Sdělení č. 105/2004 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Řízení nakládání s odpadními vodami a dodávka pitné vody pro region Jeseník v České republice

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2004-105
Datum vyhlášení 08.10.2004
Uzavření smlouvy 16.09.2002
Platnost od 16.05.2003
Aktuální znění 16.05.2003

105

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 16. září 2002 v Bruselu a dne 16. května 2003 v Praze bylo podepsáno Finanční memorandum - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Řízení nakládání s odpadními vodami a dodávka pitné vody pro region Jeseník v České republice.

Finanční memorandum vstoupilo v platnost na základě článku 5 Dodatku C Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Evropskou komisí o účasti České republiky na programu pomoci Evropského společenství*) dne 16. května 2003.

Nedílnou součástí Finančního memoranda je Příloha I - Popis opatření, Příloha II - Finanční plán a Příloha III. Do textu Přílohy II a Přílohy III lze nahlédnout na Ministerstvu financí.

Anglické znění Finančního memoranda a Přílohy I a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Opatření ISPA č.:

2002/CZ/16/P/PE/010

FINANČNÍ MEMORANDUM

Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou

o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření

Řízení nakládání s odpadními vodami a dodávka pitné vody pro region Jeseník v České republice

FINANČNÍ MEMORANDUM

Evropská Komise, dále jen „Komise“, jednající jménem Evropského společenství, dále jen „Společenství“, zastoupená komisařem pro regionální politiku p. Michelem Barnierem, jménem Komise

na jedné straně a

vláda České republiky, dále jen „příjemce“

na straně druhé,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Opatření uvedené v článku 2 níže se implementuje a financuje z rozpočtových prostředků Společenství v souladu s ustanoveními uvedenými v tomto memorandu. Opatření uvedené v článku 2 níže se implementuje v souladu se Všeobecnými podmínkami, které jsou přílohou rámcové dohody podepsané mezi Komisí a příjemcem, a jsou doplněny podmínkami tohoto memoranda a ustanoveními, které jsou jeho přílohou.

Článek 2

Popis opatření

Nástroj předvstupních strukturálních politik (ISPA) formou grantu přispívá na financování níže uvedeného opatření dle popisu v příloze I:

Číslo opatření002/CZ/16/P/PE/010
Název:Řízení nakládání s odpadními vodami a dodávka pitné vody pro region Jeseník
Doba trvání:Datum zahájení: datum, kdy Komise podepíše toto finanční memorandum
Datum ukončení: 31. prosinec 2007
Místo:Aglomerace Jeseník, která je součástí administrativního regionu Olomouc, JV, Česká republika

Článek 3

Závazek (vyčleněné prostředky)

1. Nejvyšší veřejné nebo ekvivalentní výdaje, které lze uvažovat pro účely výpočtu pomoci, činí 15,242,000 EUR.

2. Podíl pomoci Společenství poskytované pro opatření je stanoven na 60 % celkových oprávněných veřejných nebo ekvivalentních výdajů, jak je stanoveno ve finančním plánu v příloze II.

3. Nejvyšší částka pomoci ISPA je stanovena ve výši 9,145,200 EUR.

4. Částka 7,316,160 EUR je poskytována z rozpočtu roku 2002 podle rozpočtového předpisu B7-020. Závazky pro následné splátky budou odvozeny od původního nebo revidovaného finančního plánu pro dané opatření, podle stavu implementace opatření a rozpočtových možností.

Článek 4

Platby

1. Pomoc Společenství kryje platby na opatření, pro které příjemce uzavřel právně závazné smluvní závazky a pro které byly specificky přiděleny nutné finanční prostředky. Tyto platby se musí týkat prací popsaných v příloze I.

2. Platby provedené před datem podpisu tohoto finančního memoranda nesplňují podmínky pro poskytnutí pomoci z ISPA.

3. Opatření uvedené v příloze I a platby prováděné orgánem odpovědným za implementaci opatření budou ukončeny nejpozději 31. prosince 2007.
Zpráva vyžadovaná pro vyplacení doplatku bude předložena nejpozději 6 měsíců po tomto datu.

