Sdělení č. 16/2005 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o letecké dopravě

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2005-16
Datum vyhlášení 24.01.2005
Uzavření smlouvy 24.02.2004
Platnost od 04.10.2004
Aktuální znění 04.10.2004

16

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 24. února 2004 byla podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o letecké dopravě.

Dohoda byla na základě článku 24 odstavce 2 předběžně prováděna ode dne podpisu a vstoupila v platnost na základě odstavce 1 téhož článku dne 4. října 2004.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky

o letecké dopravě

Vláda České republiky a vláda Moldavské republiky,

dále uváděné jako „smluvní strany“;

jsouce stranami Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, otevřené k podpisu v Chicagu dne sedmého prosince 1944, a

vedeny přáním sjednat dohodu za účelem rozvíjení leteckých služeb mezi a za územími jejich států, se dohodly takto:

Článek 1

(Definice)

Pro účely této dohody, pokud z textu nevyplývá jinak:

(a) výraz „Úmluva“ znamená Úmluvu o mezinárodním civilním letectví otevřenou k podpisu v Chicagu dne sedmého prosince 1944 a zahrnuje jakoukoli přílohu přijatou podle článku 90 této Úmluvy a jakoukoli změnu příloh nebo Úmluvy podle jejích článků 90 a 94, pokud tyto přílohy a změny byly přijaty oběma smluvními stranami;

(b) výraz „letecký úřad“ znamená v případě České republiky Ministerstvo dopravy, a v případě Moldavské republiky Úřad civilního letectví nebo, v obou případech, kteroukoli jinou osobu nebo orgán právně zmocněný k provádění funkcí vykonávaných uvedeným leteckým úřadem;

(c) výraz „určený letecký podnik“ znamená každý letecký podnik, který jedna smluvní strana písemně určila druhé smluvní straně a který je podle článku 3 této dohody oprávněn provozovat dohodnuté služby na stanovených linkách podle článku 2 odstavce (1) této dohody;

(d) výrazy „území“, „letecká dopravní služba“, „mezinárodní letecká dopravní služba“, „letecký podnik“ a „přistání pro potřeby nikoli obchodní“ mají význam, který je pro ně příslušně stanoven v článcích 2 a 96 Úmluvy;

(e) výraz „kapacita“ ve vztahu k dohodnutým službám znamená nabízenou sedadlovou kapacitu letadla používaného při těchto službách, násobenou počtem frekvencí provozovaných tímto letadlem v daném období na lince nebo úseku linky;

(f) výraz „Příloha“ znamená Přílohu k této dohodě a její změny provedené v souladu s ustanoveními článku 20 této dohody. Příloha tvoří nedílnou součást této dohody a všechna odvolání na tuto dohodu, pokud není výslovně stanoveno jinak, zahrnují odvolání na zmíněnou Přílohu.

Článek 2

(Přepravní práva)

(1) Každá smluvní strana poskytuje druhé smluvní straně práva stanovená v této dohodě za účelem zřízení a provozování mezinárodních leteckých dopravních služeb určeným leteckým podnikem(y) na linkách stanovených v příslušné části Přílohy. Tyto služby a linky jsou dále nazývány „dohodnuté služby“ a „stanovené linky“.

(2) Podle ustanovení této dohody bude určený letecký podnik(y) každé smluvní strany využívat při provozování dohodnutých služeb na stanovených linkách následující práva:

(a) létat bez přistání přes území státu druhé smluvní strany;

(b) přistávat na území státu druhé smluvní strany pro potřeby nikoli obchodní; a

(c) nakládat a vykládat na území státu druhé smluvní strany v místech stanovených v Příloze cestující, zavazadla a zboží včetně poštovních zásilek, odděleně nebo v kombinaci, určené nebo pocházející z místa nebo míst na území státu první smluvní strany.

(3) Letecký podnik(y) každé smluvní strany, jiné než ty, které jsou určené podle článku 3 této dohody, budou také užívat práva stanovená v odstavci (2) (a) a (b) tohoto článku.

(4) V odstavci (2) tohoto článku nemůže být nic považováno za udělení práva určenému leteckému podniku nebo podnikům jedné smluvní strany nakládat na území státu druhé smluvní strany cestující, zavazadla a zboží včetně poštovních zásilek za úplatu nebo nájemné s určením pro jiné místo na území státu této druhé smluvní strany.

Článek 3

(Určení a provozní oprávnění)

(1) Každá smluvní strana má právo určit letecký podnik nebo letecké podniky za účelem provozu dohodnutých služeb pro svoji potřebu a odvolat určení kteréhokoli leteckého podniku nebo nahradit dříve určený jiným leteckým podnikem. Toto určení bude provedeno písemným oznámením mezi leteckými úřady obou smluvních stran. Nebude-li mezi leteckými úřady obou smluvních stran výslovně dohodnuto jinak, nebude pro každou jednotlivou linku stanovenou v Příloze určeno více než jeden určený letecký podnik z každé smluvní strany.

