Sdělení č. 93/2002 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím o exportu dávek sociálního pojištění

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2002-93
Datum vyhlášení 03.09.2002
Uzavření smlouvy 30.05.2001
Ratifikace Smlouvy 15.07.2002
Platnost od 01.09.2002
Aktuální znění 01.09.2002

93

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 30. května 2001 byla v Praze podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím o exportu dávek sociálního pojištění.

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Haagu dne 15. července 2002.

Podle ustanovení odstavce 3 článku 11 Smlouvy se článek 4 předběžně prováděl od 1. července 2001 a Smlouva vstoupila v platnost na základě svého odstavce 2 téhož článku dne 1. září 2002.

České znění Smlouvy a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


SMLOUVA

mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím

o exportu dávek sociálního pojištění

Česká republika a Nizozemské království,

dále jen smluvní strany, vedeny přáním umožnit navzájem mezi zeměmi zákonnou výplatu jejich dávek sociálního pojištění,

přejíce si upravit spolupráci mezi oběma státy, se dohodly takto:

Článek 1

Definice

1. Pro účely této smlouvy:

a. „území“ znamená ve vztahu k Nizozemskému království: území království v Evropě v souladu s mezinárodním právem;

b. „právní předpisy“ znamená zákony, nařízení a správní akty vztahující se k soustavám sociálního pojištění uvedeným v článku 2;

c. „příslušný úřad“ znamená

ve vztahu k České republice: Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky,

ve vztahu k Nizozemskému království: ministra sociálních věcí a zaměstnanosti Nizozemska;

d. „kompetentní instituce“ znamená

ve vztahu k České republice: Českou správu sociálního zabezpečení, nebo jejího právního nástupce a

ve vztahu k Nizozemskému království,

pokud se jedná o právní předpisy uvedené v článku 2, odstavci 1, pod písmeny a, b a c: Národní institut sociálního pojištění na adrese Gak Nederland bv, nebo jeho právního nástupce a

pokud se jedná o právní předpisy uvedené v článku 2, odstavci 1, pod písmeny d, e a f: Banku sociálního pojištění;

e. „dávka“ znamená jakoukoli peněžitou dávku nebo důchod podle právních předpisů uvedených v článku 2;

f. „poživatel dávky“ znamená každou osobu, která má nárok na dávku;

g. „rodinný příslušník“ znamená osobu takto určenou nebo za takovou považovanou podle právních předpisů používaných kompetentní institucí.

2. Další výrazy v této smlouvě mají význam, který jim náleží podle používaných právních předpisů.

Článek 2

Věcný rozsah

Tato smlouva se vztahuje

1. Ve vztahu k Nizozemskému království na nizozemské právní předpisy o:

a. nemocenském pojištění (dávky v nemoci a mateřství);

b. invalidním pojištění zaměstnanců;

c. invalidním pojištění samostatně výdělečně činných osob;

d. pojištění ve stáří;

e. pojištění pozůstalých;

f. přídavcích na děti.

2. Ve vztahu k České republice na české právní předpisy o:

a. nemocenském pojištění (dávky v nemoci a mateřství);

b. důchodovém pojištění (důchody starobní, invalidní a pozůstalých).

Článek 3

Osobní rozsah

Nestanoví-li tato smlouva jinak, vztahuje se tato smlouva jak na poživatele dávek, tak na jejich rodinné příslušníky, pokud bydlí nebo se zdržují na území smluvních stran.

Článek 4

Export dávek

Nestanoví-li tato smlouva jinak, žádné ustanovení právních předpisů omezující výplatu dávek pouze z důvodu, že poživatel dávky nebo jeho rodinný příslušník bydlí nebo se zdržuje mimo území některé smluvní strany, se nepoužije na poživatele dávek nebo jejich rodinné příslušníky, kteří bydlí nebo se zdržují na území smluvních stran.

