Sdělení č. 113/2002 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 2/2001 Společného výboru Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Tureckou republikou o změně Protokolu 3 týkajícího se definice pojmu „původní výrobky“ a metod administrativní spolupráce

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2002-113
Datum vyhlášení 25.10.2002
Uzavření smlouvy 21.05.2002
Platnost od 30.08.2002
Aktuální znění 30.08.2002

113

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 21. května 2002 bylo v Praze podepsáno Rozhodnutí č. 2/2001 Společného výboru Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Tureckou republikou1) o změně Protokolu 3 týkajícího se definice pojmu „původní výrobky" a metod administrativní spolupráce.2)

Rozhodnutí se na základě svého článku 2 předběžně provádělo od 1. ledna 2002 a na základě ustanovení téhož článku vstoupilo v platnost dne 30. srpna 2002.

Anglické znění a český překlad Rozhodnutí se vyhlašují současně.


ROZHODNUTÍ Č. 2/2001

SPOLEČNÉHO VÝBORU DOHODY O VOLNÉM OBCHODU MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A TURECKOU REPUBLIKOU

O ZMĚNĚ PROTOKOLU 3 TÝKAJÍCÍHO SE DEFINICE POJMU „PŮVODNÍ VÝROBKY“ A METOD ADMINISTRATIVNÍ SPOLUPRÁCE SPOLEČNÝ VÝBOR,

Majíce na zřeteli Dohodu o volném obchodu mezi Českou republikou a Tureckou republikou, podepsanou v Ankaře dne 3. října 1997, a Protokol 3 týkající se definice pojmu „původní výrobky“ a metod administrativní spolupráce k této dohodě;

Vzhledem k tomu, že:

uznávajíce, že konsolidace změn provedených v Protokolu 3 v průběhu let implementace diagonální kumulace mezi Stranami zajistí správné uplatňování systému pan-evropské kumulace a zároveň podpoří intenzifikaci vzájemně prospěšných obchodních vztahů mezi Stranami a přispěje k integračnímu procesu v Evropě;

majíce na zřeteli, že změny Harmonizovaného systému, které se začnou uplatňovat od 1. 1. 2002, mají vliv na změny, které by měly být zahrnuty v konsolidovaném znění Protokolu 3;

majíce na zřeteli článek 38 Protokolu 3 Dohody, zmocňující Společný výbor ke změně ustanovení Protokolu,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Protokol 3 týkající se definice pojmu „původní výrobky“ a metod administrativní spolupráce se ruší a nahrazuje se od 1. ledna 2002 novým Protokolem 3 a jeho přílohami, které tvoří nedílnou součást tohoto Rozhodnutí.

Článek 2

Toto Rozhodnutí se provádí od 1. ledna 2002 a vstoupí v platnost dnem doručení pozdější diplomatické noty potvrzující, že byly dokončeny vnitrostátní právní postupy příslušné Strany nezbytné pro vstup tohoto Rozhodnutí v platnost.


Dáno v Praze dne 21. května 2002 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce anglickém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Českou republiku:
Ing. Jiří Maceška v. r.
náměstek ministra průmyslu a obchodu

Za Tureckou republiku:
Cemalettin Damlaci v. r.
vrchní ředitel pro záležitosti EU,
podsekretariát pro zahraniční obchod Úřadu vlády


PŘEKLAD

PROTOKOL 3

týkající se definice pojmu „původní výrobky“ a metod administrativní spolupráce

OBSAH

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1 Definice

HLAVA II DEFINICE POJMU „PŮVODNÍ VÝROBKY“

Článek 2 Všeobecné požadavky

Článek 3 Kumulace v Turecku

Článek 4 Kumulace v České republice

Článek 5 Zcela získané výrobky

Článek 6 Dostatečně opracované nebo zpracované výrobky

Článek 7 Nedostatečné opracování nebo zpracování

Článek 8 Určující jednotka

Článek 9 Příslušenství, náhradní díly a nástroje

Článek 10 Soupravy (sady)

Článek 11 Neutrální prvky

HLAVA III ÚZEMNÍ POŽADAVKY

Článek 12 Územní princip

Článek 13 Přímá doprava

Článek 14 Výstavy

HLAVA IV NAVRACENÍ (DRAWBACK) NEBO OSVOBOZENÍ

Článek 15 Zákaz navracení cla (drawback) nebo osvobození od cla

HLAVA V DŮKAZ PŮVODU

Článek 16 Všeobecné požadavky

Článek 17 Postup pro vydání průvodního osvědčení EUR.1

Článek 18 Průvodní osvědčení EUR.1 vystavená dodatečně

Článek 19 Vydání duplikátu průvodního osvědčení EUR.1

Článek 20 Vydání průvodního osvědčení EUR.1 na základě dříve vydaného nebo vystaveného důkazu původu

Článek 20a Účetní rozlišování

Článek 21 Podmínky pro vystavení prohlášení na faktuře

Článek 22 Schválený vývozce

Článek 23 Platnost důkazu původu

Článek 24 Předkládání důkazu původu

Článek 25 Dovoz po částech

Článek 26 Osvobození od důkazu původu

Článek 27 Podpůrné dokumenty

Článek 28 Uchování důkazu původu a podpůrných dokumentů

Článek 29 Nesrovnalosti a formální chyby

Článek 30 Částky vyjádřené v euro

HLAVA VI UJEDNÁNÍ O ADMINISTRATIVNÍ SPOLUPRÁCI

Článek 31 Vzájemná spolupráce

Článek 32 Ověřování důkazů původu

Článek 33 Řešení sporů

Článek 34 Sankce

Článek 35 Svobodná celní pásma a svobodné celní sklady

HLAVA VII ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 36 Celní podvýbor

Článek 37 Přílohy I-V

Článek 38 Doplňky k protokolu

Seznam příloh

Příloha I: Úvodní poznámky k příloze II

Příloha II: Opracování nebo zpracování nepůvodních materiálů, nezbytné pro získání statutu původu

Příloha III: Vzory průvodního osvědčení EUR.1 a žádosti o průvodní osvědčení EUR.1

Příloha IV: Text prohlášení na faktuře

Příloha V: Seznam výrobků původních v Evropském společenství, pro které se neuplatňují ustanovení článků 3 a 4, seřazený podle kapitol a čísel HS

Společné deklarace

Společná deklarace týkající se přezkoumání změn v pravidlech původu, k nimž došlo následkem pozměnění Harmonizovaného systému

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto Protokolu:

(a) „výroba“ znamená jakékoli opracování nebo zpracování, včetně sestavování nebo zvláštních postupů;

(b) „materiál“ znamená jakékoli příměsi, suroviny, části, součásti apod., které jsou používány při výrobě výrobku;

(c) „výrobkem“ se rozumí právě vyráběný výrobek, i když je zamýšleno jeho pozdější použití v jiné výrobní operaci;

(d) „zboží“ znamená obojí, materiály i výrobky;

(e) „celní hodnotou“ se rozumí hodnota stanovená podle Dohody o provádění Článku VII Všeobecné dohody o clech a obchodu 1994 (dohoda Světové obchodní organizace o celním hodnocení);

(f) „cena ze závodu“ znamená cenu zaplacenou za výrobek výrobci ve Straně, v jehož podniku je prováděno poslední opracování nebo zpracování, za předpokladu, že tato cena zahrnuje hodnotu všech použitých materiálů sníženou o veškeré vnitřní daně, které se vracejí nebo mohou vracet, je-li získaný výrobek vyvážen;

(g) „hodnota materiálů“ znamená celní hodnotu použitých nepůvodních materiálů v době dovozu nebo, není-li tato známa a nelze ji zjistit, první zjistitelnou cenu zaplacenou za tyto materiály ve Straně;

(h) „hodnotou původních materiálů“ se rozumí hodnota těchto materiálů stanovená podle písmene (g) mutatis mutandis;

(i) "přidanou hodnotou" se rozumí cena ze závodu snížená o celní hodnotu všech použitých materiálů původních v ostatních zemích uvedených v článcích 3 a 4, nebo, není-li celní hodnota známa nebo nemůže být zjištěna, o první zjistitelnou cenu zaplacenou za tyto materiály ve Straně;

(j) „kapitoly“ a „čísla“ znamenají kapitoly a čísla (čtyřmístné kódy) používané v nomenklatuře Harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží, dále nazývaného „Harmonizovaný systém“ nebo „HS“;

(k) „zařazení“ znamená zatřídění výrobku nebo materiálu do příslušného čísla;

(l) „zásilkou“ se rozumějí výrobky, které jsou současně zasílány jedním vývozcem jednomu příjemci nebo jsou uvedeny v jednom dopravním dokladu, vztahujícím se na jejich dopravu od vývozce k příjemci nebo, neexistuje-li takový doklad, jsou uvedeny v jedné faktuře;

(m) „území“ zahrnuje teritoriální vody.

HLAVA II

DEFINICE POJMU „PŮVODNÍ VÝROBKY“

Článek 2

Všeobecné požadavky

Pro účely provádění této dohody se následující výrobky pokládají za původní ve Straně:

(a) výrobky zcela získané v této Straně ve smyslu článku 5;

(b) výrobky získané v této Straně obsahující materiály, které zde nebyly zcela získány, za předpokladu, že takové materiály byly podrobeny dostatečnému opracování nebo zpracování v této Straně ve smyslu článku 6.

Článek 3

Kumulace v Turecku

1. Bez dotčení ustanovení článku 2 se výrobky považují za původní v Turecku, jestliže jsou zde tyto výrobky získány s použitím materiálů původních v Bulharsku, Švýcarsku (včetně Lichtenštejnská)1, České republice, Estonsku, Evropském společenství2, Maďarsku, Islandu, Litvě, Lotyšsku, Norsku, Polsku, Rumunsku, Slovinsku, Slovenské republice nebo Turecku v souladu s ustanoveními protokolu o pravidlech původu, který je součástí dohod mezi Tureckem a každou z těchto zemí, za předpokladu, že opracování nebo zpracování provedené v Turecku přesahuje operace uvedené v článku 7. Není nutné, aby tyto materiály byly podrobeny dostatečnému opracování nebo zpracování.

2. Jestliže opracování nebo zpracování provedené v Turecku nepřesahuje operace uvedené v článku 7, získaný výrobek se považuje za původní v Turecku, pouze je-li hodnota zde přidaná větší než hodnota použitých materiálů původních v jedné z ostatních zemí uvedených v odstavci 1. Pokud tomu tak není, získaný výrobek se považuje za původní v té zemi, ve které byla přidána nejvyšší hodnota původních materiálů použitých ve výrobě v Turecku.

3. Výrobky původní v jedné ze zemí uvedených v odstavci 1, které nejsou podrobeny žádnému opracování nebo zpracování v Turecku, si ponechávají svůj původ, jestliže jsou vyvezeny do jedné z těchto zemí.

4. Kumulace stanovená v tomto článku může být uplatněna pouze na materiály a výrobky, které získaly status původu použitím pravidel původu shodných s pravidly v tomto protokolu.

Článek 4

Kumulace v České republice

1. Bez dotčení ustanovení článku 2 se výrobky považují za původní v České republice, jestliže jsou zde tyto výrobky získány s použitím materiálů původních v Bulharsku, Švýcarsku (včetně Lichtenštejnská)1, České republice, Estonsku, Evropském společenství2, Maďarsku, Islandu, Litvě, Lotyšsku, Norsku, Polsku, Rumunsku, Slovinsku, Slovenské republice nebo Turecku v souladu s ustanoveními protokolu o pravidlech původu, který je součástí dohod mezi Českou republikou a každou z těchto zemí, za předpokladu, že opracování nebo zpracování provedené v České republice přesahuje operace uvedené v článku 7. Není nutné, aby tyto materiály byly podrobeny dostatečnému opracování nebo zpracování.

2. Jestliže opracování nebo zpracování provedené v České republice nepřesahuje operace uvedené v článku 7, získaný výrobek se považuje za původní v České republice, pouze je-li hodnota zde přidaná větší než hodnota použitých materiálů původních v jedné z ostatních zemí uvedených v odstavci 1. Pokud tomu tak není, získaný výrobek se považuje za původní v té zemi, ve které byla přidána nejvyšší hodnota původních materiálů použitých ve výrobě v České republice.

3. Výrobky původní v jedné ze zemí uvedených v odstavci 1, které nejsou podrobeny žádnému opracování nebo zpracování v České republice, si ponechávají svůj původ, jestliže jsou vyvezeny do jedné z těchto zemí.

4. Kumulace stanovená v tomto článku může být uplatněna pouze na materiály a výrobky, které získaly status původu použitím pravidel původu shodných s pravidly v tomto protokolu.

Článek 5

Zcela získané výrobky

1. Následující výrobky se pokládají za zcela získané ve Straně:

(a) nerostné produkty těžené z její půdy nebo mořského dna;

(b) rostlinné výrobky sklízené zde;

(c) živá zvířata narozená a chovaná zde;

(d) výrobky z živých zvířat chovaných zde;

(e) produkty získané lovem nebo rybolovem zde prováděným;

(f) produkty mořského rybolovu a jiné produkty pocházející z moře mimo teritoriální vody Strany, získané jejími plavidly;

(g) výrobky zhotovené na jejích rybářských zpracovatelských lodích výhradně z produktů uvedených v písmeni (f);

(h) upotřebené předměty zde sebrané, které lze využít pouze pro získání surovin, včetně použitých pneumatik vhodných pouze k protektorování nebo jako odpad;

(i) odpad a šrot pocházející z výrobních operací zde prováděných;

(j) produkty vytěžené z mořského dna nebo podmořské půdy mimo její teritoriální vody, za předpokladu, že má výhradní právaje využívat;

(k) zboží vyráběné zde výhradně z výrobků uvedených v písmenech (a) až (j).

2. Pojmy „její plavidla“ a „její rybářské zpracovatelské lodě“ uvedené v odstavci 1, písmenech f) a g), se rozumějí pouze plavidla a rybářské zpracovatelské lodě:

(a) která jsou registrována nebo zaznamenána ve Straně;

(b) která plují pod vlajkou této Strany;

(c) která jsou vlastněna nejméně z 50 procent, státními příslušníky této Strany, nebo společností s ústředím v jedné ze Stran, jejíž ředitel nebo ředitelé, předseda správní rady nebo dozorčí rady a většina členů těchto rad jsou státní příslušníci této Strany a, navíc, v případě partnerství nebo společností s ručením omezeným, alespoň polovina kapitálu patří této Straně, veřejným institucím nebo státním příslušníkům této Strany;

(d) jejichž kapitán a důstojníci jsou státní příslušníci této Strany; a

(e) jejichž posádku tvoří alespoň ze 75 procent státní příslušníci této Strany.

Článek 6

Dostatečně opracované nebo zpracované výrobky

1. Pro účely článku 2 se výrobky, které nebyly zcela získány, považují za dostatečně opracované nebo zpracované, pokud jsou splněny podmínky uvedené v příloze II.
Výše uvedené podmínky stanovují pro všechny výrobky, na něž se vztahuje tato dohoda, opracování nebo zpracování, které musí být provedeno na nepůvodních materiálech použitých při výrobě, a uplatňují se pouze ve vztahu k takovým materiálům. Z toho vyplývá, že je-li při výrobě jiného výrobku použit meziprodukt, který získá status původu splněním podmínek uvedených v příloze II, potom se na něj nevztahují podmínky platné pro výrobek, ve kterém je tento meziprodukt obsažen, a žádné nepůvodní materiály použité při výrobě meziproduktu se neberou v úvahu.

2. Nehledě na ustanovení odstavce 1, nepůvodní materiály, které by se podle podmínek uvedených v příloze II neměly použít při výrobě výrobku, mohou být použity za předpokladu, že:

(a) jejich celková hodnota nepřesahuje 10 procent ceny výrobku ze závodu;

(b) žádné procentní vyjádření nejvyšší hodnoty nepůvodních materiálů stanovené v příloze II není překročeno uplatněním tohoto odstavce.

Tento odstavec se nevztahuje na výrobky zařazené v kapitolách 50 až 63 Harmonizovaného systému.

