční požadavky.

C. Bez souhlasu daného státu nepřekročí NACMA celkovou finanční částku přidělenou tímto státem na jeho replikační projekt. Společně financované projekty NATO budou financovány z infrastrukturního rozpočtu NATO a budou zohledňovat a omezovat se na schválený rozsah a částky, pokud se hostitelské státy nerozhodnou přispět na své vlastní projekty z národních fondů.

D. Náklady spojené se zdroji poskytnutými hostitelským státem na schválení stanoviště v souladu s oddílem III.C.7 ponese hostitelský stát.

VII. ÚČETNICTVÍ A AUDIT

A. Budou aplikovány obvyklé účetní a auditorské postupy NACMA.

B. NACMA vypracuje ověřené finanční zprávy, ve kterých bude:

1. souhrnné financování;

2. celkové výdaje za období rozepsané podle příslušných titulů;

3. souhrnné výdaje rozepsané do příslušných titulů;

4. zůstatek zbývajících financí;

5. odhad výdajů na následujících dvanáct měsíců, přičemž údaje za posledních šest měsíců budou poskytnuty k plánovacích účelům.

C. NACMA bude uchovávat úplný záznam výdajů vzniklých v souvislosti s prováděním tohoto memoranda v souladu se zavedenými účetními postupy NACMA. Tento záznam a příslušná podkladová dokumentace budou zpřístupněny k inspekci na požádání Rady auditorů NATO nebo oprávněných zástupců hostitelských států.

VIII. BEZPEČNOST A NÁVŠTĚVY

A. Hostitelské státy a NACMA se budou řídit bezpečnostními pravidly stanovenými v dokumentu „Bezpečnost v rámci Organizace Severoatlantické smlouvy CM(55)15(Final)“, ze dne 31. července 1972, ve znění pozdějších změn a doplnění, či dalšími platnými bezpečnostními pravidly, které mohou být přijaty ze strany NATO.

B. Žádosti o povolení návštěv personálu hostitelského státu nebo NACMA do státních zařízení nebo společnosti, která spolupracuje na programu na území hostitelského státu, budou předkládány společně s osvědčením o bezpečnostní prověrce národnímu bezpečnostnímu úřadu hostitelského státu. Žádosti o povolení návštěv se budou předkládat nejpozději čtyři (4) týdny před uskutečněním návštěvy. Všechny navštěvující osoby se budou řídit všemi bezpečnostními pravidly hostitelského státu.

C. NACMA a hostitelské státy se budou navzájem informovat o stupni utajení všech informací, dokumentů či materiálů vytvořených, dodaných či vyměněných na základě tohoto memoranda a o jakékoli následné změně stupně utajení. Bude-li považováno za nezbytné změnit stupeň utajení, zajistí nový stupeň takovou úroveň ochrany proti prozrazení, která bude přinejmenším obdobná té původní.

D. NACMA a hostitelské státy přijmou všechna zákonná opatření dostupná na základě jakéhokoliv právního předpisu, aby zabránily uvolnění informací důvěrně vyměněných v rámci tohoto memoranda, pokud se na takovém uvolnění NACMA a hostitelské státy vzájemně nedohodnou.

IX. PRÁVA K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ A PŘEVOD INFORMACÍ

Veškerá výměna a využití technických informací se uskuteční v rámci Dohody NATO o předávání technických informací pro účely obrany, podepsané v Bruselu dne 19. října 1970, a všech jejích dodatků a prováděcích postupů a v souladu se schválenými podmínkami týkajícími se práv k duševnímu vlastnictví obsaženými v kontraktu o vývoji a validaci software NACMA LOC 1.

