Sdělení č. 18/2005 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o předání rukopisů a prvotisků pocházejících ze sbírky Židovského teologického semináře ve Vratislavi uložených v době druhé světové války v Zemské a universitní knihovně v Praze, právní předchůdkyni Národní knihovny České republiky

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2005-18
Datum vyhlášení 31.01.2005
Uzavření smlouvy 07.12.2004
Platnost od 07.12.2004
Aktuální znění 07.12.2004

18

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 7. prosince 2004 byl v Praze podepsán Protokol mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o předání rukopisů a prvotisků pocházejících ze sbírky Židovského teologického semináře ve Vratislavi, uložených v době druhé světové války v Zemské a universitní knihovně v Praze, právní předchůdkyni Národní knihovny České republiky.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 4 dne 7. prosince 2004.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


PROTOKOL

mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky

o předání rukopisů a prvotisků pocházejících ze sbírky Židovského teologického semináře ve Vratislavi, uložených v době druhé světové války v Zemské a universitní knihovně v Praze, právní předchůdkyni Národní knihovny České republiky

(dále jen „Protokol“)

Preambule

Vláda České republiky a vláda Polské republiky, (dále jen „smluvní strany“),

- vedeny přáním zachovávat přátelské vztahy mezi oběma zeměmi a jejich národy,

- uvědomujíce si hodnotu a charakter kulturního dědictví obou národů,

- respektujíce nezcizitelná práva k hodnotám kulturního dědictví obou národů,

- s ohledem na zjištění, že jsou v Národní knihovně České republiky uchovávány rukopisy a prvotisky, které pocházejí ze sbírky Židovského teologického semináře ve Vratislavi a které byly v právní předchůdkyni Národní knihovny České republiky - Zemské a universitní knihovně v Praze - uloženy okupačními orgány v době druhé světové války bez jakékoliv další relevantní dokumentace (dále jen „rukopisy a prvotisky“),

- v návaznosti na řádnou žádost vlády Polské republiky danou dne 23. dubna 2003 dopisem ministra zahraničních věcí Polské republiky adresovaným ministru zahraničních věcí České republiky o navrácení předmětných rukopisů a prvotisků,

- respektujíce ustanovení Ujednám mezi Republikou československou a Republikou polskou o vzájemném vydání majetku odvezeného po započetí války (dále jen „Ujednání“), podepsaného v Praze dne 12. února 1946, které je na základě článku 5 odstavce 1b) Dohody mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou o vypořádání nevyřízených majetkových otázek, podepsané v Praze dne 29. března 1958, platné, pokud se jedná o kulturní a archivní materiál,

se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany jmenovaly v souladu s článkem 5 Ujednání své zplnomocněné zástupce nazývané delegáty za účelem rozhodnutí o oprávněnosti žádosti o navrácení rukopisů a prvotisků a za účelem podpisu tohoto Protokolu a jejich pomocníky za účelem identifikace rukopisů a prvotisků a za účelem podpisu Zprávy, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto Protokolu a kterou tito pomocníci shodně a jednoznačně konstatovali a svými podpisy potvrdili, že rukopisy a prvotisky, jejichž Seznam je uveden v příloze Zprávy a tvoří její nedílnou součást, pocházejí ze sbírky Židovského teologického semináře ve Vratislavi.

Článek 2

Dnem podpisu tohoto Protokolu vláda České republiky prostřednictvím svého delegáta fyzicky předává a vláda Polské republiky prostřednictvím svého delegáta fyzicky přijímá rukopisy a prvotisky za účelem jejich navrácení původnímu vlastníkovi.

Článek 3

Dnem fyzického předání rukopisů a prvotisků přejímá vláda Polské republiky odpovědnost za každé možné budoucí uplatnění nároků z titulu práva jejich vlastnictví.

Článek 4

Tento Protokol vstupuje v platnost dnem podpisu.


