Sdělení č. 100/2004 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Druhém opčním protokolu k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech týkajícím se zrušení trestu smrti

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2004-100
Datum vyhlášení 15.09.2004
Uzavření smlouvy 15.12.1989
Ratifikace Smlouvy 21.05.2004
Platnost od 11.07.1991
Aktuální znění 11.07.1991

100

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. prosince 1989 byl v New Yorku přijat Druhý opční protokol k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech týkající se zrušení trestu smrti.

S Protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky.

Listina o přístupu České republiky k Protokolu, podepsaná prezidentem republiky dne 21. května 2004, byla uložena u generálního tajemníka Organizace spojených národů, depozitáře Protokolu, dne 15. června 2004.

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 8 odstavce 1 dne 11. července 1991. Pro Českou republiku vstupuje v platnost v souladu s ustanovením odstavce 2 téhož článku dne 15. září 2004.

Anglické znění a český překlad Protokolu se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Druhý opční protokol k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech týkající se zrušení trestu smrti

Přijatý a vyhlášený rezolucí Valného shromáždění č. 44/128 z 15. prosince 1989

Smluvní státy tohoto Protokolu,

věříce, že zrušení trestu smrti přispívá k posílení lidské důstojnosti a pokračujícímu rozvoji lidských práv,

připomínajíce článek 3 Všeobecné deklarace lidských práv, přijaté dne 10. prosince 1948, a článek 6 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, přijatého dne 16. prosince 1966,

konstatujíce, že článek 6 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech hovoří o zrušení trestu smrti způsobem zřetelně nasvědčujícím tomu, že zrušení je žádoucí,

přesvědčeny, že veškerá opatření směřující ke zrušení trestu smrti by měla být považována za pokrok v požívání práva na život,

vedeny přáním tímto přijmout mezinárodní závazek zrušení trestu smrti, se dohodly takto:

Článek 1

1. Žádná osoba podléhající jurisdikci smluvního státu tohoto Protokolu nesmí být popravena.

2. Každý smluvní stát přijme nezbytná opatření ke zrušení trestu smrti v rámci své jurisdikce.

Článek 2

1. Výhrady vůči tomuto Protokolu nejsou přípustné, s výjimkou výhrady učiněné při ratifikaci nebo přístupu, která umožňuje uplatnění trestu smrti v době války na základě odsouzení za vysoce závažný trestný čin vojenské povahy spáchaný v době války.

2. Smluvní stát, který učiní takovou výhradu, vyrozumí při ratifikaci nebo přístupu generálního tajemníka Organizace spojených národů o příslušných ustanoveních svého národního právního řádu použitelných v době války.

3. Smluvní stát, který učinil takovou výhradu, vyrozumí generálního tajemníka o jakémkoli zahájení či ukončení válečného stavu platného pro jeho území.

Článek 3

Smluvní státy tohoto Protokolu zahrnou do zpráv předkládaných Výboru pro lidská práva v souladu s článkem 40 Paktu informace o opatřeních, která přijaly s cílem zajištění účinnosti tohoto Protokolu.

Článek 4

Ve vztahu k smluvním státům Paktu, které učinily prohlášení podle článku 41, se příslušnost Výboru pro lidská práva přijímat a posuzovat oznámení v případech, kdy jeden smluvní stát tvrdí, že jiný smluvní stát neplní své povinnosti, vztahuje na ustanovení tohoto Protokolu, s výjimkou případů, kdy dotčený smluvní stát učinil při ratifikaci nebo přístupu prohlášení v opačném smyslu.

Článek 5

Ve vztahu k smluvním státům prvního Opčního protokolu k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech, přijatého dne 16. prosince 1966, se příslušnost Výboru pro lidská práva přijímat a posuzovat oznámení od jednotlivců podléhajících jeho jurisdikci vztahuje na ustanovení tohoto Protokolu, s výjimkou případů, kdy smluvní stát učinil při ratifikaci nebo přístupu prohlášení v opačném smyslu.

Článek 6

1. Ustanovení tohoto Protokolu se uplatňují jako dodatková ustanovení Paktu.

2. Aniž by tím byla dotčena možnost učinit výhradu podle článku 2 tohoto Protokolu, právo zaručené článkem 1, odstavcem 1 tohoto Protokolu nepodléhá jakémukoli opatření zmírňujícímu závazky podle článku 4 Paktu.

Článek 7

1. Tento Protokol je otevřen k podpisu kterémukoliv státu, který podepsal Pakt.

2. Tento Protokol podléhá ratifikaci kterýmkoli státem, který ratifikoval Pakt nebo k němu přistoupil. Ratifikační listiny se ukládají u generálního tajemníka Organizace spojených národů.

3. Tento Protokol je otevřen k přístupu kterémukoliv státu, který ratifikoval Pakt nebo k němu přistoupil.

4. Přístup se provádí uložením listiny o přístupu u generálního tajemníka Organizace spojených národů.

5. Generální tajemník Organizace spojených národů informuje všechny státy, které podepsaly tento Protokol nebo k němu přistoupily, o uložení každé listiny o ratifikaci nebo přístupu.

Článek 8

1. Tento Protokol vstoupí v platnost tři měsíce ode dne uložení desáté listiny o ratifikaci nebo přístupu u generálního tajemníka Organizace spojených národů.

2. Pro každý stát, který ratifikuje tento Protokol nebo k němu přistoupí po uložení desáté listiny o ratifikaci nebo přístupu, vstoupí tento Protokol v platnost tři měsíce ode dne uložení jeho vlastní listiny o ratifikaci nebo přístupu.

Článek 9

Ustanovení tohoto Protokolu se vztahují na všechny části federativních států, bez jakýchkoli omezení či výjimek.

Článek 10

Generální tajemník Organizace spojených národů informuje všechny státy uvedené v článku 48 odstavci 1 Paktu o následujících skutečnostech:

(a) výhrady, sdělení a oznámení podle článku 2 tohoto Protokolu;

(b) prohlášení učiněná podle článků 4 a 5 tohoto Protokolu;

(c) podpisy, ratifikace nebo přístupy podle článku 7 tohoto Protokolu;

(d) datum vstupu tohoto Protokolu v platnost podle článku 8 tohoto Protokolu.

Článek 11

1. Tento Protokol, jehož arabské, čínské, anglické, francouzské, ruské a španělské znění mají stejnou platnost, bude uložen v archivu Organizace spojených národů.

2. Generální tajemník Organizace spojených národů předá ověřené kopie tohoto Protokolu všem státům uvedeným v článku 48 Paktu.

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 11.07.1991 Aktuální znění (exportováno 25.10.2020 20:36)
0. 11.07.1991 Vyhlášené znění