Sdělení č. 62/2003 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda týkajícího se Národního programu Phare 2002 pro Českou republiku

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2003-62
Datum vyhlášení 23.05.2003
Uzavření smlouvy 24.05.2002
Platnost od 24.05.2002
Aktuální znění 24.05.2002

62

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 24. května 2002 bylo v Praze podepsáno Finanční memorandum týkající se Národního programu Phare 2002 pro Českou republiku.

Finanční memorandum vstoupilo v platnost na základě svého článku 6 dne 24. května 2002.

Nedílnou součástí Finančního memoranda je Příloha A - Všeobecné podmínky pro finanční memoranda;*) Příloha B - Rozhodčí řízení,*) Příloha C - Zvláštní ustanovení a Příloha D - Informovanost/Publicita. Do textu Přílohy A, Přílohy B a Přílohy D lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu financí.

Anglické znění Finančního memoranda a Přílohy C a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

FINANČNÍ MEMORANDUM1)

Evropská Komise, dále jen „Komise“, jednající jménem Evropského společenství, dále jen „Společenství“,

na jedné straně a

vláda České republiky, dále jen „příjemce“

na straně druhé,

SE DOHODLY TAKTO:

Opatření uvedené v článku 1 níže se provádí a financuje z rozpočtových prostředků SPOLEČENSTVÍ v souladu s ustanoveními uvedenými v tomto memorandu. Technický, právní a správní rámec, v němž se opatření uvedené v článku 1 níže implementuje, je stanoven ve Všeobecných podmínkách, které jsou přílohou Rámcové dohody mezi Komisí a příjemcem ze dne 6. srpna 1997 a jsou doplněny podmínkami tohoto memoranda a zvláštních ustanovení, která jsou jeho přílohou.

ČLÁNEK 1

POVAHA A PŘEDMĚT

V rámci svého programu pomoci Společenství formou grantu přispívá na financování níže uvedeného opatření:

Číslo programu: CZ2002/000-282.01 až 282.09 včetně

Název: Národní program Phare 2002 pro Českou republiku

Doba trvání: do 31/10/2004

ČLÁNEK 2

ZÁVAZEK SPOLEČENSTVÍ

Nejvyšší částka finančního příspěvku Společenství je stanovena ve výši 78,5 milionů EUR, dále jen „grant ES“.

ČLÁNEK 3

DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ

Pro uvedené opatření je grant ES k dispozici pro uzavírání smluv do 31. 10. 2004 (konečné datum pro uzavření smluv), za podmínek ustanovení tohoto memoranda. Všechny smlouvy musí být podepsány do tohoto data. Všechny zůstatky finančních prostředků z grantu ES, na které nebudou do tohoto data uzavřeny smlouvy, budou zrušeny. Konečný termín pro vyplacení grantu ES je 31. 10. 2005(konečné datum pro platby). Všechny platby musí být provedeny do tohoto konečného termínu plateb. KOMISE však za výjimečných okolností může souhlasit s vhodným prodloužením období pro uzavírání smluv nebo konečného termínu plateb, pokud příjemce o takové prodloužení včas a se řádným zdůvodněním požádá. Platnost tohoto memoranda vyprší na konci období pro platby grantu ES. Všechny dosud nevyplacené prostředky budou vráceny Komisi.

ČLÁNEK 4

ADRESY

Korespondence týkající se realizace opatření, s uvedením čísla a názvu opatření, bude adresována takto:

pro Společenství:

Delegace Evropské komise v České republice
Pod Hradbami 17
160 00 Praha 6
Česká republika

pro příjemce:

Ministerstvo financí České republiky
Národní koordinátor pomoci
Letenská 15
118 10 Praha 1
Česká republika

ČLÁNEK 5

POČET ORIGINÁLŮ

Toto memorandum je vyhotoveno v anglickém jazyce ve dvou stejnopisech.

ČLÁNEK 6

VSTUP V PLATNOST

Toto memorandum vstupuje v platnost dnem, kdy jej podepíší obě smluvní strany. Žádné výdaje vynaložené před tímto datem nesplňují podmínky pro poskytnutí grantu ES.

Přílohy jsou považovány za nedílnou součást tohoto memoranda.

Přílohy:

1. Rámcová dohoda (přílohy A a B)

2. Zvláštní ustanovení (příloha C)

3. Informovanost / publicita (příloha D)


V Praze
Dne 24. 5. 2002
Za příjemce:
Hana Heidlerová v.r.
Národní koordinátor pomoci České republiky

V Praze
Dne 24. 5. 2002
Za Společenství:
Ramiro Cibrian v.r.
vedoucí Delegace Komise

Poznámky pod čarou

*) Příloha A a Příloha B byly vyhlášeny pod č. 207/1997 Sb. jako nedílná součást Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Evropskou komisí o účasti České republiky na programu pomoci Evropského společenství ze dne 12. července 1996.

1) Struktura finančního memoranda: 1. titulní strany s uvedením dané země, částky a podepisujícího úřadu, 2. Příloha A Rámcové dohody, 3. Příloha B Rámcové dohody, Příloha C - Zvláštní podmínky (text přijatého finančního návrhu od Popisu a Cílů dále a Příloha D „Zviditelnění / publicita“.


PŘÍLOHA C - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

PŘEKLAD

1. CÍLE A POPIS

Se zřetelem k ustanovením článku 4 nařízení o přístupovém partnerství (ES 622/98) bude obecná dohoda o programu Phare 2000 záviset na závazku vlády dle popisu v dokumentaci jednotlivých projektů.

Obecné cíle programu mají pomoci České republice při plnění kodaňských a madridských kritérií pro členství, konkrétně:

- stabilita institucí zaručujících demokracii, zákonnost, lidská práva a respektování a ochranu menšin;

- existence fungující tržní ekonomiky i schopnost čelit konkurenčnímu tlaku a tržním silám v rámci Unie;

- schopnost převzít povinnosti spojené s členstvím, včetně dodržování cílů politické, hospodářské a měnové unie;

- podmínky pro integraci země prostřednictvím úpravy jejích správních struktur, tak aby byly právní předpisy Evropského společenství transponované do jejích právních předpisů účinně prováděny pomocí příslušných správních a soudních struktur.

Cíl 1 Účast v programech ES a agenturách ES

2002/000-282.01.01 Účast v programech ES a agenturách ES. Tento projekt stanoví spolufinancování Phare pro vstupní náklady účasti České republiky v programech Leonardo da Vinci II, Socrates II, Mládež, Kultura 2000, Víceletý program pro podniky a podnikatele, Media Plus, EDA II, E-content, Customs 2002 a Evropská agentura pro životní prostředí. Spolufinancování i účast budou realizovány podle příslušných rozhodnutí Rady přidružení.

Cíl 2 Politická kritéria

2002/000-282.02.01 Dlouhodobá udržitelnost rozvoje občanské společnosti:

Tento projekt postihuje prioritu přístupového partnerství (AP). Cílem projektu je zajistit dlouhodobou udržitelnost rozvoje sektoru občanské společnosti v České republice. Projekt zahrnuje dva grantové programy a alokaci ve výši 7 % na krytí nákladů implementační agentury NROS - české Nadace rozvoje občanské společnosti - při realizaci obou grantových programů. První grantový program by měl sloužit pro financování aktivit, jejichž cílem je posílení finanční udržitelnosti českých organizací občanské společnosti a nevládních organizací v širším slova smyslu tím, že program úspěšným žadatelům pomůže realizovat jejich plány na shromažďování finančních prostředků a grant by měl pokrýt zhruba 70 procent celkové alokace na projekt. Druhý grantový program by měl pomáhat při financování vzdělávací činnosti zaměřené na mobilizaci soukromé, firemní a veřejné filantropie, včetně kvalifikace pro shromažďování finančních prostředků, přípravy na zapojení organizací občanské společnosti do budoucích Strukturálních fondů a osvěty. Alokace pro tento druhý grantový program by měla pokrývat zhruba 25 procent celkového rozpočtu projektu. Velikost jednotlivého grantu se v obou programech může pohybovat mezi 10 000 a 100 000 euro. Grantová schémata pro oba sub-projekty budou před implementací předloženy Delegaci Evropské komise ke schválení. Implementace projektu by měla přihlížet k výsledkům příslušných aktivit financovaných v rámci programů Access 99 a 2000.

2002/000-282.02.02 Boj proti diskriminaci seniorů: Projekt se zaměřuje na politickou prioritu s cílem zlepšit v ČR aktivní účast a zapojení důchodců a starších občanů obecně do společnosti, pomocí financování činností, které zlepší jejich přístup k informacím, komunikaci a vzdělávání a pomocí osvěty, zejména ohledně vlivu a důsledků přistoupení kEU pro danou cílovou skupinu. Projekt by měl být implementován formou grantového schéma, které by mělo pokrýt zhruba 85 procent alokace na projekt, a formou smlouvy o technické asistenci, která by měla vést k publikování informačního materiálu, který by měl cílovou skupinu informovat o úkolech a příležitostech spojených se vstupem do EU, a formou alokace 7 % na krytí nákladů implementační agentury, NROS - české Nadace rozvoje občanské společnosti spojené s realizací grantového schéma. Detailní grantové schéma bude před implementací předloženo Delegaci Evropské komise ke schválení. Implementace tohoto projektu by měla přihlížet k výsledkům příslušných aktivit financovaných v rámci programů Access 99 a 2000.

