Sdělení č. 133/2004 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o ekonomické, průmyslové a vědeckotechnické spolupráci

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2004-133
Datum vyhlášení 03.12.2004
Uzavření smlouvy 28.06.2004
Platnost od 28.06.2004
Aktuální znění 28.06.2004

133

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 28. června 2004 byla v Taškentu podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o ekonomické, průmyslové a vědeckotechnické spolupráci.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 9 dne 28. června 2004.

České znění a ruské znění Dohody, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky

o ekonomické, průmyslové a vědeckotechnické spolupráci

Vláda České republiky a vláda Uzbecké republiky, dále jen „Strany“,

přihlížejíce k principům Dohody o partnerství a spolupráci ustavující partnerství mezi Uzbeckou republikou z jedné strany a Evropskou unií a jejími členskými státy z druhé strany ze dne 21. června 1996,

majíce na zřeteli dlouhodobé tradiční ekonomické vztahy,

přejíce si upevňovat a podporovat ekonomickou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci,

řídíce se principy rovnoprávnosti vzájemných zájmů a vzájemných výhod a mezinárodního práva, se dohodly na následujícím:

Článek 1

Strany se budou snažit rozvíjet, upevňovat a prohlubovat ekonomickou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci ve společném zájmu obou zemí.

Článek 2

Vzhledem k dosažené úrovni ekonomické, průmyslové a vědeckotechnické spolupráce budou Strany spolupracovat především v následujících oblastech:

• lehký průmysl,

• doprava včetně dopravních prostředků,

• energetika včetně spolupráce na trzích třetích zemí,

• zdravotnictví a farmaceutický průmysl,

• chemický a petrochemický průmysl,

• plynárenský průmysl,

• celulózově - papírenský průmysl,

• elektrická zařízení a domácí elektrospotřebiče,

• elektronický a elektrotechnický průmysl,

• zemědělská technika,

• zařízení pro potravinářský průmysl včetně zařízení pro zpracovatelský průmysl,

• další zařízení neuvedená výše,

• ekologické strojírenství,

• těžební průmysl,

• výroba stavebních materiálů a zařízení,

• modernizace a rekonstrukce elektráren včetně rozvodných sítí,

• rozšíření a rekonstrukce plynovodů a ropovodů,

• průmyslová a také občanská výstavba,

• vzdělávání a školení odborníků v různých odvětvích průmyslu.

Článek 3

Za účelem spolupráce v oblastech stanovených v článku 2 této Dohody se vytváří Společná česko-uzbecká mezivládní komise pro ekonomickou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci (dále jen „Mezivládní komise“), která je složena ze zástupců příslušných vládních orgánů, organizací a podnikatelských struktur.

Článek 4

Mezivládní komise bude zasedat podle potřeby, avšak nejméně jedenkrát ročně střídavě v České republice a v Uzbecké republice. Mezivládní komise odsouhlasí svůj jednací řád.

Článek 5

1. Hlavní úkoly činnosti Mezivládní komise jsou:

a) projednání programů ekonomické, průmyslové a vědeckotechnické spolupráce v oblastech, které jsou předmětem společného zájmu;

b) vytváření potřebných podmínek k poskytnutí úvěrů a zabezpečení financování ekonomické, průmyslové a vědeckotechnické spolupráce;

c) vypracování a realizace přijatých programů podpory malého a středního podnikání;

d) vytváření odpovídajících podmínek pro účast subjektů obou států na mezinárodních výstavách a veletrzích, konaných na území Stran a také pro spolupráci obchodních a průmyslových komor a hospodářských svazů na území obou Stran;

e) spolupráce na rozvoji ekologicky bezpečných systémů infrastruktury, a to zejména v oblastech:

- energetiky;

- automobilových a železničních sítí;

- letecké dopravy;

- telekomunikací;

- sběru a zpracování průmyslového a domácího odpadu;

- meliorací zavlažovacích systémů vodního hospodářství;

f) ochrana životního prostředí a ekologické bezpečnosti, přitom bude přihlíženo k racionálnímu využívání přírodních zdrojů, a také rozšíření sféry ekologicky čistých provozů v souladu s platnými nebo vypracovávanými globálními a regionálními programy rozvoje průmyslu;

g) vypracování speciálních programů zaměřených na zvýšení úrovně bezpečnosti atomových reaktorů v souladu s mezinárodními bezpečnostními standardy.

2. Mezivládní komise bude napomáhat rozvoji kooperačních vztahů a jiných forem výrobní spolupráce.

Článek 6

Spolupráce v rámci této Dohody se bude uskutečňovat na základě závazků Stran, vyplývajících z norem mezinárodního práva, Dohody o partnerství a spolupráci ustavující partnerství mezi Uzbeckou republikou, na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy ze dne 21. června 1996, na druhé straně a bude v souladu s právy a povinnostmi z jiných mezinárodních smluv, uzavřených mezi Evropskými společenstvími nebo mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Uzbeckou republikou na straně druhé, jakož i z členství České republiky v Evropské unii.

Článek 7

Na základě vzájemného souhlasu může být Dohoda upravena a doplněna formou samostatných Protokolů, které budou nedílnou součástí této Dohody.

Článek 8

Sporné otázky týkající se výkladu a provádění této Dohody se budou řešit jednáním Stran.

Článek 9

Tato Dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu.

Článek 10

Tato Dohoda se uzavírá na dobu pěti let a bude dále automaticky prodlužována na další jeden rok, pokud jedna ze Stran písemně nevyrozumí druhou Stranu o úmyslu ukončit platnost této Dohody, nejpozději šest měsíců před uplynutím doby její platnosti.


Dáno v Taškentu dne 28. června 2004, ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, uzbeckém a ruském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

V případě rozdílnosti ve výkladu ustanovení této Dohody je rozhodující znění v jazyce ruském.

Za vládu České republiky:
Ing. Martin Pecina, MBA v. r.
náměstek ministra průmyslu a obchodu České republiky

Za vládu Uzbecké republiky:
Eljer Ganijev v. r.
místopředseda vlády Uzbecké republiky

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 28.06.2004 Aktuální znění (exportováno 25.10.2020 18:02)
0. 28.06.2004 Vyhlášené znění