3. Odstavce 1 a 2 se uplatní bez dotčení ustanovení článku 7.

Článek 7

Nedostatečné opracování nebo zpracování

1. Bez dotčení odstavce 2 se dále uvedené operace považují za opracování nebo zpracování nepostačující pro přiznání statusu původu, a to bez ohledu na splnění požadavků uvedených v článku 6:

(a) operace, které formou ochrany zajišťují dobrý stav výrobků během dopravy a skladování;

(b) rozebírání a sestavování balíků;

(c) mytí, praní, čištění; odstraňování prachu, oxidu, oleje, nátěru nebo jiných povrchových vrstev;

(d) žehlení nebo mandlování textilií;

(e) prosté natírání, malování, leštění;

(f) loupání, částečné nebo úplné bělení, leštění a glazování obilovin a rýže;

(g) operace spočívající v barvení cukru nebo vytváření kostek cukru a podobných tvarů z cukru;

(h) loupání, vypeckování a louskání, ovoce, ořechů a zeleniny;

(i) broušení, ostření; prosté mletí, drcení nebo prosté řezání, stříhání, krájení, sekání, štípání;

(j) prosévání, prohazování, třídění, zařazování, srovnávání, sdružování; (včetně tvorby souprav předmětů);

(k) prosté uložení do láhví, plechovek, baněk, sáčků, pytlů, pouzder, beden, krabic, upevnění na podložky a všechny ostatní prosté balicí operace;

(l) připojování nebo tištění značek, štítků, log a jiných rozlišovacích označení na výrobky nebo jejich obaly;

(m) prosté míšení výrobků, též různých druhů;

(n) prosté sestavování částí výrobků za účelem vytvoření kompletního výrobku nebo rozebírání výrobků na části;

(o) kombinace dvou nebo více operací uvedených v písmenech (a) až (n);

(p) porážka zvířat.

2. Všechny operace provedené s danými výrobky ve Stranách jsou posuzovány společně při určování, zda je opracování nebo zpracování, kterému byly tyto výrobky podrobeny, považováno za nedostatečné ve smyslu odstavce 1.

Článek 8

Určující jednotka

1. Určující jednotkou pro uplatnění ustanovení tohoto protokolu se rozumí konkrétní výrobek, který je považován za základní jednotku k zařazení do nomenklatury Harmonizovaného systému.

Z toho vyplývá, že:

(a) je-li výrobek, skládající se ze sady nebo sestavy předmětů, zařazen podle pravidel Harmonizovaného systému do jednoho čísla, tvoří celek určující jednotku;

(b) sestává-li zásilka z řady stejných výrobků zařazených ve stejném čísle Harmonizovaného systému, musí se při uplatnění pravidel tohoto protokolu brát každý výrobek jednotlivě.

2. Je-li podle všeobecného pravidla 5 pro interpretaci Harmonizovaného systému zařazen spolu s výrobkem i obal, pak je zahrnut do stejného čísla také pro účely stanovení původu.

Článek 9

Příslušenství, náhradní díly a nástroje

Příslušenství, náhradní díly a nástroje odeslané se zařízením, strojem, přístrojem nebo vozidlem, které jsou součástí běžného vybavení a jsou zahrnuty do ceny nebo nejsou zvlášť fakturovány, se pokládají za celek takového zařízení, stroje, přístroje nebo vozidla.

Článek 10

Soupravy (sady)

Soupravy (sady), definované všeobecným pravidlem 3 pro interpretaci Harmonizovaného systému, se považují za původní, jsou-li původní všechny jejich části. Sestává-li však souprava (sada) z původních a nepůvodních výrobků, pak se jako celek pokládá za původní, jestliže hodnota nepůvodních výrobků nepřesahuje 15 procent ceny soupravy (sady) ze závodu.

Článek 11

Neutrální prvky

Pro účely stanovení, zda je výrobek původní, není nutné určovat původ následujících prvků, které mohou být použity při jeho výrobě:

(a) elektrická energie a palivo;

(b) zařízení a vybavení;

(c) stroj e a nástroj e;

(d) zboží, které není nebo nemá být součástí konečného složení výrobku.

HLAVA III

ÚZEMNÍ POŽADAVKY

Článek 12

Územní princip

1. Vyjma ustanovení článku 4 a odstavce 3 tohoto článku, musí být podmínky pro získání statusu původu stanovené v hlavě II splněny bez přerušení ve Straně.

2. Vyjma ustanovení článku 4, vrací-li se zpět původní zboží vyvezené ze Strany do jiné země, musí být považováno za nepůvodní, pokud není možno uspokojivě prokázat celním orgánům, že:

(a) zpět dovážené zboží je totožné s vyvezeným; a

(b) nebylo podrobeno jiné operaci než operaci nezbytné pro jeho uchování v dobrém stavu v dané zemi nebo při vývozu.

3. Získání statusu původu ve smyslu podmínek stanovených v hlavě II není dotčeno opracováním nebo zpracováním materiálů, vyvezených z jedné ze Stran a následně zpět dovezených, které je provedeno mimo území Stran, za předpokladu, že:

(a) uvedené materiály jsou zcela získány v jedné ze Stran nebo byly před vyvezením podrobeny opracování nebo zpracování nad rámec operací uvedených v článku 7;

a

(b) celním orgánům může být uspokojivým způsobem prokázáno, že:

(i) zpět dovážené zboží bylo získáno opracováním nebo zpracováním vyvezených materiálů;

a

(ii) celková hodnota přidaná mimo území Strany uplatněním ustanovení tohoto článku nepřesahuje 10 procent ceny ze závodu výsledného výrobku, jehož status původu je požadován.

4. Pro účely odstavce 3 se podmínky pro získání statusu původu stanovené v hlavě II nevztahují na opracování nebo zpracování provedené mimo území Strany. Nicméně stanoví-li pravidlo v příloze II, které je použito k určení původu výsledného výrobku, nejvyšší hodnotu všech použitých nepůvodních materiálů, nesmí součet celkové hodnoty nepůvodních materiálů použitých na uzemí příslušné Strany a celkové hodnoty přidané mimo území Strany uplatněním ustanovení tohoto článku překročit stanovené procentuální kritérium.

5. Pro účely uplatnění ustanovení odstavců 3 a 4 se pojmem „celková přidaná hodnota“ rozumí všechny náklady vynaložené mimo Strany, včetně hodnoty materiálů tam použitých.

6. Ustanovení odstavců 3 a 4 se nevztahuje na výrobky, které nesplňují podmínky uvedené v příloze II, nebo které mohou být považovány za dostatečně opracované nebo zpracované pouze uplatněním pravidla všeobecné hodnotové tolerance stanoveného v odstavci 2 článku 6.

7. Ustanovení odstavců 3 a 4 se nevztahuje na výrobky zařazené v kapitolách 50 až 63 Harmonizovaného systému.

8. Jakékoli opracování a zpracování, na něž se vztahují ustanovení tohoto článku, a které bylo provedeno mimo Stranu, se uskuteční v režimu pasivního zušlechťovacího styku nebo v obdobném režimu.

Článek 13

Přímá doprava

1. Preferenční zacházení stanovené touto dohodou se týká pouze výrobků splňujících požadavky tohoto protokolu, které jsou přepravovány přímo mezi Stranami nebo přes území zemí uvedených v článcích 3 a 4. Avšak výrobky tvořící jednu jedinou zásilku, mohou být přepravovány přes jiná území, včetně přeložení nebo prozatímního uskladnění na takovém území, jestliže zůstaly pod dohledem celních orgánů v zemi tranzitu nebo uskladnění a jestliže s nimi nebyly prováděny jiné operace než vykládání, opětné nakládání nebo jakékoliv operace určené k jejich uchování v dobrém stavu.
Původní výrobky mohou být dopravovány potrubím přes území jiné než území Stran.

2. Celním orgánům dovážející Strany je nutno prokázat, že byly splněny podmínky stanovené v odstavci 1, a to ve formě:

(a) jednotného dopravního dokumentu, který se vztahuje na dopravu přes země tranzitu; nebo

(b) osvědčení vydaného celními orgány země tranzitu, které obsahuje:

(i) přesný popis výrobků;

(ii) datum vyložení a přeložení zboží a případně názvy lodí nebo jiných použitých dopravních prostředků; a

(iii) potvrzení podmínek, za kterých se zboží nacházelo v zemi tranzitu; nebo

(c) jinými průkaznými doklady, není-li možno předložit doklady uvedené výše.

Článek 14

Výstavy

1. Původní výrobky zaslané na výstavu do země jiné, než jsou země uvedené v článcích 3 a 4, a následně prodané a dovezené do Strany, mají při dovozu nárok na uplatnění preferencí podle této dohody za předpokladu, že celním orgánům je uspokojivým způsobem prokázáno, že:

(a) vývozce odeslal tyto výrobky ze Strany do země, kde se koná výstava, a vystavil je v této zemi;

(b) vývozce tyto výrobky prodal nebo jiným způsobem přenechal subjektu ve Straně;

(c) výrobky byly odeslány během výstavy nebo bezprostředně po ní ve stejném stavu, v jakém byly zaslány na výstavu; a

(d) výrobky nebyly od okamžiku odeslání na výstavu použity pro jiný účel než předvádění na výstavě.

2. Důkaz původu musí být vystaven nebo vyhotoven v souladu s ustanoveními hlavy V a předložen celním orgánům dovážející Strany obvyklým způsobem. Na důkaz původu je nutno uvést název a adresu výstavy. V případě potřeby je možno požadovat další písemné doklady o podmínkách, za kterých byly vystaveny.

3. Odstavec 1 platí pro jakoukoliv obchodní, průmyslovou, zemědělskou nebo uměleckou výstavu, veletrh nebo podobnou veřejnou akci, která není organizována pro soukromé účely v obchodech nebo podnikatelských provozovnách s úmyslem prodeje zahraničních výrobků a během níž výrobky zůstávají pod celním dohledem.

HLAVA IV

NAVRACENÍ NEBO OSVOBOZENÍ

Článek 15

Zákaz navracení cla (drawback) nebo osvobození od cla

1. Nepůvodní materiály použité při výrobě výrobků původních ve Straně nebo v jedné ze zemí uvedených v článcích 3 a 4, pro které je vydán nebo vystaven důkaz původu podle ustanovení hlavy V, nepodléhá ve Straně navracení cla (drawback) nebo osvobození od cla jakéhokoli druhu.

2. Zákaz uvedený v odstavci 1 se vztahuje na jakékoli opatření týkající se vracení, osvobození nebo neplacení, částečné nebo úplné, cla nebo poplatků majících rovnocenný účinek, uplatňovaných ve Straně pro materiály použité k výrobě, za předpokladu, že se toto vracení, osvobození nebo neplacení uplatňuje výslovně nebo de facto tehdy, pokud jsou výrobky získané z těchto materiálů vyváženy, a nikoli jsou-li určeny pro domácí použití.

3. Vývozce výrobků uvedených v důkazu původu je povinen předložit kdykoli na požádání celních orgánů všechny doklady prokazující, že nebylo uplatněno navracení cla pro nepůvodní materiály použité při jejich výrobě, a že veškerá cla a poplatky mající rovnocenný účinek, které se vztahují na tyto materiály, byly skutečně zaplaceny.

4. Ustanovení odstavců 1 až 3 se uplatní rovněž pro obaly ve smyslu článku 8 (2), pro příslušenství, náhradní díly a nástroje ve smyslu článku 9 a pro výrobky v soupravách (sadách) ve smyslu článku 10, jsou-li tyto nepůvodní.

5. Ustanovení odstavců 1 až 4 se uplatní pouze pro materiály, na něž se vztahuje tato dohoda. Tato ustanovení rovněž nevylučují použití systému vývozních podpor pro zemědělské výrobky, jsou-li tyto podpory uplatňovány pro vývoz v souladu s touto dohodou.

HLAVA V

DŮKAZ PŮVODU

Článek 16

Všeobecné požadavky

1. Výrobky původní v jedné Straně mají při dovozu do druhé Strany nárok na uplatnění výhod podle této dohody, pokud je předloženo:

(a) průvodní osvědčení EUR.1, jehož vzor je uveden v příloze III; nebo

(b) v případech uvedených v článku 21 (1), prohlášení, dále uváděné jako „prohlášení na faktuře“, vyhotovené vývozcem na faktuře, dodacím listu nebo jiném obchodním dokladu, který popisuje výrobky takovým způsobem, aby je bylo možno ztotožnit; text prohlášení na faktuře je obsažen v příloze IV.

2. Nehledě na ustanovení odstavce 1 mají výrobky původní ve smyslu tohoto protokolu nárok na uplatnění výhod podle této dohody, aniž by byly předloženy dokumenty uvedené výše, v případech stanovených v článku 26.

Článek 17

Postup pro vydání průvodního osvědčení EUR.1

1. Průvodní osvědčení EUR.1 vydávají celní orgány vyvážející Strany na základě písemné žádosti vývozce nebo, na zodpovědnost vývozce, jím zmocněného zástupce.

2. Pro tyto účely je vývozce nebo jeho zmocněný zástupce povinen vyplnit průvodní osvědčení EUR.1 a žádost o jeho vystavení, jejichž vzory jsou uvedeny v příloze III. Tyto formuláře musí být vyplněny v jednom z jazyků použitých v tomto protokolu a v souladu s obecně závaznými předpisy vyvážející Strany. Jestliže jsou vyplněny ručně, je třeba použít inkoustové pero a psát hůlkovým písmem. Popis výrobků musí být uveden v příslušném oddílu takovým způsobem, aby zde nebyly ponechány prázdné řádky. Není-li celý tento oddíl vyplněn, musí být poslední řádek popisu podtržen vodorovnou čarou a prázdný prostor proškrtnut.

3. Vývozce žádající o vydání průvodního osvědčení EUR.1 je povinen kdykoliv na požádání celních orgánů vyvážející Strany, ve které je průvodní osvědčení vydáváno, předložit všechny potřebné dokumenty prokazující původ předmětných výrobků a splnění ostatních podmínek tohoto protokolu.

4. Průvodní osvědčení EUR.1 vydají celní orgány Strany, jestliže lze vyvážené výrobky považovat za výrobky původní ve Straně nebo v jedné ze zemí uvedených v článcích 3 a 4 a jsou-li splněny ostatní podmínky tohoto protokolu.

5. Celní orgány vydávající průvodní osvědčení EUR.1 přijmou všechna nezbytná opatření k tomu, aby ověřily původ výrobků a splnění ostatních podmínek tohoto protokolu. Pro tyto účely mají právo požadovat jakékoli podklady a provádět jakoukoli kontrolu účetnictví vývozce či jakoukoli kontrolu, kterou považují za účelnou. Dále zaručují, že formuláře uvedené v odstavci 2 jsou řádně vyplněny. Zkontrolují především, je-li prostor určený pro popis výrobků vyplněn takovým způsobem, aby byla vyloučena možnost dodatečného podvodného doplnění.

6. Datum vydání průvodního osvědčení EUR.1 je uvedeno v oddíle 11 osvědčení.

7. Vydané průvodní osvědčení EUR.1 předají celní orgány vývozci, jakmile je vlastní vývoz proveden nebo zajištěn.

Článek 18

Průvodní osvědčení EUR.1 vystavená dodatečně

1. Nehledě na ustanovení článku 17 (7) lze za výjimečných okolností vydat průvodní osvědčení EUR.1 po uskutečnění vývozu výrobků, kterých se osvědčení týká, jestliže:

(a) nebylo vydáno v době vývozu z důvodu omylu, nechtěného opomenutí nebo zvláštních okolností; nebo

(b) je celním orgánům náležitě prokázáno, že průvodní osvědčení EUR.1 bylo vydáno, ale nebylo při dovozu přijato z technických důvodů.

2. Pro účely uplatnění odstavce 1 musí vývozce v žádosti uvést místo a datum vývozu výrobků, kterých se průvodní osvědčení EUR.1 týká, a odůvodnění této žádosti.

3. Celní orgány mohou vydat průvodní osvědčení EUR.1 dodatečně pouze po ověření, zda informace uvedené v žádosti vývozce souhlasí s údaji v příslušné evidenci.

