Sdělení č. 59/2003 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Rychlostní komunikace R48 - Dobrá - Tošanovice - Žukov etapa 1 Dobrá - Tošanovice v moravsko-slezském a severomoravském regionu v České republice

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2003-59
Datum vyhlášení 23.05.2003
Uzavření smlouvy 17.12.2001
Platnost od 26.02.2002
Aktuální znění 26.02.2002

59

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 17. prosince 2001 v Bruselu a dne 26. února 2002 v Praze bylo podepsáno Finanční memorandum - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Rychlostní komunikace R48 - Dobrá - Tošanovice - Žukov etapa 1 Dobrá - Tošanovice v moravsko-slezském a severomoravském regionu v České republice.

Finanční memorandum vstoupilo v platnost na základě článku 5 Dodatku C Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Evropskou komisí o účasti České republiky na programu pomoci Evropského společenství ze dne 12. července 1996*) dne 26. února 2002.

Nedílnou součástí Finančního memoranda je Příloha I - Popis opatření, Příloha II - Finanční plán a Příloha III. Do textu Přílohy II a Přílohy III lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu financí.

Anglické znění Finančního memoranda a Přílohy I a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Opatření ISPA č. 2001 CZ 16 P PT 012

FINANČNÍ MEMORANDUM

Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou

o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA)

pro níže uvedené opatření

Rychlostní komunikace R48 - Dobrá - Tošanovice - Žukov: etapa 1 Dobrá - Tošanovice v moravsko-slezském a severomoravském regionu v České republice

FINANČNÍ MEMORANDUM

Evropská Komise, dále jen „Komise“, jednající jménem Evropského společenství, dále jen „Společenství“, zastoupená generálním ředitelem pro regionální politiku, p. Guyem Crauserem, jménem Komise

na jedné straně a

vláda České republiky, dále jen „příjemce“

na straně druhé,

se dohodly takto:

Článek 1

Opatření uvedené v článku 2 níže se implementuje a financuje z rozpočtových prostředků Společenství v souladu s ustanoveními uvedenými v tomto memorandu. Opatření uvedené v článku 2 níže se implementuje v souladu se Všeobecnými podmínkami, které jsou přílohou rámcové dohody podepsané mezi Komisí a příjemcem, a jsou doplněny podmínkami tohoto memoranda a ustanoveními, která jsou jeho přílohou.

Článek 2

Popis opatření

Nástroj předvstupních strukturálních politik (ISPA) formou grantu přispívá na financování níže uvedeného opatření dle popisu v příloze I:

Číslo opatření: 2001 CZ 16 P PT 012

Název: Rychlostní komunikace R48 Dobrá - Tošanovice - Žukov: etapa 1 Dobrá - Tošanovice

Doba trvání: Datum zahájení: datum, kdy Komise podepíše toto finanční memorandum

Datum ukončení: 31. prosinec 2006

Místo: Rychlostní komunikace se nachází v transevropském intermodálním dopravním koridoru VI; spojuje Polsko, Českou republiku a Slovensko. Financovaný úsek leží v moravskoslezském a severomoravském regionu.

Skupina: Projekt je jedním ze šesti úseků na trase, který vyžaduje úpravu na čtyřproudou komunikaci.

Článek 3

Závazek (vyčleněné prostředky)

1. Nejvyšší veřejné nebo ekvivalentní výdaje, které lze uvažovat pro účely výpočtu pomoci, činí 32 996 127 EUR.

2. Podíl pomoci Společenství poskytované pro opatření je stanoven na 60% celkových veřejných nebo ekvivalentních výdajů, jak je stanoveno ve finančním plánu v příloze II.

3. Nejvyšší částka pomoci z ISPA je stanovena ve výši 19 797 676 EUR.

4. Částka 15 838 140 EUR je poskytována z rozpočtu roku 2001 podle rozpočtového předpisu B7-020. Závazky pro následné splátky budou odvozeny od původního nebo revidovaného finančního plánu pro dané opatření, podle stavu implementace opatření a rozpočtových možností.

