Sdělení č. 70/2005 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o zaměstnávání občanů v příhraničních oblastech

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2005-70
Datum vyhlášení 30.06.2005
Uzavření smlouvy 24.08.2001
Platnost od 01.07.2005
Aktuální znění 01.07.2005

70

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 24. srpna 2001 byla ve Vídni podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o zaměstnávání občanů v příhraničních oblastech.

Dohoda vstupuje v platnost na základě svého článku 12 odst. 1 dne 1. července 2005.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky

o zaměstnávání občanů v příhraničních oblastech

Vláda České republiky a vláda Rakouské republiky (dále jen „smluvní strany“),

vedeny přáním rozvíjet vzájemnou spolupráci,

dohodly se upravit vzájemné vztahy na úseku zaměstnávání občanů České republiky a Rakouské republiky v příhraničních oblastech státu druhé smluvní strany (dále jen „přeshraniční pracovníci“) takto:

Článek 1

Příhraničními oblastmi podle této dohody jsou:

- v České republice okresy

Břeclav
Znojmo
Jindřichův Hradec
České Budějovice
Český Krumlov
Prachatice;

- v Rakouské republice politické okresy

Gänserndorf
Gmünd
Hollabrunn
Horn
Mistelbach
Waidhofen/Thaya
Freistadt
Rohrbach
Urfahr-Umgebung.

Článek 2

(1) Orgány smluvních stran příslušné k provádění této dohody (dále jen „příslušné orgány“) jsou:

- v České republice - Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky;

- v Rakouské republice - Spolkové ministerstvo hospodářství a práce Rakouské republiky.

(2) Příslušné orgány obou smluvních stran mohou pověřit prováděním této dohody podřízené orgány. Příslušné orgány se zavazují vzájemně se o tom informovat.

(3) Příslušné orgány obou smluvních stran budou při provádění této dohody úzce spolupracovat. K projednávání otázek souvisejících s prováděním této dohody bude ustanovena smíšená česko-rakouská komise (dále jen „Komise“), která bude složena z pěti členů každého státu. Členy Komise budou i zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců. Komise se bude scházet nejméně jednou ročně na návrh příslušného orgánu jedné ze smluvních stran, střídavě v České republice a v Rakouské republice.

Článek 3

Přeshraničními pracovníky ve smyslu této dohody jsou zaměstnanci, kteří:

a) jsou občany České republiky nebo občany Rakouské republiky,

b) mají trvalý pobyt nejméně po dobu jednoho roku v jedné z příhraničních oblastí uvedených v článku 1, kam se denně vracejí, a

c) vykonávají zaměstnání v příhraniční oblasti druhého státu.

Článek 4

(1) Žadatelé, kterým má být povolen výkon zaměstnání podle této dohody na území státu druhé smluvní strany (dále jen „hostitelský stát“), si podají písemnou žádost o povolení k zaměstnání jako přeshraniční pracovníci u příslušného orgánu svého státu. Žádost musí obsahovat všechny údaje potřebné pro její posouzení a musí v ní být uvedena i profese, která bude vykonávána, a název zaměstnavatele. Příslušný orgán ověří, zda žádost splňuje všechny formální náležitosti, a poté ji postoupí příslušnému orgánu hostitelského státu.

(2) Jestliže jsou splněny podmínky podle této dohody a nejsou důvody pro zamítnutí žádosti podle článku 9, může příslušný orgán hostitelského státu udělit povolení k zaměstnání přeshraničního pracovníka.

(3) Povolení k zaměstnání přeshraničního pracovníka se může udělit s platností až na jeden rok. Může být prodlouženo vždy maximálně o jeden rok.

(4) Pravidla pro postup udělování a prodlužování povolení k zaměstnání přeshraničních pracovníků budou stanovena příslušnými orgány v metodickém pokynu a podle potřeby periodicky prověřována. Výsledek tohoto prověření bude oznamován Komisi uvedené v článku 2 odstavci 3.

Článek 5

(1) Počet přeshraničních pracovníků, kteří mohou být na základě této dohody přijati do zaměstnání na území každého státu, jakož i jejich rozdělení podle příhraničních oblastí, odvětví hospodářství a povolání se každoročně stanoví oběma příslušnými orgány výměnou nót.

(2) Návrhy každoročně stanovovaných počtů přeshraničních pracovníků a jejich případných změn vypracuje Komise ustanovená v souladu s článkem 2 odstavcem 3. Tento počet bude určen na základě konkrétní situace a vývoje na trhu práce, se zvláštním zřetelem k případné kvótě stanovené pro zaměstnávání cizinců, zejména pak ke kvótám určeným pro jednotlivé země. Pracovní poměry nahlášené během stanoveného období a realizované na základě povolení k zaměstnání přeshraničních pracovníků se do tohoto maximálního počtu započítávají, pokud v některém ze států jsou takové kvóty pro zaměstnávání cizinců stanoveny.