4. Průvodní osvědčení EUR.1 vystavená dodatečně musí obsahovat jednu z těchto frází:

CZ "VYSTAVENO DODATEČNĚ",

TR "SONRADAN VERILMIŞTIR",

SK "VYSTAVENÉ DODATOČNE",

EN "ISSUED RETROSPECTIVELY".

5. Fráze zmíněná v odstavci 4 se uvede do oddílu „Poznámky“ průvodního osvědčení EUR.1.

Článek 19

Vydání duplikátu průvodního osvědčení EUR.1

1. V případě krádeže, ztráty nebo zničení průvodního osvědčení EUR.1 smí vývozce písemně požádat celní orgány, které průvodní osvědčení vydaly, o duplikát vystavený na základě vývozních dokumentů, které vlastní.

2. Duplikát vystavený tímto způsobem musí obsahovat jedno z následujících slov:

CZ, SK "DUPLIKÁT",

TR "IKINCI NÜSHADIR",

EN "DUPLICATE".

3. Slovo zmíněné v odstavci 2 se uvede do oddílu „Poznámky“ duplikátu průvodního osvědčení EUR.1.

4. Duplikát, na kterém musí být uvedeno datum vystavení původního průvodního osvědčení EUR.1, je platný od tohoto data.

Článek 20

Vydání průvodního osvědčení EUR.1 na základě dříve vydaného nebo vystaveného důkazu původu

Jsou-li původní výrobky pod dohledem celních orgánů Strany, je možno vyměnit původní důkaz původu zajedno nebo více průvodních osvědčení EUR.1, pro účely zaslání všech nebo části těchto výrobků na jiné území v rámci Stran. Nahrazující průvodní osvědčení EUR.1 vydá celní úřad, pod jehož dohledem se zboží nachází.

Článek 20a

Účetní rozlišování

1. Jestliže oddělené skladování zásob původních a nepůvodních materiálů, které jsou totožné a zaměnitelné, způsobuje značné náklady nebo materiální obtíže, celní orgány mohou na písemnou žádost dotčené osoby povolit použití tzv. metody "účetního rozlišování" pro vedení takových zásob.

2. Tato metoda musí být schopna zajistit, že pro určité stanovené období je množství získaných výrobků, které mohou být považovány za "původní", stejné jako to, které by bylo získáno, kdyby zásoby byly fyzicky odděleny.

3. Celní orgány mohou podmínit udělení tohoto povolení splněním jakýchkoli požadavků, které považují za účelné.

4. Tato metoda je zaznamenávána a uplatňována podle všeobecných účetních postupů platných v zemi, kde byl výrobek vyroben.

5. Držitel tohoto povolení může vydávat nebo žádat o důkazy původu, dle konkrétního případu, pro množství výrobků, které mohou být považovány za původní. Na žádost celních orgánů držitel předloží prohlášení o tom, jak bylo dané množství stanoveno.

6. Celní orgány kontrolují využívání povolení a mohou je kdykoli odebrat, jestliže držitel jakýmkoli způsobem zneužije povolení nebo nesplní některou z dalších podmínek stanovených tímto protokolem.

Článek 21

Podmínky pro vystavení prohlášení na faktuře

1. Prohlášení na faktuře zmíněné v článku 16 (l)(b) může vystavit:

(a) schválený vývozce ve smyslu článku 22 nebo

(b) kterýkoli vývozce pro jakoukoli zásilku sestávající z jednoho nebo více nákladových kusů a obsahující původní výrobky, jejichž celková hodnota nepřesahuje 6 000 EUR.

2. Prohlášení na faktuře může být vystaveno, jestliže se jedná o výrobky původní ve Stranách nebo v jedné ze zemí uvedených v článcích 3 a 4 a jsou-li splněny ostatní podmínky tohoto protokolu.

3. Vývozce vystavující prohlášení na faktuře je povinen kdykoli na požádání celních orgánů vyvážející Strany předložit všechny nezbytné doklady prokazující původ výrobků a splnění ostatních podmínek tohoto protokolu.

4. Prohlášení na faktuře vyhotoví vývozce na psacím stroji, otiskem razítka nebo tiskem na faktuře, dodacím listu nebo jiném obchodním dokladu. Prohlášení, jehož vzor je uveden v příloze IV, je vystaveno v jedné z jazykových verzí použitých v této příloze a v souladu s obecně závaznými předpisy vyvážející Strany. Jestliže je prohlášení napsáno ručně, je třeba použít inkoustové pero a psát hůlkovým písmem.

5. Prohlášení na faktuře musí být vývozcem vlastnoručně podepsáno. Avšak schválený vývozce ve smyslu článku 22 nemusí tato prohlášení podepisovat za předpokladu, že písemně potvrdí celním orgánům vyvážející země, že na sebe bere veškerou zodpovědnost za prohlášení na faktuře, na které je uvedeno jeho jméno, jako by jej vlastnoručně podepsal.

6. Prohlášení na faktuře je vystaveno vývozcem v okamžiku, kdy jsou výrobky, jichž se osvědčení týká, vyváženy, nebo po vývozu, je-li prohlášení předloženo v dovážející zemi do dvou let po uskutečnění dovozu příslušných výrobků.

Článek 22

Schváleny vývozce

1. Celní orgány vyvážející Strany mohou oprávnit vývozce dále jen 'schválený vývozce', který uskutečňuje časté vývozy výrobků, na něž se vztahuje tato dohoda, aby vystavoval prohlášení na faktuře bez ohledu na hodnotu těchto výrobků. Vývozce, který o takovéto oprávnění žádá, musí poskytnout celním orgánům dostatečné záruky nezbytné k ověření statusu původu výrobků a splnění ostatních podmínek tohoto protokolu.

2. Celní orgány mají právo podmínit udělení statusu schváleného vývozce splněním jakýchkoli požadavků, které považují za účelné.

3. Celní orgány přidělí schválenému vývozci číslo celního oprávnění, které bude uváděno v prohlášení na faktuře.

4. Celní orgány kontrolují využívání tohoto oprávnění schváleným vývozcem.

5. Celní orgány mohou kdykoli odebrat toto oprávnění. Musí tak učinit, pokud schválený vývozce nadále neposkytuje veškeré záruky zmíněné v odstavci 1, nadále nesplňuje podmínky zmíněné v odstavci 2 nebo jinak nesprávně používá své oprávnění.

Článek 23

Platnost důkazu původu

1. Důkaz původu je platný čtyři měsíce od data jeho vystavení ve vyvážející Straně a musí být předložen v této lhůtě celním orgánům dovážející Strany.

2. Důkazy původu, předkládané celním orgánům dovážející Strany po uplynutí lhůty stanovené v odstavci 1, lze přijmout pro účely uplatnění preferenčního zacházení v případech, kdy nepředložení těchto osvědčení ve stanovené lhůtě je způsobeno výjimečnými okolnostmi.

3. V jiných případech opožděného předložení mohou celní orgány dovážející Strany přijmout důkazy původu za předpokladu, že jim byly před uplynutím této lhůty předloženy výrobky.

Článek 24

Předkládání důkazu původu

Důkazy původu se předkládají celním orgánům dovážející Strany v souladu s postupy platnými v této Straně. Celní orgány mohou požadovat překlad důkazu původu a mohou rovněž požadovat, aby k dovoznímu celnímu prohlášení bylo přiloženo prohlášení dovozce o tom, že výrobky splňují podmínky vyžadované pro účely provádění této dohody.

Článek 25

Dovoz po částech

V případě, kdy se na žádost dovozce a za podmínek stanovených celními orgány dovážející Strany, dováží ve smyslu všeobecného pravidla 2 (a) pro interpretaci Harmonizovaného systému po částech rozebraný nebo nesestavený výrobek, zařazený do třídy XVI a XVII nebo do čísel 7308 a 9406 Harmonizovaného systému, je jediný důkaz původu předkládán celním orgánům při dovozu první části.

Článek 26

Osvobození od důkazu původu

1. Výrobky posílané jako malé zásilky soukromými osobami soukromým osobám nebo tvořící část osobních zavazadel cestujících jsou pokládány za původní výrobky bez předložení důkazu původu, za předpokladu, že tyto výrobky nejsou dováženy pro obchodní účely, byly prohlášeny za výrobky splňující požadavky tohoto protokolu a neexistují žádné pochybnosti o pravdivosti takového prohlášení. V případě výrobků zasílaných poštou může být toto prohlášení uvedeno na celním prohlášení CN22/CN23 nebo na listu papíru, který je připojen k tomuto dokladu.

2. Dovozy, které jsou příležitostné a sestávají výhradně z výrobků pro uspokojení osobních potřeb příjemců nebo cestujících nebo jejich rodin, se nepovažují za obchodní, je-li z povahy a množství výrobků zřejmé, že nejde o obchodní účel dovozu.

3. Celková hodnota těchto výrobků nesmí přesáhnout 500 EUR v případě malých zásilek a 1 200 EUR v případě výrobků tvořících část osobních zavazadel cestujícího.

Článek 27

Podpůrné dokumenty

Za dokumenty zmíněné v článcích 17 (3) a 21 (3), které dokazují, že výrobky uvedené v průvodním osvědčení EUR.1 nebo na faktuře s prohlášením vývozce mohou být považovány za výrobky původní ve Straně nebo v jedné ze zemí uvedených v článcích 3 a 4 a že splňují ostatní požadavky tohoto protokolu, mohou být pokládány inter alia:

(a) přímý důkaz o činnostech prováděných vývozcem nebo výrobcem při získávání zboží, tvořící například součást jeho účtů nebo vnitřního účetnictví;

(b) dokumenty prokazující původ použitých materiálů, vydané nebo vystavené v jedné ze Stran, pokud takové dokumenty mohou být použity v souladu s národními obecně závaznými předpisy;

(c) dokumenty prokazující opracování nebo zpracování materiálů ve Straně, vydané nebo vystavené v jedné ze Stran, pokud takové dokumenty mohou být použity v souladu s národními obecně závaznými předpisy;

(d) průvodní osvědčení EUR.1 nebo prohlášení na faktuře, prokazující původ použitých materiálů, vydané nebo vystavené ve Straně v souladu s tímto protokolem, nebo v jedné ze zemí uvedených v článcích 3 a 4, v souladu s pravidly původu, která jsou shodná s pravidly původu tohoto protokolu.

Článek 28

Uchování důkazu původu a podpůrných dokumentů

1. Vývozce žádající o vydání průvodního osvědčení EUR.1 je povinen uchovat po dobu nejméně tri let dokumenty zmíněné v článku 17 (3).

2. Vývozce vystavující prohlášení na faktuře je povinen uchovat po dobu nejméně tri let kopie těchto prohlášení na faktuře a dokumenty zmíněné v článku 21 (3).

3. Celní orgány vyvážející Strany, které vydávají průvodní osvědčení EUR.1, jsou povinny uchovat po dobu nejméně tří let žádosti zmíněné v článku 17 (2).

4. Celní orgány dovážející Strany jsou povinny uchovat po dobu nejméně tri let předložená průvodní osvědčení EUR.1 a prohlášení na faktuře.

Článek 29

Nesrovnalosti a formální chyby

1. Zjištění drobných rozdílů mezi údaji uvedenými na důkazu původu a v dokumentech předložených celnímu úřadu za účelem propuštění dovážených výrobků nezbavuje důkaz původu ipso facto platnosti, jestliže je náležitě prokázáno, že se důkaz původu vztahuje k předloženým výrobkům.

2. Zřejmé formální chyby, jako například překlepy na důkazu původu, nejsou důvodem pro jeho nepřijetí, pokud takové chyby nevyvolají pochybnosti o pravdivosti prohlášení uvedeném v tomto důkazu.

Článek 30

Částky vyjádřené v euro

1. Pro uplatnění ustanovení článku 21(1)(b) a článku 26(3) v případech, kdy jsou výrobky fakturovány v jiné měně než euro, částky v národních měnách zemí uvedených v článcích 3 a 4 odpovídající částkám vyjádřeným v euro stanoví každoročně každá příslušná země.

2. Zásilka může využít ustanovení článku 21(1)(b) a článku 26(3), je-li částka v měně, ve které je vystavena faktura, v souladu s částkou stanovenou příslušnou zemí.

3. Částky vyjádřené v příslušné národní měně jsou přepočtem této národní měny vůči euro podle kursu platného první pracovní den měsíce října a uplatní se od 1. ledna následujícího roku. Stranám jsou odpovídající částky oznámeny.

4. Země může částky přepočítané z euro na národní měnu zaokrouhlit směrem nahoru nebo dolů. Zaokrouhlená částka se nesmí odlišovat od částky vyplývající z přepočtu o více než 5 procent. Země může ponechat ekvivalent částky vyjádřené v euro ve své národní měně nezměněný, jestliže v okamžiku každoroční úpravy podle odstavce 3 přepočet této částky, před jakýmkoli zaokrouhlením, převyšuje stávající ekvivalent v národní měně o méně než 15 procent. Ekvivalent v národní měně může zůstat nezměněn, pokud by z přepočtu vyplýval pokles hodnoty tohoto ekvivalentu.

5. Částky vyjádřené v euro budou revidovány Společným výborem, pokud o to Strana požádá. Při revizi Společný výbor posoudí potřebu zachování účinků těchto limitů v reálných hodnotách. K tomuto účelu může rozhodnout i o úpravě částek vyjádřených v euro.

HLAVA VI

UJEDNÁNÍ O ADMINISTRATIVNÍ SPOLUPRÁCI

Článek 31

Vzájemná spolupráce

1. Celní orgány Stran si navzájem předají vzory otisků razítek používaných celními úřady pro vydávání průvodních osvědčení EUR.1 a adresy celních orgánů zodpovědných za ověřování těchto osvědčení a prohlášení na faktuře.

2. Za účelem správného provádění tohoto protokolu Strany vzájemně spolupracují prostřednictvím příslušných celních správ při kontrole pravosti průvodních osvědčení EUR.1 nebo prohlášení na faktuře a při kontrole přesnosti údajů uvedených v těchto dokumentech.

Článek 32

Ověřování důkazů původu

1. Následné ověřování důkazů původu se provádí namátkově nebo kdykoliv mají celní orgány dovážející Strany opodstatněnou pochybnost o pravosti těchto dokumentů, o původu výrobků v nich uvedených nebo o splnění jiných podmínek tohoto Protokolu.

2. Za účelem provádění ustanovení odstavce 1 vrátí celní orgány dovážející Strany průvodní osvědčení EUR.1 a fakturu, pokud je předložena, prohlášení na faktuře nebo kopie těchto dokumentů celním orgánům vyvážející Strany, je-li to možné též s uvedením důvodů tohoto požadavku. Jakékoliv získané dokumenty a informace o tom, že údaje uvedené na důkazu původu jsou nesprávné, jsou zaslány spolu se žádostí o ověření.

3. Ověření je prováděno celními orgány vyvážející Strany. Pro tyto účely mají celní orgány právo požadovat jakékoli doklady a provádět jakoukoli kontrolu účtů vývozce nebo jinou kontrolu, kterou považují za účelnou.

4. Rozhodnou-li celní orgány dovážející Strany pozastavit uplatnění preferenčního zacházení se zbožím až do výsledku ověření, umožní dovozci nakládat se zbožím při splnění podmínek, které pokládají za nezbytné.

5. Celní orgány žádající o ověření budou informovány o jeho výsledcích co nejdříve. Z výsledků musí být zřejmé, zda jsou dokumenty pravé, zda je možno v nich uvedené výrobky považovat za původní ve Straně nebo v jedné ze zemí uvedených v článcích 3 a 4 a zda jsou splněny ostatní podmínky tohoto protokolu.

6. Neobdrží-li v případech opodstatněných pochybností celní orgány dovážející Strany žádnou odpověď do deseti měsíců od data žádosti o ověření, nebo nebude-li odpověď obsahovat dostatečné informace pro určení pravosti předmětného dokumentu nebo skutečného původu výrobků, nepřiznají žádající celní orgány nárok na preference, kromě případů způsobených výjimečnými okolnostmi.