X. ODPOVĚDNOST

A. Na odpovědnost, která souvisí s činnostmi provedenými v rámci výkonu služebních povinností při realizaci nebo ve prospěch tohoto programu anebo z těchto činností vyplývá, se budou vztahovat následující ustanovení:

1. Každý z účastníků tohoto memoranda se vzdává veškerých nároků vůči ostatním účastníkům v souvislosti se škodou způsobenou jeho vojenskému či civilnímu personálu nebo škodou způsobenou na jeho majetku personálem či zástupci (což nezahrnuje dodavatele) druhého účastníka. Pokud však taková škoda vznikla v důsledku nedbalého jednání či opomenutí, úmyslného porušení povinností či hrubé nedbalosti účastníka, jeho personálu či zástupců, ponese daný účastník samostatně náklady spojené s jakoukoli odpovědností.

2. Nároky třetích stran na náhradu jakéhokoli typu škody způsobené personálem či zástupci jednoho z účastníků vyřeší ten účastník, kterému to bude na základě rozhodnutí účastníků nejvíce příslušet. Náklady vzniklé při uspokojování těchto nároků uhradí účastníci příslušným způsobem. Pokud však bude tato odpovědnost vyplývat z nedbalého jednání či opomenutí, úmyslného porušení povinností či hrubé nedbalosti ze strany personálu či zástupců účastníka, ponese daný účastník samostatně náklady spojené s jakoukoli odpovědností.

B. V případě škody způsobené na majetku účastníků nebo jejich společným majetkem, kdy není možné dosáhnout hrazení nákladů spojených s vyřešením škody u třetí strany, ponesou tyto náklady příslušným způsobem účastníci.

C. Účastníci nebudou odškodňovat dodavatele za jeho odpovědnost vůči nárokům třetích stran.

D. Nároky vyplývající z jakéhokoli kontraktu v souvislosti s prováděním tohoto memoranda budou řešeny v souladu s ustanoveními takového kontraktu.

XI. OSVOBOZENÍ OD DANÍ, CEL A JINÝCH POPLATKŮ

A. Pokud to platné právní předpisy hostitelských států umožňují, hostitelské státy zajistí, aby běžně vybírané daně, cla a obdobné poplatky nebo množstevní omezení dovozu či vývozu nebyly ukládány v souvislosti s realizací projektů, které jsou předmětem tohoto memoranda.

B. Hostitelské státy zajistí, aby do ceny informací či materiálů vytvářených v rámci tohoto memoranda nebyly zahrnuty žádné daně, cla a obdobné poplatky, které je možné prominout, jak je uvedeno výše. Hostitelské státy budou veškeré daně, cla a obdobné poplatky vyřizovat takovým způsobem, který bude nejvýhodnější pro uspokojivé realizování ujednání popsaných v tomto memorandu.

C. Pokud budou daně, cla a obdobné poplatky uloženy, uhradí je hostitelský stát, kde byly uloženy. Tyto náklady nebudou započítávány do nákladů, kterými se tento stát podílí na projektech, které jsou předmětem tohoto memoranda.

D. Pokud bude z důvodu aplikace předpisů Evropské unie (EU) nezbytné vybírat celní poplatky, uhradí tyto poplatky konečný příjemce. Za tímto účelem budou části nebo komponenty vybavení přicházejícího ze zemí mimo EU pokračovat do místa určení s příslušným celním dokladem umožňujícím úhradu celních poplatků. O způsobu rozvržení nákladů na úhradu těchto celních poplatků mezi hostitelské státy rozhodnou tyto státy na základě konzultací.

XII. VLASTNICKÁ PRÁVA

A. NACMA zajistí, aby byl veškerý majetek (tj. vybavení, data, dokumentace, pevně instalovaná zařízení a software) poskytnutý v rámci tohoto memoranda příslušným způsobem zaregistrován a inventarizován a aby byl označen jako majetek hostitelského státu.

B. NACMA převede na každý hostitelský stát vlastnická práva k veškerému majetku, který má být pořízen v jeho prospěch v souladu s ustanoveními tohoto memoranda, a to v době a způsobem stanoveným dohodou mezi tímto státem a NACMA.

XIII. ŘEŠENÍ SPORŮ

A. Jakýkoliv spor týkající se výkladu nebo aplikace tohoto memoranda nebo jeho dodatků bude řešena cestou konzultací mezi hostitelskými státy a NACMO a s výjimkou níže uvedených případů nebude předkládána k urovnání mezinárodnímu soudu nebo soudnímu dvoru nebo jakékoliv třetí straně.

