Sdělení č. 85/2005 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky, vládou Francouzské republiky a vládou Slovenské republiky o majetkových důsledcích rozdělení České a Slovenské Federativní Republiky na území Francie

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2005-85
Datum vyhlášení 11.08.2005
Uzavření smlouvy 23.06.2005
Platnost od 23.06.2005
Vyhlášené znění 23.06.2005

85

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 23. června 2005 byla v Paříži podepsána Dohoda mezi vládou České republiky, vládou Francouzské republiky a vládou Slovenské republiky o majetkových důsledcích rozdělení České a Slovenské Federativní Republiky na území Francie.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 5 dne 23. června 2005.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA

MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY, VLÁDOU FRANCOUZSKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY

O MAJETKOVÝCH DŮSLEDCÍCH ROZDĚLENÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY NA ÚZEMÍ FRANCIE

Vláda České republiky, vláda Francouzské republiky a vláda Slovenské republiky,

berouce v úvahu ústavní zákon z 13. listopadu 1992 o dělení majetku České a Slovenské Federativní Republiky mezi Českou republiku a Slovenskou republiku a jeho přechodu na Českou republiku a Slovenskou republiku,

berouce v úvahu československý ústavní zákon z 25. listopadu 1992 o zániku České a Slovenské Federativní Republiky,

se zřetelem k dohodě z 29. prosince 1992 o předání a převzetí majetku, k němuž má právo hospodaření Federální ministerstvo zahraničních věcí, sjednané mezi ministrem zahraničních věcí České a Slovenské Federativní Republiky, ministrem mezinárodních vztahů České republiky a ministrem zahraničních věcí Slovenské republiky,

se zřetelem ke smlouvě z 24. listopadu 1999 mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společném postupu při dělení majetku České a Slovenské Federativní Republiky a o jeho přechodu na Českou republiku a Slovenskou republiku,

berouce v úvahu společné prohlášení Ministerstva zahraničních věcí České republiky a Ministerstva zahraničních věcí Slovenské republiky z 21. července 2003,

dohodly se takto:

Článek 1

Vláda Francouzské republiky bere na vědomí převod a rozdělení nemovitého majetku ve vlastnictví České a Slovenské Federativní Republiky na francouzském území na Českou republiku a Slovenskou republiku, nástupnické státy České a Slovenské Federativní Republiky, uskutečněné československým ústavním zákonem z 13. listopadu 1992, dohodou z 29. prosince 1992, smlouvou mezi Českou republikou a Slovenskou republikou z 24. listopadu 1999 a společným prohlášením Ministerstva zahraničních věcí České republiky a Ministerstva zahraničních věcí Slovenské republiky z 21. července 2003.

Článek 2

Vláda České republiky a vláda Slovenské republiky uznávají, že se dohodly na rozdělení uvedeném v příloze, a zříkají se jakéhokoliv zpochybňování takto dohodnutého rozdělení jakoukoliv cestou, včetně soudní.

Článek 3

Vláda Francouzské republiky provede úkony spojené s převodem vlastnických listin a nechá je zapsat na úřadě hypotečních knih.

Článek 4

Vláda České republiky a vláda Slovenské republiky spolupracují s vládou Francouzské republiky za účelem provedení úkonů uvedených v předchozím článku tím, že poskytují příslušným francouzským úřadům všechny informace, o které jsou požádány.

Článek 5

Tato dohoda vstupuje v platnost dnem svého podpisu.


Na důkaz toho zástupci vlád, řádně k tomu zmocněni, podepsali tuto dohodu a připojili k ní svou pečeť.

Dáno v Paříži dne 23. června 2005, ve třech vyhotoveních, v českém, francouzském a slovenském jazyce, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky
Pavel FISCHER v. r.
velvyslanec České republiky

Za vládu Francouzské republiky
Jean-Pierre LAFON v. r.
generální sekretář
Ministerstvo zahraničních věcí

Za vládu Slovenské republiky
Mária KRÁSNOHORSKÁ v. r.
velvyslankyně Slovenské republiky


PŘÍLOHA

ROZDĚLENÍ NEMOVITÉHO MAJETKU ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY VE FRANCII MEZI ČESKOU REPUBLIKU A SLOVENSKOU REPUBLIKU

Podle ústavního zákona z 13. listopadu 1992 o dělení majetku České a Slovenské Federativní Republiky mezi Českou republiku a Slovenskou republiku a jeho přechodu na Českou republiku a Slovenskou republiku, podle dohody z 29. prosince 1992 o předání a převzetí majetku, k němuž má právo hospodaření Federální ministerstvo zahraničních věcí, sjednaného mezi ministrem zahraničních věcí České a Slovenské Federativní Republiky, ministrem mezinárodních vztahů České republiky a ministrem zahraničních věcí Slovenské republiky, jakož i podle smlouvy z 24. listopadu 1999 mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společném postupu při dělení majetku České a Slovenské Federativní Republiky a o jeho přechodu na Českou republiku a Slovenskou republiku a podle společného prohlášení Ministerstva zahraničních věcí České republiky a Ministerstva zahraničních věcí Slovenské republiky:

I. se na Českou republiku převádějí vlastnické listy České a Slovenské Federativní Republiky k nemovitostem nacházejícím se na těchto adresách:

- 18, rue Bonaparte, Paris 6e

- 15, avenue Charles Floquet, Paris 7e

- 61-63, Rue des Entrepreneurs, Paris 15e

- 3-5, Rue du Capitaine Scott, Paris 15e

- 10-12, rue Frémicourt, Paris 15e

- 3-7, rue Alain Charrier, Paris 15e

- 83-85, rue de Javel, Paris 15e

- 35-37, Rue de Sevrés, Boulogne Billancourt (Hauts de Seine)

II. se na Slovenskou republiku převádějí vlastnické listy České a Slovenské Federativní Republiky k nemovitostem nacházejícím se na těchto adresách:

- 19, Rue de l’Annonciation, Paris 16e

- 8, rue Fallempin, Paris 15e

- 9-15, rue Georges Pithard, Paris 15e

- 9-11, rue Jean Maridor, Paris 15e

- 125, Rue du Ranelagh, Paris 16e

- 28, avenue d’Eylau, Paris 16e

- 1, rue Ehrmann, Strasbourg (67)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 23.06.2005 Aktuální znění (exportováno 12.08.2020 17:09)
0. 23.06.2005 Vyhlášené znění