Článek 33

Řešení sporů

Spory, které vyvstanou při ověřování podle článku 32 a které nebude možno vyřešit mezi celními orgány žádajícími o ověření a celními orgány zodpovědnými za toto ověření, nebo případy rozdílného výkladu tohoto protokolu budou předloženy Společnému výboru.

Řešení všech sporů mezi dovozcem a celními orgány dovážející Strany se řídí právními předpisy této Strany.

Článek 34

Sankce

Každá osoba, která vystaví nebo zapříčiní vydání dokumentu obsahujícího nesprávné údaje za účelem získání preferenčního zacházení pro výrobky, bude sankcionována.

Článek 35

Svobodná celní pásma a svobodné celní sklady

1. Strany učiní veškeré kroky nezbytné k zajištění toho, aby výrobky provázené důkazem původu, které jsou během přepravy umístěny ve svobodném celním pásmu nebo skladu na jejich území, nebyly nahrazeny jiným zbožím a nebylo s nimi zacházeno jinak, než je obvyklé pro jejich zachování v dobrém stavu.

2. Pokud jsou, jako výjimka z ustanovení odstavce 1, výrobky původní ve Straně dováženy do svobodného celního pásma nebo skladu s důkazem původu a jsou zde podrobeny určitému zacházení nebo zpracování, vydají celní orgány nové průvodní osvědčení EUR.1 na základě žádosti vývozce za předpokladu, že toto zacházení nebo zpracování je v souladu s ustanoveními tohoto protokolu.

HLAVA VII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 36

Celní podvýbor

1. Tímto se zřizuje Celní podvýbor, jehož úkolem je zajistit administrativní spolupráci za účelem správného a jednotného provádění tohoto protokolu a plnit jakékoli další úkoly v celní oblasti, které mu budou svěřeny.

2. Podvýbor je tvořen odborníky obou Stran, kteří zodpovídají za celní záležitosti.

Článek 37

Přílohy I - V

Přílohy I - V tohoto protokolu tvoří jeho nedílnou součást.

Článek 38

Doplňky k protokolu

Společný výbor může rozhodnout o změnách ustanovení tohoto protokolu.

PŘÍLOHA I

Úvodní poznámky k příloze II

Poznámka 1:

Příloha II stanoví pro každý výrobek podmínky, které musí být splněny, aby tento výrobek byl považován za dostatečně zpracovaný nebo opracovaný ve smyslu článku 6 protokolu.

Poznámka 2:

2.1. První dva sloupce seznamu popisují získaný výrobek. První sloupec obsahuje číslo nebo kapitolu Harmonizovaného systému, ve druhém sloupci je uveden popis zboží odpovídající danému číslu nebo kapitole. Ke každému výrobku uvedenému v prvních dvou sloupcích je ve sloupcích 3 nebo 4 stanoveno pravidlo původu. Je-li před číselným označením v prvním sloupci uvedeno „ex„, znamená to, že pravidla ve sloupcích 3 nebo 4 se týkají pouze té části čísla nebo kapitoly Harmonizovaného systému, která je výslovně uvedena ve sloupci 2.

2.2. Pokud je ve sloupci 1 uvedena skupina čísel nebo číslo kapitoly a popis výrobků ve sloupci 2 je tudíž obecný, platí příslušná pravidla ve sloupcích 3 nebo 4 pro všechny výrobky, které jsou podle Harmonizovaného systému zařazeny v kterémkoli čísle uvedené skupiny nebo kapitoly.

2.3. Platí-li rozdílná pravidla pro různé výrobky patřící do téhož čísla, obsahuje každý odstavec ve sloupci 2 popis té části čísla, které odpovídají příslušná pravidla ve sloupcích 3 nebo 4.

2.4. Jsou-li pro výrobek popsaný v prvních dvou sloupcích stanovena pravidla ve sloupcích 3 i 4, může si vývozce zvolit, zda uplatní pravidlo uvedené ve sloupci 3 nebo ve sloupci 4. Pokud ve sloupci 4 není uvedeno žádné pravidlo, musí být uplatněno pravidlo stanovené ve sloupci 3.

Poznámka 3:

3.1. Ustanovení článku 6 protokolu, která se týkají původních výrobků použitých ve výrobě jiných výrobků, se uplatní bez ohledu na to, zda statut původu byl získán v rámci závodu, kde je tento výrobek používán, nebo v jiném závodu ve straně.
Například:
Z „ostatní legované oceli nahrubo tvarované kováním„ čísla ex 7224 se vyrábí motor čísla 8407, pro který pravidlo uvádí, že hodnota použitých nepůvodních materiálů nesmí přesáhnout 40% ceny výrobku ze závodu.
Jestliže byl použitý výkovek zhotoven ve straně z nepůvodního ingotu, pak již tento výkovek získal původ na základě pravidla pro číslo ex 7224. Při výpočtu hodnoty motoru jej lze pokládat za původní bez ohledu na to, zda byl vyroben ve stejném nebo jiném závodě v této straně. Hodnota nepůvodního ingotu se tedy při výpočtu hodnoty použitých nepůvodních materiálů nebere v úvahu.

3.2. Pravidlo ve sloupci 3 nebo 4 stanoví minimální opracování nebo zpracování, které je nezbytné pro získání původu. Vyšším stupněm opracování nebo zpracování se rovněž získá původ; a naopak, nižší stupeň opracování nebo zpracování nemůže dát výrobku charakter původu. Jestliže tedy pravidlo stanoví, že lze použít nepůvodní materiál určitého stupně zpracování, může se použít materiál nižšího stupně zpracování, ne však vyššího.

3.3. Pokud, bez dotčení poznámky 3.2, pravidlo uvádí, že lze použít „materiály kteréhokoli čísla„, lze také použít materiály stejného čísla, jako je číslo získaného výrobku, avšak s podmínkou splnění ostatních omezení, která mohou být obsažena v tomto pravidle. Výraz „výroba z materiálů jakéhokoli čísla, včetně jiných materiálů čísla ...„nebo výroba z materiálů jakéhokoli čísla včetně ostatních materiálů stejného čísla jako výrobek“ znamená, zeje možno použít materiály jakéhokoli čísla s výjimkou těch, jejichž popis je shodný s popisem výrobků uvedeného ve sloupci 2.

3.4. Určuje-li pravidlo původu, že při výrobě lze použít více než jeden druh materiálu, znamená to, zeje možno libovolně použít jeden nebo více z uvedených materiálů. Pravidlo nevyžaduje, aby se použily všechny jmenované druhy materiálu.
Například:
Pravidlo pro textilní tkaniny čísel 5208 až 5212 stanoví, že lze použít přírodní vlákna a mezi jinými také materiály chemické. To neznamená, že musí být použity oba druhy materiálů; lze použít jeden nebo druhý nebo oba.

3.5. Určuj e-li pravidlo původu, že se výrobek musí zhotovit z nějakého konkrétního materiálu, pak tato podmínka pochopitelně nebrání použití jiných materiálů, které v důsledku své přirozené povahy nemohou tomuto pravidlu odpovídat. (Viz též poznámku 6.2 vztahující se k textilu).
Například:
Pravidlo pro výrobky z obilí získané bobtnáním nebo pražením čísla 1904, které výslovně vylučuje použití obilovin a mouky, nevylučuje možnost použít minerální soli, chemické a jiné přísady, které nejsou vyrobeny z obilovin. Nicméně toto se neuplatní pro výrobky, které přestože nemohou být vyrobeny z konkrétních materiálů uvedených v seznamu, mohou být vyrobeny z materiálů stejné povahy na nižším stupni zpracování. Například: V případě oděvů ex kapitoly 62 zhotovených z netkaných materiálů, je-li dovoleno použít pouze nepůvodní přízi, není možno použít jako výchozí materiál netkané textilie - a to i přesto, že netkané textilie nelze zhotovit z příze. V takových případech musí být výchozím materiálem vlákna, tj. nižší stupeň zpracování než příze.

3.6. Jestliže jsou v pravidle uvedeny dvě procentuální sazby, které stanoví nejvyšší možný podíl hodnoty použitých nepůvodních materiálů, pak tyto procentuální sazby nelze sčítat. Jinak řečeno, maximální hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nesmí nikdy přesáhnout vyšší z daných procentuálních sazeb. Jednotlivé procentuální sazby nesmějí být překročeny ani hodnotou konkrétních materiálů, na něž se vztahují.

Poznámka 4:

4.1. Pojmem „přírodní vlákna„ se rozumějí vlákna jiná než umělá nebo syntetická. Tento pojem se vztahuje pouze na fáze zpracování před spřádáním, včetně odpadu, a není-li uvedeno jinak, zahrnuje vlákna mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná, avšak nespředená.

4.2. Pojem „přírodní vlákna„ zahrnuje žíně čísla 0503, hedvábí čísel 5002 a 5003, vlnu a jemné nebo hrubé zvířecí chlupy čísel 5101 až 5105, bavlněná vlákna čísel 5201 až 5203 a jiná rostlinná vlákna čísel 5301 až 5305.

4.3. Pojmy „textilní vláknina„, „chemické materiály„ a „papírenské materiály„ se používají k označení materiálů nezařazených v kapitolách 50 až 63, které lze použít pro výrobu umělých, syntetických nebo papírových vláken nebo přízí.

4.4. Pojem „chemická (syntetická nebo umělá) strižová vlákna„ se používá pro kabel ze syntetického nebo umělého hedvábí, syntetická nebo umělá strižová vlákna nebo odpad z chemických vláken čísel 5501 až 5507.

Poznámka 5:

5.1. Obsahuje-li pravidlo původu pro určitý výrobek odkaz na tuto poznámku, neplatí podmínky stanovené ve sloupci 3 pro jakékoli použité základní textilní materiály, jejichž souhrnná hmotnost nepřesahuje 10% celkové hmotnosti všech použitých základních textilních materiálů (viz též poznámky 5.3 a 5.4 níže).

5.2. Toleranci uvedenou v poznámce 5.1 lze uplatnit pouze pro směsové výrobky, které byly vyrobeny ze dvou nebo více základních textilních materiálů.

Základními textilními materiály se rozumí:

hedvábí,

vlna,

hrubé zvířecí chlupy,

jemné zvířecí chlupy,

žíně,

bavlna,

papírenské materiály a papír,

len,

pravé konopí,

juta a jiná textilní lýková vlákna,

sisalová a jiná textilní vlákna rodu Agáve,

kokosová, abaková, ramiová a ostatní rostlinná textilní vlákna,

syntetická chemická vlákna,

umělá chemická vlákna,

elektrovodivá vlákna

syntetická chemická střižová vlákna z polypropylenu,

syntetická chemická střižová vlákna z polyesteru,

syntetická chemická střižová vlákna z polyamidu,

syntetická chemická střižová vlákna z polyakrylonitrilu,

syntetická chemická střižová vlákna z polyimidu,

syntetická chemická střižová vlákna z polytetrafluorethylenu,

syntetická chemická střižová vlákna z poly(fenylensulfidu),

syntetická chemická střižová vlákna z poly(vinylchloridu),

jiná syntetická chemická střižová vlákna,

viskózová umělá chemická střižová vlákna,

jiná umělá chemická střižová vlákna,

polyurethanová příze s pružnými polyetherovými součástmi, též opředená,

polyurethanová příze s pružnými polyesterovými součástmi, též opředená,

výrobky čísla 5605 (metalizovaná příze) s páskem, jehož jádro jez hliníkové fólie nebo z plastové fólie, též potažené hliníkovým práškem, o šířce nepřesahující 5 mm, obložené z obou stran přilepenou průsvitnou nebo barevnou plastovou fólií,

ostatní výrobky čísla 5605.

Například:

Příze čísla 5205 vyrobená z bavlněných vláken čísla 5203 a syntetických střižových vláken čísla 5506 je směsová příze. Proto lze použít nepůvodní syntetická střižová vlákna, která nesplňují pravidla původu (vyžadující výrobu z chemických materiálů nebo textilní vlákniny), až do 10% hmotnosti příze.

Například:

Vlněná tkanina čísla 5112, vyrobená z vlněné příze čísla 5107 a syntetické příze ze střižových vláken čísla 5509, je směsová tkanina. Proto lze použít syntetickou přízi, která nesplňuje pravidla původu (vyžadující výrobu z chemických materiálů nebo textilní vlákniny) nebo vlněnou přízi, která nesplňuje pravidla původu (vyžadující výrobu z přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak zpracovaných pro spřádání) nebo kombinaci těchto dvou materiálů, za předpokladu, že jejich celková hmotnost nepřesáhne 10% hmotnosti tkaniny.

Například:

Všívaná textilie čísla 5802 zhotovená z bavlněné příze čísla 5205 a z bavlněné tkaniny čísla 5210 je směsový výrobek pouze tehdy, je-li bavlněná tkanina sama směsovou tkaninou zhotovenou z přízí zařazených ve dvou různých číslech nebo je-li použitá bavlněná příze sama směsovou přízí.

Například:

Jestliže je výše zmíněná všívaná textilie vyrobena z bavlněné příze čísla 5205 a syntetické tkaniny čísla 5407, pak jsou použité příze dvěma různými základními textilními materiály, a všívaná textilie je proto směsovým výrobkem.

Například:

5.3. V případě výrobků obsahujících „polyuretanovou přízi s pružnými polyetherovými součástmi, též opředenou„, je výše uvedená tolerance 20% ve vztahu k této přízi.

5.4. V případě výrobků „s páskem, jehož jádro jez hliníkové fólie nebo z plastové fólie, též potažené hliníkovým práškem, o šířce nepřesahující 5 mm, obložené z obou stran přilepenou průsvitnou nebo barevnou plastovou fólií„, je výše uvedená tolerance 30% ve vztahu k této přízi.

Poznámka 6:

6.1. V případě textilních výrobků zařazených v číslech obsahujících odkaz na tuto poznámku lze použít textilní materiály, s výjimkou podšívek a mezipodšívek, které nesplňují pravidlo stanovené ve sloupci 3, za předpokladu, že tyto textilní materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku, a že jejich hodnota nepřesahuje 8% ceny výrobku ze závodu.

6.2. Bez dotčení poznámky 6.3 se mohou materiály nezařazené v kapitolách 50 až 63, též obsahující textilie, použít bez omezení při výrobě textilních výrobků.
Například:
Jestliže pravidlo původu stanoví, že určitý textilní výrobek (například kalhoty) musí být vyroben z příze, pak toto nebrání použití kovových předmětů, například knoflíků, neboť tyto nejsou zařazeny v kapitolách 50 až 63. Ze stejného důvodu to nebrání použití zipů, přestože obvykle obsahují textilní materiály.

6.3. Při uplatnění procentuálního pravidla se však musí při výpočtu hodnoty použitých nepůvodních materiálů brát v úvahu hodnota materiálů nezařazených v kapitolách 50 až 63.

Poznámka 7:

7.1. Pro účely čísel ex 2707, 2713 až 2715, ex 2901, ex 2902 a ex 3403 se výrazem „specifické procesy„ rozumí:

(a) vakuová destilace;

(b) redestilace při velice pečlivém dělení do frakcí

(c) krakování (štěpení);

(d) reforming (úprava);

(e) extrakce pomocí selektivních rozpouštědel;

(f) proces zahrnující všechny následující operace: reakce s koncentrovanou kyselinou sírovou, dýmavou kyselinou sírovou nebo oxidem sírovým; neutralizace pomocí alkalických činidel; odbarvování a čištění přírodní aktivní zeminou, aktivovanou zeminou, aktivovaným dřevěným uhlím nebo bauxitem;

(g) polymerizace; (h) alkylace;

(i) izomerace.