B. Spory, které nebude možné vyřešit přímým jednáním, může každý z účastníků předat příslušnému výboru NATO, jehož rozhodnutí hostitelské státy i NACMO přijmou.

XIV. VSTUP V PLATNOST, JAZYK, DOBA TRVÁNÍ, ZMĚNY, UKONČENÍ A ODSTOUPENÍ

A. Toto memorandum vstoupí v platnost dnem posledního podpisu a zůstane v platnosti, dokud nebudou závazky podle tohoto memoranda splněny.

B. Toto memorandum se podepisuje v sedmi původních výtiscích v anglickém jazyce. Ve všech činnostech a veškeré dokumentaci týkající se tohoto memoranda bude jako pracovní jazyk užívána angličtina.

C. Toto MOU může být písemně doplněno na základě společného souhlasu hostitelských států a NACMO.

D. Toto MOU může být kdykoliv ukončeno hostitelským státem nebo NACMO. Pokud se však hostitelský stát nebo NACMO rozhodne od tohoto memoranda odstoupit, učiní tak na základě předání písemného oznámení čtyři měsíce předem. Dokud toto odstoupení nenabude účinnosti, bude odstupující hostitelský stát či NACMO pokračovat ve spolupráci podle tohoto memoranda.

E. Po předání oznámení o ukončení tohoto memoranda povedou hostitelské státy a NACMO konzultace s cílem zmírnit finanční a další dopady.

F. Ujednání týkající se uživatelských práv a převodu informací (IX), bezpečnosti a návštěv (VIII), odpovědnosti (X) a řešení sporů (XIII) budou i nadále v platnosti bez ohledu na odstoupení, vypršení nebo ukončení platnosti tohoto memoranda.

XV. PODPISY

Předchozí text představuje porozumění, kterého dosáhly hostitelské státy a NACMO ve věcech zde uvedených.


Podepsáno ve dvojím vyhotovení hostitelskými státy a NACMO.

Za ministra obrany Dánského království:
J. Olesen
zástupce náměstka stálého státního tajemníka pro obranu

Za ministra obrany Řecké republiky:
S. Q. Podfinis
náčelník Agentury pro výstavbu

Za ministra obrany Nizozemského království:
gen. M. R. H. Wagevoort
ředitel sekce majetku nizozemských královských vzdušných sil . . .

Za ministra obrany Norského království:
gen. A. Solli
náčelník generálního štábu

Za ministra obrany Španělského království:
j.e. C. Miranda
velvyslanec, stálý zástupce při NATO

Za ministra obrany Turecké republiky:
gen. E. Onur
ředitel sekce infrastruktury NATO

Za Organizaci NATO pro řízení systému velení a řízení vzdušných sil:
R. Giacomo
generální ředitel NACMA

Dne 8. listopadu 1995


Příloha

JEDNACÍ ŘÁD

PRACOVNÍ SKUPINY PRO KOORDINACI REPLIKACE (RCWG)

1. ÚČEL

RCWG je součástí řídící organizace definované v memorandu o porozumění a případných pracovních ujednání mezi NACMO a hostitelskými státy, zapojenými do replikace software a hardware LOC 1 ACCS, za účelem monitorování a koordinace společných realizačních činností.

2. ÚLOHA

RCWG bude monitorovat a koordinovat všechny společné činnosti a poskytne poradenství k zajištění řádného provádění memoranda o porozumění a případných pracovních ujednání v souladu s ustanoveními Charty NACMO a s rozhodnutími správní rady NACMO a finančních výborů.

3. ORGANIZACE

3.1 Složení

RCWG se skládá z:

a. předsedy RCWG;

b. hlavních členů:

(1) jeden zástupce každého hostitelského státu;

(2) jeden zástupce NACMA;

c. ostatních členů: (1) odborníci z:

(i) uživatelských států;

(ii) orgánů a agentur NATO zapojených do replikačních činností ACCS LOC 1;

(2) předsedové podřízených pracovních skupin, vyžaduj e-li to program;

(3) poradců přizvaných pracovní skupinou. Každý člen může být doplněn dalším zástupcem.

