Sdělení č. 47/2002 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2002-47
Datum vyhlášení 21.05.2002
Uzavření smlouvy 06.06.2001
Platnost od 18.10.2001
Aktuální znění 18.10.2001

47

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 6. června 2001 byla v Záhřebu podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 13 dne 18. října 2001. Podle článku 12 dnem vstupu této dohody v platnost pozbyla ve vztazích mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou platnosti Dohoda o spolupráci v oblasti kultury, umění, vědy, školství a osvěty mezi vládou Československé republiky a vládou Federativní lidové republiky Jugoslávie, podepsaná v Bělehradě dne 29. ledna 1957, vyhlášená pod č. 4/1958 Sb.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky

o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy

Vláda České republiky a vláda Chorvatské republiky (dále jen „smluvní strany“),

- přejíce si posilovat a rozvíjet přátelské vztahy mezi oběma státy a jejich národy;

- vedeny přáním rozvíjet vzájemně prospěšnou spolupráci mezi oběma státy v oblasti kultury, školství a vědy;

- přesvědčeny, že tato spolupráce přispěje k lepšímu vzájemnému poznání a porozumění, a tím i posílení všestranných vztahů mezi oběma státy;

- jsouce odhodlány uplatňovat zásady Helsinského závěrečného aktu z roku 1975 a Pařížské charty za novou Evropu z roku 1990, se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany budou na zásadách rovnoprávnosti, reciprocity a oboustranného prospěchu rozvíjet spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy a za tímto účelem podporovat přímé vztahy mezi kulturními, školskými a vědeckými institucemi obou států. Smluvní strany budou zvláště napomáhat vzájemné spolupráci v rámci mnohostranných programů, projektů a iniciativ a na půdě mezinárodních organizací.

Článek 2

Spolupráce podle této Dohody se bude uskutečňovat v souladu s vnitrostátními předpisy smluvních stran.

Článek 3

V oblasti rozvíjení kulturní spolupráce budou smluvní strany podporovat:

a) obeznamování se s literaturou druhé smluvní strany prostřednictvím děl v původních jazycích i v překladu,

b) výměnu knih, dokumentace a dalších publikací z oblasti kultury a umění mezi zainteresovanými partnery,

c) konání výstav, koncertů a dalších uměleckých akcí pořádaných kulturními institucemi, jako jsou muzea, galerie, divadla, knihovny, hudební instituce a jiné, zabývající se těmito činnostmi,

d) výměnu informací a zkušeností z oboru divadelnictví, literatury, filmu, muzejnictví, výtvarného umění, archivnictví, uchovávání architektonického a kulturního dědictví aj. a přímé vztahy mezi odborníky z daných oborů,

e) spolupráci v oblastech ochrany a uchování kulturního dědictví,

f) spolupráci v oblasti zamezování protizákonnému dovozu či vývozu kulturního dědictví.

Článek 4

V oblasti školství budou smluvní strany zejména podporovat:

a) přímou spolupráci mezi školami všech stupňů,

b) výměnu informací a pedagogické a metodické literatury a jiných učebních materiálů,

c) zřízení lektorátu pro český jazyk a literaturu v Chorvatské republice a lektorátu pro chorvatský jazyk a literaturu v České republice,

d) výměnu studentů vysokých škol,

e) výměnu vysokoškolských učitelů a vědeckých pracovníků,

f) výměnu osob za účelem jejich účasti na letních školách.

Článek 5

Smluvní strany prozkoumají možnost uzavření dohody o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v České republice a v Chorvatské republice. Za tím účelem si budou smluvní strany vyměňovat informace o systémech vzdělávání, jakož i další informace, které se v tomto procesu ukáží jako potřebné.

Článek 6

Smluvní strany budou usnadňovat a podporovat spolupráci v oblasti vědy a výzkumu, zejména:

a) přímou spolupráci vědeckých institucí, vědeckých pracovišť a vysokých škol,

b) řešení společných vědecko-výzkumných projektů,

c) výměnu vědeckých a technologických informací a materiálů,

d) pořádání společných seminářů a jiných akcí umožňujících výměnu vědeckých poznatků a informací.

Spolupráce v oblasti vědy a technologií může být upravena samostatnou dohodou.

Článek 7

V oblasti rozvoje styků mládeže a sportu budou smluvní strany podporovat především:

a) spolupráci mládeže a jejích organizací,

b) spolupráci mezi sportovními organizacemi,

c) účast sportovců na mezinárodních sportovních akcích pořádaných na území druhé smluvní strany.

Článek 8

Smluvní strany budou v souladu se svými vnitrostátními předpisy zajišťovat příslušníkům české a chorvatské národnostní menšiny podmínky pro uchování jejich kulturního a historického dědictví a rozvíjení jejich vlastní kultury a jejích různých aspektů, včetně jazyka, literatury a náboženství, jakož i podmínky pro účast na výuce v mateřském jazyce.

Článek 9

Za účelem plnění této Dohody mohou příslušná ministerstva a orgány smluvních stran uzavírat na časová období dle vzájemné dohody programy nebo protokoly o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy, které stanoví konkrétní akce a budou upravovat formy a podmínky této spolupráce.

Článek 10

Tato Dohoda nevylučuje možnost i jiných forem spolupráce odpovídajících cílům a záměrům této Dohody.

Článek 11

Tato Dohoda se sjednává na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran může Dohodu kdykoliv písemně diplomatickou cestou vypovědět. V takovém případě Dohoda pozbývá platnosti uplynutím šesti měsíců ode dne doručení sdělení o výpovědi druhé smluvní straně.

Ukončení platnosti Dohody nebude mít vliv na plnění závazků vzniklých na základě Dohody a dosud nesplněných.

Práva a závazky převzaté smluvními stranami v rámci jiných platných mezinárodních smluv zůstávají touto Dohodou nedotčeny.

Článek 12

Dnem vstupu této Dohody v platnost pozbývá ve vztazích mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou platnosti Dohoda o spolupráci v oblasti kultury, umění, vědy, školství a osvěty mezi vládou Československé republiky a vládou Federativní lidové republiky Jugoslávie, podepsaná v Bělehradě dne 29. ledna 1957.

Článek 13

Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem doručení posledního písemného sdělení diplomatickou cestou o tom, že byly splněny podmínky předepsané národními právními předpisy smluvních stran pro její vstup v platnost.


Dáno v Záhřebu dne 6. června 2001 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a chorvatském, přičemž obě znění jsou autentická.

Za vládu České republiky
Ing. Miloš Zeman v. r. předseda vlády

Za vládu Chorvatské republiky
Ivica Račan v. r. předseda vlády

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 18.10.2001 Aktuální znění (exportováno 30.09.2020 16:36)
0. 18.10.2001 Vyhlášené znění