Sdělení č. 104/2003 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č. 1 k Správnímu ujednání mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Slovenské republiky k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o poskytování a úhradě zdravotní péče

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2003-104
Datum vyhlášení 03.09.2003
Uzavření smlouvy 18.07.2003
Platnost od 18.07.2003
Aktuální znění 18.07.2003

104

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 18. července 2003 byl v Brně podepsán Dodatek č. 1 k Správnímu ujednání mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Slovenské republiky k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o poskytování a úhradě zdravotní péče.*),**)

Dodatek č. 1 vstoupil v platnost na základě svého bodu 5 dnem podpisu.

České znění Dodatku č. 1 se vyhlašuje současně.


Dodatek č. 1

k Správnímu ujednání mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Slovenské republiky k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o poskytování a úhradě zdravotní péče

V souladu s článkem 7 odst. 3 Správního ujednání mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Slovenské republiky k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o poskytování a úhradě zdravotní péče podepsané 2. dubna 2001 v Bratislavě (dále jen „Správní ujednání“) se Ministerstvo zdravotnictví České republiky a Ministerstvo zdravotnictví Slovenské republiky (dále jen „ministerstva“) dohodly na těchto změnách a doplňcích:

1. V článku 2 odst. 3 písm. a) Správního ujednání se za poslední větu vkládá text, který zní:

„Pokud se nedá stanovit úhrada nutné a neodkladné zdravotní péče v ústavní péči jinak, vypočte se v ústavní péči úhrada nutné a neodkladné zdravotní péče následujícím způsobem:

Celková výše úhrady za nutnou a neodkladnou zdravotní péči (dále jen „CÚ“) bude dána součtem součinů skutečného počtu ošetřovacích dnů v jednotlivých pásmech (dále jen „SPODABC“) a ceny ošetřovacího dne v jednotlivých pásmech (dále jen „DABC“):

CÚ = (SPODA * DA) + (SPODB * DB) + (SPODc * Dc),

přičemž:

Doporučené doby hospitalizace (dále jen „DDH“) uvádí tabulka č. 1. DDH jsou rozděleny do pásem A, B, C tak, jak uvádí tabulka č. 2. Nákladovost pásem A, B, C uvádí tabulka č. 3.

Skutečný počet ošetřovacích dnů (dále jen „SPOD“) bude rozdělen do pásem podle tabulky č. 2 postupně od pásma A.

Pi = MAX * koefi, i = A, B, C

Di = Pi / DDHi,

A,B,C = pásma, do kterých se rozdělí doporučená doba hospitalizace (DDH) postupně od pásma A

Pi = poměrná částka jednotlivých pásem na celkových nákladech v Sk (náklady na pásmo i v Sk)

Di = náklady na 1 den v pásmu i (v Sk)

MAX = maximální cena výkonů poskytnutých jednomu hospitalizovanému pacientu odděleními jednotlivých typů zdravotnických zařízení (tj. maximální cena hospitalizace) v Sk podle platného opatření Ministerstva financí SR

DDHi = doporučená doba hospitalizace v pásmu i podle tabulky č. 2 (v dnech)

SPODABC = skutečný počet ošetřovacích dnů v jednotlivých pásmech

koefABC = koeficienty podle pásem tak, jak uvádí tabulka č. 3

Jestliže bude skutečný počet ošetřovacích dnů (SPOD) větší, než je doporučená doba hospitalizace (DDH), bude každý ošetřovací den přesahující DDH oceněný ve výši ošetřovacího dne pásma C“.

2. Za článek 6 Správního ujednání se vkládá nový článek 7, který zní:

„Článek 7

Způsobem uvedeným v ustanovení článku 2 odst. 3 písm. a) Správního ujednání se vypořádají i nároky nevypořádané před nabytím platnosti tohoto dodatku.“.

3. Dosavadní článek 7 Správního ujednání se nově označuje jako článek 8.

4. Ostatní ustanovení Správního ujednání zůstávají beze změny. Tento dodatek je nedílnou součástí Správního ujednání ze dne 2. dubna 2001.