3.2 Jednání

Jednání RCWG bude dle potřeby svolávat předseda. O svolání jednání může požádat předsedu také každý hlavní člen.

3.3 Rozhodnutí

Všechna rozhodnutí budou přijímána jednomyslně hlavními členy. Jednání RCWG budou zaznamenávána do souhrnných zápisů.

3.4 Předsednictví

NACMA jmenuje předsedu, kterého musí schválit RCWG. Běžná délka funkčního období předsedy jsou dva roky. RCWG může toto funkční období prodloužit. Předseda nebude hlavním členem uvedeným v odstavci 3.1 b.

3.5 Podřízené orgány

K výkonu svých povinností může RCWG dle potřeby vytvořit pracovní skupiny a zadávat jim úkoly.

4. ÚKOLY

V rámci Prováděcího plánu pro organizační jednotky ACCS bude RCWG koordinovat úsilí ve věci pořízení, instalace a testování software a hardware ACCS na replikačních stanovištích. To mimo jiné zahrnuje koordinaci:

a. všech činností vedoucích ke schválení projektů;

b. přípravy dokumentace pro účely výzvy k podávání nabídek, včetně: (1) podmínek,

(2) výkazu práce,

(3) specifikací,

(4) požadavků na provoz a zabezpečení, včetně logistiky a výcviku;

c. výběr zdrojů;

d. zadání kontraktu;

e. monitorování fáze vývoje a instalace;

f. ověřování a schválení jednotlivých stanovišť;

g. řízení konfigurace;

h. monitorování postupu stavebních prací.

5. UKONČENÍ

RCWG se rozpustí po splnění své úlohy v souladu s memorandem o porozumění a případnými pracovními ujednáními.


PŘEKLAD

Dodatek 1 k MEMORANDU O POROZUMĚNÍ

mezi

Ministerstvem obrany Dánského království,

ministrem obrany Řecké republiky,

ministrem obrany Nizozemského království,

Ministerstvem obrany Norského království,

ministrem obrany Španělského království,

ministrem obrany Turecké republiky,

zastoupenými

zmocněnci uvedenými v oddíle XV.

a

Organizací NATO pro řízení systému velení a řízení vzdušných sil (NACMO),

zastoupenou

Generálním ředitelem Agentury NATO pro řízení systému velení a řízení vzdušných sil (NACMA),

o

spolupráci při plánování a realizaci replikačních stanovišť ACCS LOC 1

DODATEK 1

1. Dánsko, Řecko, Nizozemsko, Norsko, Španělsko, Turecko a NACMO vzaly na vědomí a přijaly přání České republiky, Maďarska, Polska, Portugalska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska připojit se k Memorandu o porozumění o replikaci ze dne 8. listopadu 1995.

2. V důsledku toho se Česká republika, Dánsko, Řecko, Maďarsko, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Španělsko, Turecko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska a generální ředitel NACMA, zastupující NACMO, dále jen „účastníci“, dohodli na následujícím doplnění původního memoranda:

V CELÉM TEXTU:

Nahradit slovo „neshody“ slovem „spory“.

V CELÉM TEXTU:

Poznámka:

Pojmy „replikační projekt“, „replikační stanoviště“, „replikační opce“, „opce“, „replikace entit“, „replikační prvky“, „dodávky a služby spojené s replikací“ a „podmínečné přírůstky“ používané v tomto memorandu mají význam popsaný v článku 53 „Replikační stanoviště“ v kontraktu CO-6568-ACCS.