Článek 5

Ověřování žádostí a plateb

1. Při posuzování žádosti o dávku nebo oprávněnosti její výplaty provede kompetentní instituce jedné smluvní strany, na žádost kompetentní instituce druhé smluvní strany, šetření k ověření nároku na dávku nebo k oprávněnosti její výplaty. Kompetentní instituce ověří informace týkající se žadatele a případně i jeho rodinných příslušníků. Kompetentní instituce zašle tyto údaje spolu s dalšími souvisejícími dokumenty kompetentní instituci druhé smluvní strany. Při shromažďování, předávání a využívání osobních údajů budou plně dodržována ustanovení právních předpisů smluvních stran o ochraně dat.

2. Informace uvedené v odstavci 1 zahrnují údaje o totožnosti, adrese, rodinném stavu, zaměstnání, studiu, příjmu, zdravotním stavu, úmrtí a věznění.

3. Kompetentní instituce smluvních stran budou v přímém vzájemném styku mezi sebou, stejně jako s poživateli dávek, jejich rodinnými příslušníky nebo jejich zástupci.

4. Bez ohledu na ustanovení odstavce 1 mohou diplomatičtí nebo konzulární zástupci a kompetentní instituce smluvních stran navázat přímý styk s úřady druhé smluvní strany, aby mohl být ověřen nárok na dávku a oprávněnost plateb poživatelům dávek.

5. Pojem úřady v předchozím odstavci zahrnuje registry obyvatelstva, finanční úřady, matriční úřady, úřady práce, školy a jiné vzdělávací instituce, živnostenské úřady, policii a vězeňskou službu.

6. Pro účely provádění této smlouvy si budou úřady smluvních stran poskytovat vzájemnou pomoc a jednat tak, jako by prováděly jejich vlastní právní předpisy. Správní pomoc poskytnutá těmito úřady bude zpravidla bezplatná. Příslušné úřady smluvních stran se však mohou dohodnout na úhradě některých nákladů.

7. Bez ohledu na odstavec 1 budou kompetentní instituce jedné smluvní strany v možném rozsahu a bez předchozí žádosti informovat kompetentní instituci druhé smluvní strany o změnách v informacích zmíněných v odstavci 2.

Článek 6

Ověřování totožnosti

Pro stanovení nároku na dávky a oprávněnost jejich výplaty podle českých nebo nizozemských právních předpisů je osoba, na kterou se vztahuje tato smlouva, povinna se prokázat předložením úředního dokladu totožnosti kompetentní instituci České republiky nebo Nizozemského království. Kompetentní instituce na základě tohoto dokladu ověří totožnost žadatele. Ověření totožnosti je možno podle cestovního pasu nebo jiného platného dokladu totožnosti vydaného k tomu zmocněným úřadem v místě bydliště osoby. Kompetentní instituce bude informovat kompetentní instituci druhé smluvní strany o ověření totožnosti žadatele zasláním kopie dokladu totožnosti.

Článek 7

Ověřování informací v případě nemoci a invalidity

1. K určení stupně pracovní způsobilosti využijí kompetentní instituce obou smluvních stran lékařské zprávy a administrativní údaje poskytnuté kompetentní institucí druhé smluvní strany, avšak vyhrazují si právo nechat žadatele nebo poživatele dávky vyšetřit lékařem podle svého vlastního výběru nebo předvolat dotyčnou osobu k lékařskému vyšetření na své území.

2. Dotyčná osoba je povinna vyhovět požadavku podle odstavce 1 a osobně se dostavit k lékařskému vyšetření. Pokud se ze zdravotních důvodů necítí schopna cestovat na území smluvní strany, kam byla předvolána kompetentní institucí, musí o tom tuto instituci okamžitě informovat. Poté bude povinna předložit lékařský posudek vyhotovený lékařem určeným pro tento účel kompetentní institucí. Tento posudek musí obsahovat zdravotní důvody, pro které není schopna cestovat, a také očekávané trvání této neschopnosti.

