Sdělení č. 107/2005 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky o změně Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Korejské republiky o leteckých službách (Soul, 26. 10. 1999)

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2005-107
Datum vyhlášení 13.10.2005
Uzavření smlouvy 03.12.2004
Platnost od 14.02.2005
Aktuální znění 14.02.2005

107

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že formou výměny nót ze dne 3. prosince 2004 a ze dne 14. února 2005 byla sjednána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky o změně Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Korejské republiky o leteckých službách, podepsané dne 26. října 1990*).

Dohoda vstoupila v platnost v souladu se svým textem dne 14. února 2005.

Anglické znění korejské nóty a její překlad do českého jazyka a anglické a české znění české nóty, tvořících Dohodu, se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Praha, 3. prosince 2004

Excelence,

je mi ctí se odvolat na Dohodu mezi vládou Korejské republiky a vládou České a Slovenské Federativní Republiky o leteckých službách, podepsanou dne 26. října 1990, (dále jen „Dohoda“) a verbální nótu Ministerstva mezinárodních vztahů České republiky č. 113.984/92 ze dne 18. prosince 1992 oznamující, že Česká republika, jako nástupnický stát, se cítí být vázána mnohostrannými a dvoustrannými smlouvami a dohodami, jejichž smluvní stranou byla k tomuto dni Česká a Slovenská Federativní Republika. V souladu s odstavcem 1 článku 17 Dohody mám čest dále navrhnout jménem vlády Korejské republiky následující:

1. článek 8 se nahrazuje novým článkem 8 (Bezpečnost letectví) připojeným v Dodatku I;

2. článek 9A (Společné označování linek) připojený v Dodatku II se vkládá za článek 9;

3. dva nové odstavce připojené v Dodatku III se vkládají na konec článku 10;

4. článek 11 se nahrazuje novým článkem 11 (Prodej služeb a převod příjmů) připojeným v Dodatku IV; a

5. v článku 1 písm. (b) se mění letecký úřad Korejské republiky na „ministra výstavby a dopravy“ a letecký úřad České republiky se mění na „Ministerstvo dopravy“.

Pokud jsou výše uvedené návrhy přijatelné pro vládu České republiky, mám dále čest navrhnout, aby tato nóta včetně jejích dodatků a odpovědní nóta Vaší Excelence tvořily Dohodu mezi našimi dvěma vládami v této záležitosti, která vstoupí v platnost datem odpovědní nóty Vaší Excelence.

Využívám této příležitosti, abych znovu ujistil Vaši Excelenci svou hlubokou úctou.

Příloha: Dodatek I, II, III a IV

Hae-Jin Chun
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec
Korejské republiky

Jeho Excelence
Cyril Svoboda
ministr zahraničních věcí
České republiky


[Dodatek I]

Článek 8

Bezpečnost letectví

1. Osvědčení o letové způsobilosti, osvědčení o kvalifikaci a průkazy vydané nebo potvrzené jednou ze smluvních stran a dosud mající platnost budou uznány za platné druhou smluvní stranou pro provoz dohodnutých služeb za předpokladu, že tato osvědčení a průkazy alespoň odpovídají nebo jsou přísnější než minimální normy, stanovené podle Úmluvy.

2. Každá smluvní strana si vyhrazuje právo odmítnout uznat jako platné pro účely letů nad územím svého státu osvědčení o kvalifikaci a průkazy vydané jejím vlastním občanům druhou smluvní stranou nebo jakoukoli třetí stranou.

3. Každá smluvní strana může kdykoli požádat o konzultace týkající se bezpečnostních norem přijatých druhou smluvní stranou v kterékoli oblasti vztahující se na posádky, letadla a jejich provoz. Takové konzultace se uskuteční do třiceti (30) dnů ode dne požádání.