(2) Letecký úřad, který obdržel oznámení o určení, udělí bez prodlení, podle ustanovení odstavců (3) a (4) tohoto článku, určenému leteckému podniku druhé smluvní strany příslušná provozní oprávnění.

(3) Letecký úřad jedné smluvní strany může požadovat, aby letecký podnik určený druhou smluvní stranou prokázal, že je schopen plnit podmínky stanovené zákony a předpisy, které tento úřad uplatňuje na provoz mezinárodních leteckých dopravních služeb v souladu s ustanoveními Úmluvy.

(4) Letecký úřad každé smluvní strany má právo odmítnout přijmout určení leteckého podniku(ů) a odmítnout udělit provozní oprávnění uvedené v odstavci (2) tohoto článku, nebo uložit takové podmínky, které považuje za nezbytné pro výkon práv stanovených v článku 2 této dohody, kdykoli smluvní strana nemá důkaz, že podstatná část vlastnictví a skutečná kontrola tohoto leteckého podniku(ů) náleží druhé smluvní straně nebo občanům jejího státu.

(5) Jakmile byl letecký podnik(y) určen a oprávněn podle tohoto článku, může v plném nebo částečném rozsahu provozovat dohodnuté služby za předpokladu, že tarify a letové řády stanovené podle ustanovení článků 13 a 15 této dohody jsou pro tyto služby v platnosti.

Článek 4

(Odvolání a pozastavení provozního oprávnění)

(1) Letecký úřad každé smluvní strany bude mít právo zrušit provozní oprávnění nebo pozastavit výkon práv stanovených v článku 2 této dohody určenému leteckému podniku druhé smluvní strany nebo uložit pro využívání těchto práv, dočasně nebo trvale, podmínky, které považuje za nezbytné, jestliže tento letecký podnik:

(a) neprokáže leteckému úřadu smluvní strany, která poskytuje práva, způsobilost plnit podmínky stanovené zákony a předpisy, které v souladu s Úmluvou tento úřad uplatňuje; nebo

(b) neprokáže, že podstatná část vlastnictví a skutečná kontrola patří státu smluvní strany, která určila letecký podnik(y), nebo občanům jejího státu; nebo

(c) jiným způsobem nepostupuje v souladu s podmínkami stanovenými touto dohodou.

(2) Pokud nebude nutné provést okamžitá opatření k zabránění dalšího porušování výše uvedených zákonů a předpisů, budou práva uvedená v odstavci (1) tohoto článku uplatněna pouze po konzultaci s leteckým úřadem druhé smluvní strany. Pokud nebude leteckými úřady dohodnuto jinak, budou tyto konzultace mezi leteckými úřady obou smluvních stran zahájeny do šedesáti (60) dnů od data požadavku učiněného kterýmkoli leteckým úřadem.

Článek 5

(Uplatňování zákonů, předpisů a postupů)

(1) Při vstupu, pobytu a výstupu z území státu jedné smluvní strany musí být dodržovány leteckým podnikem(y) druhé smluvní strany zákony, předpisy a postupy státu této smluvní strany, vztahující se na provoz a navigaci letadel.

(2) Zákony a předpisy a postupy státu jedné smluvní strany, týkající se vstupu, pobytu, tranzitu nebo výstupu cestujících, posádek, zavazadel a zboží včetně poštovních zásilek z území jejího státu, jako jsou zákony, předpisy a postupy týkající se vstupu, výstupu, přistěhovalectví, pasů, cel, měnových, karanténních a zdravotních nebo hygienických opatření, se budou vztahovat na cestující, posádky, zavazadla, zboží a poštovní zásilky dopravované letadlem určeného leteckého podniku druhé smluvní strany při vstupu nebo výstupu nebo pobytu na území státu první smluvní strany.

(3) Při uplatňování celních, přistěhovaleckých, karanténních a podobných předpisů nebude žádná smluvní strana dávat přednost svým vlastním nebo kterýmkoli jiným leteckým podnikům před leteckým podnikem druhé smluvní strany, provozujícím podobné mezinárodní letecké dopravní služby.

Článek 6

(Ochrana letectví)

(1) Smluvní strany si navzájem znovu potvrzují v souladu se svými právy a povinnostmi podle mezinárodního práva, že jejich závazek chránit bezpečnost civilního letectví před nezákonnými činy tvoří nedílnou součást této dohody.

(2) Smluvní strany budou zejména jednat v souladu s ustanoveními Úmluvy o trestných a některých jiných činech spáchaných na palubě letadla, podepsané v Tokiu 14. září 1963, Úmluvy o potlačení protiprávního zmocnění se letadel, podepsané v Haagu 16. prosince 1970, Úmluvy o potlačení protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví, podepsané v Montrealu 23. září 1971 a Protokolu o potlačení protiprávních činů násilí na letištích sloužících mezinárodnímu civilnímu letectví, podepsaného v Montrealu 24. února 1988 a jakékoli jiné mnohostranné smlouvy upravující ochranu letectví, která je závazná pro obě smluvní strany.