Cíl 3 Doprava

2002/000-282.03.01 Aplikace směrnice 2001/16/EK o železniční interoperabilitě : Tento projekt technické asistence je zaměřen na prioritu AP (Přístupové partnerství) a jeho cílem je zajistit integraci sektoru železniční dopravy České republiky do transevropské železniční sítě, pomocí uplatnění směrnice 2001/16/EK o interoperabilitě transevropského konvenčního železničního systému, i směrnice 96/48/EK o interoperabilitě transevropského systému vysokorychlostních železnic. Projekt by se měl zejména zaměřit na státní správu, železniční společnosti, správce infrastruktury a sektor železniční dopravy jako takový, a měl by financovat činnosti jako například poradenství při přípravě legislativy a institucionálních struktur nutných pro zajištění kompatibility s příslušnými právními předpisy Společenství, vyhodnocení připravenosti Českých drah na implementaci těchto předpisů Společenství a pomoc při ověřovacích testech. Projekt byl měl rovněž zahrnout přípravu systému umožňujícího zřízení, integraci, uplatnění a zavedení TSI (technických specifikací pro interoperabilitu) v systému české železniční dopravy a příslušnou osvětu.

Cíl 4 Vnitřní trh a ekonomická kritéria

2002/000-282.04.01 Zavedení a management globálního automatizovaného systému pro monitorování frekvenčního spektra (GASFSM): Tento investiční projekt postihuje prioritu AP a jeho cílem je zajistit kompatibilitu českého systému monitorování frekvenčního spektra se systémem používaným v EU, a tím umožnit Českému telekomunikačnímu úřadu (ČTÚ) vyměňovat si informace s mezinárodním systémem monitorovacích stanic a do tohoto systému přispívat. Výsledkem projektu by měla být modernizace požadovaného technického zařízení (GASFSM), lepší schopnost zpracování získaných dat pomocí specializovaného software - rozšíření software pro řízení kmitočtového spektra (ESFSM) - a školený personál ČTU schopný zajistit provádění monitorování spektra v souladu s právními předpisy Společenství.

Projekt je doplňkový k projektu CZ00.03.03 a je podmíněn českým spolufinancováním investic.

2002/000-282.04.02 Zavedení systému státní pokladny: Tento twinningový a investiční projekt technické asistence je zaměřen na prioritu AP(Přístupové partnerství), jeho cílem je zřízení komplexního a integrovaného systému státní pokladny na českém Ministerstvu financí, aby tato instituce mohla plnit své funkce v oblasti veřejných financí a kontrolní funkce v souladu s požadavky na členství v EU a ustanoveními zákona o rozpočtových pravidlech. Výsledkem projektu by mělo být zavedení modelu státní pokladny jako funkčně a právně koherentního systému pro účinné řízení a kontrolu sektoru veřejných financí, uplatnění pojmu Treasury Single Account (jediný účet státní pokladny, TSA), modernizace plnění státního rozpočtu a veřejně řízených fondů, lepší monitoring a řízení veřejných příjmů a výdajů, finanční plánování dluhové strategie veřejného sektoru a řízení veřejných aktiv a pasiv. Projekt by měl rovněž zajistit lepší spolupráci ústřední a regionální úrovně řízení veřejných financí a zahrnuje zřízení, vytvoření a uplatnění příslušné IT (informační technologie). Projekt by měl zohlednit příslušná dosavadní doporučení EU, Světové banky, SIGMA, OECD a dvoustranná doporučení a je podmíněn českým spolufinancováním investic.

2002/000-282.04.03 Legislativa a regulace kapitálových trhů: Tento twinningový investiční projekt technické asistence postihuje prioritu AP (Přístupové partnerství), jeho cílem je zlepšit průhlednost kapitálového trhu a účinný dozor v souladu s příslušnými právními předpisy Společenství a zejména směrnicemi 93/22/EHS, 201/34/ES, 2000/31/ES, 89/298/EHS, 89/592/EHS, 98/26/ES, 93/6/EHS,97/9/ES a 85/61 l/EHS. K výsledkům tohoto projektu by měly patřit legislativní návrhy a doporučení k zajištění souladu a zlepšení implementace právních předpisů Společenství týkající se centrálního depozitáře cenných papírů, zúčtování a finančního clearingu cenných papírů, s ohledem na hloubkové hodnocení podle směrnice 85/61 l/EHS (podniky pro kolektivní investování do cenných papírů) a zprávy výboru, který vedl p. Lamfalussy. Projekt by měl obsahovat legislativní, technické a organizační návrhy pro zlepšení dozoru nad přeshraničními finančními transakcemi a elektronickým obchodováním a novou koncepci a související opatření zajišťující, že systém clearingu a zúčtování bude založen na principu dodávka proti platbě, pomocí jediného centrálního depozitáře cenných papírů. Projekt je doplňkový k projektu CZ00.03.02, měl by pokračovat a posilovat zlepšování dozoru nad trhem, výkonu regulace kapitálového trhu a průhlednosti trhu. Kromě toho tvoří doplněk podpory Phare pro pořizování a rozvoj software pro efektivní elektronický dozor a je podmíněn českým spolufinancováním investic.

2002/000-282.04.04 Aplikace IAS pro nekótované společnosti Tento projekt technické asistence postihuje prioritu AP (Přístupové partnerství), jeho cílem je rozšířit uplatňování účetních pravidel splňujících právní předpisy Společenství obecně a Mezinárodní účetní standardy (IAS) a Mezinárodní standardy pro výkaznictví (IFRS) zejména na společnosti nekótované na burze, a tím podpořit probíhající podstatné změny české účetní legislativy a účetního systému. Tento projekt „školení školitelů“ bude přihlížet k výsledkům projektu CZ01.04.02 a měl by vést ke správnému uplatňování IAS značným počtem společností nekótovaných na burze a účty jednotlivců, včetně finančních výkazů splňujících IAS, ke zvýšené průhlednosti a srovnatelnosti a výsledné zvýšené důvěře zahraničních investorů v české podnikatelské prostředí. Projekt by měl vést k vývoji výukového modelu IAS, použitelného v celé České republice ve střednědobém až dlouhodobém výhledu.

2002/000-282.04.05 Dohled nad pojišťovnictvím: Tento twinningový projekt je zaměřený na prioritu AP (Přístupové partnertví) a jeho cílem je zajistit plný soulad s příslušnou legislativou Společenství a zejména Směrnicí o platební schopnosti, Směrnicí o zprostředkovatelích a Směrnicí o konglomerátech, a jejich přiměřené uplatňování Úřadem státního dozoru nad pojišťovnictvím a penzijními fondy (ISA). Na základě výsledků projektu CZ9808.02.01.02 by tento projekt měl vést k hodnocení a návrhům příslušné legislativy a návrhům na zlepšený dohled nad finančními konglomeráty, pojišťovacími zprostředkovateli, platební schopností a zákonným pojištěním odpovědnosti za provoz motorových vozidel a ke zvýšené ochraně spotřebitele. Ohledně ISA by projekt měl vyústit v doporučení a návrhy na posílení přímého dozoru a funkce kontrol na místě a zlepšit průhlednost operací a spolupráci s protějšky v EU. Výsledky projektu by měly zahrnovat návrhy na případnou restrukturalizaci ISA a příslušné (pře-) školení pracovníků ISA.

2002/000-282.04.06 Implementace strategie IT na Generálním ředitelství cel: Tento investiční projekt technické asistence řeší prioritu AP (Přístupové partnerství) , jeho cílem je napomoci implementaci a dokončení strategie IT v české celní správě, aby byla umožněna efektivní výměna počítačově zpracovaných dat mezi ES a Českou republikou podle požadavků členství v EU. Technická asistence by měla analyzovat potřeby v oblasti IT české celní správy a vypracovat vhodné technické specifikace, z nichž může vyplynout nutnost nákupu příslušného vybavení v rámci přímé smlouvy, s výhradou schválení ze strany Delegace ES. Projekt zohlední výsledky projektu CZ01.04.01 a měl by vést k pořízení a implementaci systému skladování dat a příslušných analytických nástrojů, centralizované implementaci funkcí analýzy rizika, dostatečné připravenosti celní správy na výpočet cel / daní v souladu s pravidly EU/TARIC a implementaci internetových aplikací doplňujících systém celních deklarací. Projekt je podmíněn českým spolufinancováním investic.

2002/000-282.04.07 Implementace standardů EU pro platební systémy EU:

Tento projekt technické asistence je zaměřen na prioritu AP(Přístupové partnerství) a jeho cílem je zajistit plný soulad s legislativou Společenství pro platební systémy a zejména se Směrnicemi 97/05/ES a 98/26/ES a Doporučeními 87/598/EHS a 88/590/EHS. Tento projekt „školení školitelů“ by měl vést k vypracování a vydání příručky standardů platebních systémů EU a plnému vyškolení velkého počtu úředníků, specialistů, manažerů a školitelů pro platební systémy CNB a komerčních bank ohledně uplatňování platebních standardů podle EU, a měl by zahrnovat návrh modelového školicího programu a příslušných materiálů k použití v celé České republice ve střednědobém až dlouhodobém výhledu. Pomoc Phare v tomto projektu je podmíněna podstatným spolufinancováním ze strany příjemců.

2002/000-282.04.08 Akční plán implementaci statistiky INTRASTAT: Tento twinningový projekt technické asistence je zaměřen na prioritu AP (Přístupové partnerství) a jeho cílem je vypracovat akční plán uplatnění obchodní statistiky Společenství INTRASTAT a posílit příslušné strategické plánování a řídící kapacity Českého statistického úřadu (ČSÚ). Projekt by měl vést k vypracování akčního plánu včetně příslušného strategického plánování, metodologie a harmonogramu implementace INTRASTAT, s pracovníky ČSÚ plně vyškolenými k provádění plánu, včetně kvalifikace pro zpracování dat a publikování, tak aby systém INTRASTAT mohl být při přistoupení plně funkční. Projekt zahrnuje alokaci na vývoj příslušného software, což umožní přípravu a ověřování systému sběru a zpracování dat, zřízení registru firem a vytvoření řetězce zpracování nutného pro provedení pilotního průzkumu. Projekt je podmíněn českým spolufinancováním investic.

