Sdělení č. 25/2002 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Rozhodnutí č. 6/2001 Rady přidružení EU - Česká republika ze dne 16. 11. 2001 o zřízení Společného konzultativního výboru mezi Výborem regionů a Společným výborem pro spolupráci s Výborem regionů, kterým se mění rozhodnutí č. 1/95 o jednacím řádu Rady přidružení

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2002-25
Datum vyhlášení 22.03.2002
Uzavření smlouvy 16.11.2001
Platnost od 01.01.2002
Aktuální znění 01.01.2002

25

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 16. listopadu 2001 bylo v Bruselu přijato Rozhodnutí č. 6/2001 Rady přidružení EU - Česká republika ze dne 16/11/2001 o zřízení Společného konzultativního výboru mezi Výborem regionů a Společným výborem pro spolupráci s Výborem regionů, kterým se mění rozhodnutí č. 1/95 o jednacím řádu Rady přidružení.*)

Rozhodnutí č. 6/2001 vstoupilo v platnost na základě svého článku 2 dne 1. ledna 2002.

České znění Rozhodnutí se vyhlašuje současně.


ROZHODNUTÍ č. 6/2001 RADY PŘIDRUŽENÍ EU - ČESKÁ REPUBLIKA

ze dne 16/11/2001

o zřízení Společného konzultativního výboru mezi Výborem regionů a Společným výborem pro spolupráci s Výborem regionů, kterým se mění rozhodnutí č. 1/95 o jednacím řádu Rady přidružení

RADA PŘIDRUŽENÍ EU - ČESKÁ REPUBLIKA,

s ohledem na Evropskou dohodu zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé,1) zejména na její článek 109,

Vzhledem k tomu, že:

(1) dialog a spolupráce mezi regionálními a místními úřady Evropského společenství a České republiky mohou významnou měrou přispět k rozvoji vzájemných vztahů a k evropské integraci,

(2) zdá se být vhodné organizovat tuto spolupráci na úrovni Výboru regionů na jedné straně a Společného výboru pro spolupráci s Výborem regionů na straně druhé formou zřízení Společného konzultativního výboru,

(3) je účelné změnit z tohoto důvodu jednací řád Rady přidružení, který byl přijat rozhodnutím č. 1/95,

ROZHODLA NÁSLEDUJÍCÍ:

Článek 1

Jednací řád Rady přidružení se doplňuje těmito články:

„Článek 16

Zřizuje se Společný konzultativní výbor (dále jen „výbor“), který má za úkol pomáhat Radě^přidružení v prosazování dialogu a spolupráce mezi regionálními a místními úřady Evropského společenství a České republiky. Tento dialog a tato spolupráce jsou zaměřeny především na:

1. přípravu českých regionálních a místních orgánů na působení v rámci budoucího přistoupení k Evropské unii;

2. přípravu českých regionálních a místních úřadů na zapojení se do činnosti Výboru regionů po přistoupení České republiky;

3. výměnu informací k aktuálním otázkám společného zájmu, zejména k současnému stavu regionální politiky Společenství a procesu přistoupení, jakož i k přípravě českých regionálních a místních úřadů na tuto politiku;

4. podporu strukturovaného vícestranného dialogu mezi a) českými regionálními a místními úřady a b) regionálními a místními úřady členských států EU, včetně vytváření sítí ve specifických oblastech, kde přímé kontakty a spolupráce mezi regionálními a místními úřady České republiky a členských států EU jsou schopny řešit co nejlépe jednotlivé problémy;

5. zajištění pravidelné výměny informací o meziregionální spolupráci mezi regionálními úřady České republiky a členských států;

6. podporu výměny zkušeností a poznatků v oblasti regionální politiky a strukturálních intervencí mezi a) českými regionálními a místními úřady a b) regionálními a místními úřady členských států EU, zejména pak know-how a postupů týkajících se vypracování plánů a strategie regionálního nebo místního rozvoje a co nejlepšího využití strukturálních fondů;

7. pomoc českým regionálním a místním úřadům formou výměny informací o konkrétním uplatňování zásady subsidiarity ve všech oblastech regionálního a místního života;

8. projednání jakékoliv další závažné otázky navržené jednou ze stran, která vznikne v rámci postupného provádění Evropské dohody a v rámci předvstupní strategie.

Článek 17

Výbor se skládá z osmi zástupců Výboru regionů na jedné straně a osmi zástupců Společného výboru pro spolupráci s Výborem regionů na straně druhé. Určí se stejný počet náhradníků.

Výbor plní úkoly na základě žádosti Rady přidružení nebo z vlastní iniciativy, jde-li o prosazování dialogu mezi regionálními a místními úřady.

Výbor může předložit doporučení Radě přidružení.

Výběr členů se provádí tak, aby výbor co nejvěrněji odrážel složení regionálních a místních úřadů jak v Evropském společenství, tak v České republice.

Výbor stanoví svůj jednací řád.

Výbor se schází v intervalech, které stanoví ve svém jednacím řádu.

Předsednictví vykonávají společně jeden člen Výboru regionů a jeden člen Společného výboru pro spolupráci s Výborem regionů.

Článek 18

Výbor regionů na jedné straně a Společný výbor pro spolupráci s Výborem regionů na straně druhé nesou každý náklady spojené se svojí účastí na zasedáních výboru, tj. osobní náklady, cestovné a stravné, jakož i poštovné a telekomunikační poplatky.

Náklady za tlumočení jednání, překlady a kopírování dokumentů hradí Výbor regionů, s výjimkou nákladů na tlumočeni a překlady do češtiny nebo z češtiny, které hradí Společný výbor pro spolupráci s Výborem regionů.

Náklady týkající se praktického zajištění jednání hradí hostitelská strana.“.

Článek 2

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti prvním dnem druhého měsíce následujícího po jeho přijetí.


Dáno v Bruselu, dne 16. 11. 2001.

Za Radu přidružení
L. Michel v. r.
předseda

G. Scaramucci v. r.
P. Poštulka v. r.
tajemníci

Poznámky pod čarou

*) Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé ze dne 4. října 1993 byla vyhlášena pod č. 7/1995 Sb.

1) Úřední věstník č. L 360 ze dne 31. 12. 1994, str. 2.

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.2002 Aktuální znění (exportováno 14.08.2020 22:13)
0. 01.01.2002 Vyhlášené znění