(3) Smluvní strany si na požádání vzájemně poskytnou veškerou nutnou pomoc k zabránění činům nezákonného zmocnění se civilních letadel a jiných nezákonných činů proti bezpečnosti těchto letadel, jejich cestujících a posádek, letišť a leteckých navigačních zařízení a jakémukoli jinému ohrožení bezpečnosti civilního letectví.

(4) Smluvní strany budou, ve svých vzájemných vztazích, jednat v souladu s ustanoveními o ochraně letectví stanovenými Mezinárodní organizací pro civilní letectví a označovanými jako Přílohy k Úmluvě v rozsahu, ve kterém jsou tato bezpečnostní opatření platná vůči smluvním stranám; budou vyžadovat, aby provozovatelé letadel jejich registrace nebo provozovatelé letadel, kteří mají hlavní sídlo obchodní činnosti nebo stálé sídlo na území jejich států, a provozovatelé letišť na území jejich států jednali v souladu s takovými ustanoveními o ochraně letectví.

(5) Každá smluvní strana souhlasí s tím, že může být požadováno, aby její provozovatelé letadel dodržovali ustanovení o ochraně letectví uvedená výše v odstavci (4) vyžadovaná druhou smluvní stranou pro vstup, výstup a pobyt na území jejího státu.

(6) Každá smluvní strana zajistí, že na území jejího státu budou účinně uplatňována odpovídající opatření k ochraně letadel a kontrole cestujících, posádek, příručních zavazadel, zapsaných zavazadel, zboží a palubních zásob před a v průběhu nastupování a nakládání.

(7) Každá smluvní strana bude s porozuměním posuzovat jakýkoli požadavek druhé smluvní strany na přiměřená bezpečnostní opatření za účelem čelit určité hrozbě.

(8) Dojde-li ke spáchání činu nebo hrozbě spáchání činu nezákonného zmocnění se civilního letadla nebo jiného nezákonného činu proti bezpečnosti takového letadla, jeho cestujících a posádky, letišť nebo navigačních zařízení, smluvní strany si vzájemně pomohou usnadňováním předávání zpráv a jinými příslušnými opatřeními, směřujícími k rychlému a bezpečnému ukončení takového činu nebo hrozby.

(9) Má-li smluvní strana opodstatněné důvody se domnívat, že se druhá smluvní strana odchýlila od ustanovení tohoto článku na ochranu letectví, letecký úřad této smluvní strany může požádat o neodkladné konzultace s leteckým úřadem druhé smluvní strany. Nedosažení uspokojivé dohody do jednoho (1) měsíce od data takové žádosti bude důvodem k uplatnění článku 4 této dohody. Bude-li to vyžadovat vážná nepředvídatelná situace, může kterákoli smluvní strana provést prozatímní opatření před uplynutím měsíční lhůty.

Článek 7

(Uznávání osvědčení a průkazů)

(1) Osvědčení o letové způsobilosti, osvědčení o kvalifikaci a průkazy vydané nebo potvrzené jednou ze smluvních stran a dosud mající platnost budou uznány za platné druhou smluvní stranou pro provoz dohodnutých služeb za předpokladu, že tato osvědčení a průkazy alespoň odpovídají nebo jsou přísnější než minimální normy, stanovené podle Úmluvy.

(2) Každá smluvní strana si však vyhrazuje právo odmítnout uznat jako platné pro účely letů nad územím svého státu osvědčení o kvalifikaci a průkazy vydané jejím vlastním státním příslušníkům druhou smluvní stranou nebo jiným státem.

Článek 8

(Bezpečnost letectví)

(1) Každá smluvní strana může kdykoli požádat o konzultace týkající se bezpečnostních norem přijatých druhou smluvní stranou v kterékoli oblasti vztahující se na posádky, letadla a jejich provoz. Takové konzultace se uskuteční do třiceti (30) dnů ode dne požádání.

(2) Jestliže po těchto konzultacích jedna smluvní strana shledá, že druhá smluvní strana neúčinně udržuje a vykonává v kterékoli oblasti bezpečnostní normy alespoň na minimální úrovni stanovené v daném období Úmluvou, tato smluvní strana oznámí druhé smluvní straně svá zjištění a opatření považovaná za nezbytná k tomu, aby bylo dosaženo souladu s těmito minimálními normami, a druhá smluvní strana učiní příslušná opravná opatření. Neuskutečnění příslušných opravných opatření druhou smluvní stranou do patnácti (15) dnů, nebo v delší lhůtě, která může být dohodnuta, bude důvodem pro uplatnění článku 4 této dohody.

(3) Nehledě na povinnosti uvedené v článku 33 Úmluvy je dohodnuto, že jakékoli letadlo provozované leteckým podnikem(y) jedné smluvní strany, nebo jeho jménem na základě smlouvy o leasingu, na službách do nebo z území státu jiné smluvní strany může, v době, kdy se nachází na území státu druhé smluvní strany, být podrobeno inspekci oprávněnými zástupci státu druhé smluvní strany, na palubě i zvenku za účelem ověření jak platnosti dokladů letadla a jeho posádky, tak i zjevného stavu letadla a jeho vybavení (dále v tomto článku nazývané „inspekce na stojánce“), za předpokladu, že to nepovede k nepřiměřenému zpoždění.