4. Jestliže po těchto konzultacích jedna smluvní strana shledá, že druhá smluvní strana neúčinně udržuje a vykonává v kterékoli oblasti bezpečnostní normy alespoň na minimální úrovni stanovené v daném období Úmluvou, oznámí tato smluvní strana druhé smluvní straně svá zjištění a opatření považovaná za nezbytná k tomu, aby bylo dosaženo souladu s těmito minimálními normami, a druhá smluvní strana učiní příslušná nápravná opatření. Neuskutečnění příslušných nápravných opatření druhou smluvní stranou do patnácti (15) dnů, nebo v delší lhůtě, která může být dohodnuta, bude důvodem pro uplatnění článku 4 této dohody.

5. Nehledě na povinnosti uvedené v článku 33 Úmluvy je dohodnuto, že jakékoli letadlo provozované určeným leteckým podnikem nebo leteckými podniky jedné smluvní strany, nebo jeho jménem na základě smlouvy o leasingu, na službách do nebo z území státu druhé smluvní strany může, v době kdy se nachází na území státu této druhé smluvní strany, být podrobeno inspekci oprávněnými zástupci státu druhé smluvní strany, na palubě i zvenku za účelem ověření jak platnosti dokladů letadla a jeho posádky, tak i zjevného stavu letadla a jeho vybavení (dále v tomto článku nazývané „inspekce na stojánce“), za předpokladu, že to nepovede k nepřiměřenému zpoždění.

6. Jestliže jakákoli inspekce na stojánce nebo série inspekcí na stojánce povede:

(a) k vážným obavám, že letadlo nebo provozování letadla neodpovídají minimálním normám stanoveným v daném období Úmluvou; nebo

(b) k vážným obavám, že jsou nedostatečně účinně dodržovány a vykonávány bezpečnostní normy stanovené v daném období Úmluvou, bude mít smluvní strana provádějící inspekci pro účely článku 33 Úmluvy právo svobodně prohlásit, že požadavky, na jejichž základě byla vydána nebo uznána za platná osvědčení nebo průkazy týkající se daného letadla nebo jeho posádky, nebo požadavky, za kterých má být letadlo provozováno, nejsou stejné nebo vyšší než minimální normy stanovené Úmluvou.

7. V případě, že přístup k provedení inspekce na stojánce letadla, provozovaného určeným leteckým podnikem jedné smluvní strany nebo jeho jménem v souladu s odstavcem (5) tohoto článku, je odepřen zástupcem tohoto leteckého podniku nebo leteckých podniků, bude mít druhá smluvní strana právo svobodně usoudit, že vznikly vážné obavy uvedené v odstavci (6) tohoto článku, a učinit závěry v něm uvedené.

8. Každá smluvní strana si vyhrazuje právo okamžitě pozastavit nebo upravit provozní oprávnění leteckému podniku nebo leteckým podnikům druhé smluvní strany v případě, že usoudí, ať již na základě inspekce na stojánce, série inspekcí na stojánce, odepření přístupu k inspekci na stojánce, konzultací nebo jiných zjištění, že okamžitá opatření jsou nezbytná pro bezpečný provoz leteckého podniku.

9. Jakékoli opatření jedné smluvní strany podle odstavce (4) nebo (8) tohoto článku bude zrušeno, jakmile přestanou trvat důvody, pro které bylo zavedeno.


[Dodatek II]

Článek 9A

Společné označování linek

1. Při provozování nebo nabízení k prodeji leteckých služeb na stanovených linkách může každý určený letecký podnik jedné smluvní strany vstoupit do ujednání o vyblokování prostoru (blocked-space) a společném označování linek (code-share) s:

(a) určeným leteckým podnikem nebo leteckými podniky kterékoli smluvní strany; nebo

(b) leteckým podnikem nebo leteckými podniky třetího státu. Avšak pokud by tento třetí stát neoprávnil nebo nedovolil srovnatelná ujednání mezi leteckými podniky druhé smluvní strany a jinými leteckými podniky na službách do, z a přes třetí stát, mají smluvní strany právo nepřijmout taková ujednání.

