Sdělení č. 58/2004 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda týkajícího se programu přeshraniční spolupráce Phare 2003 mezi Českou republikou a Polskem

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2004-58
Datum vyhlášení 18.05.2004
Uzavření smlouvy 15.10.2003
Platnost od 15.10.2003
Aktuální znění 15.10.2003

58

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. října 2003 bylo v Praze podepsáno Finanční memorandum týkající se programu přeshraniční spolupráce Phare 2003 mezi Českou republikou a Polskem.

Finanční memorandum vstoupilo v platnost na základě svého článku 6 dne 15. října 2003.

Nedílnou součástí Finančního memoranda je Příloha A - Všeobecné podmínky pro finanční memoranda,*) Příloha B - Rozhodčí řízení,*) Příloha C - Zvláštní ustanovení a Příloha D - Informovanost/Publicita. Do textu Přílohy A, Přílohy B a Přílohy D lze nahlédnout na Ministerstvu financí.

Anglické znění Finančního memoranda a Přílohy C a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

FINANČNÍ MEMORANDUM1)

Evropská Komise, dále jen „Komise“, jednající jménem Evropského společenství, dále jen „Společenství“,

na jedné straně a

vláda České republiky, dále jen „příjemce“ na straně druhé,

SE DOHODLY TAKTO:

Opatření uvedené v článku 1 níže se provádí a financuje z rozpočtových prostředků Společenství v souladu s ustanoveními uvedenými v tomto memorandu. Technický, právní a správní rámec, v němž se opatření uvedené v článku 1 níže implementuje, je stanoven ve Všeobecných podmínkách, které jsou přílohou Rámcové dohody ze dne 6. srpna 1997 mezi Komisí a příjemcem, a jsou doplněny podmínkami tohoto memoranda a zvláštních ustanovení, které jsou jeho přílohou.

Článek 1

Povaha a předmět

V rámci svého programu pomoci Společenství formou grantu přispívá na financování níže uvedeného opatření:

Číslo programu: CZ2003/005-0077.01 až 077.03

Název: Program přeshraniční spolupráce Phare 2003 mezi Českou republikou a Polskem

Doba trvání: do 30. 11. 2005

Článek 2

Závazek Společenství

Nejvyšší částka finančního příspěvku Společenství je stanovena ve výši 5 milionů EUR, dále jen „grant ES“.

Článek 3

Doba trvání a ukončení platnosti

Pro uvedené opatření je grant ES k dispozici pro uzavírání smluv do 30. 11. 2005 za podmínek ustanovení tohoto memoranda. Všechny smlouvy musí být podepsány do tohoto data. Všechny zůstatky finančních prostředků z grantu ES, na které nebudou do tohoto data uzavřeny smlouvy, budou zrušeny. Konečný termín pro vyplacení grantu ES je 30. 11. 2006. Všechny platby musí být provedeny do tohoto konečného termínu plateb. Komise však za výjimečných okolností může souhlasit s přiměřeným prodloužením období pro uzavírání smluv nebo konečného termínu plateb, pokud bude příjemce takové prodloužení včas a se řádným zdůvodněním požadovat. Platnost tohoto memoranda vyprší na konci období pro platby grantu ES. Všechny dosud nevyplacené prostředky budou vráceny Komisi.

Článek 4

Adresy

Korespondence týkající se realizace opatření, s uvedením čísla a názvu opatření, bude adresována takto:

pro Společenství:

Delegace Evropské komise v České republice
Pod Hradbami 17
160 00 Praha 6
Česká republika

pro příjemce:

Ministerstvo financí České republiky
Národní koordinátor pomoci
Letenská 15
118 10 Praha 1
Česká republika

Článek 5

Počet originálů

Toto memorandum je vyhotoveno v anglickém jazyce ve dvou stejnopisech.

Článek 6

Vstup v platnost

Toto memorandum vstupuje v platnost dnem, kdy jej podepíší obě smluvní strany. Žádné výdaje vynaložené před tímto datem nesplňují podmínky pro poskytnutí grantu ES.

Přílohy jsou považovány za nedílnou součást tohoto memoranda.

Přílohy:

1. Rámcová dohoda (přílohy A a B)

2. Zvláštní ustanovení (příloha C)

3. Informovanost/publicita (příloha D)


V Praze
Dne 15. 10. 2003
Za příjemce
Zdeněk Hrubý
Národní koordinátor

V Praze
Dne 15. 10. 2003
Za Společenství
Ralf Dreyer
Chargé ďAffaires, Delegace EK

Poznámky pod čarou

*) Příloha A a Příloha B byly vyhlášeny pod č. 207/1997 Sb. jako nedílná součást Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Evropskou komisí o účasti České republiky na programu pomoci Evropského společenství ze dne 12. července 1996.