(4) Jestliže jakákoli inspekce na stojánce nebo série inspekcí na stojánce povede:

(a) k vážným obavám, že letadlo nebo provozování letadla neodpovídají minimálním normám stanoveným v daném období Úmluvou, nebo

(b) k vážným obavám, že jsou neúčinně udržovány a vykonávány v kterékoli oblasti bezpečnostní normy stanovené v daném období Úmluvou,

smluvní strana provádějící inspekci bude, pro účely článku 33 Úmluvy, mít právo svobodně prohlásit, že požadavky, na základě kterých byla vydána nebo uznána za platná osvědčení nebo průkazy týkající se daného letadla nebo jeho posádky, nebo požadavky, za kterých má být letadlo provozováno, nejsou stejné nebo vyšší než minimální normy stanovené Úmluvou.

(5) V případě, že přístup k provedení inspekce letadla na stojánce, provozovaného leteckým podnikem(y) jedné smluvní strany nebo jeho jménem v souladu s odstavcem (3) tohoto článku, je odepřen zástupcem tohoto leteckého podniku(ů), bude mít druhá smluvní strana právo svobodně usoudit, že vznikly vážné obavy popsané v odstavci (4) tohoto článku, a učinit závěry v něm uvedené.

(6) Každá smluvní strana si vyhrazuje právo okamžitě pozastavit nebo upravit provozní oprávnění leteckému podniku(ům) druhé smluvní strany v případě, že usoudí, ať již na základě inspekce na stojánce, série inspekcí na stojánce, odepření přístupu k inspekci na stojánce, konzultací nebo jiných zjištění, že okamžitá opatření jsou nezbytná pro bezpečný provoz leteckého podniku.

(7) Jakékoli opatření jedné smluvní strany podle odstavce (2) nebo (6) tohoto článku bude přerušeno, jakmile přestanou trvat důvody, pro které bylo zavedeno.

Článek 9

(Celní ustanovení, cla a daně)

(1) Každá smluvní strana osvobodí na základě reciprocity určený letecký podnik(y) druhé smluvní strany od dovozních omezení, cla, nepřímých daní, inspekčních poplatků a jiných celostátních a místních dávek a poplatků, pokud jde o letadla, pohonné hmoty, mazadla, spotřebitelný technický materiál, náhradní díly včetně motorů, obvyklé vybavení letadla, zásoby letadla a potraviny (včetně alkoholu, tabáku, nápojů a jiných výrobků určených v omezeném množství k prodeji cestujícím za letu) a jiné věci, které jsou určeny k použití výhradně v souvislosti s provozem nebo obsluhou letadla určeného leteckého podniku(ů) druhé smluvní strany provozujícího dohodnuté služby, stejně tak jako tiskopisy letenek, leteckých nákladních listů, jakýkoli tištěný materiál nesoucí znaky společnosti a obvyklý náborový materiál bezplatně rozšiřovaný tímto určeným leteckým podnikem(y).

(2) Osvobození udělená podle tohoto článku se budou poskytovat v rozsahu přípustném podle zákonů a předpisů smluvní strany udělující taková osvobození a budou se vztahovat na položky uvedené v odstavci (1) tohoto článku:

(a) dovezené na území státu jedné smluvní strany určeným leteckým podnikem(y) druhé smluvní strany nebo jeho jménem;

(b) ponechané na palubě letadla určeného leteckého podniku(ů) jedné smluvní strany od příletu až do odletu z území státu druhé smluvní strany;

(c) vzaté na palubu letadla určeného leteckého podniku(ů) jedné smluvní strany na území státu druhé smluvní strany a určené k použití při provozu dohodnutých služeb; a to bez ohledu na to, zda tyto položky jsou používány nebo spotřebovány zcela nebo zčásti na území státu smluvní strany, která poskytuje výjimku, za předpokladu, že takové položky nebudou zcizovány na území státu této smluvní strany.

(3) Obvyklé palubní vybavení letadla, stejně tak jako materiál a zásoby obvykle uložené na palubě letadla určeného leteckého podniku(ů) kterékoli smluvní strany mohou být vyloženy na území státu druhé smluvní strany pouze se souhlasem celního úřadu na tomto území. V takovém případě mohou být uloženy pod celním dohledem tohoto celního úřadu do doby, než budou znovu vyvezeny, nebo s nimi bude naloženo jinak v souladu s celními předpisy.

(4) Osvobození poskytnutá tímto článkem, pokud jde o spotřebitelný technický materiál, náhradní díly včetně motorů a obvyklé palubní vybavení, se budou vztahovat i na situace, kdy určený letecký podnik(y) jedné smluvní strany vstoupí v ujednání s jiným leteckým podnikem či podniky o zápůjčce nebo přenechání na území státu druhé smluvní strany za předpokladu, že takové jiné letecké podniky požívají stejná osvobození od druhé smluvní strany. Takové zápůjčky a přenechání budou oznámeny leteckým podnikem příslušným celním úřadům.