2. Výše uvedená ustanovení však podléhají podmínkám, že:

(a) všechny provozující letecké podniky v code-share ujednáních mají příslušná přepravní práva na dané lince nebo její části, a

(b) všechny marketingové letecké podniky v code-share ujednáních mají příslušná linková práva na dané lince nebo její části.

3. Všechna přeprava uskutečňovaná pomocí společného označování linek bude započítávána do kapacitních limitů smluvní strany, která určila provozující letecký podnik. Kapacita nabízená marketingovým leteckým podnikem při provozu na základě společného označování linek nebude omezena.

4. Právo páté svobody a právo přerušení cesty nemůže být vykonáváno marketingovým leteckým podnikem při letech na základě společného označování linek.

5. Každý letecký podnik účastnící se společného označování linek zajistí, aby v místech prodeje letenek na služby provozované podle výše uvedených code-share ujednání byl cestující informován, který letecký podnik skutečně provozuje každou linku nebo každou její část. Navíc každý letecký podnik účastnící se společného označování linek nařídí svým agentům, aby plnili tento informační požadavek.

6. Žádosti v souladu s výše uvedenými code-share ujednáními předloží určený letecký podnik nebo letecké podniky, které se účastní code-share ujednání, ke schválení nejpozději třicet (30) dnů předem leteckým úřadům obou smluvních stran, pokud se příslušný letecký úřad předem nevzdal svého požadavku na schválení. V případě, že se předpokládá, že rozhodnutí nemůže být učiněno do třiceti (30) dnů, zašle příslušný letecký úřad příslušnému určenému leteckému podniku nebo leteckým podnikům předběžnou odpověď.


[Dodatek III]

Článek 10

Tarify

4. Letecké úřady obou smluvních stran budou považovat za nepřijatelné tarify, které jsou nepřiměřeně diskriminující, nepřiměřeně vysoké nebo omezující přepravu vzhledem k zneužití dominantního postavení nebo uměle nízké vzhledem k přímé nebo nepřímé dotaci nebo cenovému dumpingu.

5. Letecký úřad žádné ze smluvních stran nebude požadovat předložení tarifů ke schválení v případě tarifů pro dopravu zboží mezi místy na územích států smluvních stran, avšak určené letecké podniky budou oznamovat takovéto tarify leteckým úřadům obou smluvních stran nejpozději čtrnáct (14) dnů před navrhovaným dnem jejich účinnosti za účelem posouzení podle odstavce (4) tohoto článku. Pokud neobdrží příslušný určený letecký podnik oznámení o nespokojenosti s tarifem od leteckého úřadu smluvní strany, na území jejíhož státu přeprava zboží začíná, do osmi (8) dnů od data oznámení, nabude takový tarif účinnosti k uvedenému datu zavedení.


[Dodatek IV]

Článek 11

Prodej služeb a převod příjmů

1. Na základě oznámení leteckému úřadu smluvní strany a po příslušné obchodní registraci v souladu se zákony a předpisy státu této smluvní strany bude mít určený letecký podnik nebo letecké podniky druhé smluvní strany právo volně prodávat své letecké dopravní služby na území státu první smluvní strany, buď přímo nebo prostřednictvím zprostředkovatelů, a kterákoli osoba bude moci svobodně zakoupit tuto přepravu v místní měně nebo v jakékoli volně směnitelné měně, uznané devizovými předpisy platnými na daném území nebo běžně vykupované bankami na daném území.

2. Určený letecký podnik nebo letecké podniky smluvních stran budou mít právo přepočítat a převést na území svého státu přebytek příjmů nad místními výdaji získaný na území státu druhé smluvní strany ve volně směnitelné měně. Přepočet a převod bude uskutečněn bez omezení podle převládajícího tržního devizového kurzu pro takové transakce, platného v den převodu. Skutečný převod bude proveden bez prodlení a nebude podléhat jakýmkoli poplatkům s výjimkou obvyklých poplatků vybíraných bankami za služby při těchto transakcích.