1) Struktura FM je následující: 1. průvodní strany s odkazy na příslušnou zemi, alokovanou částku a příjemce zmocněného k podpisu, 2. příloha A Rámcové dohody, 3. příloha B. Rámcové dohody; Příloha C - Zvláštní podmínky (text přijatého finančního návrhu počínaje částí Popis a cíle, a Příloha D - Publicita a informovanost.


PŘÍLOHA C - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

1. CÍLE A POPIS PROGRAMU

1.1 Cíle programu

1.1.1 Obecné cíle

Obecným cílem programu přeshraniční spolupráce Phare je podporovat spolupráci příhraničních regionů v zemích střední a východní Evropy s přilehlými regiony v sousedních zemích. Program se snaží pomoci těmto regionům překonat specifické problémy rozvoje, které vznikly kromě jiného v důsledku jejich relativní izolace v rámci národních ekonomik, a to v zájmu místního obyvatelstva a způsobem slučitelným s ochranou životního prostředí; podporuje také vytváření a rozvoj sítí pro spolupráci na obou stranách hranice a vytváření vazeb mezi těmito sítěmi a širšími sítěmi Společenství.

1.1.2 Specifické cíle

Jmenovitě jsou cíle česko-polského programu Phare CBC 2003 následující:

• podporovat transformační proces České republiky a Polska a usnadnit proces evropské integrace;

• podporovat další rozvoj ekonomického potenciálu příhraničních regionů posilováním stávajících struktur, zvyšováním konkurenceschopnosti podniků a celkovým oživením ekonomiky na obou stranách hranic;

• překonat problémy tížící příhraniční oblasti zlepšováním infrastruktury na obou stranách hranice;

• snižovat okrajový charakter těchto oblastí, a tím zlepšovat kvalitu života a vytvářet sítě pro spolupráci na obou stranách hranice.

1.2 Popis programu

V souladu se společným programovým dokumentem byly vybrány projekty podle následujících priorit:

• Dopravní infrastruktura

• Životní prostředí: zajištění účinných kanalizačních sítí

• Ekonomický rozvoj

• Sociálně ekonomický vývoj (projekty typu „people-to-people“ a budování institucí)

Program 2003 zahrnuje alokace na zlepšení stavu silnic, výstavbu čistírny odpadních vod, kanalizační sítě a Společný fond malých projektů. Všechny projekty podporované v rámci tohoto programu budou spolufinancovány z českých a polských zdrojů, v prvé řadě ze zdrojů komunit v česko-polském příhraničním regionu a příslušných vlád České republiky a Polska. Společný řídící výbor QCC) dohodl složení programu na svém zasedání ve Wroclavi v únoru 2003. Kritéria pro výběr projektů zahrnovala přeshraniČní dopad projektů, spolufinancování a dopad projektů na životní prostředí.

Podrobné popisy projektů jsou ve formátu projektové fiše připojeny v příloze k tomuto dokumentu. 1.2.1 CZ2003/005-077.01 Zlepšení stavu silnic v příhraničním regionu Ústecko-orlického kraje

Cílem projektu je zlepšit přístup k hraničnímu přechodu Dolní Lipka - Boboszow a k novému hraničnímu přechodu Orlické Zahoří - Mostowice. Výsledkem projektu by mělo být zlepšení stavu následujících silnic v celkové délce asi 30 km:

- silnice 11/311 mezi Mládkovem a Čihakem

- silnice 11/312 mezi Mládkovem, Lichkovem a Dolní Lipkou

- silnice III/3112 mezi Českými Petrovicemi a Kláštercem nad Ohří

- silnice III/31222 a III/31223 mezi Dolní Lipkou, Horní Lipkou a Horní Moravou

Práce by se měly zaměřit na zpevnění a rozšíření stávajících silnic, rekonstrukci a opravu mostů a propustek, včetně instalace nových dopravních značek.

1.2.2 CZ2003/005-07.02 Výstavba čistírny odpadních vod a kanalizační sítě v Mostech u Jablůnkova

Cílem projektu je snížit znečištění v řekách Osečnice, Lomná a Olše a chránit podzemní vody v Jablůnkově. Tento projekt je jednou z akcí předpokládaných v rámci společného česko-polského programu Vyčištění řeky Olše s cílem zvýšit kvalitu vody, opravit břehy a zlikvidovat staré ekologické zátěže na obou stranách hranice. Výsledkem projektu by měla být výstavba mechanické a biologické čistírny odpadních vod s kapacitou 2.100 ekvivalentních jednotek a kanalizační síť v Mostech u Jablůnkova o délce 8,4 km s přibližně 550 přístupovými potrubími. Implementace projektu by měla zahrnovat veškeré stavební práce, jako je obnova povrchu silnic a chodníků, výkopové práce a výstavba čerpací stanice.

