Sdělení č. 34/2003 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Všeobecné dohody mezi vládou České republiky a vládou Království Saúdské Arábie

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2003-34
Datum vyhlášení 09.04.2003
Uzavření smlouvy 03.03.2002
Platnost od 20.01.2003
Aktuální znění 09.05.2004

34

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 3. března 2002 byla v Rijádu podepsána Všeobecná dohoda mezi vládou České republiky a vládou Království Saudské Arábie.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 8 odst. 1 dne 20. ledna 2003.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


Všeobecná dohoda mezi vládou České republiky a vládou Království Saudské Arábie

Vláda České republiky a vláda Království Saudské Arábie (dále jen „Smluvní strany“),

přejíce si rozšířit stávající přátelské vztahy mezi oběma státy a uznávajíce vzájemný prospěch vyplývající z podpory jejich spolupráce,

se v souladu s právními předpisy platnými v jejich státech dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany budou usilovat o podporu a upevnění spolupráce mezi oběma státy v duchu vzájemného porozumění.

Ekonomická, obchodní, investiční a technická spolupráce

Článek 2

Smluvní strany budou podporovat ekonomickou, obchodní, investiční a technickou spolupráci mezi oběma státy a mezi právnickými a fyzickými osobami obou států.

Spolupráce v těchto oblastech bude zahrnovat zejména následující položky:

1. ekonomickou spolupráci, včetně projektů v oblasti průmyslu, ropného průmyslu, petrochemického průmyslu, nerostného bohatství, zemědělství, chovu hospodářských zvířat a zdravotnictví,

2. podporu výměny informací z oblasti vědeckého a technologického výzkumu,

3. podporu výměny technických expertiz požadovaných pro specifické programy spolupráce.

Článek 3

Obchodní vztahy mezi oběma Smluvními stranami budou uspořádány tak, aby byly v souladu s nynějšími i budoucími dohodami uzavřenými mezi Evropským společenstvím, případně Evropskou unií, a Radou pro spolupráci států Zálivu.

Článek 4

1. Každá Smluvní strana bude podporovat na území svého státu investice právnických a fyzických osob státu druhé Smluvní strany.

2. Smluvní strany budou podporovat společné investiční projekty v souladu s právním řádem platným v každém z obou států.

3. Každá ze Smluvních stran bude usilovat o zajištění veškerých základních záruk pro investice právnických nebo fyzických osob druhé Smluvní strany, včetně volného převodu všech plateb vztahujících se k investicím, proti opatřením vyvlastnění nebo znárodnění ve vztahu k jejich uskutečněným investicím, včetně neprodlené, přiměřené a účinné náhrady.

4. Podrobné podmínky podpory a vzájemné ochrany investic, včetně výše uvedených, budou upraveny zvláštní dohodou, jež bude dohodnuta a podepsána Smluvními stranami.

Článek 5

Smluvní strany podpoří výměnu návštěv mezi ekonomickými, obchodními a technickými zástupci, delegací a misí, včetně výměny návštěv a delegací ze soukromého sektoru, budou podporovat účast na výstavách a poskytovat požadovaná zařízení k podpoře této spolupráce mezi svými státy.

Spolupráce v oblasti vědy, kultury, školství, sportu a péče o mládež

Článek 6

Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti vědy, kultury, školství, sportu a péče o mládež; tato spolupráce zahrnuje zejména následující položky:

1. spolupráci v oblasti vědy a techniky prostřednictvím výměny informací v záležitostech oboustranného zájmu, jakož i návštěvy státních úředníků, výzkumníků, odborníků, techniků, školení výzkumníků a pomocných techniků, účast na vědeckých seminářích, konferencích oboustranného zájmu, spolupráce při formulování vědeckých plánů, zakládání výzkumných laboratoří a středisek,

2. spolupráci v oblasti kultury, školství, péče o mládež a sportu prostřednictvím koordinace postojů na mezinárodních fórech, výměnu programů mezi kulturními a vzdělávacími institucemi, sdruženími, sportovními a mládežnickými svazy, výměnu příslušných dokumentů, audio-vizuálních materiálů, literatury a zkušeností, výměnu návštěv a zkušeností mezi státními úředníky odpovědnými za záležitosti kultury, školství, sportu a péče o mládež. Spolupráce v těchto oblastech bude podporována rozesíláním pozvánek k účasti na národních, oblastních a mezinárodních seminářích, konferencích a sportovních událostech, pořádaných v jednom ze států.

Všeobecná ustanovení

Článek 7

Smluvní strany tímto zřizují Společnou komisi. Společná komise bude zasedat v případě potřeby, střídavě v obou státech.

Článek 8

1. Tato dohoda vstoupí v platnost dnem poslední noty potvrzující, že Smluvní strana splnila vnitrostátní postupy požadované pro její vstup v platnost.

2. Tato dohoda zůstane v platnosti jeden rok počínaje dnem jejího vstupu v platnost a bude automaticky prodlužována o následná období jednoho roku, pokud jedna ze Smluvních stran neoznámí šest měsíců před uplynutím platnosti dohody svůj záměr ji ukončit.

3. V případě ukončení platnosti této dohody její ustanovení, která se týkají nabytých práv a závazků vyplývajících z této dohody, zůstanou v platnosti po dobu dohodnutou Smluvními stranami.


Dáno v Rijádu dne 19/12/1422 A. H. odpovídající 3/3/2002 A. D. ve dvou původních vyhotoveních v jazyce českém, arabském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická.

V případě rozdílnosti ve výkladu českého a arabského znění je rozhodující znění v anglickém jazyce.

Za vládu České republiky
Ing. Václav Petříček, CSc. v. r.
první náměstek ministra průmyslu a obchodu

Za vládu Království Saudské Arábie
Nizar Obeid Madani v. r.
první náměstek ministra zahraničních věcí

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
2. 09.05.2004 64/2005 Sb. m. s. Aktuální znění (exportováno 24.10.2020 22:40)
1. 20.01.2003 - 08.05.2004
0. 20.01.2003 Vyhlášené znění