Článek 6

(1) Povolení k zaměstnání opravňuje přeshraničního pracovníka zahájit zaměstnání v příhraniční oblasti. Při měnícím se místě zaměstnání se s přihlédnutím k situaci na trhu práce a za podmínek platných právních předpisů hostitelského státu může připustit výkon zaměstnání i mimo příhraniční oblast, pokud sídlo zaměstnavatele leží v příhraniční oblasti, pro kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání.

(2) Doby zaměstnání získané na základě povolení k zaměstnání přeshraničního pracovníka se nezapočítávají do dob zaměstnání, které na základě jiných právních předpisů opravňují k výkonu zaměstnání na území hostitelského státu.

(3) Přeshraniění pracovníci ve smyslu této dohody jsou oprávněni ke vstupu a po dobu svého zaměstnání k pobytu na území hostitelského státu. Právní předpisy o povolování vstupu a pobytu zůstávají nedotčeny.

(4) Zprostředkování zaměstnání pro přeshraničního pracovníka ve smyslu této dohody je bezplatné. Jinak se na náklady a úhradu poplatků vztahují právní předpisy každého z obou států.

Článek 7

Na zaměstnání přeshraničního pracovníka se vztahují všechna ustanovení právních předpisů o pracovních smlouvách, o ochraně zaměstnanců, včetně zvláštních ustanovení o zaměstnávání mladistvých, ustanovení podnikových stanov týkajících se práv zaměstnanců, jakož i pracovněprávních nároků vyplývajících z kolektivních smluv, a všechny právní předpisy o sociálním pojištění státu, na jehož území je zaměstnání vykonáváno.

Článek 8

Zaměstnavatelé, kteří na základě této dohody chtějí zaměstnat přeshraničního pracovníka, jsou povinni zaslat neprodleně příslušnému orgánu v místě zaměstnání písemné oznámení o zahájení a ukončení zaměstnání, jakož i o základních mzdových a pracovních podmínkách opatřené spolupodpisem přeshraničního pracovníka.

Článek 9

(1) Povolení k zaměstnání přeshraničního pracovníka se neudělí, jestliže:

a) se zjistí skutečnosti, které potvrzují domněnku, že zaměstnání nemá být zahájeno podle pravidel této dohody, nebo

b) není záruka, že při zaměstnání žadatele budou dodrženy mzdové a pracovní podmínky včetně podmínek stanovených právními předpisy o sociálním pojištění platné v místě zaměstnání, nebo

c) přeshraniění pracovník nemá být zaměstnán na pracovním místě v podniku svého zaměstnavatele.

(2) Povolení k zaměstnání přeshraničního pracovníka se odejme, jestliže nastanou nebo se dodatečně zjistí skutečnosti, které opravňují k jeho odejmutí. Právní účinnost odejmutí povolení k zaměstnání přeshraničního pracovníka nabude platnosti dnem, který vyplývá ze zákonných norem nebo z ustanovení kolektivních smluv hájících práva zaměstnanců.

Článek 10

Právní předpisy obou států upravující především

1. vstup, pobyt, vycestování,

2. zaměstnávání cizinců,

3. dovoz, vývoz a přepravu zboží a dopravních prostředků, zejména pak celní předpisy,

zůstávají nedotčeny, nestanoví-li tato dohoda jinak.

Článek 11

Obě smluvní strany mohou z důvodu vážné situace na trhu práce a jejího vývoje provádění této dohody přechodně zcela nebo zčásti pozastavit. Částečné pozastavení se může vztahovat zvláště k určitým příhraničním oblastem, obcím v rámci příhraničních oblastí, určitým odvětvím hospodářství nebo k profesím, vyžaduj e-li to situace a vývoj na trhu práce. Pozastavení musí být oznámeno neprodleně diplomatickou cestou druhé smluvní straně. Již udělená povolení k zaměstnání přeshraničních pracovníků zůstávají v platnosti. Pozastavení Dohody vstupuje v platnost tři měsíce po jeho oznámení.

Článek 12

(1) Tato dohoda podléhá schválení v souladu s vnitrostátními právními předpisy obou států. Vstupuje v platnost prvním dnem třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž si smluvní strany písemně diplomatickou cestou oznámí, že byly splněny podmínky stanovené vnitrostátními právními předpisy pro její vstup v platnost.

(2) Tato dohoda se sjednává na dobu jednoho roku. Její platnost bude automaticky prodlužována vždy o jeden rok, pokud nebude diplomatickou cestou písemně nejméně šest měsíců před uplynutím její platnosti vypovězena.

(3) Povolení k zaměstnání přeshraničních pracovníků vydaná na základě této dohody zůstávají v případě výpovědi v platnosti.


Na důkaz toho zmocněnci tuto dohodu podepsali a opatřili ji pečetěmi.

Dáno ve Vídni dne 24. srpna 2001, ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky
PhDr. Vladimír Špidla v. r.
1. místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

Za vládu Rakouské republiky
Dr. Martin Bartenstein v. r.
spolkový ministr hospodářství a práce

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.07.2005 Aktuální znění (exportováno 23.09.2020 09:07)
0. 30.06.2005 Vyhlášené znění