1.2.3 PL2003/005-078.01 Výstavba pomalého dopravního pruhu pro úsek státní silnice č. 8 Lewin Klodzki-Duszniki Zdroj

Tento projekt je zaměřen na zlepšení kapacity dopravní infrastruktury podél trasy Varšava-Wroclav-Klodzko-Brno a hraničního přechodu Kudowa Slone. Státní silnice č. 8 je druhým nejpřetíženějším silničním úsekem polsko-českého příhraničního regionu. Výsledkem projektu by měla být modernizace státní silnice č. 8 výstavbou pomalého dopravního pruhu, rekonstrukce silničních výjezdů na Karlow, Zieleniec a Lewin Klodzki, zpevnění existující silniční struktury a zlepšení silničního drenážního systému.

1.2.4 PL2003/005-078.02 Ochrana biologické rozmanitosti a rozvoj říčního údolí Zloty Potok

Projekt je zaměřen na zlepšení kvality vody v říčce Zloty Potok a ekosystému krajinného parku Gory Opawskie, který pokrývá plochu 4,903 ha. Výsledkem projektu by měla být úprava stávající kanalizační sítě v Prudniku o celkové délce asi 2 km a výstavba nové kanalizační sítě v Laka Prudnicka a Moszczanka o celkové délce přibližně 20 km. Implementace projektu by měla zahrnovat stavební práce, jako je přestavba přístupových silnic a úprava stávající a výstavba nové čerpací stanice.

1.2.5 CZ2003/005-077.03 a PL2003/005-078.03 Společný fond malých projektů (Joint Small Projects Fund - JSPF)

Projekty v rámci JSPF by měly podporovat místní a regionální rozvoj podél hranic prostřednictvím menších aktivit podle čl. 5.1 a) až n) nařízení Komise č. 2760/98 ze dne 18. prosince 1998, ve znění nařízení Komise č. 1596/2002 ze dne 6. září 2002. Zvláštní pozornost je nutno věnovat opatřením majícím silný přeshraniční charakter, která se plánují v těsné spolupráci mezi regionálními a místními úřady v příhraničních oblastech a zahrnují vytváření nebo rozvoj společných řídících struktur určených pro rozšíření a prohloubení přeshraniční spolupráce mezi státními a polostátními úřady, a neziskovými organizacemi. V úvahu přicházejí pouze neziskové subjekty.

Prioritu dostanou projekty, které společně naplánují, vyberou a realizují čeští a polští partneři a které budou podporovány z JSPF na české i polské straně. Maximální grant na jeden projekt (příspěvek Phare) je 50.000 Eur a minimální grant je 1.000 Eur. Podíl spolufinancování příjemce na projektu je minimálně 10 % (granty financované v rámci českého Finančního memoranda CZ2003/005-077), respektive 25 % (granty financované v rámci polského Finančního memoranda PL2003/005-078) z celkových uznatelných nákladů projektu. JSPF nebude zahrnovat jiné fyzické investice než malá infrastrukturní díla, která nevytváří podstatné čisté výnosy. Až 7 % z příspěvku Phare může být použito na výdaje týkající se přípravy, výběru, vyhodnocení, externího auditu a monitorování pomoci.

Implementace JSPF je podmíněna předchozím ověřením a schválením schématu Delegací EK. Z polské strany bude nabídkové řízení a smluvní zadávání prací realizováno příjemcem v souladu s polským zákonem o zadávání veřejných zakázek.

2. Rozpočet

Celkový finanční příspěvek poskytovaný v rámci programu Phare CBC 2003 Česká republika - Polsko na podporu projektů popsaných v části 4 výše dosahuje 10 milionů Eur, v tomto rozdělení:

Priority

INV

IB

Celkem
Phare
(v mil Eur)

CZ2003/005-077.01

Zlepšení stavu silnic v příhraničním regionu Ústecko-orlického kraje

2,80

2,80

CZ2003/005-077.02

Výstavba čistírny odpadních vod a kanalizační sítě v Mostech u Jablůnkova

1,70

1,70

CZ2003/005-077.03

Společný fond malých projektů

0,50

0,50

Česká republika celkem

4,50

0,50

5,00

PL2003/005-078.01

Výstavba pomalého dopravního pruhu pro úsek státní silnice č. 8 Lewin Klodzki-Duszniki Zdroj

2,30

2,30

PL2003/005-078.02

Ochrana biologické rozmanitosti a rozvoj údolí říčky Zloty Potok

2,20

2,20

CZ2003/005-078.03

Společný fond malých projektů

0,50

0,50

Polsko celkem

4,50

0,50

5,00

Příspěvek Phare celkem

9,00

1,00

10,00

(Čísla v rozpočtové tabulce jsou pouze orientační)

V souladu se Směrnicemi Phare 1999 a Revidovanými směrnicemi 2002 musí všechny investiční projekty podporované Phare získat spolufinancování z národních veřejných prostředků.

