Sdělení č. 34/2002 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Jordánského Hášimovského království

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2002-34
Datum vyhlášení 03.04.2002
Uzavření smlouvy 03.06.2001
Platnost od 11.12.2001
Aktuální znění 11.12.2001

34

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 3. června 2001 byla v Ammánu podepsána Obchodní dohoda mezi vládou České republiky a vládou Jordánského hášimovského království.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 11 písm. a) dne 11. prosince 2001. Podle článku 12 dnem vstupu této dohody v platnost byla ve vztazích mezi Českou republikou a Jordánským hášimovským královstvím ukončena platnost Dlouhodobé obchodní dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jordánského hášimovského království, podepsané v Praze dne 24. června 1978, vyhlášené pod č. 28/1979 Sb.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


OBCHODNÍ DOHODA

MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU JORDÁNSKÉHO HÁŠIMOVSKÉHO KRÁLOVSTVÍ

Vláda České republiky a vláda Jordánského Hášimovského království (dále jen „Smluvní strany“),

přejíce si posílení a rozvoj hospodářských a obchodních vztahů mezi oběma státy na základě rovnosti a vzájemné výhodnosti,

se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany přijmou všechna vhodná opatření k podpoře, usnadnění a rozvoji bilaterální hospodářské a obchodní spolupráce v souladu s platnými právními předpisy v jejich příslušných státech.

Článek 2

a) Smluvní strany si navzájem poskytnou zacházení ne méně výhodné než to, které poskytly jakémukoliv jinému státu, pokud jde o cla, daně a jiné poplatky, jako i další formality, týkající se dovozu nebo vývozu výrobků, pocházejících z jedné ze Smluvních stran nebo tam určených v souladu s ustanoveními GATT 1994.

b) Výše uvedené ustanovení se však nebude vztahovat na výhody a výsady:

(i) které jsou nebo budou v budoucnu poskytnuty kteroukoli ze Smluvních stran sousedním státům s cílem usnadnění pohraničního styku,

(ii) vyplývající z celní unie nebo oblasti volného obchodu, jichž kterákoli ze stran je nebo se v budoucnosti může stát členem, nebo z dohody směřující k vytvoření celní unie nebo oblasti volného obchodu, do nichž kterákoli ze stran může vstoupit,

(iii) které jsou nebo budou v budoucnu poskytnuty Jordánským Hášimovským královstvím kterémukoli členskému státu Ligy arabských států.

Článek 3

Smluvní strany souhlasí, že dovozní a vývozní licence nebo povolení budou poskytovány v souladu s právními předpisy platnými v jejich příslušných státech pro takové druhy zboží, kde jsou takové licence nebo povolení vyžadovány. Licence nebo povolení budou udělovány ve lhůtách a za podmínek, které nebudou méně
výhodné než ty, které byly poskytnuty jakémukoli třetímu státu podle ustanovení článku 2 této Dohody. „Osvědčení o původu“ výrobků pocházejících z jedné ze Smluvních stran a vyvážených do druhé bude vydáváno tam, kde je takové osvědčení vyžadováno.

Článek 4

Dovoz a vývoz výrobků, jakož i ostatní formy spolupráce v rámci této Dohody budou uskutečňovány na základě obchodních kontraktů uzavíraných mezi fyzickými a právnickými osobami v souladu s ustanoveními této Dohody a s právními předpisy platnými v příslušném státě.

Žádná Smluvní strana nebude odpovědná za závazky a škody fyzických a právnických osob vzniklých z obchodních transakcí.

Článek 5

Jakýkoli spor, který vznikne z výkladu nebo z provádění této Dohody, bude řešen vzájemným jednáním.

Jestliže nebude dosaženo vzájemné dohody, potom bude takový spor řešen prostředky akceptovanými mezinárodním právem.

Článek 6

Každá Smluvní strana osvobodí v souladu s právními předpisy svého státu od cel, daní a poplatků majících stejný účinek následující položky:

a) zboží a materiál určené k vystavení, předvedení nebo používání na výstavách, veletrzích a podobných událostech, propuštěné do režimu dočasného použití,

b) vzorky zboží nepatrné hodnoty,

c) zboží propuštěné do režimu zušlechťovacího styku.

Článek 7

Všechny platby podle této Dohody budou uskutečňovány ve volně směnitelných měnách a budou volně převoditelné v souladu s devizovými předpisy platnými v každém státě.

Článek 8

Tato Dohoda neovlivní právo žádné ze Smluvních stran na uplatnění jakéhokoliv druhu zákazu nebo omezení s cílem ochrany národní bezpečnosti nebo zájmů, veřejného zdraví, životního prostředí, vyčerpatelných zdrojů a národního, kulturního a archeologického dědictví, jakož i zamezení nákaze zvířat a šíření škůdců. Taková opatření budou uplatňována v souladu se systémem Světové obchodní organizace.

Článek 9

Každá Smluvní strana může přijmout ochranný mechanismus, takový, jako je přijetí vhodných opatření proti dumpingovým a subvencovaným výrobkům dováženým z druhé Smluvní strany, uvalení antidumpingo-vých nebo vyrovnávacích cel a povolení dočasné ochrany domácího průmyslu poškozeného prudkým zvýšením dovozů a nepoctivými praktikami. Taková opatření budou přijata v souladu se systémem Světové obchodní organizace.

Článek 10

a) V zájmu usnadnění provádění této Dohody Smluvní strany souhlasí s ustavením Smíšené komise skládající se ze zástupců příslušných orgánů Smluvních stran.

b) Činnost Smíšené komise bude zahrnovat:

(i) sledování provádění této Dohody,

(ii) zkoumání možností zvýšení a diverzifikace vzájemného obchodu a hospodářských vztahů mezi oběma státy,

(iii) předkládání a posuzování návrhu s cílem navrhovat Smluvním stranám opatření k urychlení rozvoje obchodní a hospodářské spolupráce.

c) Smíšená komise se bude scházet jednou ročně, střídavě v hlavních městech obou států nebo v jinou dobu a jiném místě odsouhlaseném Smluvními stranami.

Článek 11

a) Tato Dohoda bude schválena v souladu s vnitrostátními postupy potřebnými k tomuto schválení v každém z obou států a vstoupí v platnost dnem doručení poslední noty potvrzující toto schválení.

b) Tato Dohoda zůstane v platnosti po dobu neurčitou, pokud některá ze Smluvních stran neukončí platnost Dohody písemným oznámením adresovaným druhé Smluvní straně šest měsíců před uplynutím její platnosti.

c) Ustanoveními této Dohody se nadále, i po ukončení její platnosti, řídí kontrakty uzavřené v jejím rámci a v době její platnosti.

Článek 12

Datem vstupu této Dohody v platnost bude, pokud se týká České republiky a Jordánského Hášimovského království, ukončena platnost Dlouhodobé obchodní dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jordánského Hášimovského království, podepsané dne 24. června 1978 v Praze.


Dáno a podepsáno v Ammánu dne 3. června 2001 ve dvou původních vyhotoveních, v českém, arabském a anglickém jazyce, přičemž všechna tři znění jsou stejně autentická. V případě rozdílnosti ve výkladu je rozhodující anglické znění.

Za vládu České republiky
Jan Kavan v. r.
místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

Za vládu Jordánského Hášimovského království
Wasif Azar v. r.
ministr průmyslu a obchodu

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 11.12.2001 Aktuální znění (exportováno 01.10.2020 00:28)
0. 11.12.2001 Vyhlášené znění