DEFINICE POJMŮ A ZKRATKY

Po pojmu „Hostitelský stát“ vložit:

Účastník: hostitelský stát a NACMO, zastoupená generálním ředitelem NACMA

Mezi zkratky vložit:

ARS

středisko řízení vzdušných sil / středisko pro vytváření přehledu o všeobecné vzdušné situaci / post aktivovaný senzory
(ACC (Air Command Centre) / RPC (Recognised Air Picture Pro-duction Centre) / SFP (Sensor Vision Post))

CAOC

společné operační středisko vzdušných sil (Combined Air Operations Centre)

CARS

CAOC - ACC - RPC - SFP (společně dislokovaná zařízení)

WA

pracovní ujednání (Working Arrangement)

ODDÍL I.A

Za slova „balíček schopností“ vložit „5A0009“.

ODDÍL I.C

Vložit nový text:

„K naplnění těchto rozhodnutí se Dánsko, Řecko, Nizozemsko, Norsko, Španělsko, Turecko a NACMO dohodly na Memorandu o porozumění o spolupráci při plánování a realizaci replikačních stanovišť ACCS LOC 1, viz: „Memorandum o porozumění o spolupráci při plánování a realizaci replikačních stanovišť ACCS LOC 1“ ze dne 8. listopadu 1995.“

ODDÍL I.D

Vložit nový text:

„K naplnění těchto rozhodnutí se Belgie, Francie, Německo, Itálie a NACMO dohodly na Memorandu o porozumění o spolupráci při plánování a realizaci vývojových a validačních projektů software ACCS LOC 1, viz: „Memorandum o porozumění o spolupráci při plánování a realizaci vývoje a validace software ACCS LOC 1 v ARS Glons, CAOC Uedem, CARS Lyon Mont-Verdun a CARS Poggio Renatico“ ze září 1996.“

ODDÍL I.E

Vložit nový text:

„Správní rada NACMO přijala CP 5A0109 (NACMO(BOD)DS(2003)3, část 1, položka 5.1.15, ze dne 12. června 2003).“

ODDÍL I.F

Vložit nový text:

„Severoatlantická rada schválila základní operační schopnosti systému velení a řízení vzdušných sil (ACCS), CP 5A0109“ dne 6. května 2005.“

ODDÍL I.G

Vložit nový text:

„Ministerstvo obrany České republiky,

Ministerstvo obrany Dánského království,

ministr obrany Řecké republiky,

ministr obrany Maďarské republiky,

ministr obrany Nizozemského království,

Ministerstvo obrany Norského království,

ministr obrany Polské republiky,

ministr obrany Portugalské republiky,

ministr obrany Španělského království,

ministr obrany Turecké republiky,

ministr obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska“

ODDÍL I.G

Doplnit odstavec G.2 následovně: „Požádaly generálního ředitele NACMA, aby jednal jejich jménem jako zástupce pro nákupy týkající se replikačních entit společně financovaných NATO. NACMA bude rovněž jednat jménem hostitelských států jako zástupce pro nákupy týkající se replikačních opcí financovaných z národních prostředků, pokud jej o to dotčený stát požádá.“

ODDÍL II.A.1

Doplnit odstavec následovně: „Schválením Plánu realizace entit ACCS souhlasila správní rada NACMO, že se ACCS LOC 1 bude realizovat cestou vývojové a validační fáze, po níž bude následovat replikační fáze. Správní rada NACMO také souhlasila, že se replikační stanoviště, za předpokladu uspokojivých výsledků testů, budou běžně realizovat jako podmínečné přírůstky ve smluvním balíčku LOC 1, dále jen „opce“.“

ODDÍL II.B.1

V první větě nahradit text „Toto memorandum stanoví podmínky, na jejichž základě. . . “ textem „Toto memorandum blíže stanoví, jak. . .“. Druhá věta: doplnit na „Koordinovat své žádosti o schválení fondů s NACMA s ohledem na sladění těchto odhadů před jejich předložením příslušným orgánům“.

ODDÍL II.B.5.C

Druhá věta: doplnit následovně „Vývoj, integraci, instalaci a testování aliančního a národního adaptačního softwaru na konkrétních stanovištích; národní adaptační software pouze v míře výslovně dohodnuté v písemné formě mezi příslušnými státy a NACMO a financované z národních zdrojů“.