Příspěvek Společenství může dosáhnout výše až 75 % z celkových uznatelných2) veřejných výdajů. Spolufinancování pro projekty výstavby institucí se zajišťuje tak, že příjemce hradí některé náklady na infrastrukturu a provozní realizaci prostřednictvím financování lidských a jiných zdrojů nutných pro efektivní a účinnou absorpci pomoci Phare.

3. Systém implementace

a) Finanční a projektové řízení v kandidátské zemi

Program bude řízen v souladu s postupy Rozšířeného decentralizovaného systému implementace (Extended Decentralised Implementation Systém - EDIS) Phare, jak byl stanoven v rozhodnutí o akreditaci EDIS a Dohodě o implementaci EDIS (EDIS Implementation Agreement - EIA) uzavřené mezi Českou republikou a Komisí a mezi Polskem a Komisí.3) Před uzavřením uvedené dohody bude implementace ve výjimečných případech vycházet z postupů Decentralizovaného implementačního systému (DIS) Phare.4) Rozšířená decentralizace však bude platit nejpozději od data vstupu.

Národní koordinátor pomoci (National Aid Co-ordinator - NAC) bude mít celkovou odpovědnost za programování a monitorování programů Phare. Národní schvalující úředník (National Authorising Officer -NAO) a Schvalující úředníci (Project Authorising Officers - PAO) zajistí, že programy budou implementovány v souladu s postupy stanovenými v Dohodě o implementaci EDIS a/nebo v Manuálu DIS, a v jiných pokynech Komise, a že všechny kontrakty nutné pro implementaci Finančního memoranda jsou udělovány pomocí nejaktuálnějších postupů a standardních dokumentů, které pro implementaci externí pomoci definovala a nedávno vydala Evropská komise.

NAC a NAO budou společně odpovídat za koordinaci mezi Phare (včetně Phare CBC), ISPA a SAPARD, stejně jako strukturálními fondy a fondem soudržnosti.

Národní fond (NF) na Ministerstvu financí České republiky a Národní fond na Ministerstvu financí Polské republiky, v čele s NAO, bude dohlížet na finanční řízení programu a bude odpovědný za podávání zpráv Evropské komisi. NAO má celkovou odpovědnost za finanční řízení fondů Phare. Je povinen zajistit respektování předpisů, nařízení a postupů Phare týkajících se zadávání veřejných zakázek, podávání zpráv a finančního řízení, stejně jako pravidel Společenství pro státní pomoc, a fungování výkaznictví a projektového informačního systému. To zahrnuje povinnost hlásit všechny podezřelé i skutečné případy podvodu a nesrovnalostí. NAO má plnou odpovědnost za finanční prostředky programu Phare až do jeho ukončení.

b) Velikost projektu

Všechny projekty s výjimkou českého projektu čistírny odpadních vod (CZ2003/005-077.02) a Společného fondu malých projektů (CZ2003/005-077.03 a PL2003/005-078.03) jsou větší než 2 miliony Eur.

c) Konečný termín pro uzavření a plnění smluv; ukončení programu

Všechny smlouvy musí být uzavřeny do 30. listopadu 2005. Plnění všech smluv musí být ukončeno do 30. listopadu 2006. Rozpočtové závazky, ze kterých do tří let od jejich učinění nevzešly žádné platby, budou zrušeny. Aby byla zajištěna co nejrychlejší implementace projektů, musí být veškerá zadávací dokumentace (nebo případně grantová schémata, žádosti o služby nebo smluvní dokumentace) pro Českou republiku předložena Komisi do 4 měsíců od podpisu Finančního memoranda. Každý projekt nebo jeho část, pro který nebudou příslušné dokumenty předloženy do stanoveného termínu, bude zrušen a peníze budou dány k dispozici k realokaci. Takto zrušené fondy budou přiděleny na jiný projekt nejpozději 12 měsíců po podpisu Finančního memoranda.

d) Procedury uzavírání účtů a vracení prostředků

Bude přijat postup likvidace uzavírání účtů v souladu s čl. 53 odst. 5 Finančního nařízení5) a článkem 42 Pravidel implementace Finančního nařízení.6)

Každá prokázaná nesrovnalost nebo podvod7) zjištěné kdykoli během implementace programu povedou k tomu, že Komise bude fondy vymáhat zpět.

Pokud implementace opatření nebude ospravedlňovat celou nebo část alokované pomoci, provede Komise náležité vyšetření případu, zejména bude požadovat, aby země příjemce předložila své připomínky ve stanovené časové lhůtě a všechny nesrovnalosti napravila.

