Sdělení č. 19/2002 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 1/2001 Společného výboru Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou o zřízení Podvýboru pro zemědělský obchod

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2002-19
Datum vyhlášení 05.03.2002
Uzavření smlouvy 27.12.2001
Platnost od 27.12.2001
Aktuální znění 27.12.2001

19

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 27. prosince 2001 bylo v Rize podepsáno Rozhodnutí č. 1/2001 Společného výboru Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou*) o zřízení Podvýboru pro zemědělský obchod.

Rozhodnutí vstoupilo v platnost na základě svého článku 5 dnem podpisu.

Anglické znění Rozhodnutí a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

ROZHODNUTÍ č. 1/2001

Společného výboru Dohody o volném obchodu

mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou o zřízení Podvýboru pro zemědělský obchod

Majíce na zřeteli ustanovení článku 36 odst. 5 Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou ze dne 15. dubna 1996 (dále jen „Dohoda“) a berouce v úvahu citlivost zemědělského sektoru, jakož i skutečnost, že vzájemný zemědělský obchod mezi oběma zeměmi není doposud zcela liberalizován, Společný výbor založený Dohodou

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

1. Podvýbor pro zemědělský obchod (dále jen „Podvýbor“), který se tímto zřizuje, se zabývá všemi aktuálními otázkami bilaterálního zemědělského obchodu zejména v období mezi řádnými zasedáními Společného výboru.

2. Podvýbor se zabývá převážně:

- výměnou informací týkajících se hodnocení vzájemného obchodu se zemědělskými výrobky, včetně informací o řádném provádění platných koncesí, uplatňovaných překážkách obchodu a o dalších opatřeních s obchodem souvisejících,

- výměnou názorů na opatření vztahující se k zemědělské politice včetně těch, která souvisí se sbližováním se Společnou zemědělskou politikou Evropské unie,

- zkoumáním možností pro rozšíření a další rozvoj vzájemného zemědělského obchodu,

- přípravou bilaterálních konzultací vztahujících se k ochranným opatřením, přípravou veterinárních a fytosa-nitárních dohod a dohod o certifikaci zemědělských výrobků,

- přípravou návrhů na doporučení a rozhodnutí Společného výboru týkajících se konkrétních otázek.

Článek 2

1. Podvýbor je pomocným pracovním orgánem složeným ze zemědělských expertů Stran, který je vedený vedoucími delegací zpravidla na úrovni ředitelů příslušných odborů Ministerstva zemědělství každé Strany. V případě potřeby mohou být k jednání Podvýboru přizváni experti z jiných oblastí činností.

2. Podvýbor je ze své činnosti odpovědný Společnému výboru. Podvýbor pravidelně předkládá Společnému výboru zprávu o plnění zadaných úkolů za období od posledního řádného zasedání.

Článek 3

Podvýbor se bude scházet podle potřeby, nebo na základě pokynu Společného výboru. Datum, místo a program jednání dohodnou vedoucí delegací uvedení v článku 2 tohoto Rozhodnutí. Podklady pro jednání zajišťuje každá Strana zvlášť. Z jednání Podvýboru se pořizuje zápis.

Článek 4

Pracovním jazykem Podvýboru bude anglický jazyk.

Článek 5

Toto Rozhodnutí vstupuje v platnost dnem podpisu.


Dáno v Rize dne 27. prosince 2001 ve dvou původních vyhotoveních v jazyce anglickém.

Představitel České republiky
Ing. Jiří Maceška v. r.
náměstek ministra průmyslu a obchodu

Představitel Lotyšské republiky
Ilga Preimate v. r.
náměstkyně státního tajemníka Ministerstva hospodářství

Poznámky pod čarou

*) Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou ze dne 15. dubna 1996 byla vyhlášena pod č. 192/1997 Sb.

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 27.12.2001 Aktuální znění (exportováno 31.05.2020 09:16)
0. 27.12.2001 Vyhlášené znění