2002/000-282.04.09 Program na podporu zdokonalování a propojenosti dodavatelů: Tento twinningový projekt je zaměřen na střednědobou prioritu AP(Přístupové partnerství) a jeho cílem je zvýšit schopnost českých malých a středních podniků vyrábět podle norem vyžadovaných zahraničními výrobci. Projekt vychází z výsledků pilotního projektu CZ9902 a uplatňuje zkušenosti a poznatky získané v tomto ohledu v oboru elektroniky na pět dalších sektorů českého výrobního průmyslu pomocí metodologie Evropské nadace pro řízení jakosti (EFQM). Pět dalších sektorů by mělo být zvoleno formou zvláštního projektu, financovaného v rámci prostředků přípravného projektu Phare CZ9916. Výsledkem projektu by měl být měřitelný nárůst užívání a hodnoty v tuzemsku vyráběných dílů používaných mezinárodními společnostmi se sídlem v České republice a zvýšený počet českých společností úspěšných při získávání dodavatelských smluv se zahraničními výrobci. Na nižší úrovni by měly výsledky projektu zahrnovat výběr společností, které budou tohoto projektu využívat, zřízení / modernizaci ověřitelné databáze dodavatelů, provedení úvodních přezkumů podniků, návrh krátkodobých nízkorozpočtových plánů na zlepšení a druhé kolo přezkumů, vlastní vzdělávací a rozvojové plány pro dané sektory, centrální tým školených poradců, provádějících dozor / monitoring v zájmu udržitelnosti výsledků a vybudování komplexního programu následné péče.

2002/000-282.04.10 Zavedení systému kontroly kvality ve zdravotnictví (DRG) Tento twinningový investiční projekt řeší prioritu AP(Přístupové partnerství) a jeho cílem je vybudovat institucionální rámec nutný pro efektivní a účinné finanční řízení systému veřejného zdravotnictví v České republice. Výsledkem projektu by měly být zavedení a trvalá implementace moderních forem měření efektivity a kvality zdravotní péče pomocí standardní klinické klasifikace DRG (Diagnosis Related Group) v celém systému veřejného zdravotnictví, pro zajištění efektivnějšího využívání fondů veřejného pojištění a potřebného vzdělávání pracovníků pomocí školení školitelů a dodávek příslušného zařízení. S přihlédnutím kjiž probíhajícím přípravným pracím by se měl projekt zaměřit na komplexní aplikaci metodologie DRG užívané v několika členských státech v jejich příslušných národních referenčních centrech (NRC). Projekt je podmíněn českým spolufinancováním investiční části a včasným přijetím příslušné legislativy, která by měla upravovat zřizování NRC nebo instituce se stejnými úkoly.

2002/000-282.04.11 Posílení Státní energetické inspekce: Tento twinningový a vzdělávací projekt postihuje prioritu AP(Přístupové partnerství) a jeho cílem je posílit správní kapacity Státní energetické inspekce (SEI) pro zajištění plného souladu s příslušnou legislativou Společenství a zejména směrnicemi 97/76/EHS a 96/61/ES. Projekt by měl vést k návrhům a doporučením pro legislativní a organizační změny, které by umožňovaly energetické audity, kogenerování elektrické energie a tepla a teritoriální plánování podle standardu kompatibilního s legislativou EU. Zvláštní pozornost bude věnována rozvoji kvalifikace příslušných pracovníků a do konce projektu by měl být značný počet inspektorů SEI schopen plnit povinnosti vyplývající z legislativy Společenství, například inspekce, monitoring a dozor energetických auditorů, dělení nákladů při kogenerování elektrické energie a tepla, skladba cen pro ústřední vytápění a regionální a místní energetické plány.

Česká vláda musí provést i další opatření mimo bezprostřední rámec tohoto programu Phare a činností popisovaných pro výše uvedený cíl. V tomto smyslu Komise očekává pokrok v těchto klíčových oblastech:

Zlepšení české makroekonomické situace a podnikatelského prostředí: Měřitelné ukazatele pokroku zahrnují snížení rozpočtového deficitu, přijetí a implementaci střednědobé fiskální strategie, schválení návrhu komplexní penzijní reformy, návrh úplného seznamu nesplacených státních záruk včetně střednědobých prognóz ztrát mimorozpočtových organizací, značné zvýšení podílu rozsudků o prohlášení konkursu ze strany soudů v porovnání s počtem projednávaných případů, značný pokles nedobytných půjček a zvýšené poskytování úvěrů soukromému sektoru, přijetí a implementaci předpisů pro uplatnění zásady opatrnosti, přijetí nového zákona o cenných papírech zvyšujícího regulatorní a výkonné pravomoci Komise pro cenné papíry a rozhodnutí o zlepšení koordinace činností agentur zapojených do implementace strategie rozvoje malých a středních podniků a implementaci právních předpisů o soudních exekutorech.

Cíl 5 Zemědělství

2002/000-282.05.01 Zlepšení veterinární kontroly na státních hranicích: Tento projekt prací postihuje prioritu AP (Přístupové partnerství) a jeho cílem je to, aby postupy hygienické kontroly potravin a kontroly zdraví zvířat a hraniční kontroly na pražském letišti Ruzyně byly v souladu s příslušnými veterinárními předpisy Společenství. Projekt by měl vést k výstavbě dlouhodobých zařízení pro hraniční veterinární kontrolu a proclení, včetně ploch pro vykládku, kontrolních ploch se zařízeními pro přechovávání zvířat, laboratorních a skladovacích místností a zvláštních sekcí pro živá zvířata, vhodných pro vnější hranici EU. Projekt je podmíněn českým spolufinancováním a zajištěním všech nutných povolení a plánů ve lhůtě pro předložení nabídek ve výběrovém řízení (viz oddíl 6).

2002/000-282.05.02 Posílení politiky bezpečnosti potravin: Tento twinningový investiční projekt technické asistence postihuje prioritu AP a jeho cílem je implementace zásad Bílé knihy Komise o bezpečnosti potravin z ledna 2000. Výsledkem projektu by mělo být vybudování komplexního systému kontroly bezpečnosti potravin, postihujícího celý potravinový řetězec. Zejména by mělo dojít ke značnému posílení správních pravomocí České zemědělské a potravinářské inspekce, která má být potvrzena její certifikací ISO 9001:2000. Projekt by měl vypracovat i návrhy a doporučení pro příslušné legislativní, strukturální a organizační změny, případně nutné pro zajištění účelu projektu, a měl by zahrnovat zajištění příslušného zařízení umožňujícího přiměřený sběr a analýzu dat, propojení s příslušnými systémy v EU a systémy rychlého varování a poskytování informací veřejnosti. Projekt doplňuje související podporu v rámci programů Phare 1998 a 2001 a je podmíněn českým spolufinancováním investice.

2002/000-282.05.03 Aplikace systému standardů jakosti EU - SEUROP : Tento investiční projekt twinning-light postihuje prioritu AP (Přístupové partnerství) a jeho cílem je zajistit, aby česká klasifikační agentura mohla plnit své povinnosti vyplývající z právních předpisů SEUROP ohledně uplatnění norem jakosti pro zemědělské dodávky. V důsledku projektu by měla agentura plně schopná organizovat a dozorovat klasifikaci těl jatečních zvířat a uplatňovat normy jakosti EU a systémy klasifikace pro vepře, hovězí dobytek a ovce na jatkách. Investiční složka projektu by měla zajistit, aby byla agentura schopna určovat kvalitu masa v souladu s legislativou Společenství, je podmíněna českým spolufinancováním. Projekt jako celek je podmíněn přijetím příslušné legislativy pro zřízení klasifikační agentury.

2002/000-282.05.04 Posílení speciálních diagnostických metod rostlinolékařské správy - ochrana zdraví rostlin: Tento twinningový projekt postihuje prioritu AP(Přístupové partnerství) a jeho cílem je zajistit, aby centrální regulatorní a technická kapacita státní rostlinolékařské správy byla plně v souladu se směrnicí 2000/29 o rostlinám škodlivých organismech. Výsledkem projektu by měly být pracovní týmy pracující ve dvou centrálních diagnostických laboratořích v Praze a v Olomouci, plně vyškolené pro využívání nových rostlinolékařských diagnostických metod pro škodlivé organismy podle výše uvedených předpisů Společenství. Projekt doplňuje podporu poskytovanou v rámci Phare v letech 1999 a 2000 a zejména investice v rámci Phare 2001.

2002/000-282.05.05 Zlepšování připravenosti na zjištění BSE: Tento investiční projekt postihuje prioritu AP(Přístupové partnerství) a má zajistit plný soulad s nařízením 999/2001. Výsledkem projektu by měla být schopnost příslušných zkušebních institucí v České republice provádět testy na BSE a související činnosti podle standardu požadovaného uvedeným nařízením. Projekt by měl mít podobu dvou přímých dohod s poskytovateli příslušných souprav pro testování BSE specifikovaných v nařízení, aby byly tři příslušné české laboratoře plně vybaveny k co možná nejefektivnějšímu, nejúčinnějšímu a nejhospodárnějšímu plnění svých povinností podle právních předpisů Společenství. Projekt je podmíněn českým spolufinancováním, tato investice se týká pouze zahajovací fáze a bude postupně klesat, tzn. že pokud by bylo financování Phare poskytováno v roce 2003, bude značně nižší nežli příděl pro tento projekt.

Česká vláda musí provést i další opatření mimo bezprostřední rámec tohoto programu Phare a činností popisovaných pro tento cíl. V tomto smyslu Komise očekává pokrok v těchto klíčových oblastech:

Zřízení základní institucionální struktury nutné pro implementaci Společné zemědělské politiky (CAP) včetně sektorového operačního programu zemědělství a rozvoje venkova: Měřitelné ukazatele pokroku zahrnují dokončení restrukturalizace ministerstva zemědělství (MZe) v souladu s akčním plánem zohledňujícím výsledek twinningového projektu Phare CZ98/IB/AG/01, akreditaci agentury SAPARD a Národního fondu (NF) a zahájení uspokojivé implementace plánu SAPARD, zřízení klasifikační agentury, dokončení základního systému určování a registrace dobytka v rámci Integrovaného systému správní kontroly (IACS), dokončení legislativních, organizačních, technických a finančních požadavků na zřízení Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) podle legislativy pro SZIF platné od srpna 2000, včetně náboru pracovních sil a zřízení nových funkcí pro regionální odbory MZe.