Poznámky pod čarou

*) Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Korejské republiky o leteckých službách, podepsaná v Soulu dne 26. října 1990, byla vyhlášena pod č. 5/2004 Sb. m. s.


MINISTR ZAHRANIČNÍCH VĚCI ČESKÉ REPUBLIKY
CYRIL SVOBODA

V Praze dne 14. února 2005

Č. j. 102996/2005-MPO

Vaše Excelence,

mám čest potvrdit přijetí Vaší nóty ze dne 3. prosince 2004 následujícího znění:

„Excelence,

je mi ctí se odvolat na Dohodu mezi vládou Korejské republiky a vládou České a Slovenské Federativní Republiky o leteckých službách, podepsanou dne 26. října 1990, (dále jen „Dohoda“) a verbální nótu Ministerstva mezinárodních vztahů České republiky č. 113.984/92 ze dne 18. prosince 1992 oznamující, že Česká republika, jako nástupnický stát, se cítí být vázána mnohostrannými a dvoustrannými smlouvami a dohodami, jejichž smluvní stranou byla k tomuto dni Česká a Slovenská Federativní Republika. V souladu s odstavcem 1 článku 17 Dohody mám čest dále navrhnout jménem vlády Korejské republiky následující:

1. článek 8 se nahrazuje novým článkem 8 (Bezpečnost letectví) připojeným v Dodatku I;

2. článek 9A (Společné označování linek) připojený v Dodatku II se vkládá za článek 9;

3. dva nové odstavce připojené v Dodatku III se vkládají na konec článku 10;

4. článek 11 se nahrazuje novým článkem 11 (Prodej služeb a převod příjmů) připojeným v Dodatku IV; a

5. v článku 1 písm. (b) se mění letecký úřad Korejské republiky na „ministra výstavby a dopravy“ a letecký úřad České republiky se mění na „Ministerstvo dopravy“.

Pokud jsou výše uvedené návrhy přijatelné pro vládu České republiky, mám dále čest navrhnout, aby tato nóta včetně jejích dodatků a odpovědní nóta Vaší Excelence tvořily Dohodu mezi našimi dvěma vládami v této záležitosti, která vstoupí v platnost datem odpovědní nóty Vaší Excelence.

Využívám této příležitosti, abych znovu ujistil Vaši Excelenci svou hlubokou úctou.

Cyril Svoboda
ministr zahraničních věcí

Jeho Excelence
Hae-Jin Chun
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec
Korejské republiky
Praha


[Dodatek I]

Článek 8

Bezpečnost letectví

1. Osvědčení o letové způsobilosti, osvědčení o kvalifikaci a průkazy vydané nebo potvrzené jednou ze smluvních stran a dosud mající platnost budou uznány za platné druhou smluvní stranou pro provoz dohodnutých služeb za předpokladu, že tato osvědčení a průkazy alespoň odpovídají nebo jsou přísnější než minimální normy, stanovené podle Úmluvy.

2. Každá smluvní strana si vyhrazuje právo odmítnout uznat jako platné pro účely letů nad územím svého státu osvědčení o kvalifikaci a průkazy vydané jejím vlastním občanům druhou smluvní stranou nebo jakoukoli třetí stranou.

3. Každá smluvní strana může kdykoli požádat o konzultace týkající se bezpečnostních norem přijatých druhou smluvní stranou v kterékoli oblasti vztahující se na posádky, letadla a jejich provoz. Takové konzultace se uskuteční do třiceti (30) dnů ode dne požádání.

4. Jestliže po těchto konzultacích jedna smluvní strana shledá, že druhá smluvní strana neúčinně udržuje a vykonává v kterékoli oblasti bezpečnostní normy alespoň na minimální úrovni stanovené v daném období Úmluvou, oznámí tato smluvní strana druhé smluvní straně svá zjištění a opatření považovaná za nezbytná k tomu, aby bylo dosaženo souladu s těmito minimálními normami, a druhá smluvní strana učiní příslušná nápravná opatření. Neuskutečnění příslušných nápravných opatření druhou smluvní stranou do patnácti (15) dnů, nebo v delší lhůtě, která může být dohodnuta, bude důvodem pro uplatnění článku 4 této dohody.

