Sdělení č. 72/2003 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění mezi Evropským společenstvím a Českou republikou o účasti České republiky na Víceletém programu Společenství na povzbuzení rozvoje a využívání evropské digitální obsahové náplně na globálních sítích a na podporu jazykové různorodosti v informační společnosti (eContent)

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2003-72
Datum vyhlášení 12.06.2003
Uzavření smlouvy 13.03.2003
Platnost od 13.03.2003
Aktuální znění 13.03.2003

PŘEKLAD

72

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. března 2003 bylo v Bruselu podepsáno Memorandum o porozumění mezi Evropským společenstvím a Českou republikou o účasti České republiky na Víceletém programu Společenství na povzbuzení rozvoje a využívání evropské digitální obsahové náplně na globálních sítích a na podporu jazykové různorodosti v informační společnosti (eContent).

Memorandum vstoupilo v platnost na základě svého článku 5 dne 13. března 2003.

Anglické znění Memoranda a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ

mezi Evropským společenstvím a Českou republikou

o účasti České republiky na Víceletém programu Společenství na povzbuzení rozvoje a využívání evropské digitální obsahové náplně na globálních sítích a na podporu jazykové různorodosti v informační společnosti (eContent)

EVROPSKÁ KOMISE, dále jen „Komise“, jménem Evropského společenství, na jedné straně a VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY, dále jen „Česká republika“, na straně druhé, vzhledem k:

(1) Rozhodnutí č. 2/2002 Rady přidružení EU-Česká republika ze dne 27. března 2002,1) kterým se přijímají obecné podmínky účasti České republiky na programech Společenství (2002/407/ES) s tím, že Komise a příslušné orgány České republiky určí konkrétní podmínky, včetně finančního příspěvku, s ohledem na účast v každém konkrétním programu,

(2) tomu, že program eContent byl zřízen na základě rozhodnutí Rady č. 2001/48/ES ze dne 22. prosince 2000,2)

SE DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM:

Článek 1

Program

Česká republika se účastní na Víceletém programu Společenství na povzbuzení rozvoje a využívání evropské digitální obsahové náplně na globálních sítích a na podporu jazykové různorodosti v informační společnosti (eContent), (dále jen „Program“), v souladu s podmínkami stanovenými v Rozhodnutí č. 2/2002 Rady přidružení EU-Česká republika ze dne 27. března 2002,1) kterým se přijímají obecné podmínky účasti České republiky na programech Společenství (2002/407/ES), a za podmínek zmíněných v článcích 2-4 tohoto Memoranda o porozumění.

Článek 2

Podmínky týkající se účasti na Programu

1. Česká republika se účastní činnosti v rámci Programu v souladu s cíli, kritérii, postupy a termíny stanovenými v Rozhodnutí Rady č. 2001/48/ES a v souladu s následujícími podmínkami/harmonogramem:

od 1. 1. 2003, účast na Liniích činnosti programu popsaných v článku 2 Rozhodnutí Rady o Programu, zejména:

a) zlepšení přístupu k informacím veřejného sektoru a jejich využívání,

b) zlepšení tvorby obsahové náplně ve vícejazyčném a multikulturním prostředí,

c) posílení dynamiky trhu s digitální obsahovou náplní, jak se předpokládá v článku 7.2(a) Rozhodnutí Rady.

2. Podmínky vztahující se na předkládání, vyhodnocování a výběr žádostí oprávněnými institucemi, organizacemi a jednotlivci v České republice budou stejné jako ty, které se vztahují na oprávněné instituce, organizace a jednotlivce v členských státech Evropské unie.

3. Aby se mohla Česká republika na Programu účastnit, bude každý rok platit finanční příspěvek do obecného rozpočtu Evropské unie.

4. Finanční příspěvek České republiky související s její účastí na Programu a jeho prováděním bude přidán k částce vyčleněné každý rok z obecného rozpočtu Evropské unie na oprávnění zavazovat se k plnění finančních povinností vyplývajících z různých forem opatření nezbytných k provádění, řízení a provozování Programu.

5. Pokud jde o různá řízení týkající se žádostí, smluv a zpráv, jakož i o další administrativní záležitosti Programu, bude se používat anglický jazyk.