Cíl 6 Životní prostředí

2002/000-282.06.01 Implementace aquis na regionální úrovni: Tento twinningový a investiční projekt postihuje prioritu AP(Přístupové partnerství) a jeho cílem je zajistit implementaci směrnic týkajících se úmluvy CITES a ochrany přírody, nehod postihujících životní prostředí, chemických látek a odpadového hospodářství a ochrany vod a ovzduší na regionální úrovni v souladu s legislativou EU. Projekt by měl vést k tomu, že odbory životního prostředí 14 nově zřízených regionů NUTS III budou mít zaměstnance s odpovídající kvalifikací pro plnění povinností v souladu s legislativou Společenství. Zvláštními výsledky by měly být komplexní hodnocení správní a institucionální připravenosti krajských úřadů a návrhy na případné strukturální a organizační změny a změny řízení dle potřeby. Projekt rovněž předpokládá nákup IT vybavení, které by těmto 14 úřadům umožnilo efektivně a účinně plnit jejich povinnosti, zejména pokud jde o vydávání povolení v oblasti životního prostředí a přístup a šíření informací specifických pro právo Společenství. Investiční část je podmíněna českým spolufinancováním.

2002/000-282.06.02 Hodnocení dopadu na životní prostředí: Tento twinningový a investiční projekt postihuje prioritu AP(Přístupové partnerství) a má zajistit plný soulad s legislativou Společenství týkající se hodnocení vlivů určitých státních a soukromých projektů na životní prostředí, a zejména směrnic 85/337/EHS a 97/11/ES. Projekt by měl zajistit plnou transpozici legislativy Společenství včetně směrnice 2001/42/ES o strategickém hodnocení vlivu na životní prostředí (SEA) a její praktickou implementaci. Proto by měla být vypracována strategie, která by ministerstvu životního prostředí umožnila plnění jeho povinností při koordinaci a dozorování postupů pro hodnocení vlivů na životního prostředí. Kromě toho by měly být připraveny strategie vydávání povolení pro ministerstvo i krajské úřady a měla by být zpracována strategie monitoringu pro krajské úřady. Projekt by měl vyjasnit vztahy mezi EIA a stavebním schvalovacím řízením podle českých právních předpisů, včetně povinností vyplývajících z českého zákona o ochraně přírody ohledně poskytování výjimek, i ustanovení článku 6 směrnice 92/43/ES o přírodních stanovištích. Implementace tohoto projektu by měla brát v úvahu výsledky příslušeného projektu SEA, financovaného v rámci CZ9916. Investiční složka by měla umožnit regionálním pobočkám ministerstva, aby plnily své povinnosti ohledně implementace a transpozice podle výše uvedených směrnice, a je podmíněna českým spolufinancováním.

2002/000-282.06.03 Realizace programu NÁTURA 2000: Tento investiční projekt technické asistence postihuje prioritu AP(Přístupové partnerství) a má zajistit plný soulad s legislativou Společenství ohledně řízení stanovišť NÁTURA 2000 podle směrnic 92/43/EHS (přírodní stanoviště) a 79/409/EHS (ptáci). Výsledkem projektu by mělo být vypracování a vydání praktických pokynů ohledně řízení stanovišť NÁTURA 2000, přiměřená technická a praktická řídící kvalifikace pracovníků a managementu chráněných území podle požadavků legislativy NÁTURA a osvěta v místních komunitách ohledně hodnoty zachování přírody a účelu stanovišť NÁTURA. Dalším výstupem projektu by mělo být zavedení mechanismu umožňujícího pravidelnou výměnu informací týkajících se systému NÁTURA mezi zeměmi Visegrádu a zřízení zvláštní webové stránky. Projekt je podmíněn souhlasem Komise k příslušným stanovištím NÁTURA dva měsíce před podpisem finančního memoranda. Investiční složka je podmíněna českým spolufinancováním.

2002/000-282.06.04 Dodatečné vybavení centra pro nakládání s odpady: Tento investiční projekt postihuje prioritu AP(Přístupové partnerství), doplňuje projekt CZ005.05.02 a jeho cílem je zajistit plný soulad s právem Společenství ohledně odpadového hospodářství a směrnicemi 91/689/EHS (nebezpečný odpad), 96/61/ES (IPPC), 86/278/EHS (kaly z odpadních vod), 96/59/ES, 99/31/ES (skládky) a odpadu vzniklého z různých chemických látek. Projekt by měl vést ke zřízení Centra pro odpadové hospodářství (COH), které by mělo pravomoc provádět nezávislé analýzy nebezpečného odpadu, včetně kalů z čističek odpadních vod (ČOV) a PCB v souladu s legislativou Společenství. Investice by měly centru umožnit vybavení jeho laboratoří, aby mohlo odebírat vzorky a analýzy chemických prvků, látek a iontů kalů z odpadních vod a znečištění minerálními oleji. Projekt je podmíněn českým spolufinancováním a jednoznačným vymezením rozdělení pravomocí mezi Centrem odpadového hospodářství a Českou inspekcí životního prostředí v oblasti odpadů a rozdělením pravomocí mezi COH a ministerstvem zemědělství ohledně analýzy půdy.

2002/000-282.06.05 Posílení zavedení IPPC (Integrovaná prevence omezování znešištění): Tento twinningový projekt postihuje prioritu AP(Přístupové partnerství), doplňuje projekt CZ00.05.01 a navrhovaný projekt twinning-light z rozpočtu Phare 2001, jeho cílem je zajistit plný soulad s právem Společenství ohledně Integrované prevence a kontroly znečištění (IPPC). Výsledkem projektu by mělo být zřízení integrovaného povolovacího mechanismu a povolovacích přezkumných postupů, zřízení praktického vztahu systému environmentálního řízení (EMS) a povolování a výkonu IPPC, zlepšení výměny informací o BAT (Best Available Techniques, nejlepší možné techniky) v souladu s právem IPPC, vyhodnocení praktického provádění moderních integrovaných postupů, vývoj integrovaného poplatkového systému IPPC a přiměřená kvalifikace všech příslušných zaměstnanců zapojených do uplatňování postupů IPPC, BAT a souvisejících úkolů.

2002/000-282.06.06 Finanční nástroje financování pro implementaci legislativy EU v sektoru životního prostředí: Tento twinningový projekt postihuje prioritu AP(Přístupové partnerství) a má přispět ke zřízení strategie financování ve vybraných sektorech životního prostředí v souladu s legislativou Společenství. Výsledkem projektu by měl být nástroj financování projektů (pro dva zvolené regiony), které mají být implementovány pro dosažení plného souladu s legislativou Společenství v oblasti sektoru vod, odpadů a ovzduší. Nástroj financování by měl být komplexní, aby v případě dokončení všech projektů splňovaly instalace ve zvolených regionech legislativu Společenství ve výše uvedených sektorech. Nástroj by měl být založen na hodnocení existující infrastruktury a zavedení souboru akcí nutných pro soulad s legislativou Společenství. Proto by měl vycházet z hodnocení potřeb „zdola nahoru“ a měly by být stanoveny priority. Měl by být zvolen určitý počet pilotních projektů k provedení podrobné finanční analýzy nákladů a výnosů i potenciálních finančních zdrojů. Takto získané zkušenosti by měly být rozšířeny do dalších regionů České republiky.

Implementace výše uvedených projektů by měla přihlížet k výsledkům příslušných činností financovaných v rámci Access 99 a 2000.

Česká vláda musí provést i další opatření mimo bezprostřední rámec tohoto programu Phare a činností popisovaných pro tento cíl. V tomto smyslu Komise očekává pokrok v těchto klíčových oblastech:

Jednoznačné přidělení odpovědností v sektoru životního prostředí: Měřitelné ukazatele zahrnují rozhodnuti o kompetencích pro jasně identifikované části environmentálního práva Společenství, s přihlédnutím k vlivu celkové správní reformy na implementaci a monitoring environmentální legislativy. Tato rozhodnutí by měla provázet kontrola úkolů na každé správní úrovni u všech příslušných ministerstev, zejména ministerstev odpovědných za zdravotnictví a zemědělství. Rozhodnutí by měla být podložena příslušnou komplexní strategií vzdělávání pro celou oblast environmentálního práva Společenství a specifickou investiční strategií pro konkrétní směrnice. Systém udělování licencí a povolování by měl zohledňovat integrovaný přístup.

Cíl 7 Spravedlnost a vnitro

2002/000-282.07.01 Zlepšení ochrany státních hranic: Tento „twinning-light“ a investiční projekt postihuje prioritu AP(Přístupové partnerství) a jeho cílem je zajistit soulad s legislativou Společenství v oblasti výkonu ochrany hranic. Projekt doplňuje projekt CZ01.07.04 a měl by vést k měřitelným zlepšením organizace kontrol na hranicích, boje proti nezákonné imigraci a odhalování falešných a padělaných cestovních dokladů. Projekt je podmíněn českým spolufinancováním investiční složky a uspokojivou implementací projektu CZ01.07.04.

2002/000-282.07.02 Schengenský akční plán a informační systém (SIS) - fáze II: Tento twinningový a investiční projekt postihuje prioritu AP(Přístupové partnerství) a jeho cílem je transponovat schengenské právo a dále vybudovat Národní centrum pro schengenský informační systém a komunikační centrum, které by české policii umožnilo spolupráci s policejními službami v jiných členských státech. Projekt navazuje na projekt CZ00.07.02 a měl by vést ke značnému pokroku v kompatibilitě se schengenským právem v policejním IT centru, všichni příslušní pracovních by měli být vyškoleni a vybaveni pro práci s NSIS, v souladu s právem Společenství by měla být zavedena komunikační síť pro všechny příslušné operační jednotky v terénu, s pracovníky školenými v obsluze příslušné IT technologie. Projekt je podmíněn českým spolufinancováním investiční složky a uspokojivou implementací projektu CZ00.07.02.