Článek 10

(Užívání letišť a leteckých zařízení)

(1) Poplatky uložené na území státu jedné smluvní strany určenému leteckému podniku(ům) druhé smluvní strany za použití letišť, leteckých navigačních a jiných zařízení nebudou vyšší než poplatky ukládané jakémukoli jinému letadlu téže kategorie vykonávajícímu podobné mezinárodní letecké dopravní služby.

(2) Žádná smluvní strana neposkytne výhody svému vlastnímu nebo jinému leteckému podniku(ům) před leteckým podnikem(y) druhé smluvní strany, konajícímu podobné mezinárodní letecké dopravní služby, při užívání letišť, letových cest, leteckých provozních služeb a s nimi souvisejících zařízení nacházejících se pod její kontrolou.

(3) Každá smluvní strana bude podporovat konzultace o uživatelských poplatcích mezi svými k vyměřování poplatků oprávněnými orgány a leteckým podnikem(y) používajícím služby a zařízení provozovaná těmito orgány vyměřujícími poplatky, kdykoli to bude praktické, učiní tak prostřednictvím organizací zastupujících tyto letecké podniky. Jakékoli návrhy na změny těchto poplatků budou předány uživatelům v přiměřené lhůtě, aby měli možnost vyjádřit své stanovisko dříve, než budou změny uskutečněny. Každá smluvní strana bude dále podporovat výměnu vhodných informací o uživatelských poplatcích mezi svými k vyměřování poplatků oprávněnými orgány a uživateli.

Článek 11

(Tranzit)

Cestující v přímém tranzitu přes území státu smluvní strany, neopouštějící část letiště určenou pro takový účel, budou podrobeni, s výjimkou ustanovení o ochraně civilního letectví uvedených v článku 6 této dohody, a plnění úkolu zabránit nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami, jen zjednodušené kontrole. Zavazadla a zboží v tranzitu budou osvobozeny od cla a jiných poplatků.

Článek 12

(Prodej služeb a převod finančních prostředků)

(1) Na základě oznámení leteckému úřadu první smluvní strany a po příslušné obchodní registraci v souladu se zákony a předpisy státu této první smluvní strany bude mít určený letecký podnik(y) druhé smluvní strany právo volně prodávat své letecké dopravní služby na území státu první smluvní strany, buď přímo nebo prostřednictvím svých zprostředkovatelů, a kterákoli osoba bude moci svobodně zakoupit tuto přepravu v místní měně nebo v jakékoli volně směnitelné měně běžně vykupované místními bankami nebo uznané devizovými předpisy platnými na daném území.

(2) Určený letecký podnik(y) jedné smluvní strany bude mít právo přepočítat a převést na území svého státu přebytek příjmů nad místními výdaji získaný na území státu druhé smluvní strany ve volně směnitelné měně. Přepočet a převod bude uskutečněn bez omezení podle převládajícího tržního devizového kurzu pro tyto transakce, platného v den převodu. V případě, že převládající tržní devizový kurz neexistuje, přepočet a převod bude uskutečněn bez omezení podle úředního přepočítacího kurzu, platného v den převodu. Skutečný převod bude proveden bez prodlení a nebude podléhat jakýmkoli poplatkům s výjimkou obvyklých poplatků vybíraných bankami za služby při těchto transakcích.

(3) V případě, že platby mezi smluvními stranami budou upraveny zvláštní dohodou, bude použita tato zvláštní dohoda.

Článek 13

(Tarify)

(1) Výraz „tarif“, užívaný dále, znamená ceny, které mají být zaplaceny za přepravu cestujících a zboží, a podmínky, za kterých se tyto ceny používají, včetně cen a podmínek za zprostředkovatelské a jiné doplňkové služby, ale s výjimkou náhrad a podmínek za přepravu poštovních zásilek.

(2) Tarify účtované leteckými podniky smluvních stran za dohodnuté služby budou stanoveny v přiměřené výši, přičemž bude náležitě přihlíženo ke všem významným činitelům, jako jsou náklady na provoz, přiměřený zisk, povaha služeb a tarify jiných leteckých podniků provozujících pravidelné služby na celých nebo částech stejných linek.

(3) Letecké úřady obou smluvních stran budou považovat za nepřijatelné tarify, které jsou nepřiměřeně diskriminující, nepřiměřeně vysoké nebo omezující přepravu vzhledem k zneužití dominantního postavení nebo uměle nízké vzhledem k přímé nebo nepřímé dotaci či podpoře nebo mají za následek cenový dumping.

(4) Tarify budou předloženy ke schválení leteckým úřadům obou smluvních stran nejméně třicet (30) dnů před navrhovaným datem účinnosti. Ve zvláštních případech může být tato doba zkrácena, pokud se na tom uvedené úřady dohodnou.

(5) Souhlas může být dán výslovně. Pokud žádný letecký úřad nevyslovil svůj nesouhlas do patnácti (15) dnů od data předložení v souladu s odstavcem (4) tohoto článku, budou tyto tarify považovány za schválené. V případě, že je doba pro předložení zkrácena, jak je stanoveno v odstavci (4), letecké úřady se mohou dohodnout, že doba, ve které musí být oznámen nesouhlas, bude méně než patnáct (15) dnů.