5. Tento dodatek nabude platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.


Dáno v Brně dne 18. července 2003 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a slovenském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo zdravotnictví České republiky
MUDr. Marie Součková v. r.
ministryně

Za Ministerstvo zdravotnictví Slovenské republiky
MUDr. Rudolf Zajac
v. r. ministr

Poznámky pod čarou

*) Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o poskytování a úhradě zdravotní péče ze dne 23. května 2000 byla vyhlášena pod č. 48/2001 Sb. m. s.

**) Správní ujednání mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Slovenské republiky k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o poskytování a úhradě zdravotní péče ze dne 2. dubna 2001 bylo vyhlášeno pod č. 49/2001 Sb. m. s.


Tab. č.1

Doporučené doby hospitalizace na odděleních jednotlivých typů zdravotnických zařízení

Kód odd.název odděleni (terminologie ÚZIS)Vysocespecializované odborné ústavy
(s celostátní působností)
Vysocespecializované
odborné
ústavy ostatní
Fakultní nemocniceNemocnice s poliklinikou
III. typu
Nemocnice s poliklinikou
II. typu
Nemocnice s poliklinikou
I. typu
Odborné léčebné ústavy, léčebny
dlouhodobé
nemocných
Doporučená doba
hospitalizace
Doporučená doba hospitalizaceDoporučená doba hospitalizaceDoporučená doba
hospitalizace
Doporučená doba hospitalizaceDoporučená doba hospitalizaceDoporučená doba hospitalizace
01,01Vnitřní lékařství8899888
01,02Přenosné nemoci7777
01.03Tuberkulosa a plicníl onemocněni141414141414
01,04Neurologie1111101010
01,05Psychiatrie (včetně gerontopsychiatrie)25252525
01,06Preventivní a pracovní lékařství99
01,07Pediatrie7766
01,09Gynekologie a porodnictví (sekundární péče)666666
01,10Chirurgie včetně hrudníkové chirurgie997777
01,11Ortopedie99999
01,12Urologie7777
01,13Traumatologie7777
01,14Otorinolaryngologie6666
01,15Oftaímologie66666
01,18Dermatovenerologie10101010
01,19Klinická onkologie1010101010
01,25Anesteziologie a intenzívni medicína665555
01,27Doléčováni888888
01,31Klinická hematologie1111
01,33Nefrologíe6
01,37Neurochirurgie101010
01,38Plastická chirurgie66
01,40Lékařská imunologie88
01,43Radioterapie13131313
01,44Foniatrie221515
01,45Reumatologie18
01,47Nukleární medicína12
01,48Gastroenterologie99
01,49Kardiologie666
01,50Diabetoiogie, poruchy látkové přeměny a výživy999
01,51Neonatoíogie, perinatologie (pův.Novorozenecká odd.)79977
01.51aOdděleni intenzívni péče v pediatrii (včetně patologických novorozenců a JIRS)999
01,60Geríatrie1515151515
01,64Endokrinologie12
01,68Cévní chirurgie777
01,69Kardiochirurgie121212
01,70Stomatologická chirurgie (pův.Stomatofogické odd.)66
01,73Léčba alkoholismu a jiných toxikomanii454545
01,78arytmií a koronární jednotky999
01,79chirurgie ruky77
01,81Popáleninové1313
01,84Dlouhodobě nemocných353535353535
01,85Speciální dětská oddělení (dětské ozdravovny a dětské ústavy)2121212128
01,87Transplantační8
03,27Fyziatrie, balneotogie a léčebná rehabilitace6015151515
03,39Ortopedická protetika1414

tab. 2

Rozdělení doporučených dob hospitalizace

pásmo Apásmo Bpásmo C
doporučená doba
hospitalizace v dnech
(DDH)
(DDHA)(DDHB)(DDHC)
5122
6222
7223
8233
9333
10334
11344
12444
13445
14455
15555
16556
17566
18666
19667
20677
21777
22778
23788
24888
25889
35111212
45151515
609D2020

tab. 3

Koeficienty nákladovosti

Pásmo%
A0,47
B0,33
C0,20

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 18.07.2003 Aktuální znění (exportováno 26.10.2020 19:28)
0. 18.07.2003 Vyhlášené znění