4. Záloha je stanovena ve výši 1,829,040 EUR a bude převedena takto:

- částka 914,520 EUR bude vyplacena, jakmile příjemce podepíše toto memorandum;

- doplatek bude vyplacen po podepsání smlouvy uvedené v plánu veřejných zakázek v příloze I.a jako smlouva o provedení stavebních prací konečným příjemcem a poté, co příjemce předloží Komisi důkaz o splnění podmínek čl. 8 odst. 3 níže.

Článek 5

Dodržování právního řádu a politik Společenství

Opatření se implementuje v souladu s příslušnými ustanoveními Evropských dohod a přispívá k plnění politik Společenství, zejména těch, které se týkají ochrany a zlepšení životního prostředí.

Článek 6

Duševní vlastnictví

Příjemce a orgán zodpovědný za implementaci dle přílohy I, bod 3, zajistí, aby byla z jejich strany získána veškerá nutná práva duševního vlastnictví ke studiím, výkresům, plánům, propagačním a jiným materiálům, vyrobeným v souvislosti s plánováním, implementací, monitorováním a hodnocením projektu. Zaručí, že Komise nebo kterýkoli orgán nebo osoba, které Komise deleguje, budou mít k těmto materiálům přístup a budou mít právo je využívat. Komise bude tyto materiály využívat pouze pro své vlastní účely.

Článek 7

Povolení a oprávnění

Příslušné orgány příjemce musí včas a v souladu s vnitrostátními právními předpisy vydat veškeré druhy povolení nebo oprávnění nutných pro implementaci opatření

Článek 8

Specifické podmínky týkající se opatření

Aniž jsou dotčena obecná ustanovení specifikovaná v příloze III, podléhá grant Společenství pro toto opatření níže uvedeným podmínkám:

1. Podmínky pro převzetí a statut majetku

Komise si vyhrazuje právo revidovat částku pomoci z ISPA stanovenou v článku 3, pokud se do pěti let od data dokončení prací provozní podmínky (tarify, výnosy atd.) podstatně změní vůči původním předpokladům, učiněným při určování výše grantu a/nebo dojde k podstatné změně:

a) která ovlivní povahu provozu nebo jeho prováděcí podmínky nebo dá soukromému nebo státnímu subjektu nepřiměřenou výhodu; a

b) která bude výsledkem změny vlastnictví nebo kterékoli části financované infrastruktury nebo ukončení nebo podstatné změny provozování.

Země, která je příjemcem, informuje Komisi o každé takové změně a snaží se o souhlas Komise k těmto změnám ex-ante.

2. Podmínka realizovatelnosti

Grant Společenství pro opatření je podmíněn tím, že příslušné úřady uvolní zdroje dostatečné k zabezpečení efektivního provozu a údržby majetku.

3. Druhá splátka zálohy je podmíněna:

Kromě podmínky stanovené v čl. 4 odst. 4, 2. odrážce, druhá splátky zálohy závisí na splnění následujících podmínek:

(i) důkazu, že je zřízen externí nezávislý dohled pro toto opatření;

(ii) důkazu, že je zpracován Plán řízení vodního hospodářství (Master Pian), ve kterém je uvedeno, jak budou vypořádány všechny závazky v oblasti zahrnuté pod opatření vyplývající z legislativy ES o vodě, včetně parametrů specifikovaných v příloze I Směrnice 98/83/EHS

4. Před přijetím konečné zprávy Komisí musí konečný příjemce potvrdit, že v souladu s přílohou 1 C směrnice o čistění městských odpadních vod (č. 91/271 EHS):

- Průmyslová odpadní voda je předčištěna a/nebo recirkulována, kde je to vhodné;

- Předčištění je monitorováno a prováděno příslušnými orgány životního prostředí;

- Průmyslové zátěže neovlivňují nepříznivě provoz čistírny odpadních vod ani likvidaci a bezpečné nakládání s kaly.

Článek 9

Prováděcí ustanovení popsaná v přílohách tohoto finančního memoranda tvoří jeho nedílnou součást.

Nedodržení podmínek a prováděcích ustanovení bude Komise posuzovat podle postupu stanoveného v příloze III. 1, část VIII.