Článek 4

Platby

1. Pomoc Společenství kryje platby na opatření, pro které příjemce uzavřel právně závazné smluvní závazky a pro které byly specificky přiděleny nutné finanční prostředky. Tyto platby se musí týkat služeb popsaných v příloze I.

2. Platby provedené před datem podpisu tohoto finančního memoranda nesplňují podmínky pro poskytnutí pomoci z ISPA.

3. Opatření uvedené v příloze I a platby prováděné orgánem odpovědným za implementaci opatření budou ukončeny nejpozději 31. prosince 2006.

4. Zpráva vyžadovaná pro vyplacení doplatku bude předložena nejpozději 6 měsíců po tomto datu.

5. Záloha je stanovena ve výši 3 959 535 EUR a bude převedena takto:

- částka 1 979 768 EUR bude vyplacena, jakmile příjemce podepíše toto memorandum;

- zbytek bude vyplacen po podpisu první smlouvy na hlavní práce, uvedené v plánu veřejných zakázek v příloze 1a, a poté, co bude prokázáno splnění podmínek uvedených v čl. 8 odst. 3.

Článek 5

Dodržování právního řádu a politik Společenství

Opatření se implementuje v souladu s příslušnými ustanoveními Evropských dohod a přispívá k plnění politik Společenství, zejména těch, které se týkají dopravy a transevropských sítí.

Článek 6

Duševní vlastnictví

Příjemce a orgán zodpovědný za implementaci, uvedený v příloze I, bod 3, zajistí, aby byla z jejich strany získána veškerá nutná práva duševního vlastnictví ke studiím, výkresům, plánům, propagačním a jiným materiálům, vyrobeným v souvislosti s plánováním, implementací, monitorováním a hodnocením projektu. Zaručí, že Komise nebo kterýkoli orgán nebo osoba, které Komise deleguje, budou mít k těmto materiálům přístup a budou mít právo je využívat. Komise bude tyto materiály využívat pouze pro své vlastní účely.

Článek 7

Povolení a oprávnění

Příslušné orgány příjemce musí včas a v souladu s vnitrostátními právními předpisy vydat veškeré druhy povolení a/nebo oprávnění nutných pro implementaci opatření.

Článek 8

Specifické podmínky týkající se opatření

Aniž jsou dotčena obecná ustanovení specifikovaná v příloze III, podléhá grant Společenství pro toto opatření níže uvedeným podmínkám:

1. Podmínky pro převzetí a statut majetku

Komise si vyhrazuje právo revidovat částku pomoci z ISPA stanovenou v článku 3, pokud se do pěti let od data dokončení prací provozní podmínky (tarify, výnosy atd.) podstatně změní vůči původním předpokladům, učiněným při určování výše grantu a/nebo pokud dojde k podstatné změně:

a) která ovlivní povahu provozu nebo jeho prováděcí podmínky nebo dá soukromému nebo státnímu subjektu nepřiměřenou výhodu; a

b) která bude výsledkem změny povahy vlastnictví kterékoli části financované infrastruktury nebo ukončení nebo podstatné změny provozování.

Země, která je příjemcem, informuje Komisi o každé takové změně a snaží se získat souhlas Komise k těmto změnám ex-ante.

2. Podmínka realizovatelnosti

Grant Společenství pro opatření je podmíněn tím, že příslušné orgány uvolní zdroje dostatečné k zabezpečení efektivního provozu a údržby majetku.

3. Podmínka týkající se druhé splátky zálohy

Druhá splátka zálohy je podmíněna jmenováním nezávislého technického dozoru před zahájením prací. Bude uzavřena smlouva se subjektem technického dozoru ve smyslu modelu FIDIC (Červená kniha). Výdaje týkající se smlouvy splňují podmínky financování v rámci tohoto finančního memoranda.

4. Podmínka týkající se doplatku

Doplatek je podmíněn tím, že příjemce předloží zprávu o vlivu na bezpečnost silničního provozu.

Článek 9

Prováděcí ustanovení popsaná v přílohách tohoto finančního memoranda tvoří jeho nedílnou součást.

Nedodržení podmínek a prováděcích ustanovení bude Komise posuzovat podle postupu stanoveného v příloze III. 1, část VIII.

Článek 10

Závazné znění tohoto finančního memoranda představuje tento dokument, podepsaný níže.