3. Náklady na vyšetření - a případně také výdaje za cestu a ubytování - budou uhrazeny kompetentní institucí, na jejíž žádost se vyšetření provádí.

Článek 8

Vrácení neoprávněných plateb ze sociálního pojištění a výběr příspěvků na sociální pojištění

1. Všechna vykonatelná soudní rozhodnutí nebo nařízení kompetentních institucí jedné smluvní strany o vrácení neoprávněných plateb sociálního pojištění, nebo o výběru příspěvků na sociální pojištění, budou druhou smluvní stranou uznána.

2. Uznání může být odmítnuto, jen pokud je v rozporu s veřejným pořádkem smluvní strany, kde má být rozhodnutí nebo nařízení vykonáno.

3. Všechna vykonatelná rozhodnutí a nařízení, která jsou v souladu s odstavci 1 a 2 uznána, budou druhou smluvní stranou provedena. Výkon rozhodnutí podléhá právním předpisům smluvní strany, na jejímž území má být rozhodnutí nebo nařízení vykonáno, a kterými se řídí výkon obdobných rozhodnutí nebo nařízení vydaných v této smluvní straně. Potvrzení, že rozhodnutí nebo nařízení je vykonatelné, musí být uvedeno na ověřené kopii tohoto rozhodnutí nebo nařízení.

4. Na základě vykonatelného rozhodnutí o vrácení neoprávněných plateb sociálního pojištění může kompetentní instituce jedné smluvní strany požadovat od kompetentní instituce druhé smluvní strany zúčtování neoprávněně vyplacených částek s nedoplatky nebo částkami dosud dlužnými poživateli dávky v této druhé smluvní straně. Na základě takové žádosti posléze uvedená instituce odečte částku v souladu a v mezích právních předpisů prováděných touto institucí a částku převede instituci, která má nárok na úhradu výdajů.

Článek 9

Zamítnutí výplaty, pozastavení, odnětí

Na podkladě informací a vyšetření uvedených v této smlouvě, může kompetentní instituce smluvní strany zamítnout výplatu, pozastavit nebo odejmout dávku, pokud se žadatel nebo poživatel dávky nepodrobí vyšetření nebo neposkytne požadované informace, nebo - podle povahy každého konkrétního případu - pokud kompetentní instituce druhé smluvní strany neprovede během tří měsíců vyšetření požadované podle této smlouvy.

Článek 10

Řešení sporů

Příslušné úřady obou smluvních stran vynaloží veškeré úsilí, aby spory vzniklé při výkladu nebo provádění této smlouvy byly vyřešeny vzájemnou dohodou.

Článek 11

Ratifikace, vstup v platnost a provádění Smlouvy

1. Tato smlouva podléhá ratifikaci. Ratifikační listiny budou vyměněny v Haagu.

2. Tato smlouva vstoupí v platnost prvého dne druhého měsíce následujícího po dni výměny ratifikačních listin.

3. Článek 4 bude předběžně prováděn od prvého dne druhého měsíce následujícího po dni podpisu.

4. Ve vztahu k Nizozemskému království se tato smlouva týká pouze území království v Evropě.

Článek 12

Doba platnosti Smlouvy

Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou. Může být kdykoliv písemně vypovězena některou ze smluvních stran. V případě výpovědi zůstane tato smlouva v platnosti dokonce kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém bylo oznámení o výpovědi doručeno druhé smluvní straně.


Na důkaz toho níže podepsaní, řádně k tomu zmocněni, podepsali tuto smlouvu.

Dáno v Praze dne 30. května 2001 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, nizozemském a anglickém, přičemž všechny texty jsou stejně autentické. V případě rozdílností ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Za Českou republiku
Vladimír Špidla v. r.
1. místopředseda vlády ministr práce a sociálních věcí

Za Nizozemské království
Robert J. van Houtum v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.09.2002 Aktuální znění (exportováno 27.10.2020 19:05)
0. 01.09.2002 Vyhlášené znění