7.2. Pro účely čísel 2710, 2711 a 2712 se výrazem „specifické procesy„ rozumí:

(a) vakuová destilace;

(b) redestilace při velice pečlivém dělení do frakcí;

(c) krakování (štěpení);

(d) reforming (úprava);

(e) extrakce pomocí selektivních rozpouštědel;

(f) proces zahrnující všechny následující operace: reakce s koncentrovanou kyselinou sírovou, dýmavou kyselinou sírovou nebo oxidem sírovým; neutralizace pomocí alkalických činidel; odbarvování a čištění přírodní aktivní zeminou, aktivovanou zeminou, aktivovaným dřevěným uhlím nebo bauxitem;

(g) polymerizace; (h) alkylace;

(ij) izomerace;

(k) pouze ve vztahu k těžkým olejům čísla ex 2710: odsiřování vodíkem vedoucí k redukci nejméně 85% obsahu síry ze zpracovávaného produktu (metoda ASTMD 1266-59T);

(l) pouze ve vztahu k produktům čísla 2710: odstraňování parafínů jinou metodou než filtrováním;

(m) pouze ve vztahu k těžkým olejům čísla ex 2710: zpracování pomocí vodíku při tlaku převyšujícím 20 bar a teplotě převyšující 250°C, s použitím katalyzátorů jiných než používaných při odsiřování, kdy vodík v chemické reakci představuje aktivní činidlo. Další zpracování mazacích olejů čísla ex 2710 pomocí vodíku (např. dokončovací úpravy s vodou nebo odbarvování), jehož cílem je zlepšit barvu nebo stálost, není samozřejmě pokládáno za specifický proces;

(n) pouze ve vztahu k topným olejům čísla ex 2710: atmosférická destilace, při níž se při 300°C destiluje méně než 30% objemu produktů, včetně ztrát (metoda ASTM D 86);

(o) pouze ve vztahu k těžkým olejům jiným, než jsou plynové a topné oleje čísla ex 2710: zpracování pomocí elektrického vysokofrekvenčního korónového výboje;

(p) pouze ve vztahu k surovým produktům (jiným než vazelína, ozokerit, lignitový vosk nebo rašelinový vosk, parafínový vosk obsahující méně než 0,75% hmotnostních oleje) pouze čísla ex 2712, zbavené oleje frakční krystalizací.

7.3. Pro účely čísel ex 2707, 2713 až 2715, ex 2901, ex 2902 a ex 3403 nejsou pro získání původu postačující jednoduché operace, jako jsou čištění, stáčení, odsolování, odvodňování, filtrování, barvení, značkování, získání obsahu síry míšením produktů s různým obsahem síry, nebo jakékoli kombinace těchto nebo podobných operací.

PŘÍLOHA II

Opracování nebo zpracování nepůvodních materiálů, nezbytné pro získání statutu původu

Tato dohoda se nemusí vztahovat na všechny výrobky uvedené v seznamu. Je proto nezbytné přihlédnout k ostatním částem této dohody.