Článek 10

Autentické znění tohoto memoranda představuje tento dokument, podepsaný níže.

Seznam příloh

Příloha I Popis opatření

Příloha II Finanční plán

Příloha III

Příloha III.1 Prováděcí finanční předpisy ISPA

Příloha III.2 Ustanovení, která upravují oprávněné náklady na opatření čerpající pomoc ISPA

Příloha III.3 Vzor žádosti o platby, pro hlášení finančního a fyzického pokroku a žádosti o změnu

Příloha IV.4 Smlouva o minimálních požadavcích na finanční kontrolu u opatření ISPA

Příloha III.5 Smlouva o nesrovnalostech a vracení částek neoprávněně přijatých v rámci ISPA

Příloha III.6 Požadavky na informování a publicitu


V Praze dne 16. května 2003
Za příjemce Zdeněk Hrubý v. r.
Národní koordinátor pomoci

V Bruselu dne 16. září 2002
Za Společenství M. Barnier v. r.
Komisař

Poznámky pod čarou

*) Rámcová dohoda mezi vládou České republiky a Evropskou komisí o účasti České republiky na programu pomoci Evropského společenství ze dne 12. července 1996 byla vyhlášena pod č. 207/1997 Sb.


PŘÍLOHA I

Popis opatření

kód Komise č.: 2002/CZ/16/P/PE/010

1. Název opatření

Řízení nakládání s odpadními vodami a dodávka pitné vody pro region Jeseník

2. Orgán předkládající žádost (Národní koordinátor ISPA)

2.1. Název: Čestmír Sajda, náměstek ministra, Ministerstvo pro místní rozvoj

2.2 Adresa: Staroměstské náměstí 6, 110 15, Praha 1; E-mail: Cestmir.Sajda@mmr.cz

3. Orgán zodpovědný za implementaci (definovaný v části 11(2) přílohy III.2)

3.1. Název: Paní Bučilová, ředitelka Státního fondu životního prostředí

3.2 Adresa: Kaplanova 1931/1, 148 00, Praha 11; E-mail: rbucilova@sfzp.cz

4. Konečný příjemce (v případě, že se liší od orgánu uvedeného v bodě 3)

4.1. Název: Vak-Vodovody a Kanalizace Jesenicka a.s.

4.2 Adresa: Tyršova 248, 790 01 Jeseník; E-mail: vak@pvtnet.cz

5. Místo

5.1. Země, která je příjemcem pomoci: Česká republika

5.2 Region: Olomouc

6. Popis

Projekt je zaměřen na řešení problémů souvisejících s čištěním odpadních vod a kvalitou pitné vody v aglomeraci Jeseník. Aglomerace Jeseník se nachází ve správním regionu Olomouc na severovýchodě České republiky.

Aglomerace Jeseník zahrnuje čtyři sousedící sídla:

• Jeseník

• Česká Ves

• Lipová Lázně

• Bělá pod Pradědem

Aglomerace má stálé obyvatelstvo v počtu přibližně 20 000 a současně ekvivalentní obyvatelstvo pokud jde o odpadní vody v počtu 41 670. Jeseník je turistickou oblastí a výpočet ekvivalentních obyvatel toto zohlednil.

Vypouštění odpadních vod v Jeseníku probíhá přímo i nepřímo do říčky Bělá, která teče do Polska a je součástí povodí řeky Odry. Řeka Bělá teče do Polska, kde je zdrojem pro úpravnu vody Glucholazy a do Nyského a Otmuchovského jezera, která trpí eutrofikací. Za tyto problémy je zčásti odpovědný vstup živin do těchto jezer z jesenické aglomerace

Aglomerace má dva hlavní problémy pokud jde o vodu:

• Současný systém čištění odpadních vod neodpovídá Směrnici o čištění městských odpadních vod č. 91/271/EHS a způsobuje výše uvedené znečištění říčky Bělá.

• Významné procento obyvatelstva je zásobováno pitnou vodou z malých zdrojů pitné vody, které nesplňují požadavky Směrnice o pitné vodě č. 98/83/ES.

