Sdělení č. 114/2002 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o spolupráci mezi vládou České republiky na straně jedné a vládou Francouzského společenství Belgie a vládou Valonského regionu na straně druhé

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2002-114
Datum vyhlášení 25.10.2002
Uzavření smlouvy 28.03.2001
Platnost od 22.07.2002
Aktuální znění 22.07.2002

114

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 28. března 2001 byla v Praze podepsána Dohoda o spolupráci mezi vládou České republiky na straně jedné a vládou Francouzského společenství Belgie a vládou Valonského regionu na straně druhé.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 10 dne 22. července 2002.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA

o spolupráci mezi vládou České republiky na straně jedné a vládou Francouzského společenství Belgie a vládou Valonského regionu na straně druhé

Vláda České republiky na straně jedné a vláda Francouzského společenství Belgie a vláda Valonského regionu na straně druhé (dále jen „Strany“),

opírajíce se o svazky přátelství a spolupráce mezi svými obyvateli a o jejich důvěru a společnou oddanost hodnotám demokracie, svobody, spravedlnosti a solidarity;

opírajíce se o ústavou dané povinnosti a vycházejíce z evropských závazků založených na zásadě rovnosti občanů;

vedeny přáním rozvoje společného působení ve dvoustranných a mnohostranných programech;

berouce v úvahu zájem obou Stran na posilování vzájemné spolupráce

a s ohledem na:

- Dohodu o kulturních stycích mezi Republikou československou a Královstvím belgickým, sjednanou v Praze dne 6. března 1947;

- Dohodu mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Belgického království o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd, sjednanou v Bruselu dne 16. září 1987;

- Dohodu mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Belgického království o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí, sjednanou v Praze dne 23. června 1991;

- a současnou ústavní situaci Belgického království, opravňující jednotlivá společenství a regiony k podpisům mezinárodních smluv v záležitostech spadajících do jejich výhradní působnosti;

se dohodly takto:

Článek 1

Vláda České republiky a vláda Francouzského společenství Belgie budou rozvíjet spolupráci zejména v následujících oblastech:

1. školství,

2. výzkum,

3. práce s mládeží,

4. sport,

5. kultura a audiovizuální prostředky,

6. zdravotnictví (zejména prevence, podpora a výchova),

7. sociální věci (zejména s ohledem na děti předškolního věku a pomoc mládeži).

Článek 2

Vláda České republiky a vláda Valonského regionu budou rozvíjet spolupráci zejména v následujících oblastech:

1. výzkum a vývoj,

2. hospodářská politika, včetně podpory zahraničního obchodu,

3. potravinářský průmysl,

4. zemědělství,

5. životní prostředí a přírodní zdroje,

6. výkon správy na místní úrovni,

7. urbanismus a územní plánování,

8. bydlení,

9. ochrana nemovitých kulturních památek,

10. doprava,

11. cestovní ruch,

12. odborné vzdělávání a volba povolání,

13. sportovní infrastruktura,

14. zdravotnictví,

15. sociální věci a politika zaměstnanosti.

Článek 3

V oblastech uvedených v článcích 1 a 2 bude spolupráce uskutečňována následujícími formami:

1. stálou výměnou informací a předáváním získaných zkušeností,

2. výměnou osob,

3. vzájemným udílením stipendií (zejména na výzkum, odborné a letní studijní pobyty),

4. odbornými, recipročně pořádanými studijními pobyty,

5. vědeckotechnickou spoluprací,

6. vzájemnou propagací výrobků a služeb,

7. organizováním odborných seminářů,

8. prováděním studií a znaleckých posudků,

9. propagací partnerských vztahů mezi malými a středními podniky,

10. podporováním vytváření smíšených společností,

11. podporováním obchodních partnerství.

Článek 4

Strany se rozhodly zahájit program výměny stipendistů - absolventů škol i pracovníků - s cílem rozšiřovat jejich vzdělávání a jejich zkušenosti v oblastech odborné praxe podle zvyklostí druhé Strany. Kritéria a postupy při výběru bude stanovovat Stálá smíšená komise, ustavená podle článku 6 této Dohody.

Článek 5

Koordinace provádění této Dohody bude svěřena Ministerstvu zahraničních věcí České republiky na straně jedné a Generálnímu komisariátu pro mezinárodní vztahy Francouzského společenství Belgie spolu s Generální správou pro mezinárodní styky Valonského regionu na straně druhé. Jejich zástupci budou působit ve Stálé smíšené komisi, ustavené podle článku 6 této Dohody.

Článek 6

K zajištění provádění této Dohody je Stranami pověřena Stálá smíšená komise, která se bude scházet každé tři roky, střídavě v Praze a ve Valonsku nebo v Bruselu.

Úkolem komise bude hodnocení probíhající spolupráce a v případě potřeby i zkoumání nových aspektů spolupráce v rámci této Dohody.

Článek 7

K této Dohodě jsou Stálou smíšenou komisí v pravidelných periodách vypracovávány prováděcí programy, jejichž smyslem je konkretizace projektů v jednotlivých oblastech.

Sjednání této Dohody se nedotkne plnění již sjednaných prováděcích programů mezi vládou České republiky a vládou Francouzského společenství Belgie.

Článek 8

Při provádění této Dohody použijí Strany přiměřeně ustanovení Vídeňské úmluvy o smluvním právu sjednané ve Vídni dne 23. května 1969.

Článek 9

Tato Dohoda se sjednává na dobu pěti let a bude dále automaticky prodlužována vždy na další dva roky, pokud ji jedna ze Stran písemně nevypoví formou oznámení nejpozději šest měsíců před uplynutím doby její platnosti.

V případě, že bude Dohoda vypovězena, budou Strany dbát na dokončení všech společných projektů, jež byly započaty podle této Dohody.

Článek 10

Tato Dohoda podléhá vnitrostátnímu schválení každé Strany a vstoupí v platnost dnem pozdějšího oznámení o tomto schválení.


Dáno v Praze dne 28. března 2001 ve třech původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a francouzském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky
Jan Kavan v. r.
místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

Za vládu Francouzského společenství Belgie
Hervé Hasquin v. r.
předseda vlády

Za vládu Valonského regionu
Jean-Claude Van Cauwenberghe v. r.
předseda vlády

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 22.07.2002 Aktuální znění (exportováno 25.05.2020 06:56)
0. 22.07.2002 Vyhlášené znění