Seznam příloh

Příloha I Popis opatření

Příloha II Finanční plán

Příloha III

Příloha III.1 Prováděcí finanční předpisy ISPA

Příloha III.2 Ustanovení, která upravují oprávněné náklady na opatření čerpající pomoc ISPA

Příloha III.3 Vzor pro žádosti o platby, pro hlášení finančního a fyzického pokroku a žádost o změnu

Příloha III.4 Smlouva o minimálních požadavcích na finanční kontrolu u opatření čerpajících pomoc ISPA

Příloha III.5 Smlouva o nesrovnalostech a vracení částek neoprávněně přijatých v rámci ISPA

Příloha III.6 Požadavky na informování a publicitu


V Praze dne 26. února 2002

Za příjemce:
Hana Heidlerová v.r.
Národní koordinátor ISPA

V Bruselu dne 17. prosince 2001

Za Společenství
M. Barnier v.r.
komisař

Poznámky pod čarou

*) Rámcová dohoda mezi vládou České republiky a Evropskou komisí o účasti České republiky na programu pomoci Evropského společenství ze dne 12. července 1996 byla vyhlášena pod č. 207/1997 Sb.


PŘÍLOHA 1

PŘEKLAD

Popis opatření č.: 2001/CZ/16/P/PT/012

1. NÁZEV OPATŘENÍ

RYCHLOSTNÍ KOMUNIKACE R48 - DOBRÁ - TOŠANOVICE -ŽUKOV: ETAPA 1: DOBRÁ TOŠANOVICE

2. ORGÁN PŘEDKLÁDAJÍCÍ ŽÁDOST (Národní koordinátor ISPA)

2.1. Jméno: p. Čestmír Sajda, náměstek ministra pro místní rozvoj

2.2 Adresa: Staroměstské náměstí 6, 110 15, Praha 1; E-mail: Drahomira.Vrbska@mmr.cz

3. ORGÁN ZODPOVĚDNÝ ZA IMPLEMENTACI (definovaný v části II (2) přílohy III.2)

3.1. Název: Ministerstvo dopravy a spojů

3.2 Adresa: Nábř. Ludvíka Svobody 12, Praha; E-mail: sokolik@mdcr.cz

4. KONEČNÝ PŘÍJEMCE (pokud se liší od orgánu uvedeného v bodě 3)

4.1. Název: Ředitelství silnic a dálnic

4.2 Adresa: Na Pankráci 546/56, Praha; E-mail: vladimir.vorel@cim.rsd.cz

5. MÍSTO

5.1. Země, která je příjemcem pomoci: Česká republika

5.2 Region: moravsko-slezský a severomoravský region

6. POPIS

Projekt je součástí rychlostní komunikace R 47/48, což je 86 km dlouhá silnice, která je pokračováním hlavní české trasy ze západu na východ z Prahy na hranice s Polskem v Českém Těšíně. Jedná se o čtyřproudou rychlostní komunikaci, kromě šesti chybějících úseků, které jsou pouze dvouproudé.

Projekt je umístěn v evropském intermodálním dopravním koridoru VI, který spojuje Polsko, Českou republiku a Slovensko. Hraniční přechod v Českém

Těšíně je dopravně nejvyužívanějším hraničním přechodem mezi Českou republikou a Polskem.

Úseky Dobrá - Tošanovice a Tošanovice - Žukov představují dva z výše zmíněných dvouproudých úseků a leží blízko státní hranice. Ředitelství silnic a dálnic proto hodlá nahradit stávající průjezdovou trasu (148) novou silnicí, postavenou podle evropských norem (kategorie R22, 5/100) o celkové délce 16,15 km.

Nová silnice bude budována ve dvou úsecích. Toto finanční memorandum zahrnuje pouze výstavbu etapy I mezi obcemi Dobrá - Tošanovice, která bude budována jako čtyřproudá duální vozovka v délce 6,88 km. Dokončení tohoto úseku je plánován o na rok 2005, etapa II mezi obcemi Tošanovice -Žukov bude dokončena zhruba o jeden rok později.