Číslo HS Popis výrobku Opracování nebo zpracování nepůvodních materiálů nezbytné pro získání statutu původu
(1) (2) (3) nebo (4)
kapitola 01 Živá zvířata Všechna zvířata kapitoly 1 musí být zcela získána
kapitola 02 Maso a poživatelné droby Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 1 a 2 musí být zcela získány
kapitola 03 Ryby a korýši, měkkýši a ostatní vodní bezobratlí Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 3 musí být zcela získány
ex kapitola 04 Mléko a mlékárenské výrobky; ptačí vejce; přírodní med; jedlé výrobky živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté ; vyjma: Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 4 musí být zcela získány
0403 Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a ostatní kysané nebo acidofilní mléko a smetana, též zahuštěné nebo s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo ochucené nebo s přídavkem ovoce, ořechů nebo kakaa Výroba, v níž:
- všechny použité materiály kapitoly 4 musí být zcela získány;
- jakékoli použité ovocné šťávy (kromě ananasové, limettové nebo grapefruitové) čísla 2009 již musí být původní a
- hodnota jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
ex kapitola 05 Produkty živočišného původu jinde neuvedené ani nezahrnuté ; vyjma: Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 5 musí být zcela získány
ex 0502 Štětiny a chlupy z domácích nebo z divokých prasat Čištění, dezinfekce, třídění a rovnání štětin a chlupů
kapitola 06 Dřeviny a jiné rostliny; hlízy, kořeny a podobné; řezané květiny a dekorativní zeleň Výroba, v níž:
- všechny použité materiály kapitoly 6 musí být zcela získány a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
kapitola 07 Zelenina, poživatelné rostliny, kořeny a hlízy Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 7 musí být zcela získány
kapitola 08 Jedlé ovoce a ořechy; slupky citrusových plodů a melounů Výroba, v níž:
- všechno použité ovoce a ořechy
musí být zcela získány a
- hodnota jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
ex kapitola 09 Káva, čaj, maté a koření; vyjma: Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 9 musí být zcela získány
0901 Káva, též pražená či dekofeinovaná; kávové slupky a pulpy; kávové náhražky s jakýmkoli obsahem kávy Výroba z materiálů jakéhokoli čísla
0902 Čaj, též aromatizovaný Výroba z materiálů jakéhokoli čísla
ex 0910 Směsi koření Výroba z materiálů jakéhokoli čísla
kapitola 10 Obiloviny Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 10 musí být zcela získány
ex kapitola 11 Mlýnské výrobky; slad; škroby; inulin; pšeničný lepek; vyjma: Výroba, v níž všechny použité obiloviny, jedlá zelenina, kořeny a hlízy čísla 0714 nebo ovoce musí být zcela získány
ex 1106 Mouka, krupice a prášek ze sušených, vyluštěných luštěnin čísla 0713 Sušení a mletí luštěnin čísla 0708
kapitola 12 Olejnatá semena a olejnaté plody; různá semena a plody; průmyslové a léčivé rostliny; pícniny Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 12 musí být zcela získány
1301 Šelak; přírodní gumy, pryskyřice, klejopryskyřice a přírodní pryskyřičné oleje (například balzámy) Výroba, v níž hodnota jakýchkoli použitých materiálů čísla 1301 nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
1302 Rostlinné šťávy a výtažky; pektinové látky, pektináty a pektany; agar-agar a ostatní slizy a zahušťovadla získané z rostlin, též upravené:
- Slizy a zahušťovadla získané z rostlin, upravené Výroba z neupravených slizů a zahušťovadel
- Ostatní Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
kapitola 14 Rostlinné pletací materiály a jiné produkty rostlinného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 14 musí být zcela získány
ex kapitola 15 Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje; výrobky vzniklé jejich štěpením; upravené jedlé tuky; živočišné nebo rostlinné vosky; vyjma: Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
1501 Vepřový tuk (včetně sádla) a drůbeží tuk, jiné než čísla 0209 nebo 1503:
- Tuky z kostí nebo odpadu Výroba z materiálů jakéhokoli čísla, kromě materiálů čísel 0203, 0206 nebo 0207 nebo kostí čísla 0506
- Ostatní Výroba z vepřového masa nebo jedlých vepřových drobů čísla 0203 nebo 0206 nebo z drůbežího masa a jedlých drůbežích drobů čísla 0207
1502 Lůj hovězí, ovčí nebo kozí, jiný než čísla 1503:
- Tuky z kostí nebo odpadu Výroba z materiálů jakéhokoli čísla, kromě materiálů čísel 0201, 0202, 0204 nebo 0206 nebo kostí čísla 0506
- Ostatní Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 2 musí být zcela získány
1504 Tuky, oleje a jejich frakce z ryb nebo z mořských savců, též rafinované, avšak chemicky neupravené:
- Pevné frakce Výroba z materiálů jakéhokoli čísla, včetně jiných materiálů čísla 1504
- Ostatní Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 2 a 3 musí být zcela získány
ex 1505 Rafinovaný lanolin Výroba ze surového tuku z ovčí vlny čísla 1505
1506 Ostatní živočišné tuky a oleje a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené:
- Pevné frakce Výroba z materiálů jakéhokoli čísla, včetně jiných materiálů čísla 1506
- Ostatní Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 2 musí být zcela získány
1507 až 1515 Rostlinné oleje a jejich frakce:
- Sójový, podzemnicový, palmový, kokosový, palmojádrový, babassuový, tungový a ojticikový olej, myrtový vosk a japonský vosk, frakce jojobového oleje a oleje pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin pro lidskou výživu Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
- Pevné frakce, vyjma frakce jojobového oleje Výroba z jiných materiálů čísel 1507 až 1515
- Ostatní Výroba, v níž všechny použité rostlinné materiály musí být zcela získány
1516 Tuky a oleje živočišné nebo rostlinné a jejich frakce, částečně nebo úplně hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované nebo elaidinizované, též rafinované, ale jinak neupravené Výroba, v níž:
- všechny použité materiály kapitoly 2 musí být zcela získány a
- všechny použité rostlinné materiály musí být zcela získány.
Avšak mohou být použity materiály čísel 1507, 1508, 1511 a 1513
1517 Margarin; přípravky nebo směsi jedlých živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jiné než jedlé tuky nebo oleje nebo jejich frakce čísla 1516 Výroba, v níž:
- všechny použité materiály kapitoly 2 a 4 musí být zcela získány a
- všechny použité rostlinné materiály musí být zcela získány.
Avšak mohou být použity materiály čísel 1507, 1508, 1511 a 1513
kapitola 16 Přípravky z masa, ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých Výroba z živočichů kapitoly 1 a/nebo
- všechny použité materiály kapitoly 3 musí být zcela získány
ex kapitola 17 Cukr a cukrovinky; vyjma: Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
ex 1701 Třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharóza, v pevném stavu, ochucené nebo barvené Výroba, v níž hodnota jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
1702 Ostatní cukry, včetně chemicky čisté laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy, v pevném stavu; cukerné sirupy (tekuté cukry) bez přísad aromatických přípravků nebo barviva; umělý med, též smíšený s přírodním medem; karamel:
- Chemicky čistá maltóza a fruktóza Výroba z materiálů jakéhokoli čísla, včetně jiných materiálů čísla 1702
- Jiné cukry v pevné formě, ochucené nebo barvené Výroba, v níž hodnota jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
- Ostatní Výroba, v níž všechny použité materiály již musí být původní
ex 1703 Melasy získané extrahováním nebo rafinací cukru, ochucené nebo barvené Výroba, v níž hodnota jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
1704 Cukrovinky (včetně bílé čokolády) neobsahující kakao Výroba, v níž:
- jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku a
- hodnota jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
kapitola 18 Kakao a kakaové přípravky Výroba, v níž:
- jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku a
- hodnota jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
1901 Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 40% hmotnostních kakaa ve zcela odtučněném základu, jinde neuvedené ani nezahrnuté; potravinové přípravky ze zboží čísel 0401 až 0404, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 5% hmotnostních kakaa ve zcela odtučněném základu, jinde neuvedené ani nezahrnuté:
- Sladový výtažek Výroba z obilovin kapitoly 10
- Ostatní Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku a
- hodnota jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
1902 Těstoviny, též vařené nebo nadívané (masem nebo jinými nádivkami) nebo jinak upravené, jako špagety, makaróny, nudle, lasagne (široké nudle), noky, ravioli (masové nebo zeleninové taštičky), cannelloni (druh makarónů); kuskus, též připravený:
- Obsahující nejvýše 20% hmotnostních masa, drobů, ryb, korýšů nebo měkkýšů Výroba, v níž všechny použité obiloviny a výrobky z nich (vyjma tvrdou pšenici a výrobky z ní) musí být zcela získány
- Obsahující více než 20% hmotnostních masa, drobů, ryb, korýšů nebo měkkýšů Výroba:
- v níž všechny použité obiloviny a výrobky z nich (vyjma tvrdou pšenici a výrobky z ní) musí být zcela získány a
- všechny použité materiály kapitoly 2 a 3 musí být zcela získány
1903 Tapioka a její náhražky ze škrobu ve tvaru vloček, zrn, perel, prachu a v podobných tvarech Výroba z materiálů jakéhokoli čísla kromě bramborového škrobu čísla 1108
1904 Výrobky z obilí získané bobtnáním nebo pražením (např. pražené kukuřičné vločky - corn flakes); obiloviny (jiné než kukuřice) v zrnech nebo ve formě vloček nebo jinak zpracovaná zrna (kromě mouky a krupice), předvařené nebo jinak připravené, jinde neuvedené ani nezahrnuté Výroba:
- z materiálů nezařazených v čísle 1806,
- v níž všechny použité obiloviny a mouka (vyjma tvrdou pšenici a kukuřici odrůdy Zea Indurata a výrobky z nich) musí být zcela získány a
- v níž hodnota jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
1905 Pekařské zboží, jemné nebo trvanlivé pečivo, též s přídavkem kakaa; hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky, areliový (rýžový) papír a podobné výrobky Výroba z materiálů jakéhokoli čísla, kromě materiálů kapitoly 11
ex kapitola 20 Přípravky ze zeleniny, ovoce, ořechů nebo jiných částí rostlin; vyjma: Výroba, v níž všechno použité ovoce, ořechy nebo zelenina musí být zcela získány
ex 2001 Hlízy smldince (jam), sladké brambory a podobné jedlé části rostlin s obsahem škrobu 5% hmotnostních nebo více, připravené nebo konzervované v octě nebo v kyselině octové Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
ex 2004 a ex 2005 Brambory ve formě mouky, šrotu nebo vloček, připravené nebo konzervované jinak než v octě nebo v kyselině octové Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
2006 Zelenina, ovoce, ořechy, ovocné kůry a slupky a jiné části rostlin, konzervované cukrem (máčením, glazováním nebo kandováním) Výroba, v níž hodnota jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
2007 Džemy, ovocná želé,marmelády, ovocné pomazánky, ovocné a ořechové protlaky (pyré) a pasty připravené vařením, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel Výroba, v níž:
- jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je Číslo výrobku a
- hodnota jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
ex 2008 - Ořechy bez přídavku cukru nebo přísady alkoholu Výroba, v níž hodnota všech použitých původních ořechů a olejnatých semen čísel 0801, 0802 a 1202 až 1207 přesahuje 60% ceny výrobku ze závodu
- Arašídové máslo; směsi založené na obilovinách; palmová jádra; kukuřice Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
- Ostatní, vyjma ovoce a ořechy vařené jinak než v páře nebo vodě, bez přídavku cukru, zmrazené Výroba, v níž:
- jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku a
- hodnota jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
2009 Ovocné šťávy (včetně vinného moštu) a zeleninové šťávy nezkvašené, bez přísady alkoholu, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel Výroba, v níž:
- jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku a
- hodnota jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
ex kapitola 21 Různé potravinové přípravky; vyjma: Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
2101 Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z kávy, čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto výrobků nebo na bázi kávy, čaje nebo maté; pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, esence (tresti) a koncentráty z nich Výroba, v níž:
- jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku a
- veškerá použitá čekanka musí být zcela získána
2103 Přípravky pro omáčky a připravené omáčky; kořenité směsi a směsi přísad pro ochucení; hořčičná moučka a připravená hořčice:
- Přípravky pro omáčky a připravené omáčky, kořenité směsi a směsi přísad pro ochucení Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít hořčičnou moučku nebo krupici nebo připravenou hořčici
- Hořčičná moučka a připravená hořčice Výroba z materiálů jakéhokoli čísla
ex 2104 Přípravky pro polévky a bujóny a připravené polévky a bujóny Výroba z materiálů jakéhokoli čísla, kromě připravené nebo konzervované zeleniny čísel 2002 až 2005
2106 Potravinové přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté Výroba, v níž:
- jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku a
- hodnota jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
ex kapitola 22 Nápoje, lihové tekutiny a ocet; vyjma: Výroba, v níž:
- jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku a
- všechny použité hrozny a jakékoli materiály vyrobené z hroznů musí být zcela získány
2202 Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná a jiné nealkoholické nápoje vyjma ovocné nebo zeleninové šťávy čísla 2009 Výroba, v níž:
- jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku,
- hodnota jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu;
- jakákoli použitá ovocná šťáva (kromě ananasové, limettové a grapefruitové) již musí být původní
2207 Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu 80% vol nebo více; ethylalkohol a ostatní destiláty denaturované, s jakýmkoliv obsahem alkoholu Výroba:
- z materiálů nezařazených do čísel 2207 nebo 2208 a
- v níž všechny použité hrozny a jakékoli materiály vyrobené z hroznů musí být zcela získány, nebo za předpokladu, že všechny ostatní použité materiály jsou již původní, lze použít arak do výše 5% objemových
2208 Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu menším než 80% vol; destiláty, likéry a jiné lihové nápoje Výroba:
- z materiálů nezařazených do čísel 2207 nebo 2208 a
- v níž všechny použité hrozny nebo jakékoli materiály vyrobené z hroznů musí být zcela získány, nebo za předpokladu, že všechny ostatní použité materiály jsou již původní, lze použít arak do výše 5% objemových
ex kapitola 23 Zbytky a odpady v potravinářském průmyslu; připravené krmivo; vyjma Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
ex 2301 Velrybí moučka; moučka, šrot a pelety z ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých, nezpůsobilé k lidskému požívání Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 2 a 3 musí být zcela získány
ex 2303 Zbytky z výroby kukuřičného škrobu (vyjma koncentrovanou vodu z máčení) s obsahem proteinu, počítáno v sušině, převyšujícím 40% hmotnostních Výroba, v níž veškerá použitá kukuřice již musí být zcela získána
ex 2306 Olivové pokrutiny a jiné pevné zbytky po extrakci olivového oleje, obsahující více než 3% hmotnostní olivového oleje Výroba, v níž všechny použité olivy musí být zcela získány
2309 Přípravky používané k výživě zvířat Výroba, v níž:
- všechny použité obiloviny, cukr nebo melasa, maso nebo mléko již musí být původní a
- všechny použité materiály kapitoly 3 musí být zcela získány
ex kapitola 24 Tabák a vyrobené tabákové náhražky; vyjma: Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 24 musí být zcela získány
2402 Doutníky (též s odříznutými konci), doutníčky (cigarillos) a cigarety z tabáku nebo tabákových náhražek Výroba, v níž nejméně 70% hmotnostních použitého nezpracovaného tabáku nebo tabákového odpadu čísla 2401 již musí být původní
ex 2403 Tabák ke kouření Výroba, v níž nejméně 70% hmotnostních použitého nezpracovaného tabáku nebo tabákového odpadu čísla 2401 již musí být původní
ex kapitola 25 Sůl; síra; zeminy a kameny; sádra; vápno a cement; vyjma: Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
ex 2504 Přírodní krystalický grafit s obohaceným obsahem uhlíku, čištěný a mletý Obohacení o obsah uhlíku, čištění a mletí surového krystalického grafitu
ex 2515 Mramor, rozřezaný pilou nebo jinak pouze do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru o tloušťce nepřesahující 25 cm Řezání mramoru (též rozřezaného), o tloušťce převyšující 25 cm, pilou nebo jinak
ex 2516 Žula, porfyr, čedič, pískovec a jiné kameny pro výtvarné nebo stavební účely rozřezané pilou nebo jinak pouze do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru o tloušťce nepřesahující 25 cm Řezání kamene (též rozřezaného), o tloušťce převyšující 25 cm, pilou nebo jinak
ex 2518 Dolomit kalcinovaný Kalcinace nekalcinovaného dolomitu
ex 2519 Drcený přírodní uhličitan horečnatý (magnezit) v hermeticky uzavřených kontejnerech a oxid hořečnatý, též čistý, jiný než tavená nebo přepálená (slinutá) magnézie Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít přírodní uhličitan hořečnatý (magnezit)
ex 2520 Sádry speciálně připravené pro zubní lékařství Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
ex 2524 Přírodní osinková (azbestová) vlákna Výroba z azbestového koncentrátu
ex 2525 Slídový prach Mletí slídy nebo slídového odpadu
ex 2530 Barevné hlinky, kalcinované nebo ve formě prášku Kalcinace nebo mletí barevných hlinek
kapitola 26 Rudy kovů, strusky a popely Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
ex kapitola 27 Nerostná paliva, minerální oleje a produkty jejich destilace; živičné látky; minerální vosky; vyjma: Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
ex 2707 Oleje, ve kterých hmotnost aromatických složek převažuje nad hmotností nearomatických složek, přičemž se tyto oleje podobají minerálním olejům získaným destilací vysokoteplotního uhelného dehtu, u kterých více než 65% objemu destiluje při teplotě do 250°C (včetně směsí lakového benzínu a surového benzenu), k použití jako energetická nebo topná paliva Rafinace a/nebo jeden nebo více specifický(ch) proces(ů) 1 nebo ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
ex 2709 Surové oleje ze živičných nerostů Destruktivní destilace živičných nerostů
2710 Ropné oleje a oleje ze živičných nerostů, jiné než surové; přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté, obsahující nejméně 70% hmotnostních nebo více ropných olejů nebo olejů ze živičných nerostů, jsou-li tyto oleje podstatnou složkou těchto přípravků Rafínace a/nebo jeden nebo více specifický(ch) proces(ů)2 nebo ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
2711 Zemní plyn a jiné plynné uhlovodíky Rafinace a/nebo jeden nebo více specifický(ch) proces(ů)2 nebo ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
2712 Vazelína, parafín, mikrokrysta-lický parafín, parafínový gáč, ozokerit, montánní vosk, rašelinový vosk, ostatní minerální vosky a podobné výrobky, získané synteticky nebo jiným způsobem, též barvené Rafinace a/nebo jeden nebo více specifický(ch) proces(ů)2 nebo ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
2713 Petrolejový koks, petrolejová živice a jiné zbytky ropných olejů nebo olejů ze živičných nerostů Rafinace a/nebo jeden nebo více specifický(ch) proces(ů) 1 nebo ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
2714 Přírodní živice (bitumen) a přírodní asfalt; živičné a ropné břidlice a živičné písky; asfaltity a asfaltové horniny Rafinace a/nebo jeden nebo více specifický(ch) proces(ů) 1 nebo ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
2715 Živičné směsi na bázi přírodního asfaltu nebo přírodní živice, petrolejové (naftové) živice, zemního dehtu nebo smoly ze zemního dehtu (např. asfaltový tmel, ředěné a podobné výrobky) Rafinace a/nebo jeden nebo více specifický(ch) proces(ů)1 nebo ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
ex kapitola 28 Anorganické chemické výrobky; anorganické nebo organické sloučeniny drahých kovů, kovů vzácných zemin, radioaktivních prvků nebo izotopů; vyjma: Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
ex 2805 Smíšený kov („Mischmetall„) Výroba elektrolytickým nebo termickým postupem, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
ex 2811 Oxid sírový Výroba z oxidu siřičitého Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
ex 2833 Síran hlinitý Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
ex 2840 Perboritan sodný Výroba z pentahydrátu tetraboritanu sodného Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
ex kapitola 29 Organické chemické výrobky; vyjma: Výroba, v níž všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
ex 2901 Acyklické uhlovodíky k použití jako energetická nebo topná paliva Rafinace a/nebo jeden nebo více specifický(ch) proces(ů) 1 nebo ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
ex 2902 Cykloalkany a cykloalkeny (jiné než azuleny), benzen, toluen, xyleny, k použití jako energetická nebo topná paliva Rafinace a/nebo jeden nebo více specifický(ch) proces(ů) 1 nebo ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
ex 2905 Kovové alkoholáty alkoholů tohoto čísla a etanolu nebo glycerolu Výroba z materiálů jakéhokoli čísla, včetně jiných materiálů čísla 2905. Lze však použít kovové alkoholáty tohoto čísla, za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu Výroba, v niž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
2915 Nasycené acyklické monokarboxylové kyseliny a jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; jejich halogen-, sulfo-, nitro-nebo nitrosoderiváty Výroba z materiálů jakéhokoli čísla. Avšak hodnota všech použitých materiálů čísel 2915 a 2916 nesmí přesáhnout 20% ceny výrobku ze závodu Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