Po prošetření podle předchozího odstavce může Komise snížit, pozastavit nebo zrušit pomoc pro příslušná opatření, odhalí-li vyšetřování nesrovnalost, neoprávněnou kombinaci fondů nebo neplnění některé z podmínek Finančního memoranda a zejména jakoukoli podstatnou změnu ovlivňující povahu nebo podmínky implementace opatření, pro kterou nebyl vyžádán souhlas Komise. Jakékoli snížení nebo zrušení pomoci je důvodem pro vymáhání zaplacených částek.

Pokud je Komise přesvědčena, že nesrovnalosti nebyly napraveny nebo že operace nebo její část neopravňují poskytnutí celé nebo části pomoci, provede Komise náležité vyšetření případu a požádá zemi, která je příjemcem pomoci, aby předložila své připomínky ve stanovené lhůtě. Po přezkoumání, nepřijme-li země příjemce žádná nápravná opatření, může Komise:

(a) snížit nebo zrušit zálohu;

(b) zrušit celou pomoc nebo její část poskytnutou na opatření.

Komise má stanovit velikost nápravy s přihlédnutím k povaze nesrovnalostí a rozsahu selhání v systému řízení a kontroly.

Všechny prostředky nevyužité do data ukončení programu bude Komise vymáhat zpět. Konečné písemné prohlášení s podkladovou dokumentací musí vydat NAO 2 měsíce po provedení všech plateb, s prokázáním celkové částky smluvně zajištěné a proplacené. Musí být také přiloženo konečné bankovní potvrzení zůstatků NF/IA/CFCU.

Bez ohledu na vrácení nevyužitých a neuznatelných prostředků po ukončení platnosti Finančního memoranda může být vydán dodatečný příkaz k vrácení prostředků po provedení závěrečného auditu spolehlivosti a konzistence smluv a výplat, stejně jako jejich souladu s ustanoveními Finančního memoranda, při zohlednění stanoviska závěrečného nezávislého auditu.

Národní schvalující úředník zajistí vrácení všech nevyužitých fondů nebo jakýchkoli nesprávně vyplacených částek do šedesáti kalendářních dnů od data oznámení. Nesplatí-li NAO Komisi dlužnou částku, uhradí tuto částku Komisi země, která je příjemcem pomoci. Úrok z důvodu pozdní platby bude účtován na nesplacené částky podle pravidel specifikovaných ve Finančním nařízení, kterým se řídí rozpočet Společenství.

e) Finanční toky

Komise bude převádět finanční prostředky na NF v souladu s Memorandem o porozumění, které podepsaly Komise a Česká republika v říjnu 1998 a Komise a Polsko v prosinci 1998. Finanční prostředky budou převáděny na základě žádosti NAO na zvláštní bankovní účet vedený v EUR, který NF otevře a bude spravovat v centrální bance.

aa) Převod prostředků Národnímu fondu

První převod až do výše 20 % finančních prostředků, které mají být spravovány místně a které představují předběžné financování,8) bude zaslán NF po podpisu Finančního memoranda a Finančních dohod (FA) mezi NF a implementačními agenturami (IA)/Centrální finanční a kontraktační jednotkou (Centrál Finance and Contracts Unit - CFCU). Musí být rovněž dodržena ustanovení předpokládaná v článcích 2 a 13 Memoranda o porozumění o zřízení NF. Kromě toho musí NAO předložit Komisi jmenování Schvalujících úředníků projektů (PAO) a popis zavedeného systému, s důrazem na tok informací mezi NF a IA/CFCU a způsob, jak bude vykonávána platební funkce.

Budou provedeny další dva převody fondů, které budou spravovány místně, a to až ve výši 30 % pro každý převod. Druhý převod bude proveden až IA a CFCU vyplatí 5 % rozpočtu. Třetí převod lze požadovat po vyplacení 35 % z celkového platného rozpočtu. Čtvrtý převod bude proveden, až bude vyplaceno 70 % z celkového platného rozpočtu a po vynaložení všech výdajů (tj. po uzavření všech smluv). Nejpozději 2 měsíce po provedení všech plateb předloží Národní fond konečné hlášení o výdajích, které spustí uzávěrku všech převodů proti konečným schváleným vynaloženým výdajům, které se v tomto okamžiku budou rovnat provedeným platbám [závěrka výdajů9)].

Výjimečně může NAO požadovat platbu vyšší, než jsou procenta uvedená výše podle postupů stanovených ve dříve zmíněném Memorandu o porozumění. S výjimkou výslovného schválení předem od ústředí Komise nemohou být provedeny žádné zálohové platby při nerespektování výše uvedených spouštěcích bodů.

bb) Převod finančních prostředků na implementační agentury

Národní fond převede finanční prostředky na implementační agentury, včetně Centrální finanční a kontraktační jednotky (CFCU), v souladu s Finančními dohodami (FD) podepsanými mezi NF a IA, popřípadě CFCU.