2002/000-282.07.03 Finanční zpravodajství a zabavování výnosů z trestné činnosti: Tento twinningový a investiční projekt postihuje prioritu AP(Přístupové partnerství) a má implementovat strategii české vlády pro boj s organizovaným zločinem pomocí posilování kapacity příslušných složek české policie k provádění vyšetřování, shromažďování informací a zabavování a konfiskaci výnosů z trestné činnosti. Tento projekt doplňuje projekt CZ01.07.06 a CZ00.07.02. Výsledkem by mělo být 100 policejních specialistů, včetně detektivů, vyšetřovatelů a státních zástupců, ovládajících nejmodernější techniky uplatňování příslušného mezinárodního práva a řízení, shromažďování informací o trestné činnosti, vyšetřování, tajných operací, zabavování výnosů z trestné činnosti, zmrazování majetku atd. a měl by být vypracován komplexní vzdělávací program pro zajištění trvale udržitelného vzdělávání. Projekt by měl přihlížet k příslušným doporučením Financial Action Task Force (speciální útvar pro pohyb financí) a EUROJUST. Investiční složka projektu by měla zajistit nezbytné vybavení nutné ke zvýšení úspěšnosti vyšetřování, tajných operací, šetření trestné a finanční činnosti a dozoru. Projekt je podmíněn českým spolufinancováním investiční složky.

2002/000-282.07.04 Informační systém v soudnictví---fáze II: Tento investiční projekt postihuje prioritu AP(Přístupové partnerství) a jeho cílem je dokončit zřízení soudní informační sítě v souladu s IT strategií sektoru spravedlnosti pro období 2001-2005. Projekt je druhým krokem v procesu zahájeném v projektu CZ01.07.02 a měl by vést k měřitelným zlepšením funkce a výkonu soudů a úřadů státních zástupců. Projekt předpokládá nákup vybavení umožňujícího komplexní zlepšení funkce Nejvyššího soudu, úřadů nejvyšších státních zástupců a úřadů krajských a okresních státních zástupců, pomocí dokončení vzájemně kompatibilní sektorové datové sítě (včetně informací o stíhaných osobách). Projekt je spojen s budováním institucí v rámci Phare v programech let 1998, 1999 a 2000, doplňuje podporu z programu roku 2001 a je podmíněn českým spolufinancováním.

2002/000-282.07.05 Zdokonalování probační a mediační služby: Tento twinningový a investiční projekt má zlepšit systém české trestní justice a urychlit trestní řízení pomocí zlepšení probační a mediační služby (která se účastní řešení konfliktů mezi oběťmi a viníky). Projekt by měl vést k měřitelnému a udržitelnému zlepšení kvalifikace pracovníků probační a mediační služby a služba by měla mít dostatečné vybavení nutné k efektivní práci jejích zaměstnanců. Výstupy by měly zahrnovat návrhy a doporučení ohledně uplatnění moderních standardů a nejlepších postupů a struktury a organizačního složení služby, vypracování komplexního balíčku vzdělávání k tomu, aby bylo možné šířit a v budoucnu využívat získané znalosti, spolu s vybudováním kvalitního informačního systému kompatibilního se systémem soudnictví a umožňujícího efektivní komunikaci mezi různými středisky a ústředím služby. Projekt je podmíněn českým spolufinancováním investiční složky.

Česká vláda musí provést i další opatření mimo bezprostřední rámec tohoto programu Phare a činností popisovaných pro tento cíl. V tomto smyslu Komise očekává pokrok v těchto klíčových oblastech:

Přijetí a zahájení implementace reformy soudnictví: Tato problematika se týká všech aspektů nového balíčku reforem, který přijala vláda počátkem roku 2001 a který má řešit správu a strukturu soudů, nezávislost soudců a školení a úplnou rekodifikaci trestního a obchodního zákoníku. Pokrok bude měřen podle zlepšení funkce soudů na všech úrovních, tj. podle zvýšené rychlosti a počtu řešených případů, zvýšené efektivity pracovních metod (soudci získají technickou a osobní podporu a budou ztrácet méně času administrativní prací), snížení počtu stížností na soudce (pro pomalost či korupci), zvýšení rozsahu i dostupnosti školení pro soudce (jazykové znalosti, zkušenost s právem Společenství, zkušenosti s hospodářskými trestnými činy a korupcí). Při hodnocení pokroku ve výkonu všech výkonných institucí (policie, vyšetřovatelé, zvláštní jednotky jako FAU - Finanční analytická jednotka ministerstva financí a SPOK - specializovaná policejní jednotka pro boj s hospodářskými trestnými činy a korupcí, státní zástupci, soudy) bude sledováno snížení doby mezi podáním žaloby a konečným rozhodnutím, snížení (ne-li vyloučení) případů vyžadujících výkon předchozích soudních rozhodnutí a zlepšený poměr počtu pracovníků policie, státních zástupců a soudů k počtu úspěšných řízení za rok.

Cíl 8 Zaměstnanost, sociální věci a zdravotnictví

2002/000-282.08.01 Posílení administrativní kapacity ve zdravotnictví: Tento twinningový a investiční projekt postihuje prioritu AP (Přístupové partnerství)a jeho cílem je zajistit úplnou implementaci a výkon legislativy Společenství v oblasti zdravotnictví, spadající do působnosti české státní zdravotní správy. V důsledku projektu by měla být státní zdravotní správa schopna implementovat, dozorovat a vymáhat hlavní oblasti veřejného zdravotnictví, které spadají do její pravomoci, včetně bezpečnosti potravin, ochranu zdraví při práci, dozorování a kontroly nakažlivých nemocí, věcí běžné potřeby - kosmetika, hračky a environmentálního zdraví. To by mělo konkrétně zahrnovat návrhy a doporučení v legislativní, strukturální a organizační oblasti včetně řízení lidských zdrojů, návrhy reformy na centrální i regionální úrovni a zřízení moderního informačního systému veřejného zdravotnictví, který bude umožňovat rychlý sběr a šíření příslušných dat. Hlavní složkou tohoto projektu je komplexní a udržitelné vzdělávání zaměstnanců SZS ve specifických kvalifikačních dovednostech vyžadovaných podle legislativy Společenství, jeho investiční složka je podmíněna českým spolufinancováním. Implementace tohoto projektu by měla přihlížet k výsledkům příslušných činností financovaných v rámci Access 99 a 2000.

2002/000-282.08.02 Iniciativa EQUAL: Tento projekt technické asistence a grantu řeší prioritu AP(Přístupové partnerství) a jeho cílem je zajistit, aby byla Česká republika po přistoupení plně připravena na účast v iniciativě EQUAL. EQUAL zahrnuje 4 akce, akce 1 spočívá v dokončení procesu uzavírání tzv. rozvojových partnerství (DP), složených nejméně ze dvou účastnických organizací a finalizaci jejich příslušných programů činnosti. Akce 1 by měla být dokončena do dubna 2002 a je plně financována českou stranou. Tento projekt by měl vést k dokončení zbývajících akcí 2, 3 a 4. Spolufinancování akce 2 z programu Phare by mělo přinést plnou implementaci příslušných pracovních programů vybraných DP, akce 3 by měla vést ke zřízení národních a mezinárodních tématických sítí projektů, šíření nejlepších postupů a zkušeností a využívání nových postupů a poznatků z individuálních projektů v procesu politiky na místní nebo národní úrovni, akce 4 by měla vyústit ve zřízení nutné implementační infrastruktury umožňující školení v oblasti managementu mezinárodních partnerství, monitoringu, hodnocení atd. podle požadavků Komise stanovených pro účast v EQUAL. Složky projektu pro akce 2 a 3 by měly být implementovány pomocí grantových schémat, spolufinancování Phare na grantové schéma by nemělo přesáhnout 375 000 EUR na akci 2 a 200 000 EUR na akci 3 a akci 4 formou poskytnutí technické asistence. Akce 4 má probíhat souběžně s akcemi 2 a 3, financování Phare je podmíněno českým spolufinancováním. Implementace tohoto projektu by měla přihlížet k výsledkům příslušných aktivit financovaných v rámci Access 99 a 2000.

2002/000-282.08.03 Příprava Národního akčního plánu sociální inkluze: Tento twinningový projekt technické asistence postihuje prioritu AP(Přístupové partnerství) a jeho cílem je dokončení příprav českého národního akčního plánu sociální inkluze, se zřetelem k budoucí účasti v evropské strategii sociální inkluze. Výsledkem projektu by měl být komplexní balíček návrhů a doporučení v rámci národní strategie rozvoje sociálních služeb, doplňující důkladnou analýzu aktuálních politik členských států ohledně sociální inkluze, stanovení vzdělávací politiky a vzdělávacích programů pro české poskytovatele sociálních služeb s důrazem na celoživotní vzdělávání, zavedení norem sociálních služeb a hodnocení kvality českých sociálních služeb a zřízení nezávislého statistického modulu kompatibilního s metodologií evropského systému jednotné statistiky sociální ochrany. Implementace tohoto projektu by měla přihlížet k výsledkům příslušných aktivit financovaných v rámci Access 99 a 2000.

2002/000-282.08.04 Vybudování školicí kapacity České správy sociálního zabezpečení (CSSZ)/ sociálí pojišťovny (SP) :: Tento twinningový a investiční projekt postihuje prioritu AP (Přístupové partnerství) a jeho cílem je zajistit trvale udržitelné posilování kapacity České správy sociálního zabezpečení (CSSZ) a sociální pojišťovny (SP) pro plnění jejich úkolů v průběhu reforem systému penzijního a nemocenského pojištění. Projekt doplňuje projekt CZ01.08.02 a měl by vést k vybudování struktur a postupů, které by CSSZ a SP umožnily práci na úrovni srovnatelné s obdobnými orgány v členských zemích, a návrhů a doporučení ohledně vybudování udržitelné vzdělávací kapacity v ČSSZ / SP, včetně komplexního programu vzdělávání, kvalifikovaných školitelů a plně funkčního národního vzdělávacího centra, pro něž by program Phare měl pomoci financovat vybavení a vzdělávací materiály. Investiční složka projektu je podmíněna českým spolufinancováním.