ex 2932 - Vnitřní ethery a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty Výroba z materiálů jakéhokoli čísla. Avšak hodnota všech použitých materiálů čísla 2909 nesmí přesáhnout 20% ceny výrobku ze závodu Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
- Cyklické acetaly a vnitřní poloacetaly a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty Výroba z materiálů jakéhokoli čísla Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
2933 Heterocyklické sloučeniny pouze s dusíkatým(i) heteroatomem (heteroatomy) Výroba z materiálů jakéhokoli čísla. Avšak hodnota všech použitých materiálů čísel 2932 a 2933 nesmí přesáhnout 20% ceny výrobku ze závodu Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
2934 Nukleové kyseliny a jejich soli; chemicky definované i nedefinované; ostatní heterocyklické sloučeniny Výroba z materiálů jakéhokoli čísla. Avšak hodnota všech použitých materiálů čísel 2932, 2933 a 2934 nesmí přesáhnout 20% ceny výrobku ze závodu Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
ex2939 Koncentráty z makové slámy obsahující nejméně 50% hmotnosti alkaloidů Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
ex kapitola 30 Farmaceutické výrobky; vyjma: Výroba, v níž všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu
3002 Lidská krev; zvířecí krev připravená pro terapeutické, profylaktické nebo diagnostické účely; antisera a ostatní krevní složky a modifikované imunologické výrobky, též získané biotechnologickými procesy; očkovací látky, toxiny, kultury mikroorganismů (vyjma kvasnice) a podobné výrobky:
- Výrobky sestávající ze dvou nebo více složek, které byly smíchány pro terapeutické nebo profylaktické použití, nebo nesmíchané výrobky pro tato použití, v odměřených dávkách nebo v balení pro drobný prrodej Výroba z materiálů jakéhokoli čísla, včetně jiných materiálů čísla 3002. Lze také použít materiály stejného popisu jako výrobek, za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu
- Ostatní:
-- Lidská krev Výroba z materiálů jakéhokoli čísla, včetně jiných materiálů čísla 3002. Lze také použít materiály stejného popisu jako výrobek, za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu
-- Zvířecí krev připravená pro terapeutická nebo profylaktická použití Výroba z materiálů jakéhokoli čísla, včetně jiných materiálů čísla 3002. Lze také použít materiály stejného popisu jako výrobek, za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu
-- Krevní složky jiné než antisera, hemoglobin a sérový globulin Výroba z materiálů jakéhokoli čísla, včetně jiných materiálů čísla 3002. Lze také použít materiály stejného popisu jako výrobek, za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu
-- Hemoglobin, krevní globulin a sérový globulin Výroba z materiálů jakéhokoli čísla, včetně jiných materiálů čísla 3002. Lze také použít materiály stejného popisu jako výrobek, za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu
-- Ostatní Výroba z materiálů jakéhokoli čísla, včetně jiných materiálů čísla 3002. Lze také použít materiály stejného popisu jako výrobek, za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu
3003 a 3004 Léky (vyjma zboží čísel 3002, 3005 nebo 3006):
- Získané z amikacinu čísla 2941 Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít materiály čísla 3003 nebo 3004, za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu
Ostatní Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít materiály čísla 3003 nebo 3004, za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu;
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
ex 3006 Farmaceutický odpad uvedený v poznámce 4 (k) k této kapitole Původ výrobku zůstane zachován dle jeho původního zařazení
ex kapitola 31 Hnojiva; vyjma: Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
ex 3105 Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík; jiná hnojiva; výrobky této kapitoly, v tabletách nebo v podobné úpravě nebo v balení nepřesahujícím celkovou hmotnost 10 kg, vyjma:
- dusičnan sodný
- kyanamid vápenatý
- síran draselný
- síran hořečnato draselný
Výroba, v níž: Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu;
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
ex kapitola 32 Tříselné a barvířské výtažky; taniny a jejich deriváty; barviva, pigmenty a ostatní barvicí látky; nátěrové barvy a laky; tmely; inkousty; vyjma: Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
ex 3201 Taniny a jejich soli, estery, ethery a ostatní deriváty Výroba z tříselných výtažků rostlinného původu Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
3205 Barevné laky; přípravky založené na barevných lacích specifikované poznámkou 3 k této kapitole 3 Výroba z materiálů jakéhokoli čísla, kromě čísel 3203, 3204 a 3205. Lze vsak použít materiály zařazené v čísle 3205, za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
ex kapitola 33 Vonné silice a pryskyřice; voňavkářské, kosmetické přípravky a přípravky pro osobní hygienu; vyjma: Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
3301 Silice (s terpénem i bez něho), včetně pevných a absolutních; pryskyřice; extrahované olejové pryskyřice; koncentráty silic v tucích, v nevysychavých olejích, ve voscích nebo podobné, získané enfleuráží nebo macerací; terpenické vedlejší produkty vznikající při deterpenaci silic; aromatické vodné destiláty a vodné roztoky silic Výroba z materiálů jakéhokoli čísla, včetně materiálů jiné „skupiny„ 4 tohoto čísla. Lze však použít materiály stejné skupiny, za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
ex kapitola 34 Mýdlo, organické povrchově aktivní prostředky, prací a čisticí prostředky, mazací přípravky, syntetické vosky, připravené vosky, lešticí a čisticí přípravky, svíčky a podobné výrobky, modelovací pasty, „dentální vosky,, a zubní přípravky na bázi sádry; vyjma: Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
ex 3403 Mazací přípravky obsahující ropné oleje nebo oleje získané ze živičných nerostů, za předpokladu, že tyto oleje nepřesahují 70% hmotnostních Rafinace a/nebo jeden nebo více specifický(ch) proces(ů) 1 nebo ostatní operace, ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
3404 Syntetické vosky a připravené vosky:
- Na bázi parafinu, ropných vosků, vosků ze živičných nerostů, parafínového gáče nebo volného vosku Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
- Ostatní Výroba z materiálů jakéhokoli čísla, vyjma: Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
- hydrogenované oleje, které mají charakter vosků čísla 1516,
- mastné kyseliny chemicky nedefinované nebo technické mastné alkoholy, které mají charakter vosků čísla 3823 a
- materiály čísla 3404.
Tyto materiály však lze použít, za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu
ex kapitola 35 Albuminoidní látky; modifikované škroby; klihy; enzymy; vyjma: Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
3505 Dextriny a jiné modifikované škroby (například předželatinované nebo esterifikované škroby); klihy na bázi škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů:
- Škrobové ethery a estery Výroba z materiálů jakéhokoli čísla, včetně jiných materiálů čísla 3505 Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
- Ostatní Výroba z materiálů jakéhokoli čísla, kromě materiálů čísla 1108 Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
ex 3507 Připravené enzymy, jinde neuvedené ani nezahrnuté Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
kapitola 36 Výbušniny; pyrotechnické výrobky; zápalky; pyroforické slitiny; některé hořlavé přípravky Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
ex kapitola 37 Fotografické nebo kinematografické výrobky; vyjma: Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
3701 Fotografické desky a ploché filmy, citlivé, neexponované, z jiného materiálu než z papíru, kartónu, lepenky nebo textilií; ploché okamžité kopírovací filmy, citlivé, neexponované, též v kazetách:
- Okamžité kopírovací filmy pro barevnou fotografii, ve svitcích Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než 3701 nebo 3702. Lze však použít materiály zařazené v čísle 3702, za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
- Ostatní Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než 3701 nebo 3702. Lze však použít materiály zařazené v číslech 3701 a 3702, za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
3702 Fotografické filmy ve svitcích, citlivé, neexponované, z jiného materiálu než z papíru, kartónu, lepenky nebo textilií; okamžité kopírovací filmy ve svitcích, citlivé, neexponované Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než 3701 nebo 3702 Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
3704 Fotografické desky, filmy, papír, kartón, lepenka a textilie, exponované, ale nevyvolané Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než 3701 až 3704 Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
ex kapitola 38 Různé chemické výrobky; vyjma: Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
ex 3801 - Koloidní grafit v olejové suspenzi a semikoloidní grafit; uhlíkaté pasty pro elektrody Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
- Grafit ve formě pasty ve směsi s minerálním olejem, která obsahuje více než 30% hmotnosti grafitu Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů čísla 3403 nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
ex 3803 Rafinovaný talový olej Rafinace surového talového oleje Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
ex 3805 Sulfátové terpentýnové silice, čištěné Čištění surových sulfátových terpentýnových silic destilací nebo rafinací Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
ex 3806 Estery pryskyřic Výroba z pryskyřičných kyselin Výroba, v niž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
ex 3807 Dřevná smola (smola z dřevného dehtu) Destilace dřevného dehtu Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
3808 Insekticidy, rodenticidy, fungicidy, herbicidy, přípravky proti klíčení a regulátory růstu rostlin, dezinfekční prostředky a podobné výrobky, v úpravě nebo balení pro drobný prodej nebo jako přípravky nebo zboží (např. sirné pásy, knoty a svíčky a mucholapky) Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
3809 Přípravky k úpravě povrchu, k apretování, přípravky ke zrychlení barvení nebo ustálení barvy a jiné výrobky a přípravky (např. apretury a mořidla) užívané v textilním, papírenském, kožedělném a podobném průmyslu, jinde neuvedené ani nezahrnuté Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
3810 Přípravky k čištění kovových povrchů; tavidla a jiné pomocné přípravky pro pájení na měkko, pájení na tvrdo nebo svařování; prášky a pasty k pájení nebo svařování sestávající z kovu nebo jiných materiálů; přípravky užívané k opláštění nebo pro výplň svářecích elektrod nebo tyčí Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
3811 Antidetonační přípravky (proti klepání motoru), oxidační inhibitory, pryskyřičné inhibitory, zlepšovače viskozity, antikorozní prostředky a jiné přísady do minerálních olejů (včetně benzinu) nebo do jiných tekutin užívaných pro stejné účely jako minerální oleje:
- Připravené přísady do mazacích olejů obsahující ropné oleje nebo oleje získané ze živičných nerostů Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů čísla 3811 nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
- Ostatní Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
3812 Syntetické urychlovače vulkanizace; směsné plastifikátory pro kaučuk nebo plasty, jinde neuvedené ani nezahrnuté; antioxidační přípravky a jiné směsné stabilizátory pro kaučuk nebo plasty Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
3813 Přípravky a náplně pro hasicí přístroje; naplněné hasicí granáty a bomby Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
3814 Složená organická rozpouštědla a ředidla, jinde neuvedená ani nezahrnutá; přípravky k odstraňování nátěrů a laků Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
3818 Chemické prvky zušlechtěné přísadami pro použití v elektronice, ve tvaru disků, destiček nebo v podobných tvarech; chemické sloučeniny dopované pro použití v elektronice Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
3819 Kapaliny pro hydraulické brzdy a jiné připravené kapaliny pro hydraulické převody, neobsahující žádné nebo obsahující méně než 70% hmotnostních ropných olejů nebo olejů získaných ze živičných nerostů Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
3820 Přípravky proti zamrzání a upravené tekutiny k odmrazování Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
3822 Diagnostické nebo laboratorní reagencie na podložce, připravené diagnostické nebo laboratorní reagencie, též na podložce, jiné než čísla 3002 nebo 3006; certifikované referenční materiály Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
3823 Technické monokarboxylové mastné kyseliny; kyselé oleje z rafinace; technické mastné alkoholy:
- Technické monokarboxylové mastné kyseliny; kyselé oleje z rafinace Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
- Technické mastné alkoholy Výroba z materiálů jakéhokoli čísla včetně jiných materiálů čísla 3823
3824 Připravená pojidla pro licí formy nebo jádra; chemické výrobky a přípravky chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví (včetně sestávajících ze směsí přírodních výrobků), jinde neuvedené ani nezahrnuté; odpadní produkty chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví, jinde neuvedené ani nezahrnuté:
- Následující výrobky tohoto čísla:
-- Připravená pojiva pro licí formy nebo jádra na bázi přírodních pryskyřičných výrobků
Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
-- Kyseliny naftenové, jejich ve vodě nerozpustné soli a jejich estery
-- Sorbitol jiný než čísla 2905
-- Ropné sulfonáty s výjimkou ropných sulfonátů alkalických kovů, amonia nebo etanolaminů; thiofenické sulfonované kyseliny z olejů získaných ze živičných nerostů a jejich soli
-- Iontoměniče
-- Getry (pohlcovače plynů) pro vakuové trubice
-- Alkalický oxid železa pro čištění plynu
-- Zředěná čpavková voda a upotřebený oxid, získané při čistění uhelného plynu
-- Sulfonaftenové kyseliny, jejich soli nerozpustné ve vodě a jejich estery
-- Přiboudlina a Dippelův olej
-- Směsi solí, které mají různé anionty
-- Kopírovací pasty na bázi želatiny, též na papírové nebo textilní podložce
- Ostatní Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
3901 až 3915 Plasty v primárních formách, odpady, úlomky a odřezky z plastů; vyjma čísla ex 3907 a 3912, pro která jsou pravidla stanovena níže:
- Adiční homopolymery, ve kterých jeden monomer představuje více než 99% hmotnostních celkového obsahu polymeru Výroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu a
- v rámci limitu uvedeného výše, hodnota všech použitých materiálů kapitoly 39 nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu 5
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu
- Ostatní Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 39 nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu 5 Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu
ex 3907 - Kopolymer, vyrobený z polykarbonátu a kopolymeru akrylonitril-butadien-styrenu (ABS) Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu 5
- Polyester Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 39 nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu a/nebo výroba z polykarbonátu tetrabromo-(bisfenolu A)
3912 Celulóza a její chemické deriváty, jinde neuvedené ani nezahrnuté, v primárních formách Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů stejného čísla jako výrobek, nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu
3916 až 3921 Polotovary a výrobky z plastů; vyjma čísla ex 3916, ex 3917, ex 3920 a ex 3921, pro která jsou pravidla stanovena níže:
- Ploché výrobky, více než pouze povrchově upravené nebo rozřezané do tvarů jiných než pravoúhlých (včetně čtvercových); ostatní výrobky více než pouze povrchově upravené Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 39 nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu
- Ostatní:
-- Výrobky adiční homopolymerizace, ve kterých jeden monomer představuje více než 99% hmotnostních celkového obsahu polymeru Výroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu a
- v rámci limitu uvedeného výše, hodnota všech použitých materiálů kapitoly 39 nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu 5
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu
-- Ostatní Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 39 nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu 5 Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu
ex 3916 a ex 3917 Profily a trubky Výroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu a
- v rámci limitu uvedeného výše, hodnota všech materiálů zařazených ve stejném čísle jako výrobek nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu
ex 3920 - Ionomerní listy nebo fólie Výroba z termoplastické parciální soli, která je kopolymerem ethylenu a metakrylové kyseliny částečně neutralizované kovovými ionty, zejména zinku a sodíku Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu
- Listy z regenerované celulózy, polyamidů nebo polyethylenu Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů stejného čísla jako výrobek, nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu
ex 3921 Plastové fólie, pokovené Výroba z vysoce transparentních polyesterových fólií o tloušťce nepřesahující 23 mikronů 6 Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu
3922 až 3926 Výrobky z plastů Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
ex kapitola 40 Kaučuk a výrobky z něj; vyjma: Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
ex 4001 Vrstvené pláty nebo krepy pro boty Vrstvení listů přírodního kaučuku
4005 Kaučukové plasty, nevulkanizované, v primárních formách nebo v deskách, listech nebo pásech Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů, kromě přírodního kaučuku, nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
4012 Protektorované nebo použité pneumatiky z kaučuku; komorové (plné) obruče nebo nízkotlaké pláště, běhouny pláště pneumatiky a ochranné vložky do ráfku pneumatiky, z kaučuku
- Protektorované pneumatiky, komorové (plné) obruče nebo nízkotlaké pláště, pryžové Protektorování použitých pneumatik
- Ostatní Výroba z materiálů jakéhokoli čísla kromě materiálů čísel 4011 a 4012
ex 4017 Výrobky z tvrdé pryže Výroba z tvrdé pryže
ex kapitola 41 Surové kůže a kožky (jiné než kožešiny) a usně; vyjma: Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
ex 4102 Surové ovčí nebo jehněčí kůže bez vlny Odstranění vlny z ovčích nebo jehněčích kůží s vlnou
4104 až 4106 Vyčiněné nebo poločiněné (crust) kůže a kožky, odchlupené, též štípané, avšak jinak neupravené Činění předčiněné usně, nebo výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
4107, 4112 a 4113 Usně dále upravené po vyčinění nebo poločinění (crust), včetně kůží zpracovaných na pergamen, odchlupené, též štípané, jiné než kůže čísla 4114 Výroba z materiálů jakéhokoli čísla, vyjma čísel 4104 až 4113
ex 4114 Lakové usně a lakové laminované usně; metalizované usně Výroba z materiálů čísel 4104 až 4106, za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny výrobku za závodu
kapitola 42 Kožené výrobky; sedlářské a řemenářské výrobky; cestovní potřeby, kabelky a podobné schránky; výrobky ze střev Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
ex kapitola 43 Kožešiny a umělé kožešiny; výrobky z nich; vyjma: Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
ex 4302 Vyčiněné nebo upravené kožešiny, sešité:
- Díly, kříže a podobné formy Bělení nebo barvení a stříhání a sešití jednotlivých nesešitých vyčiněných nebo upravených kožešin
- Ostatní Výroba z nesešitých vyčiněných nebo upravených kožešin
4303 Oděvy, oděvní doplňky a jiné výrobky z kožešin Výroba z nesešitých vyčiněných nebo upravených kožešin čísla 4302
ex kapitola 44 Dřevo a dřevěné výrobky; dřevěné uhlí; vyjma: Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
ex 4403 Dřevo nahrubo opracované Výroba ze surového dřeva, též odkorněného nebo pouze částečně ohrubovaného
ex 4407 Dřevo rozřezané nebo štípané podélně nebo na kusy, loupané, hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce přesahující 6 mm Hoblování, broušení pískem nebo spojování na koncích
ex 4408 Listy na dýhování (včetně těch, které jsou získány krájením na plátky vrstveného dřeva), na překližky nebo na jiné podobné vrstvené dřevo a ostatní dřevo rozřezané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem, sesazované nebo na koncích spojované, o tloušťce nepřesahující 6 mm Spojování, hoblování, broušení pískem nebo spojování na koncích
ex 4409 Dřevo souvisle profilované podél jakékoli z jeho hran, konců nebo ploch, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované:
- Broušené pískem nebo na koncích spojované Broušení pískem nebo spojování na koncích
- Lišty a tvarované lišty Lištování nebo tvarování
ex 4410 až ex 4413 Lišty a tvarované lišty, včetně dekorativních lišt a ostatních tvarovaných prkének Lištování nebo tvarování
ex 4415 Bedny, bedničky, klece, bubny a podobné dřevěné obaly Výroba z prken neřezaných na míru
ex 4416 Sudy, kádě, škopky a jiné bednářské výrobky a jejich části, ze dřeva Výroba ze štípaných dužin, které mají nařezané pouze dva základní povrchy
ex 4418 - Výrobky stavebního truhlářství a tesařství Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít voštinové desky a šindele
- Lišty a tvarované lišty Lištování nebo tvarování
ex 4421 Polotovary na zápalky; dřevěné kolíčky (floky) do obuvi Výroba ze dřeva jakéhokoli čísla, vyjma protahované dřevo čísla 4409
ex kapitola 45 Korek a korkové výrobky; vyjma: Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
4503 Výrobky z přírodního korku Výroba z korku čísla 4501
kapitola 46 Výrobky ze slámy, esparta nebo jiného materiálu na úplety; košíkářské a proutěné výrobky Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
kapitola 47 Buničina ze dřeva nebo z jiných celulózových vláknovin; sběrový papír, kartón nebo lepenka, též odpad a výmět Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