Bankovní účty pro podprogramy budou otevřeny jménem příslušné implementační agentury/CFCU pověřené finanční správou podprogramu v souladu s článkem 13 Memoranda o porozumění o zřízení Národního fondu.

Podle DIS bude každá FD předem schválena Evropskou komisí. V případech, kdy je NF sám platebním agentem pro CFCU/IA, neuskuteční se žádný převod prostředků z NF na CFCU/IA. Každou CFCU a IA vede Schvalující úředník programu (Programme Authorising Officer - PAO), kterého jmenuje NAO po konzultaci s NAC. PAO bude odpovědný za všechny operace příslušné CFCU/IA.

Pro ty smlouvy, kdy jsou finanční prostředky zadrženy z důvodu záruky, bude celková částka finančních prostředků týkajících se těchto smluv, jak je vypočítáno PAO a Komisí, vyplacena implementační agentuře před oficiálním uzavřením programu. Implementační agentura přebírá plnou odpovědnost za držení prostředků do splatnosti konečné platby a za zajištění, že uvedené prostředky budou použity na platby, pokud jde o doložky o zadrženém.

Implementační agentura dále přejímá plnou zodpovědnost vůči smluvním dodavatelům za plnění závazků, pokud jde o doložky zádržného. Finanční prostředky nevyplacené smluvním dodavatelům po zúčtování konečných plateb se vrátí Komisi. Přehled využití finančních prostředků uložených na účtech záruk - zejména plateb z nich provedených - spolu s připsaným úrokem předloží NAO jednou ročně Komisi.

cc) Úrok

V zásadě jsou všechny bankovní účty10) úročeny. O úroku bude informována Evropská komise. Rozhodne-li tak Komise na základě návrhu NAO, může být úrok reinvestován zpět do programu.

f) Implementační agentury budou odpovědné za podprogramy takto:

Česká republika: Ministerstvo pro místní rozvoj v součinnosti s Centrem pro regionální rozvoj bude implementační agenturou pro všechny projekty tohoto programu.

Polsko: Implementační orgán pro program přeshraniční spolupráce Phare.

g) Posouzení dopadu na životní prostředí a ochrana přírody

Postupy posuzování dopadu na životní prostředí stanovené ve směrnici EIA11) platí pro všechny investiční projekty PHARE. Nebyla-li zatím směrnice EIA plně transponovaná, postupy by měly být podobné jako ty stanovené ve výše uvedené směrnici.

Pokud by projekt spadal pod přílohu I nebo II Směrnice EIA, musí být postup EIA zdokumentován.12)

Je-li pravděpodobné, že projekt ovlivní oblasti důležité z hlediska ochrany přírody, musí být příslušné vyhodnocení podle článku 6 Směrnice o stanovištích13) dokumentováno.14)

Všechny investiční projekty musí probíhat v souladu s příslušnou legislativou Společenství na ochranu životního prostředí. Projektové fiše budou obsahovat specifické doložky o souladu s příslušnou legislativou EU v oblasti životního prostředí podle druhu činnosti prováděné na základě jednotlivých investičních projektů.

h) Zvláštní pravidla pro určité části programu

Grantová schémata

Pro grantová schémata v oblasti hospodářské a sociální soudržnosti (v rámci Národního programu PHARE i PHARE CBC) budou přesná implementační opatření podrobně specifikovaná v příslušných projektových fiších v souladu s následujícími principy:

• Postupy a formáty používané při implementaci schémat a udělování grantů budou vycházet z ustanovení Manuálu PRAG. Náležitá péče bude věnována zejména procesu výběru oprávněných projektů, který z technického hlediska musí provádět výběrové komise složené z odborníků jmenovaných úřady, které schémata spolufinancují, a příslušnými ministerstvy a zájmovými skupinami, které jsou na schématech zainteresovány.

• Příslušný PAO pro program, v jehož rámci je grantové schéma financováno, si musí ponechat svoji smluvní a finanční odpovědnost za implementaci schémat. PAO musí zejména formálně schvalovat výzvy k předložení návrhů, formuláře žádostí, hodnotící kritéria, stejně jako výběrový proces a jeho výsledky. PAO musí také podepisovat grantové smlouvy s příjemci a zajišťovat dostatečné monitorování a finanční kontrolu na základě své pravomoci a odpovědnosti. S touto výhradou lze řízení schémat decentralizovat z PAO na příslušné orgány na sektorové nebo regionální úrovni.

• Před akreditací EDIS bude nutné ex-ante schválení Delegace Evropské komise v České republice, Delegace Evropské komise v Polsku, v souladu s ustanoveními Kapitoly 6 Manuálu PRAG (decentralizovaná kontrola ex-ante).