Cíl 9 Administrativní kapacita

2002/000-282.09.01 Zlepšení kvality řízení rozvoje lidských zdrojů v rámci ústřední správy: Tento projekt technické asistence postihuje politickou prioritu a jeho cílem je zajistit trvale udržitelné zlepšení kvality řízení rozvoje lidských zdrojů tří pilotních ministerstev, jmenovitě ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a ministerstva spravedlnosti (MS). Tohoto projektu by se měl účastnit Úřad státní správy (ÚSS) a Institut státní správy (ISS) a projekt by měl vést ke zřízení a certifikaci systémů řízení jakosti na příslušných odborech tří pilotních ministerstev a ÚSS a ISS, dokončení komplexních strategií implementace plného řízení jakosti v těchto pěti institucích a přípravy modelové strategie implementace v celé státní správě.

2002/000-282.09.02 Systém školení pro pracovníky orgánů územní samosprávy: Tento projekt technické asistence a investic postihuje politickou prioritu a má zřídit a implementovat nový a zdokonalený generický systém pro zaměstnance státního sektoru na úrovni samosprávných orgánů. Výsledkem programu by mělo být zřízení, implementace a monitoring vzdělávacích programů pro státní zaměstnance na úrovni regionů a obcí. Program by měl také zajistit plné zavedení mechanismu pro vzdělávání (regionální školicí centra v každém regionu a akreditace nezávislých institucí pro vzdělávání). Technická asistence by měla zahrnovat poradenství ministerstvu vnitra, regionům a vybraným pilotním obcím, investiční dodávky by měly směřovat do školicích center zřizovaných v regionech pro školení státních zaměstnanců na úrovni regionů. Investiční složka tohoto projektu je podmíněna českým spolufinancováním.

2002/000-282.09.03 Rezerva „twinning light“: Byla vytvořena menší rezerva pro mobilizaci podpory ve formě „twinning light“ pro případ nutného řešení priorit, které by se objevily v průběhu přípravy na přistoupení během trvání tohoto programu. Tuto podporu budování institucí mohou využívat sektory spravedlnosti a vnitra, vnitřního trhu, zemědělství a jiné projekty spojené s legislativou Společenství v sektorech, které mají význam pro cíle tohoto programu. Podrobný program této podpory a příprava rozdělení kompetencí pro každou samostatnou aktivitu podléhají schválení ze strany vedoucího delegace ES v Praze.

Česká vláda musí provést i další opatření mimo bezprostřední rámec tohoto programu Phare a činností popisovaných pro cíl č. 9. V tomto smyslu Komise očekává pokrok v těchto klíčových oblastech:

Schválení a zahájení implementace reformy státní služby: Měřitelné ukazatele postupu zahrnují přijetí zákona o státní službě, který určí základ nezávislé a stabilní státní správy, i zahájení jeho implementace, rozhodnutí zřídit úřad pro státní službu a ústřední školící středisko, rozhodnutí vybudovat centrální systém jednotného školení státních úředníků a zřízení jasných systematických mechanismů, které by zajistily implementaci cílů ve všech vládních sektorech. Z hlediska decentralizace bude projekt hodnocen podle definice odpovědností národní, regionální a místní úrovně vlády, rozhodnutí dát stabilní a udržitelný základ financování a zajištění pracovních sil pro proces decentralizace, rozhodnutí o statutu státních zaměstnanců pracujících pro regionální a městská zastupitelstva a návrhu homogenních výběrových kritérií pro nábor a odměňování pracovníků regionálních zastupitelstev.

2. ROZPOČET

Č.CÍL / ProjektBudování institucíInvesticePhare celkem
2002/000-282.01ÚČAST V PROGRAMECH ES A AGENTURÁCH ESÍ7,940,007,94
2002/000-282.01.01Účast v programech: Leonardo da Vinci II, Socrates II, Mládež, Kultura 2000, Víceletý program pro podnikání a podnikatele, Media Plus, IDA II, E- Content, Customs 2002, Evropská agentura životního protředí
2002/000-282.02POLITICKÁ KRITERIA3,000,003,00
2002/000-282.02.01Dlouhodobá udržitelnost rozvoje občanské společnosti
2002/000-282.02.02Boj proti diskriminaci starších občanů
2002/000-282.03DOPRAVA0,700,000,70
2002/000-282.03.01Aplikace směrnice 2001/16/ES o železniční interoperabilitč
2002/000-282.04VNITŘNÍ TRH A EKONOMICKÁ KRITERIA8,709,5818,28
2002/000-282.04.01Zavedení a management globálního automatizovaného systému pro monitorování frekvenčního spektra (GASFSM)
2002/000-282.04.02Zavedení systému státní pokladny
2002/000-282.04.03Legislativa a regulace kapitálových trhů
2002/000-282.04.04Aplikace IAS pro nekótované společnosti
2002/000-282.04.05Dohled nad pojišťovnictvím
2002/000-282.04.06Implementace IT strategie na Generálním ředitelství cel
2002/000-282.04.07Implementace standardů EU pro platební systémy
2002/000-282.04.08Akční plán pro implementaci INTRASTAT statistiky
2002/000-282.04.09Program na podporu zdokonalování a propojenosti dodavatelůPokračování programu dodavatelských vazeb a modernizace
2002/000-282.04.10Zavedení systému kontroly kvality ve zdravotnictví (DRG)
2002/000-282.04.11Posílení Státní energetické inspekce
2002/000-282.05ZEMĚDĚLSTVÍ2,909,4512,35
2002/000-282.05.01Zlepšení veterinární kontroly na státních hranicích
2002/000-282.05.02Posílení politiky bezpečnosti potravin
2002/000-282.05.03Aplikace Uplatnění systému standardů jakosti EU - SEUROP
2002/000-282.05.04Posilování speciálních diagnostických metod rostlinolékařské správy - ochrana zdraví rostlin
2002/000-282.05.05Zlepšení kapacity pro detekci BSE:
2002/000-282.06ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ3,703,747,44
2002/000-282.06.01Implementace aquis na regionální úrovni
2002/000-282.06.02Hodnocení dopadu na životní prostředí
2002/000-282.06.03Implementace programu NÁTURA 2000
2002/000-282.06.04Dodatečné vybavení centra pro nakládání s odpady
2002/000-282.06.05Posílení zavedení IPPC (integrovaná prevence omezování znečištění)
2002/000-282.06.06Finanční nástroje na implementaci acquisv sektoru životního prostředí
2002/000-282.07SPRAVEDLNOST A VNITRO2,9815,6718,65
2002/000-282.07.01Zlepšení ochrany státních hranic
2002/000-282.07.02Schengenský akční plán a informační systém (SIS) - fáze II
2002/000-282.07.03Finanční zpravodajství a zabavování výnosů z trestné činnosti
2002/000-282.07.04Informační systém v soudnictví - fáze II
2002/000-282.07.05Zdokonalení probační a mediační služby
2002/000-282.08ZAMĚSTNANOST, SOCIÁLNÍ VĚCI A ZDRAVOTNICTVÍ1,585,877,45
2002/000-282.08.01Posílení administrativní kapacity ve zdravotnictví
2002/000-282.08.02Iniciativa EQUAL
2002/000-282.08.03Příprava Národního akčního plánu sociální inkluze
2002/000-282.08.04Vybudování školicí kapacity ČSSZ / SP
2002/000-282.09ADMINISTRATIVNÍ KAPACITA2,090,602,69
2002/000-282.09.01Zlepšení kvality řízení rozvoje lidských zdrojů v rámci ústřední správy
2002/000-282.09.02Systém školení pro pracovníky orgánů územní samosprávy
2002/000-282.09.03Rezerva „twinning light“
CELKEM33,5944,9178,5

3. UJEDNÁNÍ O IMPLEMENTACI

a) Finanční a projektové řízení ze strany kandidátské země

Tento program bude řízen v souladu s postupy Decentralizovaného implementačního systému Phare (DIS)2.

Národní koordinátor pomoci (NAC) bude mít celkovou odpovědnost za programování, monitorování a implementaci programů Phare. Národní schvalující úředník (NAO) a Schvalující úředníci programu (PAO) zajistí, aby byly programy implementovány v souladu s postupy, které stanoví Manuál DIS, a aby byly veškeré smlouvy uzavírány v souladu s Praktickým průvodcem smluvními postupy PHARE, ISPA a SAPARD.3 NAC a NAO budou společně odpovědní za koordinaci mezi PHARE (včetně PHARE CBC), ISPA a SAPARD.

Národní fond (NF) na Ministerstvu financí v čele s NAO bude provádět dozor nad finančním řízením programu a bude odpovědný za podávání zpráv Evropské komisi. NAO bude mít obecnou odpovědnost za finanční řízení fondů PHARE. NAO zajistí dodržování pravidel, předpisů a postupů PHARE pro zakázková řízení, podávání zpráv a finanční řízení i předpisů Společenství pro státní pomoc, a zajistí řádnou funkci výkaznictví a projektového informačního systému. To zahrnuje odpovědnost za hlášení všech předpokládaných i skutečných podvodů a nesrovnalostí. NAO ponese plnou celkovou odpovědnost za fondy PHARE v programu do uzavření programu.

b) Velikost projektu

Všechny čistě investiční projekty budou převyšovat 2 miliony EUR.

c) Lhůty pro uzavření smluv a výplaty

Všechny smlouvy musí být uzavřeny do 31/10/04. Všechny výplaty musí být provedeny do 31/10/05.