Článek 3

Finanční příspěvek

Pravidla, jimiž se řídí finanční příspěvek České republiky, jsou stanovena v Příloze.

Část finančního příspěvku může být hrazena v rámci příslušného nástroje Společenství pro externí pomoc, pokud o to Česká republika požádá.

Článek 4

Zprávy a vyhodnocování

Aniž by tím byly dotčeny funkce Komise Evropských společenství a Účetního dvora Evropských společenství související se sledováním a vyhodnocováním Programu, bude účast České republiky na Programu průběžně sledována na základě partnerství mezi Komisí a Českou republikou. Česká republika se bude účastnit dalších specifických aktivit stanovených Společenstvím v kontextu dotyčného Programu.

Článek 5

Závěrečná ustanovení

Toto Memorandum o porozumění bude v platnosti po dobu trvání Programu. Pokud se však Evropské společenství rozhodne prodloužit platnost, aniž by došlo k podstatné změně v rámci Programu, prodlouží se odpovídajícím způsobem a automaticky také toto Memorandum, pokud ho žádná ze stran nevypoví.

Nedílnou součást tohoto Memoranda o porozumění tvoří příloha.

Toto Memorandum o porozumění lze pozměnit pouze písemnou formou na základě společného souhlasu stran.

Toto Memorandum o porozumění vstoupí v platnost po jeho podpisu oběma stranami.


Dáno v Bruselu dne 13. 3. 2003

Za vládu České republiky
Vladimír Mlynář
ministr informatiky České republiky

Dáno v Bruselu dne 13. 3. 2003

Za Komisi jménem Evropského společenství
Erkki Liikanen
člen Komise pro podnikání a informační společnost

Poznámky pod čarou

1) Úř. věst. L 140, 30. 5. 2002, str. 23.

2) Úř. věst. L 14, 18. 1. 2001, str. 32.


Příloha

Pravidla upravující finanční příspěvek České republiky na Víceletý program Společenství na povzbuzení rozvoje a využívání evropské digitální obsahové náplně na globálních sítích a na podporu jazykové různorodosti v informační společnosti (eContent)

1. Finanční příspěvek, který má Česká republika zaplatit do obecného rozpočtu Evropské unie za účelem účasti na Programu, je následující:

235 000 EUR za rok 2003,

235 000 EUR za rok 2004.

2. Příspěvek České republiky pokrývá náklady spojené s přípravou, uskutečnitelností, rozvojem a realizací projektů společného zájmu, jakož i s rozvojem a uplatňováním horizontálních opatření předpokládaných Programem.

3. Cestovné a/nebo stravné zástupců a expertů České republiky působících jako pozorovatelé výboru uvedeného v článku 5 Rozhodnutí Rady o Programu nebo na jiných schůzkách spojených s prováděním Programu bude uhrazeno Komisí na stejném základě a podle postupů platných pro zástupce členských států Evropské unie.

4. Finanční předpisy týkající se obecného rozpočtu Evropské unie se týkají rovněž správy příspěvku České republiky.

5. V okamžiku nabytí platnosti tohoto Memoranda o porozumění a na začátku každého následujícího rozpočtového roku zašle Komise České republice výzvu ke složení částky odpovídající jejímu příspěvku na náklady kryté tímto Memorandem o porozumění.
Tento příspěvek bude zaplacen v eurech na bankovní účet Komise vedený v eurech.

6. Česká republika zaplatí svůj příspěvek na roční náklady v souladu s výzvou ke složení peněz nejpozději do tří měsíců ode dne výzvy. Jakýmkoliv prodlením při zaplacení příspěvku vzniká České republice povinnost zaplatit úrok z prodlení z příslušné částky ke dni splatnosti. Úroková míra je táž, jakou Evropská centrální banka uplatňuje při svých hlavních refinančních operacích v eurech ke dni splatnosti, zvýšená o 1,5 procentního bodu. V případě, že prodlení v platbě příspěvku je takové, že by mohlo významně narušit provádění a řízení Programu, účast České republiky na Programu bude Komisí pro příslušný rok pozastavena poté, co nedojde k platbě do 20 pracovních dnů po datu formální upomínky zaslané České republice.

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 13.03.2003 Aktuální znění (exportováno 01.10.2020 22:02)
0. 13.03.2003 Vyhlášené znění