5. Nehledě na povinnosti uvedené v článku 33 Úmluvy je dohodnuto, že jakékoli letadlo provozované určeným leteckým podnikem nebo leteckými podniky jedné smluvní strany, nebo jeho jménem na základě smlouvy o leasingu, na službách do nebo z území státu druhé smluvní strany může, v době kdy se nachází na území státu této druhé smluvní strany, být podrobeno inspekci oprávněnými zástupci státu druhé smluvní strany, na palubě i zvenku za účelem ověření jak platnosti dokladů letadla a jeho posádky, tak i zjevného stavu letadla a jeho vybavení (dále v tomto článku nazývané „inspekce na stojánce“), za předpokladu, že to nepovede k nepřiměřenému zpoždění.

6. Jestliže jakákoli inspekce na stojánce nebo série inspekcí na stojánce povede:

(a) k vážným obavám, že letadlo nebo provozování letadla neodpovídají minimálním normám stanoveným v daném období Úmluvou; nebo

(b) k vážným obavám, že jsou nedostatečně účinně dodržovány a vykonávány bezpečnostní normy stanovené v daném období Úmluvou, bude mít smluvní strana provádějící inspekci pro účely článku 33 Úmluvy právo svobodně prohlásit, že požadavky, na jejichž základě byla vydána nebo uznána za platná osvědčení nebo průkazy týkající se daného letadla nebo jeho posádky, nebo požadavky, za kterých má být letadlo provozováno, nejsou stejné nebo vyšší než minimální normy stanovené Úmluvou.

7. V případě, že přístup k provedení inspekce na stojánce letadla, provozovaného určeným leteckým podnikem jedné smluvní strany nebo jeho jménem v souladu s odstavcem (5) tohoto článku, je odepřen zástupcem tohoto leteckého podniku nebo leteckých podniků, bude mít druhá smluvní strana právo svobodně usoudit, že vznikly vážné obavy uvedené v odstavci (6) tohoto článku, a učinit závěry v něm uvedené.

8. Každá smluvní strana si vyhrazuje právo okamžitě pozastavit nebo upravit provozní oprávnění leteckému podniku nebo leteckým podnikům druhé smluvní strany v případě, že usoudí, ať již na základě inspekce na stojánce, série inspekcí na stojánce, odepření přístupu k inspekci na stojánce, konzultací nebo jiných zjištění, že okamžitá opatření jsou nezbytná pro bezpečný provoz leteckého podniku.

9. Jakékoli opatření jedné smluvní strany podle odstavce (4) nebo (8) tohoto článku bude zrušeno, jakmile přestanou trvat důvody, pro které bylo zavedeno.


[Dodatek II]

Článek 9A

Společné označování linek

1. Při provozování nebo nabízení k prodeji leteckých služeb na stanovených linkách může každý určený letecký podnik jedné smluvní strany vstoupit do ujednání o vyblokování prostoru (blocked-space) a společném označování linek (code-share) s:

(a) určeným leteckým podnikem nebo leteckými podniky kterékoli smluvní strany; nebo

(b) leteckým podnikem nebo leteckými podniky třetího státu. Avšak pokud by tento třetí stát neoprávnil nebo nedovolil srovnatelná ujednání mezi leteckými podniky druhé smluvní strany a jinými leteckými podniky na službách do, z a přes třetí stát, mají smluvní strany právo nepřijmout taková ujednání.

2. Výše uvedená ustanovení však podléhají podmínkám, že:

(a) všechny provozující letecké podniky v code-share ujednáních mají příslušná přepravní práva na dané lince nebo její části, a

(b) všechny marketingové letecké podniky v code-share ujednáních mají příslušná linková práva na dané lince nebo její části.

3. Všechna přeprava uskutečňovaná pomocí společného označování linek bude započítávána do kapacitních limitů smluvní strany, která určila provozující letecký podnik. Kapacita nabízená marketingovým leteckým podnikem při provozu na základě společného označování linek nebude omezena.