Konečná lhůta pro podpis smluv a twinningových závazků je 31. říjen 2004. Aby se však zajistila co nejrychlejší implementace projektů, musí být veškerá nabídková dokumentace (případně grantová schéma, žádosti o služby nebo dokumentace smluv) předložena Komisi do 6 měsíců od podpisu FM, kromě těchto projektů: 2002/000-282.04.02, 2002/000-282.04.03, 2002/000-282.04.06, 2002/000-282.05.02, 2002/000-282.08.01, kde je lhůta nejvýše 12 měsíců po podpisu finančního memoranda (z důvodů návazností) a kromě projektu 2002/000-282.09.03 (Rezerva „twinning light“). Nezávislí experti přezkoumají v možných a vhodných případech v rámci twinningu technické specifikace. Každý projekt, pro který nebudou příslušné dokumenty předloženy ve specifikované lhůtě, bude zrušen a peníze budou dány k dispozici pro přerozdělení. Tyto zrušené fondy budou alokovány na jiný projekt nejpozději do 12 měsíců po podpisu finančního memoranda. První konsolidovaný návrh twinningových smluv musí být předložen Delegaci EK do 3 měsíců od okamžiku, kdy Delegace oznámí členským státům, že byly vybrány twinningovým partnerem. Pokud tato lhůta nebude splněna, může se Komise rozhodnout dát fiši znovu do oběhu. Pokud budou fondy přiděleny pro nový projekt nebo činnost, musí být nabídková dokumentace (nebo jiné dokumenty dle potřeby) předložena Komisi do tří měsíců od rozhodnutí o realokaci nebo do 31. května 2004, podle toho, které datum nastane dříve.

d) Vracení fondů

Jakákoli prokázaná nesrovnalost nebo podvod zjištěné kdykoli v průběhu implementace programu budou mít za následek vrácení fondů Komisi.

Pokud implementace opatření nebude zdůvodňovat celou nebo část alokované pomoci, musí Komise provést důkladné šetření případu, zejména musí požádat zemi, která je příjemcem, aby předložila své vyjádření ve specifikované lhůtě a aby napravila veškeré nesrovnalosti.

Po prošetření podle předchozího odstavce může Komise snížit, pozastavit nebo zrušit pomoc pro daná opatření, pokud šetření odhalí nesrovnalosti, nesprávnou kombinaci fondů nebo nesplnění některé podmínky finančního memoranda a zejména jakoukoli podstatnou změnu ovlivňující povahu nebo podmínky implementace opatření, pro něž nebyl vyžádán souhlas Komise. Jakékoli snížení nebo zrušení pomoci má za následek vrácení vyplacených částek.

Pokud se Komise domnívá, že nesrovnalost nebyla napravena nebo že část operace nezdůvodňuje celou nebo část poskytnuté pomoci, musí Komise provést vhodné šetření případu a požádat zemi, která je příjemcem pomoci, aby ve specifikované lhůtě předložila své vyjádření. Po šetření, pokud země, která je příjemcem pomoci, nepřijme žádná nápravná opatření, může Komise:

a) snížit nebo zrušit zálohu;

b) zrušit celou nebo část pomoci poskytované na opatření.

Komise musí určit rozsah nápravy s přihlédnutím k povaze nesrovnalosti a rozsahu jakýchkoli selhání v systémech řízení a kontroly.

Všechny fondy nevyužité do data ukončení programu budou vráceny Komisi. Závěrečné písemné prohlášení s podpůrnou dokumentací vydá NAO ihned po skončení výplatního období podle finančního memoranda, s uvedením celkové částky kryté smlouvami a vyplacené. Bude přiloženo i závěrečné bankovní vyúčtování uvádějící aktuální zůstatky NF/IA/CFCU.

Bez ohledu na vrácení nevyužitých a neoprávněných fondů po vypršení platnosti finančního memoranda lze vydat příkaz k doplňkovému vrácení fondů po závěrečném auditu spolehlivosti a konzistence smluv a výplat i jejich souladu s ustanoveními finančního memoranda, s přihlédnutím k nezávislému posudku závěrečného auditu.

Národní schvalující úředník zajistí vrácení všech nevyužitých prostředků nebo jakékoli částky nesprávně zaplacené do šedesáti kalendářních dnů od data oznámení. Pokud NAO nevrátí částku splatnou ve prospěch Společenství, uhradí tuto částku Komisi přijímající země. Úrok z důvodu pozdní platby bude účtován na nesplacené částky podle pravidel specifikovaných ve finančním nařízení upravujícím rozpočet Společenství.

e) Finanční toky

Komise bude převádět fondy na NF v souladu s Memorandem o porozumění podepsaným mezi Komisí a Českou republikou v prosinci 19984. Fondy budou převáděny po žádosti ze strany NAO na zvláštní bankovní účet denominovaný v EUR, který v ČNB otevře a bude spravovat NF.

aa) Převod fondů do Národního fondu

Platba do výše 20 % fondů, která má podléhat místnímu řízení, bude převedena na NF po podpisu finančního memoranda a finančních dohod (FD) mezi NF a implementačními agenturami (IA) / centrální finanční a kontraktační jednotkou (CFCU). Musí být rovněž splněna ustanovení v článcích 2 a 13 memoranda o NF. Kromě toho musí NAO předložit Komisi jmenování schvalujících úředníků programu (PAO) a popis zavedeného systému, s vysvětlením toku informací mezi NF a IA/CFCU a způsobu, jakým bude plněna platební funkce.

Budou provedeny dvě splátky do výše 30 % místně řízených fondů* a konečná splátka ve výši 20% nebo celého zůstatku rozpočtu, podle toho, která částka bude nižší. První platba bude provedena jakmile IA a CFCU vyplatí 5 % rozpočtu . Žádost o druhou platbu může být podána po vyplacení 35 % celkového platného rozpočtu. Závěrečná třetí splátka bude vyplacena po uvolnění 70 % celkového platného rozpočtu . Výjimečně může NAO žádat o zálohu převyšující uvedené procentní částky v souladu

s postupy, které stanoví výše uvedené memorandum o porozumění. Pokud to vedení Komise předem výslovně neschválí, nelze provést splátku, pokud nebudou dodrženy výše uvedené podmínky.

bb) Převod fondů na implementační agentury

Příslušný NF převede finanční prostředky na IA, včetně centrální finanční a kontraktační jednotky (CFCU) v souladu s finančními dohodami (FD), podepsanými v případě potřeby mezi NF a IA/CFCU. Jménem příslušné implementační agentury / CFCU, pověřené finanční správou podprogramu v souladu s článkem 13 memoranda o porozumění o zřízení Národního fondu, budou otevřeny bankovní účty pro podprogramy.

Každá jednotlivá finanční dohoda bude předem schválena Evropskou komisí. V případě, kdy je sám NF platebním zástupcem CFCU/IA, nedojde k žádnému převodu prostředků z NF na CFCU/IA. V čele CFCU/IA musí stát Schvalující úředník programu (PAO), kterého jmenuje NAO po konzultaci s NAC. PAO bude odpovídat za všechny operace prováděné příslušnou CFCU / IA.

U smluv, kde budou finanční prostředky ponechány po záruční dobu, která přesáhne konec období pro platby programu, bude celková částka finančních prostředků týkající se těchto smluv, určená dle kalkulace PAO a stanovená Komisí, vyplacena implementační agentuře před oficiálním ukončením programu. IA přebírá plnou odpovědnost za uložení finančních prostředků do data splatnosti konečné platby a za zajištění toho, že uvedené fondy budou využity pouze na platby týkající se retenčních doložek.

Implementační agentura dále přebírá plnou odpovědnost vůči subdodavatelům za plnění povinností ohledně retenčních doložek. Narostlý úrok z uložených prostředků bude vyplacen Komisi po konečné platbě subdodavatelům. Finanční prostředky nevyplacené subdodavatelům po zúčtování konečných plateb budou vráceny Komisi. NAO bude Komisi podávat roční přehled využití fondů uložených na záručních účtech (zejména plateb z nich provedených) a narostlých úroků.

cc) Převod fondů do Národního fondu pro účast v programech a agenturách

Společenství

Národnímu fondu bude převedena jedna záloha na krytí celé částky podílu Phare ve finančním příspěvku na účast v programech a agenturách Společenství. Tato záloha bude provedena po podpisu finančního memoranda a na žádost Národního fondu.

Tato záloha je nezávislá na zálohách vyplacených pro zbývající část programu. Je však třeba připomenout, že příspěvek Phare na každý program bude převeden až poté, co vstoupí v platnost rozhodnutí Rady přidružení nebo memorandum o porozumění, které stanoví podmínky účasti v programu.

Pokud dojde ke zpoždění vstupu některých memorand o porozumění v platnost, lze částku platby Národnímu fondu rozdělit do jedné či více tranší, tak aby bylo možné ihned převést 100 % fondů nutných pro platné programy.

Národní fond bude odpovídat za převod fondů zpět na Komisi v požadovaných lhůtách, po žádosti o fondy ze strany generálního ředitelství Komise pověřeného danými programy.

dd) Úrok

Všechny bankovní účty5 budou zásadně úročeny. Úroky budou hlášeny Evropské komisi. Pokud o tom Komise na základě návrhu NAO rozhodne, lze úroky reinvestovat do programu.

f) Implementační agentury budou odpovídat za podprogramy takto

Č.Název projektuImplementační agenturaMinisterstva nebo instituce s technickou úlohou
2002/000-282.01ÚČAST V PROGRAMECH ES A AGENTURÁCHNApříslušná oborová ministerstva
2002/000-282.02POLITICKÁ KRITÉRIANROS-
2002/000-282.03DOPRAVACFCUČeské dráhy
2002/000-282.04VNITRNÍ TRH A EKONOMICKÁ KRITÉRIACFCUMF, MPO, SEI, ČTU, ČSÚ, ČNB
2002/000-282.05ZEMĚDĚLSTVÍCFCU, kromě 2002/000-282.05.01,
pro který je IA Centrum pro regionálního rozvoj
MZe, SVS, ČZPI, ČZS
2002/000-282.06ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍCFCUMŽP
2002/000-282.07SPRAVEDLNOST A VNITROCFCUMS, MPO, Policejní presidium, MF
2002/000-282.08ZAMĚSTNANOST,A SOCIÁLNÍ VĚCI A ZDRAVOTNICTVÍCFCU, kromě 2002/000-282.08.02,
pro který je IA Národní vzdělávací fond
MPSV, ČSSZ/SP, MZ
2002/000-282.09ADMINISTRATIVNÍ KAPACITACFCUMPO, MPSV, Úřad vlády

g) Hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA) a ochrana přírody

Postupy stanovené pro hodnocení vlivu na životní prostředí ve směrnici EIA6 plně platí pro všechny investiční projekty v rámci PHARE. Pokud nebyla směrnice EIA dosud plně transponována, měly by být postupy podobné jako postupy stanovené ve výše uvedené směrnici.