• Implementace vybraných projektů formou provedení prací, dodávek a služeb, které koneční příjemci jednotlivých grantů zadají dílčí smlouvou, podléhá předpisům o zadávání zakázek v Manuálu PRAG.

• Po pozitivním vyhodnocení schopnosti implementační agentury provádět řádně a účelně operační a finanční řízení schémat může Delegace Evropské komise upustit od ex-ante schvalování zadávání dílčích smluv prováděných konečnými příjemci jednotlivých grantů. Podrobná ustanovení, kterými se řídí úloha Delegace ve výše uvedené fázi zadávání dílčích smluv, budou případně specifikovaná ve formě výměnných dopisů mezi Delegací a státními úřady po provedení výše zmiňovaného vyhodnocení.

• Grantová schémata nebudou zahrnovat projekty, pro které je příspěvek PHARE vyšší než 2 miliony Eur a nižší než 50.000 Eur. Od tohoto spodního limitu je možno upustit na základě výše uvedeného vyhodnocení schopnosti implementační agentury zaručit řádné finanční vedení. Tento spodní limit neplatí v případě nevládních organizací.

Finanční závazky z hlediska Phare nabudou účinnosti k datu podpisu grantových smluv příslušným PAO. Projekty by měly být plně implementovány před datem ukončení smluvního plnění současného Finančního memoranda.

Fond malých projektů

Fond malých projektů bude financovat projekty pod 50.000 Eur (příspěvek Phare). Nebude zahrnovat jiné fyzické investice kromě drobné infrastruktury, která nevytváří podstatné čisté výnosy. U fondu malých projektů CBC může být až 7 % z příspěvku PHARE použito na výdaje pro přípravu, výběr, vyhodnocení, externí audit a monitorování pomoci.

4. Monitorování a hodnocení

Implementaci projektů tohoto programu bude monitorovat Společný monitorovací výbor (Joint Monitoring Committee - JMC), jehož členy jsou NAO, NAC a zástupci Komise. JMC se sejde alespoň jednou do roka k posouzení všech programů financovaných z Phare, aby vyhodnotil jejich postup při plnění cílů stanovených ve Finančním memorandu a Přístupovém partnerství. JMC může doporučit změnu priorit a/nebo realokaci finančních prostředků Phare. Kromě toho zkoumá JMC jednou do roka pokrok všech předvstupních programů pomoci financovaných z EU (PHARE, ISPA a SAPARD).

Pokud jde o program Phare, budou JMC asistovat sektorové monitorovací podvýbory (Sectoral Monitoring Sub-Committees - SMSC), které zahrnují NAC, PAO každé implementační agentury (a případně CFCU) a zástupce Komise. SMSC podrobně posoudí pokrok každého programu, včetně jeho částí a smluv, které byly JMC sestaveny do vhodných monitorovacích sektorů. Na každý sektor bude dohlížet jeden SMSC na základě pravidelných monitorovacích zpráv, které vypracuje implementační agentura, a průběžného hodnocení provedeného nezávislými hodnotiteli. SMSC navrhne doporučení v oblasti řízení a návrhu projektu a zajistí jejich realizaci. SMSC bude podávat zprávy JMC, kterému bude předkládat celková podrobná stanoviska o všech programech financovaných Phare ve svém sektoru.

Služby Komise musí zajistit ex-post hodnocení po skončení programu.

5. Audit a opatření proti podvodům

a) ze strany kandidátských zemí15)

Každý rok bude Komisi zaslán plán auditů a shrnutí výsledků provedených auditů. Zprávy o auditech budou Komisi k dispozici.

Vhodnou finanční kontrolu provádí příslušný národní finanční kontrolní úřad s ohledem na implementaci programu.

Přijímající země zajistí prošetření a uspokojivé vyřešení všech podezřelých a skutečných případů podvodů a nesrovnalostí po provedení národních kontrol nebo kontrol Komise.

Nesrovnalost znamená porušení ustanovení národního práva nebo práva Společenství,16) tohoto Finančního memoranda nebo vyplývajících smluv nebo vzniká z jednání nebo opomenutí na straně ekonomického subjektu, a zaviní nebo by zavinilo poškození rámcového rozpočtu Společenství nebo jimi řízených rozpočtů, a to buď snížením nebo ztrátou výnosů hromaděných z vlastních zdrojů inkasovaných přímo jménem Společenství, nebo neoprávněnou položkou výdajů.

Podvod znamená jakýkoli úmyslný čin nebo opomenutí, pokud jde o:

(i) použití nebo předložení falešných, chybných nebo neúplných prohlášení nebo dokumentů, v důsledku čehož dojde ke zpronevěře nebo chybnému zadržení prostředků z celkového rozpočtu Evropských společenství nebo rozpočtů řízených jménem Evropských společenství,

(ii) neuveřejnění informací, kterým se porušuje stanovená povinnost, se stejným důsledkem, (iii) špatné použití prostředků pro jiné účely než ty, pro které byly původně poskytnuty.

