Sdělení č. 138/2004 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Libanonské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2004-138
Datum vyhlášení 14.12.2004
Uzavření smlouvy 03.05.2004
Platnost od 24.09.2004
Aktuální znění 24.09.2004

138

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 3. května 2004 byla v Bejrútu podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Libanonské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 10 dne 24. září 2004.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Libanonské republiky

o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy

Vláda České republiky a vláda Libanonské republiky (dále jen „smluvní strany“),

- přejíce si posilovat a rozvíjet přátelské vztahy mezi oběma státy a jejich národy;

- vedeny přáním rozvíjet vzájemně prospěšnou spolupráci mezi oběma státy v oblasti kultury, školství a vědy;

- přesvědčeny, že tato spolupráce přispěje k lepšímu vzájemnému poznání a porozumění, a tím i posílení všestranných vztahů mezi oběma státy;

- odvolávajíce se na zásady Helsinského závěrečného aktu z roku 1975, Pařížské charty pro novou Evropu z roku 1990 a Vídeňské deklarace Rady Evropy z roku 1993,

se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany budou na zásadách rovnoprávnosti, obecné reciprocity a oboustranného prospěchu rozvíjet spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy. Za tímto účelem budou podporovat přímé vztahy mezi kulturními, školskými a vědeckými institucemi států obou smluvních stran. Zvláště budou napomáhat vzájemné spolupráci v rámci dvoustranných a mnohostranných programů, projektů a iniciativ.

Článek 2

Dohoda bude prováděna v souladu s právními předpisy platnými ve státech smluvních stran.

Článek 3

V oblasti rozvíjení kulturní spolupráce budou smluvní strany podporovat zejména:

a) šíření literatury státu druhé smluvní strany v originále i prostřednictvím překladů,

b) výměnu knih, dokumentace a dalších publikací z oblasti kultury a umění mezi zainteresovanými partnery,

c) spolupráci v oblasti archeologie, konání výstav, koncertů a dalších uměleckých akcí pořádaných kulturními institucemi, jako jsou muzea, divadla, knihovny, hudební tělesa a jiné, zabývající se těmito činnostmi,

d) výměnu informací a zkušeností z oboru divadelnictví, literatury, filmu, muzejnictví, výtvarného umění, hudby, knihovnictví, uchovávání architektonického a kulturního dědictví aj., a vztahy mezi odborníky z daných oborů,

e) spolupráci v oblastech ochrany a uchování kulturního dědictví,

f) spolupráci v oblasti zamezování nezákonného dovozu i vývozu předmětů kulturní hodnoty,

g) účinkování souborů a jednotlivců na festivalech a přehlídkách státu druhé smluvní strany.

Článek 4

1. V oblasti školství budou smluvní strany podporovat zejména:

a) přímou spolupráci mezi školami všech stupňů,

b) výměnu informací, pedagogické a metodické literatury a učebních materiálů,

c) výuku arabského jazyka v České republice a českého jazyka v Libanonské republice, především prostřednictvím výměny učebních materiálů,

d) výměnu studentů vysokých škol,

e) výměnu vysokoškolských učitelů a vědeckých pracovníků,

f) výměnu osob za účelem jejich účasti na letních školách.

2. Smluvní strany prozkoumají možnost vzájemného uznávání dokladů o vzdělání a dokladů o akademických titulech vydávaných na území států smluvních stran.

Článek 5

1. Smluvní strany budou usnadňovat a podporovat spolupráci v oblasti vědy a výzkumu, zejména:

a) přímou spolupráci vědeckých institucí, výzkumných pracovišť a vysokých škol,

b) řešení společných výzkumných projektů,

c) výměnu vědeckých a vědeckotechnických informací a materiálů,

d) pořádání společných seminářů a jiných akcí, umožňujících výměnu vědeckých poznatků a informací.

2. Spolupráce v oblasti vědy a technologií může být upravena samostatnou dohodou.

Článek 6

V oblasti rozvoje styků mládeže a sportu budou smluvní strany podporovat především:

a) spolupráci mládeže a jejích organizací,

b) spolupráci mezi sportovními organizacemi států obou smluvních stran,

c) účast sportovců svých států na mezinárodních sportovních akcích pořádaných na území státu druhé smluvní strany.

Článek 7

1. Za účelem provádění této dohody mohou příslušné orgány smluvních stran uzavírat na časová období dle vzájemné dohody programy nebo protokoly o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy, které stanoví konkrétní akce a budou upravovat formy a podmínky této spolupráce.

2. Příslušné orgány smluvních stran se mohou o jednotlivých společných akcích a formě jejich zajištění dohodnout diplomatickou cestou.

Článek 8

Tato dohoda nevylučuje možnost i jiných forem spolupráce odpovídajících jejím cílům a záměrům.

Článek 9

1. Tato dohoda se sjednává na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran však může Dohodu písemně vypovědět s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Ukončení platnosti této dohody nebude mít vliv na závazky vzniklé na jejím základě.

2. Práva a závazky převzaté smluvními stranami v rámci jiných platných mezinárodních smluv zůstávají touto dohodou nedotčeny.

Článek 10

Tato dohoda vstoupí v platnost dnem výměny not potvrzujících její vnitrostátní schválení ve státech obou smluvních stran, přičemž za den vstupu v platnost se považuje datum doručení pozdější z nich.


Dáno v Bejrútu dne 3. května 2004 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, arabském a anglickém. V případě rozdílnosti ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Za vládu České republiky
Petr Kolář v. r.
náměstek ministra zahraničních věcí

Za vládu Libanonské republiky
Ghazí Arídí v. r.
ministr kultury

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 24.09.2004 Aktuální znění (exportováno 27.10.2020 19:19)
0. 24.09.2004 Vyhlášené znění