Pokud projekt spadá do působnosti přílohy I nebo přílohy II směrnice EIA, musí být dokumentováno provedení postupu EIA7.

Pokud je pravděpodobné, že projekt ovlivní stanoviště významná pro ochranu přírody, musí být dokumentováno8 hodnocení podle článku 6 směrnice o přírodních stanovištích9.

Všechny investiční projekty by měly být prováděny v souladu s příslušnou environmentální legislativou Společenství. Dokumentace projektů budou obsahovat specifické doložky o dodržení příslušné legislativy EU na poli životního prostředí podle druhu prováděné činnosti každého investičního projektu.

h) Zvláštní pravidla pro určité složky programu

Twinning

Částky vyhrazené pro twinningové projekty budou (dle pokynů DIS) krýt oprávněné náklady implementace plánu prací, který dohodne členský stát a žadatelská země. Oprávněné náklady mohou zahrnovat náklady, které vybraný členský stát vynaloží během přípravy twinningovésmlouvy v období od podpisu finančního memoranda do konečného oznámení o schválení twinningové smlouvy, včetně rozpočtu..

Grantové programy

U grantových schémat, jejichž postupy a struktury současný manuál DIS neobsahuje, budou přesná implementační opatření specifikována v dokumentaci příslušných projektů v souladu s těmito principy:

- postupy a struktury, které mají být použity při implementaci programů a udělování grantů budou dodržovat ustanovení Praktické příručky (Manuálu). Náležitá péče bude zejména věnována procesu výběru projektů, který musí probíhat na technické úrovni ve výběrových komisích složených z odborníků, které jmenují úřady, které programy spolufinancují a příslušné orgány státní správy a zájmové skupiny účastnící se programů;

- příslušný PAO pro daný program, v jehož rámci je grant financován, si musí ponechat svou smluvní a finanční odpovědnost za implementaci programů. Zejména musí formálně schvalovat výzvy k předložení návrhů, formuláře žádostí, kritéria hodnocení, i proces a výsledky výběru. PAO také musí podepisovat smlouvy o grantu s příjemci a zajišťovat vhodný monitoring a finanční kontrolu v rámci své pravomoci a odpovědnosti. S touto výhradou lze řízení grantů decentralizovat a přesunout od PAO na příslušné orgány na oborové nebo regionální úrovni;

- předběžný souhlas Komise (Delegace v Praze) bude vyžadován pro výzvy k předložení návrhů, formuláře žádostí, kritéria hodnocení, proces výběru (včetně složení výborů) a výsledky výběru (seznam projektů k financování).

Smlouvy o grantech podepsané PAO budou podléhat předběžné kontrole ze strany delegace Evropské komise.

Implementace vybraných projektů formou provedení prací, dodávek a služeb podle subdodavatelských smluv konečných příjemců jednotlivých grantů podléhá předpisům pro veřejné zakázky v Praktické příručce. Decentralizovaný systém zřízený pro malé projekty CBC (přeshraniční spolupráce) má být uplatněn u všech smluv, které nedosahují částky 300 000 EUR (nebo jiného zvýšeného limitu, který stanoví vedení Komise pro fondy malých projektů v rámci programů CBC). Nabídky a smlouvy nad tuto hranici budou předkládány Komisi k předběžnému schválení. Finanční závazky podle Phare budou účinné kdatu podpisu grantových smluv příslušným PAO. Implementace projektu a všechny platby v rámci Phare musí být provedeny před skončením platnosti aktuálního finančního memoranda.

4. MONITORING A HODNOCENÍ

Implementaci projektu bude monitorovat Společný monitorovací výbor (JMC), jehož členy jsou NAO, NAC a Komise. JMC se schází nejméně jednou ročně, aby přezkoumal všechny programy financované v rámci PHARE a zhodnotil jejich pokrok směrem ke splnění cílů stanovených ve finančních memorandech a přístupovém partnerství. JMC může doporučit změnu priorit a/nebo realokaci fondů Phare.

Společnému monitorovacímu výboru pomáhají monitorovací podvýbory (MSC), které tvoří NAC, PAO z každé implementační agentury (případně CFCU) a odbory Komise. MSC bude podrobně projednávat pokrok v každém programu, včetně jeho složek a smluv, na základě pravidelných zpráv o monitoringu a hodnocení, které budou vypracovány za pomoci externích poradců (v souladu s ustanoveními manuálu DIS), a bude podávat doporučení ohledně řízení a projektování a zajišťovat jejich provedení. Monitorovací podvýbor bude podávat zprávy Společnému monitorovacímu výboru, kterému bude předávat celkové podrobné zprávy o všech programech financovaných v rámci PHARE.

Odbory Komise zajistí, aby bylo po dokončení programu provedeno hodnocení ex-post.

5. OPATŘENÍ PROTI PODVODŮM, AUDIT A OCENĚNÍ

a) ze strany kandidátských zemí

Každý rok bude Komisi zaslán plán auditů a souhrn zjištění provedených auditů. Zprávy o auditech budou k dispozici Komisi.

Příslušný národní kontrolní úřad bude provádět vhodnou finanční kontrolu ohledně implementace programu.

Přijímající země zajistí prošetření a účinné řešení předpokládaných případů podvodů a nesrovnalostí.

Nesrovnalost znamená porušení právního předpisu Společenství v důsledku jednání nebo opomenutí hospodářského subjektu, které se dotýká nebo by se mohlo dotknout všeobecného rozpočtu Společenství nebo jimi řízených rozpočtů.

Podvod znamená záměrné jednání nebo opomenutí týkající se:

i) použití nebo předložení falešných, chybných nebo neúplných prohlášení nebo dokumentů, které má za následek zcizení nebo neoprávněné zadržení fondů ze všeobecného rozpočtu Evropských společenství nebo rozpočtů řízených Společenstvími nebo jejich jménem,

ii) nesdělení informací porušující specifickou povinnost, se stejným důsledkem;

iii) nesprávného použití takových fondů pro jiné účely než pro jaké byly původně přiděleny.

Národní úřady zajistí fungování mechanismu kontroly a výkaznictví odpovídajícího mechanismu uvedenému v nařízení Komise 1681/9410.

Zejména musí být všechny případy podezření na podvod či nesrovnalost i všechna opatření s nimi související bez prodlení hlášeny odborům Komise. Pokud nebude existovat žádné podezření nebo skutečný podvod či nesrovnalost či související opatření, které by bylo třeba hlásit, informuje o tom přijímající země Komisi do dvou měsíců po konci každého čtvrtletí.

b) ze strany Komise

Veškerá finanční memoranda i výsledné smlouvy podléhají dozoru a finanční kontrole Komise (včetně Evropského úřadu pro boj proti podvodům) a auditům ze strany Účetního dvora. Tento dozor zahrnuje opatření jako například předběžné ověřování nabídkových a kontraktačních řízení, které provádí Delegace v kandidátské zemi, a kontroly na místě.

Pro zajištění účinné ochrany finančních zájmů Společenství může Komise provádět kontroly a inspekce na místě, v souladu s postupy předpokládanými v nařízení Rady (EURATOM, ES) č. 2185/9611.

Účetnictví a operace Národního fondu a případně CFCU a všech příslušných implementačních agentur může dle rozhodnutí Komise kontrolovat externí auditor najatý Komisí, aniž jsou dotčeny pravomoci Komise a Evropského účetního dvora dle všeobecných podmínek k finančnímu memorandu, které jsou přílohou Rámcové dohody.

6. ZVIDITELNĚNÍ / PUBLICITA

Příslušný Schvalující úředník programu bude povinen zajistit, aby byla přijata nutná opatření k zajištění vhodné publicity pro všechny činnosti financované z programu. Bude pracovat v těsné součinnosti s Delegací Komise. Další podrobnosti uvádí příloha „Zviditelnění / publicita“, (příloha)

7. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

V případě, že dohodnuté závazky nebudou splněny z důvodů, které mohla vláda České republiky ovlivnit, může Komise revidovat program a dle svého uvážení zrušit jeho část a/nebo realokovat nevyužité prostředky pro další účely slučitelné s cíli programu PHARE.

Poznámky pod čarou

2) s přihlédnutím k pravidlům stanoveným v příloze nařízení Rady 1266/1999

3) Praktická příručka nahradila oddíl F „Nabídková řízení“ příručky DIS.

4) Všechny kandidátské země podepsaly MoP o zřízení Národního fondu v prosinci 1998.

* kromě částky předpokládané pro programy Společenství

5) zejména, nikoli však výhradně, účty vedené NF, CFCU a I A.

6) směrnice 85/337/EHS, Úř. věst. L 175/40, 5. 7. 1985, ve znění směrnice 97/1 l/EHS, Úř. věst. L 73/5, 14. 3. 1997

7) v příloze EIA příslušné fiše investičního projektu

8) v příloze Ochrana přírody příslušné fiše investičního projektu

9) směrnice 92/43/EHS, Úř. věst. 206/7, 22. 7. 1992

10) Úř. věst. L 253, 7. 10. 00, s. 5-14.

11) Úř. věst L 292; 15. 11. 1996, s. 2-5

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 24.05.2002 Aktuální znění (exportováno 16.01.2021 06:53)
0. 24.05.2002 Vyhlášené znění