Dáno v Praze dne 7. prosince 2004 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, polském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílnosti ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Za vládu České republiky:
JUDr. Petra Smolíková v. r.
náměstkyně ministra kultury

Za vládu Polské republiky:
Waldemar Dabrowski v. r.
ministr kultury


Příloha Protokolu

Zpráva pomocníků

Vláda České republiky a vláda Polské republiky,

ve věci navrácení rukopisů a prvotisků pocházejících ze sbírky Židovského teologického semináře ve Vratislavi, uložených v době druhé světové války v Zemské a universitní knihovně v Praze, právní předchůdkyni Národní knihovny České republiky (dále jen „rukopisy a prvotisky“),

na základě žádosti vlády Polské republiky dané dopisem ministra zahraničních věcí Polské republiky ze dne 23. dubna 2003,

s odvoláním na článek 5 Ujednání mezi Republikou československou a Republikou polskou o vzájemném vydání majetku odvezeného po započetí války, podepsaného v Praze dne 12. února 1946, které je na základě článku 5 odstavce 1b) Dohody mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou o vypořádání nevyřízených majetkových otázek, podepsané v Praze dne 29. března 1958, platné, pokud se jedná o kulturní a archivní materiál, jmenovaly:

1. paní Miroslavu Hejnovou,

2. pana Jerzyho Stankiewicze,

3. pana Wojciecha Kowalského,

4. pana Jerzyho Kichlera,

5. pana Pawla Woronczaka,

pomocníky delegátů za účelem identifikace předmětných rukopisů a prvotisků.

Pomocníci delegátů se sešli na společném zasedání v Praze ve dnech 2. a 3. prosince 2004, aby po provedené expertíze rukopisů a prvotisků vydali tuto Zprávu osvědčující, že rukopisy a prvotisky, jejichž Seznam je uveden v příloze této Zprávy a tvoří její nedílnou součást, byly identifikovány jako rukopisy a prvotisky pocházející ze sbírky Židovského teologického semináře ve Vratislavi.

Tato Zpráva je přílohou a nedílnou součástí Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o předání rukopisů a prvotisků pocházejících ze sbírky Židovského teologického semináře ve Vratislavi uložených v době druhé světové války v Zemské a universitní knihovně v Praze, právní předchůdkyni Národní knihovny České republiky.

Níže podepsaní pomocníci shodně a jednoznačně konstatují a svými podpisy potvrzují, že rukopisy a prvotisky nezpochybnitelně pocházejí ze sbírky Židovského teologického semináře ve Vratislavi.


Dáno v Praze dne 3. prosince 2004 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, polském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílnosti ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Miroslava Hejnová
pomocník delegáta
vlády České republiky

Jerzy Stankiewicz
pomocník delegáta
vlády České republiky

Wojciech Kowalski
pomocník delegáta
vlády Polské republiky

Jerzy Kichler
pomocník delegáta
vlády Polské republiky

Pawel Woronczak
pomocník delegáta
vlády Polské republiky


Příloha Zprávy pomocníků

Seznam rukopisů a prvotisků pocházejících ze sbírky Židovského teologického semináře ve Vratislavi, uložených v době druhé světové války v Zemské a universitní knihovně v Praze, právní předchůdkyni Národní knihovny České republiky

F 39589 (1)
Jehošua ibn Šu’ajb, Derašot al ha-tora
sefardský rukopis na pergamenu a papíru
písař Elijahu ben David ibn Melm pro syna Davida ha-Rofeho, Lecce, 5175 (1414)
kázání k Pentateuchu

F 39590 (2)
Šelomo ben Avraham Parchon, Pejruš ha-milot
italský hebrejský rukopis na pergamenu
písař Menachem [Macliach ben Elijahu] pro Ašera ben Elijahu, [5] 176 (1416)
slovník k biblickým knihám Proroků a Spisů

F 40014 (3)
Jicchak ben Josef ibn Pollegar (Pulgar), Ezer ha-dat
sefardský rukopis na papíru, 15. století
Titul psaný kvadratickým písmem, text písmo polokurzivní
filozofie, polemika

F 46886 (4)
David Kimchi (Radak), Sefer ha-šorašim
sefardský rukopis na pergamenu
písař Ja’akov bar Jechiel, 5061 (1301) slovník hebrejštiny

F 47087 (5)
Šelomo ben Jicchak (Rasi), Pejruš ha-tora
iluminovaný italský hebrejský rukopis na papíru
písař Elija ben Mešulam pro Seloma Gedalju ben Šabtaje, Fabriano, 5181 (1421)
komentář k Pentateuchu s marginálními citacemi z dalších komentátorů