ODDÍL III.A.1

První věta: Změnit slovo „povinnosti“ na „závazky“. Nahradit „Vyšším velitelstvím NATO“ slovy „Strategickým velitelstvím“. Změnit slova „souhlasí s realizací“ na „rozhodne o realizaci“.

ODDÍL III.C.14

Doplnit následovně: „Po předložení ze strany NACMA posoudit a zpracovat stanovisko k smluvním instrumentům, které se připravují k uzavření, není-li vzájemně dohodnuto jinak“.

ODDÍL IV.A.1

Na konec odstavce doplnit:

„Veškeré aspekty státního ověřování jakosti spojené se smluvní aktivitou LOC 1 budou prováděny v souladu s postupy STANAG 4107 nebo příslušnými memorandy.“

ODDÍL IV.C.11

Doplnit následovně:

„Bude-li požádána hostitelským státem, poskytovat podporu při přípravě nezbytné dokumentace pro potřeby společné inspekce pro konečné přijetí a poskytovat podporu při provedení společné inspekce pro konečné přijetí v souladu s pravidly NATO.“

ODDÍL IV.C.14

Doplnit následovně: „Předkládat hostitelským státům ke schválení před jejich podpisem smluvní instrumenty, které mají být uzavřeny, není-li vzájemně dohodnuto jinak“.

ODDÍL V.C

Druhá věta: doplnit následovně „Jednání RCWG budou zaznamenána v souhrnném zápisu“.

ODDÍL V.D

Doplnit následovně: „Rozhodnutí učiněná na bilaterálních jednáních hostitelských států a NACMA budou zaznamenána formou zápisu z jednání, který bude poskytnut RCWG“.

ODDÍL V.E

Doplnit následovně: „RCWG zpracovala a schválila svůj Jednací řád, který je přílohou tohoto memoranda“.

ODDÍL VI.

Doplnit nový odstavec VI. A:

„Každý hostitelský stát ponese náklady spojené s dodávkami a službami pořízenými NACMA a podíl z nákladů NACMA coby nákupčího. Rozdělení nákladů bude v souladu se samostatnými finančními ujednáními, která budou zpracována pod záštitou RCWG.“

Příslušným způsobem změnit označení následujících odstavců na B, C, D a E.

ODDÍL VI.D

Doplnit první větu následovně: „Bez předchozího písemného souhlasu hostitelského státu nepřekročí NACMA celkovou finanční částku přidělenou tímto státem na jeho replikační projekt“.

ODDÍL VIII.A

Nahradit označení „CM(55)15(Final), ze dne 31. července 1972“ označením „CM(2002) 49, ze dne 17. června 2002“.

ODDÍL X.A

První věta: doplnit následovně „Na odpovědnost, která souvisí s činnostmi provedenými v rámci výkonu služebních povinností při realizaci. . .“

ODDÍL X.A.2

Nahradit větu „Náklady vzniklé při uspokojování těchto nároků uhradí účastníci příslušným způsobem“ větou „Náklady vzniklé při uspokojování těchto nároků uhradí účastníci způsobem stanoveným účastníky“.

ODDÍL XIV.A

Nahradit slovo „povinnosti“ slovem „závazky“.

ODDÍL XI.D

V první větě nahradit označení „Evropské unie (EU)“ označením „Evropského společenství (EC)“.

3. Tento dodatek vstoupí v platnost dnem posledního podpisu.

4. Tento dodatek se podepisuje ve dvanácti původních výtiscích v anglickém jazyce.

5. Podepsaná verze tohoto Dodatku 1 a podepsaná verze původního Memoranda o porozumění společně představují dohodu dosaženou mezi hostitelskými státy a NACMO o věcech zde obsažených.

6. Tento Dodatek 1 k Memorandu o porozumění o replikaci zůstane v platnosti po stejnou dobu jako memorandum, které doplňuje.

7. Podpisy

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
2. 30.11.2005 24/2006 Sb. m. s. Aktuální znění (exportováno 24.10.2020 11:24)
1. 08.11.1995 - 29.11.2005
0. 08.11.1995 Vyhlášené znění