Tyto úseky budou budovány v rámci samostatných smluv o dílo. Po dokončení etapy I bude průjezdová doprava pokračovat na stávající trase až do dokončení etapy II. Opatření ISPA proto představuje technicky a finančně nezávislou fázi projektu.

V bodě hranice mezi etapou I a etapou II existuje křižovatka se silnicemi 168 a 111, které procházejí rovnoběžně s polskou hranicí a které představují spojení s významným promyslovým městem Ostrava a se Třincem a se Žilinou na Slovensku.

7. CÍLE

Základním cíle projektu je vybudování komunikace s kapacitou dostatečnou ke zvládnutí značného nárůstu dopravy, ke kterému došlo od počátku 90. let. Objem dopravy má podle odhadu v roce 2005 dosáhnout 12 043 osobních automobilů a motocyklů a 4165 nákladních automobilů a autobusů.

Tímto způsobem projekt rovněž přispěje ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

Projekt zlepší vzájemné propojení dopravních síti TEN a TINA, jakož i dopravní, tranzitní a bezpečnostní podmínky v evropském intermodálním dopravním koridoru VI. Projekt sníží dobu přepravy mezi severní a jižní Moravou, zlepší přímé spojení s Polskem a usnadní dopravu na Slovensko a do Rakouska.

Spolu s dalšími pěti chybějícími čtyřproudými úseky silnice R48 bude mít projekt okamžitý přeshraniční dopad.

Fyzické ukazateleJednotkyHodnota
Navážkam3302200
Výkopym3227660
Zpevněný povrch m3 253600
Mosty - beton m3 21400
Mosty - ocel t 2850
Bezpečnostní bariéra m 11892
Drenáž silnice m 895

8. HARMONOGRAM PRACÍ

Kategorie pracíZahájeníDokončení
Realizační studie03/1998
Analýza nákladů / výnosů09/2001
Hodnocení vlivu na životní prostředí06/1998
Projektové studie08/1998
Dokumenty pro výběrové řízení12/2001
Nákup pozemků06/200106/2002
Výstavba09/200209/2005
Provozní fáze09/2005

Výše uvedený harmonogram prací má pouze indikativní význam.

9. PROVOZ A ÚDRŽBA

Silnici bude provozovat a udržovat místní podnik údržby. Náklady na údržbu budou financovány přímo ze státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic.

V rámci půjčky EIB na rychlostní komunikace bude Česká republika investovat do nákupu nového zařízení pro údržbu silnic (univerzální podvozky a podvozky pro posypové stroje), které bude představovat nepřímou pomoc projektu.

10. NÁKLADY A POMOC (V EURO)

Celkové nákladyNeoprávněné výdajeCelkové
oprávněné
náklady
Grant ISPAProcento grantu
(% z oprávněných
nákladů)
36515 1113 518 98432 996 12719 797 67660

Orientační rozpis rozpočtu oprávněných nákladů:

Příprava staveniště86 956 EUR
Hlavní práce29 252 596 EUR
Dozor (2,5% hlavních prací)731 315 EUR
Rezervy (10% hlavních prací)2 925 260 EUR
CELKEM32 996 127 EUR

11. ÚČAST MEZINÁRODNÍCH FINANČNÍCH INSTITUCÍ

Financování zařízení na údržbu ze strany EIB viz odstavec 9 výše. Neexistuje žádná přímá účast mezinárodních finančních institucí v projektu.

12. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO OPATŘENÍ

Viz článek 8 finančního memoranda.

PŘÍLOHA l.a

Prozatímní plán veřejných zakázek

Nabídkové řízení č.Popis nabízených prací a služebDruh smlouvy
(práce, dodávky,
služby)
Prozatímní
měsíc zahájení
nabídkového
řízení
(měsíc/rok)
Míra úhrad
faktur pro
specifickou
smlouvu
ITechnický dozor FIDICslužbyčerven 200260%
IISmlouva o výstavběprácečerven 200260%

Specifické podmínky pro udělení smluv budou zveřejněny v Úředním věstníku Evropských společenství a/nebo na internetu.

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 26.02.2002 Aktuální znění (exportováno 16.01.2021 03:43)
0. 26.02.2002 Vyhlášené znění