F 46888 (6)
Tóra, haftarot, megilot
aškenázský rukopis na pergamenu
písař Jisrael ben David pro Avrahama ben Mešulama, (50)45 (1284-85)
masora (písařské poznámky) a vokalizace psány Matatjou ha-Levim
Pentateuch s aramejským překladem, týdenní pasáže z Proroků a pět svátečních svitků

F 46890 (7)
Avraham ben Meir ibn Ezra, Rešit chochma. Sefer ha-te’amim. Sefer ha-moladot.
Sefer ha-mivcharim
italský hebrejský rukopis na papíru, 16. století
sbírka astronomických děl

F 46891 (8)
Šem Tov bar Jicchak ibn Šaprut, Even bochan
sefardský rukopis na papíru
písař Ja’akov ben Šemuel Katalani pro Jicchaka Akriše, [Istanbul], 5338 (1578)
polemika

F 46893 (9)
Jona ha-Kohen Rapa, Pilpul al zman zmanim zmanejhem
italský hebrejský rukopis na papíru, 18. - 19. století
proticírkevní polemika a parodie

F 46895 (10)
Moše ben Majmon (Rambam), More nevuchim
italský hebrejský rukopis na pergamenu, 14. století
překlad a předmluva Šemuel ben Jehuda ibn Tibbon
filosofie

F 46897 (11)
Avraham ben Meir ibn Ezra, Pejruš ha-tora
iluminovaný sefardský rukopis na pergamenu, 14. - 15. století
komentář k Pentateuchu

F 46898 (12)
Menachem Azarja ben Jicchak Berachja da Fano, Sbírka kabalistických textů
aškenázský rukopis na papíru, 2. polovina 17. století
mystika (kabala)

F 46901 (13)
Aristoteles, Sefer ha-midot (Etika Nikomachova)
sefardský rukopis na papíru, 15. století
překlad Meir ben Šelomo Alguadez
filosofie

F 46904 (14)
Šelomo ben Chanoch Konstantini (Al-Konstantini), Megale amukot
sefardský rukopis na papíru
písař Josef ben Avraham ŠBV ben Jehuda ŠBV bar Ziza ha-Levi, [5]335 (1575)
výklad obtížných pasáží Pentateuchu

F 46905 (15)
Avraham ben Mordechaj Farissol, Magen Avraham
italský hebrejský rukopis na papíru, 16. - 17. století
náboženská polemika, obrana judaismu

F 46907 (16)
Profiat Duran Qichak ben Moše ha-Levi), Ma’ase efod
sefardský rukopis na pergamenu a papíru, 14. - 15. století
gramatika hebrejštiny

F 46908 (17)
Jehosef ben Chanan ben Natan Ezobi, Ke’arat kesef Moše ben Jicchak z Rieti, Ja’ar ha-Levanon. Mikdaš me’at
italský hebrejský rukopis na pergamenu, 14. - 15. století
náboženská a filozofická poezie

F 46909 (18)
Chajim Vital, Nof ec Chajim
Jicchak Luria (Ari), Pejruš ha-Zohar
aškenázský rukopis na papíru, Polsko (?), 18. století
kabala

F 46910 (19)
Josef ben Aba Mari ibn Kaspi, Parašat ha-kese
sefardský rukopis na pergamenu a papíru, 15. století
suprakomentář ke komentáři k Pentateuchu Avrahama ibn Ezry

F 46911 (20)
Šemuel ibn Seně Zarza, Michlal jofi
sefardský rukopis na papíru
Tlemcen (Alžírsko), [5]220 (1459)
filosofický komentář k vyprávěcím pasážím Talmudu

F 46913 (21)
Šelomo ben Jicchak (Rasi) a Josef Kára, Komentáře k Prorokům
italský hebrejský rukopis na pergamenu
písařka Paula bat Avraham, Rím, 5048 (1288)
biblická exegeze

F 46914 (22)
David ben Josef Kimchi (Radak), Pejruš Ješaja
italský hebrejský rukopis na pergamenu, 15. století
písař Mordechaj ben Šemuel ben Avraham pro Menachema ha-Rofeho ben Mešulama ha-Rofeho
komentář k Izajášovi