(6) Pokud během doby uplatněné v souladu s odstavcem (5) tohoto článku letecký úřad jedné smluvní strany předá oznámení o nesouhlasu s tarifem leteckému úřadu druhé smluvní strany, vynasnaží se letecké úřady obou smluvních stran stanovit tarif vzájemnou dohodou.

(7) Jestliže se letecké úřady nemohou dohodnout na tarifu, který jim byl předložen podle odstavce (4) tohoto článku, nebo na stanovení tarifu podle odstavce (6) tohoto článku, spor bude vyřešen v souladu s ustanoveními článku 21 této dohody.

(8) Tarif stanovený podle ustanovení tohoto článku zůstane v platnosti, dokud nebude stanoven nový tarif.

(9) Letecký úřad každé smluvní strany bude mít právo vyšetřovat porušení tarifů a prodejních podmínek kterýmkoli leteckým podnikem, zprostředkovatelem pro dopravu cestujících nebo zboží, organizátorem zájezdů nebo zasilatelem. Porušení tarifů a prodejních podmínek může být důvodem pro uplatnění příslušných ustanovení této dohody.

Článek 14

(Kapacita)

(1) Určený letecký podnik(y) každé smluvní strany bude mít řádnou a stejnou příležitost k provozu leteckých dopravních služeb na jakékoli lince stanovené v Příloze k této dohodě.

(2) Při provozování dohodnutých služeb bude určený letecký podnik(y) každé smluvní strany brát v úvahu zájmy určeného leteckého podniku(ů) druhé smluvní strany, aby nedošlo k nevhodnému ovlivňování služeb, které tyto podniky zajišťují na zcela nebo zčásti shodných linkách.

(3) Dohodnuté služby provozované určeným leteckým podnikem(y) smluvních stran budou v úzkém vztahu k požadavkům veřejnosti na dopravu na stanovených linkách a budou mít za přednostní cíl poskytnout, při přiměřeném využití prostoru, kapacitu odpovídající současným a rozumně očekávaným požadavkům na dopravu cestujících a/nebo zboží včetně poštovních zásilek mezi územími obou smluvních stran.

Článek 15

(Letové řády)

(1) Letecký podnik(y) určený jednou smluvní stranou předloží nejméně čtyřicet pět (45) dnů před zahájením služeb leteckému úřadu druhé smluvní strany ke schválení svůj zamýšlený letový řád, uvádějící počet frekvencí, typ letadla, časy, cestovní uspořádání a počet míst nabízených veřejnosti a období platnosti letového řádu. Tentýž postup bude platit pro jakoukoli změnu letového řádu.

(2) Pokud určený letecký podnik(y) požaduje provozovat doplňkové lety k letům uvedeným v letových řádech, bude žádat povolení od leteckého úřadu druhé smluvní strany. Takový požadavek bude obvykle předložen alespoň dva pracovní dny před provedením takových letů.

Článek 16

(Zastoupení leteckého podniku)

(1) Určený letecký podnik(y) jedné smluvní strany bude mít povoleno na základě reciprocity vyslat a udržovat na území státu druhé smluvní strany svého zástupce, obchodní, technický a jiný odborný personál přiměřeně potřebný k provozování dohodnutých služeb.

(2) Zástupce a personál budou podléhat právním předpisům platným na území státu druhé smluvní strany.

(3) Určený letecký podnik(y) obou smluvních stran, podle právních předpisů platných na příslušném území, bude mít právo zřizovat na území státu druhé smluvní strany kancelář nebo kanceláře na podporu letecké dopravy a k prodeji leteckých dopravních služeb.

Článek 17

(Pozemní odbavování)

Na základě reciprocity udělí každá smluvní strana každému určenému leteckému podniku(ům) druhé smluvní strany právo vybrat si na území státu druhé smluvní strany k částečnému nebo úplnému provádění pozemních odbavovacích služeb kteréhokoli agenta z odbavovacích agentů oprávněných příslušnými orgány druhé smluvní strany k poskytování těchto služeb.

Článek 18

(Poskytování statistik)

Letecký úřad každé smluvní strany na požádání poskytne leteckému úřadu druhé smluvní strany takové periodické a jiné statistické údaje, které mohou být rozumně požadovány za účelem posouzení kapacity nabízené na dohodnutých službách leteckým podnikem(y) první smluvní strany.

Článek 19

(Konzultace)

(1) Letecké úřady obou smluvních stran budou v duchu úzké spolupráce čas od času ve spojení nebo uskuteční konzultaci, která se může uskutečnit jednáním nebo písemně, aby zajistily úzkou spolupráci ve všech záležitostech ovlivňujících provádění této dohody.

(2) Každá smluvní strana může kdykoli požádat o konzultace ke kterémukoli problému, týkajícímu se této dohody. Tyto konzultace budou zahájeny ve lhůtě šedesáti (60) dnů od data doručení žádosti druhou smluvní stranou, pokud není smluvními stranami dohodnuto jinak.