Pokud jde o odpadní vody, některé části aglomerace nejsou napojeny na hlavní kanalizační systém, což má za následek vypouštění nečištěné odpadní vody z domácností do řeky Bělá a jejích přítoků. Kromě toho bylo provedeno množství nelegálních napojení na odvodňovací systém dešťové vody což má též za následek vypouštění nečištěné odpadní vody do říčky Bělá. Toto vypouštění nečištěné odpadní vody má velký dopad na vodní toky, půdu a podzemní vody. Protože povrchová voda je jedním ze zdrojů sloužících Jeseníku a okolním obcím, musí být chráněna před znečištěním aby se zabezpečily normy kvality pitné vody. Napojení toků odpadních vod z odlehlých oblastí a snížení vypouštění ilegálních přípojek ze stávajících dešťových kanalizací zajistí, že větší podíl toků bude čištěn centrální ČOV aglomerace, která se nachází v České Vsi.

Tyto problémy vyřeší rozšíření a rekonstrukce kanalizačního systému na čtyřech místech aglomerace.

Další problém způsobuje skutečnost, že hlavní kanalizační sběrač vedoucí z Jeseníku do ČOV v České vsi je poškozen a dochází zde k prosakování z kanalizace při průchodu pod řekou Bělá. Kromě prosakování odpadních vod říční voda vstupuje do kanalizace čímž značně ředí přítok. Tento problém by měla vyřešit rekonstrukce tohoto kanalizačního sběrače.

Třetí prvek odpadních vod obsažený v tomto opatření se týká vylepšení stavu čistírny odpadních vod. Zařízení je schopné pracovat přiměřeně dobře za současného přítokového zatížení. Nebude však schopné dosahovat požadované kvality odtoku při novém zatížení přítokem a není vybaveno na odstraňování živin. Kvůli vyřešení těchto problémů čistírna projde vylepšením.

Pokud jde o pitnou vodu, přibližně 75 % obyvatelstva je napojeno na hlavní veřejnou síť zásobování vodou. Tato síť splňuje normy, které vyžaduje směrnice o pitné vodě. Hlavní úpravna vod v aglomeraci byla rekonstruována v roce 1997 a je v dobrém provozním stavu. Zbývajících 25 % obyvatel spoléhá na pitnou vodu z malých soukromých nebo společných zdrojů. Velké množství těchto malých soukromých zdrojů je znečištěno a nedodává vodu, jejíž kvalita by splňovala ustanovení této směrnice. Toto znečištění zvýšily záplavy v roce 1997 a nadále zůstává vážným problémem. Analýza kvality pitné vody z těchto zdrojů naznačuje určité problémy s mikrobiologickými parametry, jmenovitě jde o kontaminaci koliformními bakteriemi.

7. Cíle

V souladu s popisem uvedeným výše jsou dvěma hlavními cíli opatření:

(i) snížit znečištění řeky Bělá a jejích přítoků vlivem odpadních vod;

(ii) zvýšit počet obyvatel Jesenicka, kteří jsou zásobováni pitnou vodou přijatelné kvality.

Za účelem dosažení těchto cílů investice pomohou k tomu, že:

• celkem 7 704 dalších obyvatel bude napojeno na sběrný systém odpadních vod, čímž se zvýší procento napojení z 61 % na 92 % obyvatel aglomerace;

• čistírna odpadních vod bude nově projektována tak, aby její provozní kapacita mohla zohlednit tato dodatečná připojení a splňovat požadavky na vypouštění stanovené ve směrnici 91/271/EHS pro ČOV v aglomeracích s více než 10 000 EO, které se nacházejí v citlivé oblasti. Pro účely této směrnice se za citlivou oblast považuje celá Česká republika. To zahrnuje dodržení úrovní vypouštění živin (dusík a fosfor), které stanoví Příloha IB této směrnice.

• na síť pitné vody bude napojeno celkem 2 140 obyvatel, čímž se zvýší podíl obyvatel zásobovaných pitnou vodou na 85 %.