F 46915 (23)
Ezra ben Selomo Gatigno (Astruc), Sefer ha-zichronot
sefardský rukopis na papíru, 15. století
suprakomentář ke komentáři k Pentateuchu Avrahama ibn Ezry
sefardské polokurzivní písmo

F 46916 (24)
Moše ha-Kohen z Tordesillas, Ezer ha-emuna
italský hebrejský rukopis na papíru
písmo italské kvadrátní a polokurzivní
Uri Chaj ben Šelomo Chaj Saraval, Sukot 5594 (1833)
náboženská polemika

F 47392 (25)
Sidur
italský hebrejský rukopis na pergamenu
písař David Cemach ben Benjamin pro Mošeho z Carpi, 5229 (1469)
modlitební kniha pro všední dny, sabat a svátky a postní dny pro celý rok podle římského (italského) ritu

F 47396 (26)
Tóra, nevi’im u-chtuvim
sefardský rukopis na pergamenu, 14. - 15. století
hebrejská bible (Pentateuch, Proroci a Spisy)

F 46889 (27)
Chameš megilot
iluminovaný aškenázský rukopis na pergamenu, 15. století
Pět svátečních svitků (Píseň písní, Rut, Pláč Jeremjášův, Kazatel a Ester)

F 47394 (28)
Tóra, haftarot
iluminovaný aškenázský rukopis na pergamenu, 14. - 15. století
Pentateuch s aramejským překladem (Targum Onkelos) a Rašiho komentářem,
týdenní pasáže z Proroků

(29)
Sidur
aškenázský rukopis na pergamenu, Německo (?), kolem 1450
modlitby pro všední den, sabat, svátky a postní dny pro celý rok, aškenázský ritus

F 46896 (30)
Chajim Vital, Nof ec Chajim
aškenázský rukopis na papíru, Německo (?), 17. - 18. století
kabala, výklad k Zohar

F 46894 (31)
Abraham ben Meir ibn Ezra, Pejruš al ha-tora. Jesod mora. Sefer ha-Šem
italský hebrejský rukopis na pergamenu
Rafael Jedidja ze Strassburgu, syn Eliezera Chajima, Cingoli, [5]236 (1476)
biblická exegeze a filozofie

F 47390 (32)
Ebronot
iluminovaný aškenázský rukopis na papíru, před 1708
příručka pro stanovování kalendáře

F 46892 (33)
Ebronot
iluminovaný aškenázský rukopis na papíru, Německo (?), 18. století
příručka pro stanovování kalendáře

F 47406 (34)
Tóra
aškenázský a italský hebrejský rukopis na pergamenu
písař Šimon ben Azriel Aškenazi z Regensburgu z rodiny Eger, [5]199 (1439)
písař Jehuda ben Šelomo Jedidja z Camerino z [rodiny Finzi]

41 E 51 a
Moše ben Nachman (Ramban), Pejruš ha-tora (1. sv.)
tiskař Eliezer Toledano, Lisabon, 1489 druhé vydání

41 E 51 b
Moše ben Nachman (Ramban), Pejruš ha-tora (1. sv.)
tiskař Eliezer Toledano, Lisabon, 1489, druhé vydání

41 E 52
Jaakov ben Ašer, Arba’a turim
tiskař Šelomo ben Moše Soncino, [Soncino, 1490]

41 E 53
Moše ben Majmon (Rambam), Mišne tóra
[tiskař Geršon ben Moše Soncino], Soncino, 1490, druhé vydání

41 E 54
[Bible] Přední proroci s komentářem Davida Kimchiho
[Soncino, Jehošua Šelomo ben Jisrael Natan], Soncino, 1485

41 E 55
Šelomo ben Jicchak (Rasi), Pejruš ha-tora
[tiskaři Ovadja, Menaše a Benjamin z Říma Řím, 1469 - 1472]

41 E 56
Moše ben Majmon (Rambam), Mišne tóra, knihy VIII - XIV
tiskaři Šelomo ben Jehuda a Ovadja ben Moše, [Řím, 1473 - 1475]

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 07.12.2004 Aktuální znění (exportováno 29.09.2020 16:26)
0. 07.12.2004 Vyhlášené znění