Článek 20

(Změny)

(1) Jestliže kterákoli ze smluvních stran považuje za žádoucí změnit jakékoli ustanovení této dohody, vstoupí tato změna, jestliže je dohodnuta mezi smluvními stranami, v platnost po potvrzení výměnou diplomatických not. Datum výměny not bude datum doručení pozdější z těchto dvou nót.

(2) Změny v Příloze k této dohodě mohou být dohodnuty přímo mezi leteckými úřady smluvních stran. Budou prozatímně prováděny od data dohodnutého těmito leteckými úřady a vstoupí v platnost po potvrzení výměnou diplomatických nót.

(3) Jestliže vstoupí v platnost obecná mnohostranná úmluva o mezinárodní letecké dopravě dotýkající se vztahů mezi oběma smluvními stranami, bude tato dohoda pozměněna tak, aby odpovídala ustanovením takové mnohostranné úmluvy v rozsahu, ve kterém byla tato ustanovení přijata oběma smluvními stranami.

Článek 21

(Řešení sporů)

(1) V případě sporu, vyplývajícího z výkladu nebo provádění této dohody, se ho v prvé řadě vynasnaží letecké úřady smluvních stran vyřešit jednáním.

(2) Nedosáhnou-li letecké úřady dohody, bude spor řešen jednáním mezi smluvními stranami.

(3) Jestliže se smluvním stranám nepodaří dosáhnout vyřešení sporu jednáním, mohou jej postoupit takové osobě nebo orgánu, na kterém se shodnou, k poradnímu posudku nebo k vydání závazného rozhodnutí podle toho, jak se smluvní strany dohodnou, nebo bude, na základě žádosti kterékoliv smluvní strany, předložen k rozhodnutí rozhodčímu soudu tří rozhodců.

(4) Tento rozhodčí soud bude ustaven následovně: každá smluvní strana jmenuje jednoho člena a tito dva členové se poté dohodnou a jmenují státního příslušníka třetího státu jako předsedu. Členové budou jmenováni do dvou měsíců a předseda do tří měsíců od data, ke kterému kterákoli smluvní strana informovala druhou smluvní stranu o záměru předložit spor rozhodčímu soudu.

(5) Nebudou-li lhůty stanovené v odstavci (4) tohoto článku dodrženy, může kterákoli smluvní strana, nebude-li jakékoli jiné příslušné ujednání, požádat prezidenta Rady Mezinárodní organizace pro civilní letectví, aby učinil nezbytná jmenování. Je-li prezident občanem státu některé ze smluvních stran nebo cokoliv mu jinak brání ve vykonání tohoto úkolu, učiní nezbytná jmenování viceprezident, který ho zastupuje.

(6) Rozhodčí soud dosáhne svých rozhodnutí většinou hlasů. Jeho rozhodnutí budou závazná pro smluvní strany. Každá smluvní strana hradí náklady na svého člena stejně tak jako své zastoupení při rozhodčím řízení; náklady na předsedu a jakékoli jiné náklady ponesou smluvní strany rovným dílem. Ve všech ostatních záležitostech rozhodčí soud stanoví svůj vlastní postup.

Článek 22

(Registrace)

Tato dohoda a jakékoli její následné změny budou registrovány příslušným úřadem u Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

Článek 23

(Ukončení platnosti)

(1) Tato dohoda se sjednává na dobu neurčitou.

(2) Kterákoli smluvní strana může kdykoli oznámit písemně diplomatickou cestou druhé smluvní straně své rozhodnutí ukončit platnost této dohody. Takové oznámení bude zároveň zasláno Mezinárodní organizaci pro civilní letectví. Platnost Dohody v takovém případě skončí dvanáct (12) měsíců po datu doručení oznámení druhé smluvní straně, nebude-li před uplynutím tohoto období oznámení o ukončení vzato zpět na základě dohody mezi smluvními stranami. V případě, že chybí potvrzení o přijetí druhou smluvní stranou, bude oznámení považováno za doručené čtrnáct (14) dnů poté, kdy bylo doručeno Mezinárodní organizaci pro civilní letectví.

Článek 24

(Vstup v platnost)

(1) Každá smluvní strana oznámí druhé smluvní straně diplomatickou notou, že zákonně předepsané formality pro schválení této dohody byly v jejím státě splněny. Tato dohoda vstoupí v platnost dnem doručení pozdějšího z těchto dvou oznámení.

(2) Tato dohoda bude předběžně prováděna ode dne podpisu.


Dáno v Kišiněvě dne 24. února 2004 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazycích českém, moldavském a anglickém, přičemž všechny texty jsou stejně autentické.

V případě sporu bude rozhodující anglický text.