Kromě těchto příspěvků ke splnění legislativy ES v oblasti vodní politiky opatření přispěje ke splnění směrnice 86/278/ES týkající se likvidace splaškového kalu v zemědělské půdě. Kal z ČOV bude likvidován v souladu s požadavky této směrnice. Nakládání s kalem v čistírně se zlepší tím, že dojde k obnově kalových vyhnívacích nádrží a instalaci zařízení na odvodnění a kompostování kalu. Analýza současného kalu z ČOV naznačuje, že splňuje limity pro těžké kovy stanovené v této směrnici.

8. Harmonogram prací

Kategorie pracíZahájeníDokončení
Získání pozemků08/2002
Projektové studie03/20027/2002
Ekonomická a finanční analýza06/200106/2001
Posouzení vlivu na životní prostředí
Nabídková dokumentace
Výstavba
Provozní fáze
08/2001
01/2003
09/2003
06/2005
03/2002
06/2003
06/2006
08/2006

Výše uvedený harmonogram, který je indikativní, představuje konsolidovanou tabulku vycházející z jednotlivých harmonogramů všech součástí obsažených v žádosti. Práce bude zahájena nejprve na sítích pitné vody a odpadních vod a naposledy dojde k vylepšení stavu ČOV. Plán veřejných zakázek se nachází v Příloze 1a.

9. Provoz a údržba

Aktiva financovaná z tohoto opatření zůstanou ve vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace (VAK) Jesenicka, což je akciová společnost ve vlastnictví města. Za provoz a údržbu aktiv bude odpovídat Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r. o. Tento subjekt je povinen zajišťovat služby zásobování vodou a čištění odpadních vod příslušným odběratelům na základě provozní smlouvy uzavřené s VAK.

10. Náklady a příspěvek (v EUR)

Celkové
náklady
Neoprávněné výdajeCelkové
oprávněné
náklady
Grant ISPAPodíl grantu
(% oprávněných
nákladů)
15,975,800733,90015,242,0009,145,20060

Indikativní členění oprávněných nákladů je následující:

Práce na kanalizačním sběrném systému 8,058,000 EUR
Práce na zásobování pitnou vodou 2,926,000 EUR
Vylepšení stavu ČOV1,887,000 EUR
Dozor1,083,900 EUR
Nepředvídané výdaje 1,287,100 EUR

Neoprávněné výdaje souvisejí s předběžně vynaloženými poplatky za projektové práce.

11. Posouzení vlivu na životní prostředí

Projekt spadá pod Přílohu II Směrnice o EIA č. 85/337, ve znění Směrnice 97/11. Po proběhnutí kontroly postupem stejným jaký je uveden v Příloze III směrnice o EIA v platném znění vydalo české ministerstvo životního prostředí osvědčení, že projekt nevyžaduje provedení posouzení vlivu na životní prostředí.

České ministerstvo životního prostředí též vydalo stanovisko týkající se dopadu na oblasti citlivé pokud jde o životní prostředí. V tomto stanovisku byly identifikovány dvě citlivé oblasti (jedno významné ptačí teritorium a jedna krajinná oblast chráněná národní legislativou), se kterými projekt souvisí, stanovisko nicméně obsahuje závěr, že během implementace projektu nebude narušena celistvost těchto lokalit.

12. Účast mezinárodních finančních institucí

Pro tento projekt se nepředpokládá žádné spolufinancování ze strany mezinárodních finančních institucí.

13. Specifické podmínky tykající se opatření

Viz článek 8 Finančního memoranda.

PŘÍLOHA I.a

Předběžný plán veřejných zakázek

Nabídkové
řízení č.

Popis nabízených prací a služeb

Druh smlouvy
(Dodávky,
stavební práce,
služby)

Předběžný
termín
zahájení
nabídkového řízení
Měsíc/Rok

Výše náhrady
faktur týkajících
se specifické
smlouvy

I.

Jesenický vodohospodářský projekt

Stavební práce

Květen 2003

60%

II.

Dozor

Služby

Leden 2003

60%

III.

IV.

V.

Specifické podmínky pro udělení smluv budou zveřejněny v Úředním věstníku Evropských společenství a/nebo na Internetu.

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 16.05.2003 Aktuální znění (exportováno 27.10.2020 19:25)
0. 16.05.2003 Vyhlášené znění