4. Právo páté svobody a právo přerušení cesty nemůže být vykonáváno marketingovým leteckým podnikem při letech na základě společného označování linek.

5. Každý letecký podnik účastnící se společného označování linek zajistí, aby v místech prodeje letenek na služby provozované podle výše uvedených code-share ujednání byl cestující informován, který letecký podnik skutečně provozuje každou linku nebo každou její část. Navíc každý letecký podnik účastnící se společného označování linek nařídí svým agentům, aby plnili tento informační požadavek.

6. Žádosti v souladu s výše uvedenými code-share ujednáními předloží určený letecký podnik nebo letecké podniky, které se účastní code-share ujednání, ke schválení nejpozději třicet (30) dnů předem leteckým úřadům obou smluvních stran, pokud se příslušný letecký úřad předem nevzdal svého požadavku na schválení. V případě, že se předpokládá, že rozhodnutí nemůže být učiněno do třiceti (30) dnů, zašle příslušný letecký úřad příslušnému určenému leteckému podniku nebo leteckým podnikům předběžnou odpověď.


[Dodatek III]

Článek 10

Tarify

4. Letecké úřady obou smluvních stran budou považovat za nepřijatelné tarify, které jsou nepřiměřeně diskriminující, nepřiměřeně vysoké nebo omezující přepravu vzhledem k zneužití dominantního postavení nebo uměle nízké vzhledem k přímé nebo nepřímé dotaci nebo cenovému dumpingu.

5. Letecký úřad žádné ze smluvních stran nebude požadovat předložení tarifu ke schválení v případě tarifů pro dopravu zboží mezi místy na územích států smluvních stran, avšak určené letecké podniky budou oznamovat takovéto tarify leteckým úřadům obou smluvních stran nejpozději čtrnáct (14) dnů před navrhovaným dnem jejich účinnosti za účelem posouzení podle odstavce (4) tohoto článku. Pokud neobdrží příslušný určený letecký podnik oznámení o nespokojenosti s tarifem od leteckého úřadu smluvní strany, na území jejíhož státu přeprava zboží začíná, do osmi (8) dnů od data oznámení, nabude takový tarif účinnosti k uvedenému datu zavedení.


[Dodatek IV]

Článek 11

Prodej služeb a převod příjmů

1. Na základě oznámení leteckému úřadu smluvní strany a po příslušné obchodní registraci v souladu se zákony a předpisy státu této smluvní strany bude mít určený letecký podnik nebo letecké podniky druhé smluvní strany právo volně prodávat své letecké dopravní služby na území státu první smluvní strany, buď přímo nebo prostřednictvím zprostředkovatelů, a kterákoli osoba bude moci svobodně zakoupit tuto přepravu v místní měně nebo v jakékoli volně směnitelné měně, uznané devizovými předpisy platnými na daném území nebo běžně vykupované bankami na daném území.

2. Určený letecký podnik nebo letecké podniky smluvních stran budou mít právo přepočítat a převést na území svého státu přebytek příjmů nad místními výdaji získaný na území státu druhé smluvní strany ve volně směnitelné měně. Přepočet a převod bude uskutečněn bez omezení podle převládajícího tržního devizového kurzu pro takové transakce, platného v den převodu. Skutečný převod bude proveden bez prodlení a nebude podléhat jakýmkoli poplatkům s výjimkou obvyklých poplatků vybíraných bankami za služby při těchto transakcích.“

Je mi ctí, že Vás mohu informovat, že vláda České republiky přijímá návrhy uvedené ve Vaší nótě a souhlasí, aby Vaše nóta a tato odpověď tvořily Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky o změně Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Korejské republiky o leteckých službách, podepsané dne 26. října 1990, která vstoupí v platnost dnešním dnem.

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 14.02.2005 Aktuální znění (exportováno 16.01.2021 01:15)
0. 14.02.2005 Vyhlášené znění