Národní úřady zajistí fungování kontrolního a informačního mechanismu ekvivalentního nařízení Komise č. 1681/94.17)

Zejména musí být neprodleně hlášeny službám Komise všechny podezřelé a skutečné případy podvodu a nesrovnalosti, stejně jako veškerá opatření, která ohledně nich přijmou národní úřady. Pokud nebudou existovat žádné podezřelé nebo skutečné případy podvodu a nesrovnalosti pro hlášení, informuje přijímající země Komisi o této skutečnosti do dvou měsíců po skončení každého čtvrtletí.

b) ze strany Komise

Všechna finanční memoranda, stejně jako výsledné smlouvy podléhají dohledu a finanční kontrole Komise (včetně Evropského úřadu pro boj proti podvodům) a auditům Účetního dvora. To zahrnuje kontroly na místě, a pokud se na implementační agentury zúčastněných kandidátských zemí dosud nevztahuje rozšířený decentralizovaný systém, taková opatření jako ex-ante ověřování nabídkových řízení a smluv, které provádí Delegace v dané kandidátské zemi.

Pro zajištění účinné ochrany finančních zájmů Společenství může Komise provádět kontroly a inspekce na místě, v souladu s postupy předpokládanými v nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96.18)

Účty a operace Národního fondu a případně CFCU a všech příslušných implementačních agentur mohou být podle uvážení Komise kontrolovány externím auditorem, se kterým Komise uzavře smlouvu, a to bez dotčení pravomocí Komise a Evropského účetního dvora podle „Všeobecných podmínek k Finančnímu memorandu“, které jsou přílohou Rámcové dohody.

6. Informovanost/Publicita

Příslušný Schvalující úředník programu bude odpovědný za zajištění přijetí nezbytných opatření zajišťujících vhodnou publicitu všech aktivit financovaných z programu. To bude probíhat v těsné součinnosti s Delegací Evropské komise. Další informace jsou uvedeny v příloze „Informovanost/Publicita“ (přiložena).

7. Zvláštní podmínky

V případě, že dohodnuté závazky nebudou splněny z důvodů, které mohla vláda České republiky ovlivnit, může Komise revidovat program a podle svého uvážení přezkoumat program za účelem zrušení celého programu nebo jeho části a/nebo za účelem realokace nevyužitých prostředků na jiné účely slučitelné s cíli programu Phare.

Poznámky pod čarou

2) Daně nejsou prvkem vhodným pro spolufinancování.

3) Podle pravidel stanovených v nařízení Rady č. 1605/2002 (Finanční nařízení), a zejména v článku 164, v nařízení Komise č. 2342/2002 (Implementační pravidla Finančního nařízení) a v příloze nařízení Rady č. 1266/1999.

4) V souladu s pravidly stanovenými v nařízení Rady č. 1605/2002 (Finanční nařízení), nařízení Komise č. 2342/2002 (Implementační pravidla Finančního nařízení) a v příloze k nařízení Rady č. 1266/1999.

5) Nařízení Rady č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002.

6) Nařízení Komise 2342/2002 ze dne 23. prosince 2002.

7) Podle odstavce 8a (Audit a opatření proti podvodům ze strany kandidátských zemí) tohoto dokumentu.

8) Podle čl. 81 odst. 1 písm. b) odrážka i) Finančního nařízení.

9) Podle článku 105 Pravidel implementace.

10) Zejména, ale ne výlučně, účty vedené NF, CFCU a IA.

11) DIR 85/337/EHS, Úř. věst. č. L 175/40, 5. 7. 1985; ve znění DIR 97/11/EHS, Úř. věst. č. L 73/5, 14. 3. 1997.

12) V příloze EIA projektové fiše odpovídajícího investičního projektu.

13) DIR 92/43/EHS, Úř. věst. č. 206/7, 22. 7. 1992.

14) V příloze Ochrany přírody projektové fiše odpovídajícího investičního projektu.

15) V souladu s pravidly podle článku 54 Finančního nařízení.

16) Definované jako všechny zákony Společenství platné mezi stranami Finančního memoranda (například Evropská dohoda, Rámcová dohoda, Memorandum o porozumění o založení Národního fondu atd.).

17) Úř. věst. č. L 178, 12. 7. 1994, s. 43 - 46.

18) Úř. věst. č. L 292, 15. 11. 1996, s. 2 - 5.

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 15.10.2003 Aktuální znění (exportováno 17.01.2021 17:38)
0. 15.10.2003 Vyhlášené znění