Za vládu České republiky
Ing. Jiří Kubínek v. r.
náměstek ministra dopravy

Za vládu Moldavské republiky
Eugen Dvornic v. r.
zástupce generálního ředitele Úřadu civilního letectví


Příloha

Oddíl I

Linky provozované určeným leteckým podnikem(y) Moldavské republiky:

počáteční místa

mezilehlá místa

místa určení

místa za

kterákoli místa
v Moldavské republice

kterákoli místa

kterákoli místa
v České republice

kterákoli místa

Oddíl II

Linky provozované určeným leteckým podnikem(y) České republiky:

počáteční místa

mezilehlá místa

místa určení

místa za

kterákoli místa
v České republice

kterákoli místa

kterákoli místa
v Moldavské republice

kterákoli místa

Poznámky:

1. Linky mohou být provozovány v obou směrech.

2. Určený letecký podnik(y) může na kterémkoli nebo všech letech vynechat přistání v kterémkoli z výše uvedených míst za předpokladu, že dohodnuté služby na těchto linkách začínají v místě na území státu smluvní strany, která letecký podnik určila.

3. Vykonávání přepravních práv 5. svobody leteckým podnikem(y) jedné smluvní strany mezi mezilehlými místy nebo místy za a územím státu druhé smluvní strany bude podléhat dohodě mezi leteckými úřady obou smluvních stran.
V takovém případě bude přeprava cestujících a/nebo zboží včetně poštovních zásilek jak naložených, tak vyložených v těch místech stanovených linek, která se nacházejí na územích jiných států než toho, který určil letecký podnik, provedena v souladu s obecnými zásadami, že kapacita bude ve vztahu k:

(a) dopravním požadavkům na území a z území státu smluvní strany, která určila letecký podnik;

(b) dopravním požadavkům oblasti, kterou dohodnuté služby prolétávají po přihlédnutí k dopravním službám provozovaným leteckými podniky jiných států této oblasti; a

(c) požadavkům vyplývajícím z provozu leteckých podniků.

4. Určený letecký podnik každé smluvní strany může, po splnění následujících podmínek, vstupovat do ujednání o společném označování linek (code-share) jako provozující letecký podnik (tj. nese kód partnerského leteckého podniku na svých vlastních službách) nebo jako marketingový letecký podnik (tj. umisťuje svůj kód na služby partnerského leteckého podniku), pokud jde o letecké služby pro přepravu cestujících, s:

(a) určeným leteckým podnikem(y) jedné smluvní strany;

(b) určeným leteckým podnikem(y) druhé smluvní strany; a

(c) leteckým podnikem(y) třetí strany nebo stran; za předpokladu, že taková třetí strana opravňuje nebo dovoluje srovnatelná ujednání mezi leteckými podniky druhé smluvní strany a jinými leteckými podniky na službách do, z a přes třetí zemi.

5. Všechny provozující letecké podniky v code-share ujednáních mají příslušná přepravní práva na dané lince nebo její části.

6. Všechny marketingové letecké podniky v code-share ujednáních mohou nabízet a prodávat služby třetí a čtvrté svobody na dané lince nebo její části. Tyto podniky mají příslušná linková práva na dané lince nebo její části.

7. Právo páté svobody a právo přerušení cesty nemůže být vykonáváno marketingovým leteckým podnikem při letech na základě společného označování linek.

8. Žádná takováto code-share ujednání neposkytnou určenému leteckému podniku každé smluvní strany doplňková práva pro vlastní provoz letadla, kromě možnosti vstupovat do code-share ujednání, jak je dohodnuto výše.

9. Každý letecký podnik účastnící se společného označování linek by měl zajistit, aby v místech prodeje letenek na služby provozované podle výše uvedených code-share ujednání byl cestující informován, který letecký podnik skutečně provozuje každou linku nebo každou její část. Navíc každý letecký podnik účastnící se společného označování linek by měl nařídit svým agentům, aby plnili tento informační požadavek. Určený letecký podnik(y) obou stran by měl zajistit, aby letecký podnik(y) třetí strany účastnící se code-share ujednání také plnil výše uvedený požadavek.

10.

(a) Žádosti v souladu s výše uvedenými code-share ujednáními budou předkládány ke schválení určeným leteckým podnikem(y), který se účastní code-share ujednání, nejméně čtyřicet pět (45) dnů předem leteckým úřadům obou smluvních stran, pokud se příslušný letecký úřad předem nevzdal svého požadavku na schválení. V případě, že se předpokládá, že rozhodnutí nemůže být učiněno do čtyřiceti pěti (45) dnů, příslušný letecký úřad zašle předběžnou odpověď příslušnému určenému leteckému podniku(ům). Code-share provozu nebude dávána přednost oproti přímým letům provozovaným jiným určeným leteckým podnikem na stejné lince.

(b) Určený letecký podnik(y) účastnící se code-share ujednání předloží leteckým úřadům obou smluvních stran letové řády v souladu s ustanoveními článku 15 této dohody.

11. Tam, kde žádosti o code-share provoz zahrnují letecký podnik třetí strany, každá smluvní strana může, jako podmínku pro udělení obvyklého regulatorního schválení, získat dohodu s touto třetí stranou, že tato třetí stana bude opravňovat nebo dovolovat srovnatelná ujednání mezi leteckými podniky strany, která požaduje takovou dohodu, a jinými leteckými podniky na službách do, z a přes příslušnou třetí zemi.

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 04.10.2004 Aktuální znění (exportováno 24.10.2020 22:43)
0. 04.10.2004 Vyhlášené znění