ex kapitola 48 Papír, kartón a lepenka;výrobky z papírenských vláknin, papíru, kartónu nebo lepenky; vyjma: Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
ex 4811 Papír, kartón a lepenka, pouze linkované nebo čtverečkované Výroba z papírenských materiálů kapitoly 47
4816 Karbonový papír, samokopírovací papír a jiný kopírovací nebo přetiskový papír (jiný než čísla 4809), rozmnožovací blány a ofsetové matrice, z papíru, též v krabicích Výroba z papírenských materiálů kapitoly 47
4817 Obálky, dopisní karty, neilustrované dopisnice a korespondenční lístky, z papíru, kartónu nebo lepenky; krabice, sáčky, tašky a kazety z papíru, kartónu nebo lepenky, obsahující sady dopisních potřeb Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
ex 4818 Toaletní papír Výroba z papírenských materiálů kapitoly 47
ex 4819 Kartony, krabice, pytle, sáčky a jiné obaly z papíru, kartónu, lepenky, buničité vaty nebo pásů z buničinových vláken Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
ex 4820 Složky dopisních papírů Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
ex 4823 Jiný papír, kartón, lepenka, buničitá vata a pásy z buničinových vláken, řezané do formátu nebo do tvaru Výroba z papírenských materiálů kapitoly 47
ex kapitola 49 Tištěné knihy, noviny, obrazy a jiné výrobky polygrafického průmyslu; rukopisy, strojopisy a plány; vyjma: Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
4909 Tištěné nebo ilustrované dopisnice nebo pohlednice; tištěné karty s osobními pozdravy, zprávami nebo oznámeními, též ilustrované, případně též s obálkami nebo ozdobami Výroba z materiálů z jakéhokoli čísla s výjimkou čísel 4909 nebo 4911
4910 Kalendáře všech druhů, tištěné, včetně kalendářů ve formě trhacích bloků:
- Kalendáře „věčného,, typu nebo s vyměnitelnými bloky, na základně jiné než z papíru, lepenky nebo kartónu Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
- Ostatní Výroba z materiálů z jakéhokoli čísla s výjimkou čísel 4909 nebo 4911
ex kapitola 50 Přírodní hedvábí; vyjma: Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
ex 5003 Hedvábný odpad (včetně zámotků nezpůsobilých k smotávání, přízového odpadu a trhaného materiálu), mykaný nebo česaný Mykání nebo česání hedvábného odpadu
5004 až ex 5006 Hedvábná příze a příze spředená z hedvábného odpadu Výroba z 7:
- surového hedvábí, hedvábného odpadu, mykaného nebo česaného nebo jinak zpracovaného pro spřádání,
- jiných přírodních vláken, nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
- papírenských materiálů
5007 Tkaniny z hedvábí nebo z hedvábného odpadu:
- Obsahující gumové nitě Výroba z jednoduché příze 7
- Ostatní Výroba z 7:
- příze z kokosových vláken,
- přírodních vláken,
- chemických střižových vláken nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
- papíru
nebo
potisk, spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnace, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47.5% ceny výrobku ze závodu
ex kapitola 51 Vlna, jemné nebo hrubé zvířecí chlupy; žíněné příze a žíněné tkaniny; vyjma: Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
5106 až 5110 Vlněná příze z jemných nebo hrubých zvířecích chlupů nebo z žíní Výroba z 7:
- surového hedvábí, hedvábného odpadu, mykaného nebo česaného nebo jinak zpracovaného pro spřádání,
- přírodních vláken, nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
- papírenských materiálů
5111 až 5113 Tkaniny z vlněné příze, z jemných nebo hrubých zvířecích chlupů nebo ze žíní:
- Obsahující gumové nitě Výroba z jednoduché příze 7
- Ostatní Výroba z 7:
- příze z kokosových vláken,
- přírodních vláken,
- chemických střižových vláken nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
- papíru
nebo
potisk, spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnace, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47.5% ceny výrobku ze závodu
ex kapitola 52 Bavlna; vyjma: Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
5204 až 5207 Bavlněná příze a nitě Výroba z 7:
- surového hedvábí, hedvábného odpadu, mykaného nebo česaného nebo jinak zpracovaného pro spřádání,
- přírodních vláken, nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
- papírenských materiálů
5208 až 5212 Bavlněné tkaniny:
- Obsahující gumové nitě Výroba z jednoduché příze 7
- Ostatní Výroba z7:
- příze z kokosových vláken,
- přírodních vláken,
- chemických střižových vláken nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
- papíru
nebo
potisk, spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnace, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47.5% ceny výrobku ze závodu
ex kapitola 53 Jiná rostlinná textilní vlákna; papírová příze a tkaniny z papírové příze; vyjma: Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
5306 až 5308 Příze z jiných rostlinných textilních vláken; papírová příze Výroba z 7:
- surového hedvábí, hedvábného odpadu, mykaného nebo česaného nebo jinak zpracovaného pro spřádání,
- přírodních vláken, nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
- papírenských materiálů
5309 až 5311 Tkaniny z jiných rostlinných textilních vláken; tkaniny z papírové příze:
- Obsahující gumové nitě Výroba z jednoduché příze 7
- Ostatní Výroba z 7:
- příze z kokosových vláken,
- jutové příze,
- přírodních vláken,
- chemických střižových vláken nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
- papíru
nebo
potisk, spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnace, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47.5% ceny výrobku ze závodu
5401 až 5406 Příze, monofil a nitě z chemického hedvábí Výroba z 7:
- surového hedvábí, hedvábného odpadu, mykaného nebo česaného nebo jinak zpracovaného pro spřádání,
- přírodních vláken, nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
- papírenských materiálů
5407 a 5408 Tkaniny z chemické příze:
- Obsahující gumové nitě Výroba z jednoduché příze 7
- Ostatní Výroba z 7:
- příze z kokosových vláken,
- přírodních vláken,
- chemických střižových vláken nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
- papíru
nebo
potisk, spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnace, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47.5% ceny výrobku ze závodu
5501 až 5507 Chemická střižová vlákna Výroba z chemických materiálů nebo textilní vlákniny
5508 až 5511 Příze a nitě z chemických střižových vláken Výroba z 7:
- surového hedvábí, hedvábného odpadu, mykaného nebo česaného nebo jinak zpracovaného pro spřádání,
- přírodních vláken, nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
- papírenských materiálů
5512 až 5516 Tkaniny z chemických střižových vláken:
- Obsahující gumové nitě Výroba z jednoduché příze 7
- Ostatní Výroba z 7:
- příze z kokosových vláken,
- přírodních vláken,
- chemických střižových vláken nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
- papíru
nebo
potisk, spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnace, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47.5% ceny výrobku ze závodu
ex kapitola 56 Vata, plsť a netkané textilie; speciální příze; motouzy, šňůry, provazy a lana a výrobky z nich; vyjma: Výroba z 7:
- příze z kokosových vláken,
- přírodních vláken,
- chemických materiálů nebo textilní
vlákniny, nebo
- papírenských materiálů
5602 Plsť, též impregnovaná, povrstvená, povlečená nebo laminovaná:
- Vpichovaná plsť Výroba z 7:
- přírodních vláken,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny.
Avšak lze použít:
- polypropylenové hedvábí čísla 5402,
- polypropylenová vlákna čísla 5503 nebo 5506, nebo
- polypropylenový kabel čísla 5501,
jejichž délková hmotnost je pro každé hedvábí nebo vlákno menší než 9 decitex, za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
- Ostatní Výroba z 7:
- přírodních vláken,
- z chemických střižových vláken vyrobených z kaseinu, nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
5604 Kaučukové a kordové nitě, pokryté textilem; textilní příze pásky a podobné tvary čísel 5404 nebo 5405, impregnované, povrstvené, povlečené nebo opláštěné kaučukem nebo plasty:
- Kaučukové a kordové nitě pokryté textilním materiálem Výroba z kaučukových nebo kordových nití, nepokrytých textilním materiálem
- Ostatní Výroba z 7:
- přírodních vláken nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
- papírenských materiálů
5605 Metalizovaná příze, též opředená, určená k použití jako textilní příze, nebo pásek nebo podobný tvar čísel 5404 nebo 5405, kombinované s kovem ve formě vlákna, pásku nebo prášku nebo pokryté kovem Výroba z 7:
- přírodních vláken,
- chemických střižových vláken nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
- papírenských materiálů
5606 Opředená nit, pásky a podobné tvary čísel 5404 nebo 5405, opředené (jiné než čísla 5605 a jiné než opředené žíněné příze); žinylková příze (včetně povločkované žinylkové příze); smyčková pletená nit Výroba z 7:
- přírodních vláken,
- chemických střižových vláken nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
- papírenských materiálů
kapitola 57 Koberce a jiné textilní podlahové krytiny:
- Z vpichované plsti Výroba z 7:
- přírodních vláken
nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
Avšak:
- polypropylenové hedvábí čísla 5402,
- polypropylenová vlákna čísla 5503 nebo 5506,
- polypropylenový kabel čísla 5501,
jejichž délková hmotnost je pro každé hedvábí nebo vlákno menší než 9 decitex, lze použít za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu Jutová tkanina může být použita jako podložka
- Z jiné plsti Výroba z 7:
- přírodních vláken nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání,
nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
- Z ostatních textilních materiálů Výroba z 7:
- příze z kokosových nebo jutových vláken(a),
- syntetické nebo umělé příze,
- přírodních vláken, nebo
- chemických střižových vláken, nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání
Jutová tkanina může být použita jako podložka
ex kapitola 58 Speciální tkaniny; všívané textilie; krajky; tapiserie; prýmkařské výrobky; výšivky; vyjma:
- Kombinované s gumovou nití Výroba z jednoduché příze 7
- Ostatní Výroba z 7:
- přírodních vláken,
- chemických střižových vláken, nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání, nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
nebo
potisk, spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnace, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47.5% ceny výrobku ze závodu
5805 Ručně tkané tapiserie typu goblén, flanderský goblén, Aubusson, Beauvais a podobné a jehlou pracované tapiserie (např. stehem zvaným „petit point,, nebo křížovým stehem), též zcela zhotovené Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
5810 Výšivky v metráži, pásech nebo jako motivy Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
5901 Textilie povrstvené lepidlem nebo škrobovými látkami, používané pro vnější obaly knih a pro podobné účely; kopírovací průsvitné plátno; připravené malířské plátno; ztužené plátno a podobné ztužené textilie používané jako kloboučnické podložky Výroba z příze
5902 Pneumatikové kordové textilie z vysokopevnostních nití z nylonu nebo jiných polyamidů, polyesterů nebo viskózového hedvábí:
- S obsahem textilních materiálů nepřesahujícím 90% hmotnostních Výroba z příze
- Ostatní Výroba z chemických materiálů nebo textilní vlákniny
5903 Textilie impregnované, povrstvené, povlečené nebo laminované plasty, jiné než textilie čísla 5902 Výroba z příze
nebo
potisk, spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnace, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47.5% ceny výrobku ze závodu
5904 Linoleum, též přiříznuté do tvaru; podlahové krytiny sestávající z vrstvy nebo povlaku na textilním podkladu, též přiříznuté do tvaru Výroba z příze 7
5905 Textilní tapety:
- Impregnované, povrstvené, povlečené nebo laminované pryží, plasty nebo jinými materiály Výroba z příze
- Ostatní Výroba z 7:
- příze z kokosových vláken,
- přírodních vláken,
- chemických střižových vláken nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání, nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
nebo
potisk, spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnace, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47.5% ceny výrobku ze závodu
5906 Pogumované textilie, jiné než textilie čísla 5902:
- Pletené nebo háčkované textilie Výroba z 7:
- přírodních vláken,
- chemických střižových vláken nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání, nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
- Jiné textilie vyrobené ze syntetické příze, obsahující více než 90% hmotnostních textilních materiálů Výroba z chemických materiálů
- Ostatní Výroba z příze
5907 Textilie jiným způsobem impregnované, povrstvené nebo povlečené; malované plátno pro divadelní scénu, textilie pro pozadí ve studiích nebo podobné textilie Výroba z příze
nebo
potisk, spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnace, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47.5% ceny výrobku ze závodu
5908 Textilní knoty tkané, splétané nebo pletené, pro lampy, vařiče, zapalovače, svíčky nebo podobné výrobky; žárové plynové punčošky a duté úplety pro výrobu žárových plynových punčošek, též impregnované:
- Žárové plynové punčošky, impregnované Výroba z trubkovité pletené textilie pro žárové plynové punčošky
- Ostatní Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
5909 až 5911 Textilní výrobky vhodné pro technické použití:
- Lešticí kotouče nebo kruhy jiné než z plsti čísla 5911 Výroba z příze nebo z odpadní textilie nebo hadrů čísla 6310
- Tkaniny, používané obvykle pro papírenské nebo jiné technické účely, též plstěné, též impregnované nebo potažené, trubkovité nebo nekonečné s jednoduchou nebo násobnou osnovou a/nebo útkem, nebo plošně tkané s násobnou osnovou a/nebo útkem, čísla 5911 Výroba z 7:
- příze z kokosových vláken,
- následujících materiálů:
- polytetrafluorethylenová příze8,
- násobná polyamidová příze, povrstvená, impregnovaná nebo povlečená fenolickou pryskyřicí,
- příze ze syntetických textilních vláken z aromatických polyamidů, získaných polykondenzací m-fenylenediaminu a kyseliny isoftalové,
- polytetrafluorethylenový monofil8,
- příze ze syntetických textilních vláken z poly-p-fenylen tereftalamidu,
- příze ze skleněných vláken povrstvená fenolovou pryskyřicí a opředená akrylovou přízí8,
- kopolyesterový monofil z polyesteru a pryskyřice tereftalové kyseliny a 1,4 cyklohexandimethanolu a kyseliny isoftalové,
- přírodních vláken,
- chemických střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak zpracovaných pro spřádání, nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
- Ostatní Výroba z 7:
- příze z kokosových vláken,
- přírodních vláken,
- chemických střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak zpracovaných pro spřádání, nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
kapitola 60 Pletené nebo háčkované textilie Výroba z 7:
- přírodních vláken,
- chemických střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak zpracovaných pro spřádání, nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
kapitola 61 Oděvy a oděvní doplňky, pletené nebo háčkované:
- Získané sešitím nebo jiným spojením dvou nebo více kusů pletené nebo háčkované textilie, které byly buď nastříhány do tvaru, nebo jejich tvar byl získán přímo Výroba z příze 7, 9
- Ostatní Výroba z 7:
- přírodních vláken,
- chemických střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání, nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
ex kapitola 62 Oděvy a oděvní doplňky, jiné než pletené nebo háčkované; vyjma: Výroba z příze 7, 9
ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 a ex 6211 Dámské, dívčí a kojenecké oblečení a oděvní doplňky pro děti, vyšívané Výroba z příze 9
nebo
výroba z nevyšívané textilie, za předpokladu, že hodnota použité nevyšívané textilie nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu 9
ex 6210 a ex 6216 Ohnivzdorné vybavení z textilií pokrytých fólií z hliníkovaného polyesteru Výroba z příze 9
nebo
výroba z nepotažené textilie, za předpokladu, že hodnota použité nepotažené textilie nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu 9
6213 a 6214 Kapesníky, přehozy, šátky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky:
- Vyšívané Výroba z nebělené jednoduché příze 7, 9
nebo
výroba z nevyšívané textilie, za předpokladu, že hodnota použité nevyšívané textilie nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu 9
- Ostatní Výroba z nebělené jednoduché příze 7, 9
nebo
zhotovení, kterému následuje potisk, spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnace, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie čísel 6213 a 6214 nepřesahuje 47.5% ceny výrobku ze závodu
6217 Jiné zcela zhotovené oděvní doplňky; části oděvů nebo oděvních doplňků, jiné než čísla 6212:
- Vyšívané Výroba z příze 9
nebo
výroba z nevyšívané textilie, za předpokladu, že hodnota použité nevyšívané textilie nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu 9
- Ohnivzdorné vybavení z textilií pokrytých fólií z hliníkovaného polyesteru Výroba z příze 9
nebo
výroba z nepotažené textilie, za předpokladu, že hodnota použité nepotažené textilie nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu 9
- Mezipodšívka pro límce a manžety, nařezaná Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
- Ostatní Výroba z příze 9
ex kapitola 63 Jiné zcela zhotovené textilní výrobky; soupravy; obnošené oděvy a opotřebované textilní výrobky; hadry; vyjma: Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
6301 až 6304 Přikrývky, cestovní koberečky, ložní prádlo atd.; záclony atd.; jiné bytové textilie:
- Plstěné, netkané Výroba z 7:
- přírodních vláken, nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
- Ostatní:
-- Vyšívané Výroba z nebělené jednoduché příze 9,10
nebo
výroba z nevyšívané textilie (jiné než pletené nebo háčkované), za předpokladu, že hodnota použité nevyšívané textilie nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
-- Ostatní Výroba z nebělené jednoduché příze 9,10
6305 Pytle a pytlíky k balení zboží Výroba z 7:
- přírodních vláken,
- chemických střižových vláken nemykaných, nečesaných ani jinak zpracovaných pro spřádání, nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
6306 Nepromokavé plachty, ochranné a stínící plachty; stany; lodní plachty pro čluny, pro prkna k plachtění na vodě nebo na souši; kempingové výrobky:
- Z netkaných textilií Výroba z 7, 9:
- přírodních vláken, nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
- Ostatní Výroba z nebělené jednoduché příze 7, 9
6307 Jiné zcela zhotovené výrobky, včetně střihových šablon Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
6308 Soupravy sestávající z tkanin a z přízí, též s doplňky, pro výrobu koberečků, tapiserií, vyšívaných stolních ubrusů nebo servitků nebo podobných textilních výrobků, v balení pro drobný prodej Každá položka soupravy musí splňovat pravidlo, které by pro ni platilo, kdyby nebyla zařazena do soupravy. Lze však použít nepůvodní předměty, za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 15% ceny soupravy ze závodu
ex kapitola 64 Obuv, kamaše a podobné výrobky; části a součásti těchto výrobků; vyjma: Výroba z materiálů jakéhokoli čísla kromě sestav svršků připojených k vnitřním podrážkám nebo jiným komponentům podrážky čísla 6406
6406 Části obuvi (včetně svršků, též spojených s podešvemi, jinými než vnějšími); vkládací stélky, pružné podpatěnky a podobné výrobky; kamaše, chrániče holeně a podobné výrobky a jejich součásti Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
ex kapitola 65 Pokrývky hlavy a jejich součásti; vyjma: Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
6503 Klobouky a jiné pokrývky hlavy, z plsti, zhotovené ze šišáků nebo šišákových kotoučů čísla 6501, též podšívané nebo zdobené Výroba z příze nebo textilních vláken 9
6505 Klobouky a jiné pokrývky hlavy, pletené nebo háčkované nebo zcela zhotovené z krajek, plsti nebo z jiné textilní tkaniny v kusech (ne však v pásech), též podšívané a obroubené; síťky na vlasy z jakýchkoliv materiálů, též podšívané nebo zdobené Výroba z příze nebo textilních vláken 9
ex kapitola 66 Deštníky, slunečníky, hole, sedací hole, biče, jezdecké bičíky a jejich součásti; vyjma: Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
6601 Deštníky a slunečníky (včetně deštníků ve formě vycházkové hole, zahradních slunečníků a podobných výrobků) Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
kapitola 67 Upravená péra a prachové peří a výrobky z nich; umělé květiny; výrobky z lidských vlasů Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
ex kapitola 68 Výrobky z kamene, sádry, cementu, osinku (azbestu), slídy nebo podobných materiálů; vyjma: Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
ex 6803 Výrobky z přírodní nebo aglomerované břidlice Výroba z opracované břidlice
ex 6812 Výrobky z osinku (azbestu) nebo směsi na podkladě osinku nebo osinku a uhličitanu hořečnatého Výroba z materiálů jakéhokoli čísla
ex 6814 Výrobky ze slídy; včetně lisované nebo rekonstituované slídy na podložce z papíru, kartónu, lepenky nebo jiných materiálů Výroba z opracované slídy (včetně lisované nebo rekonstituované slídy)
kapitola 69 Keramické výrobky Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
ex kapitola 70 Sklo a skleněné výrobky; vyjma: Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
ex 7003, ex 7004 a ex 7005 Sklo s nereflexní vrstvou Výroba z materiálů čísla 7001
7006 Sklo čísel 7003, 7004 nebo 7005, ohýbané, s broušenými hranami, ryté, vrtané, smaltované nebo jinak zpracované, avšak nezarámované nebo nespojované s jinými materiály:
- Ploché skleněné podložky potažené tenkým dielektrickým filmem, polovodičového typu, v souladu se standardy SEMII11 Výroba z nepotažených plochých skleněných podložek čísla 7006
- Ostatní Výroba z materiálů čísla 7001
7007 Bezpečnostní sklo tvrzené nebo vrstvené Výroba z materiálů čísla 7001
7008 Izolační jednotky z několika skleněných tabulí Výroba z materiálů čísla 7001
7009 Skleněná zrcadla, též zarámovaná, včetně zpětných zrcátek Výroba z materiálů čísla 7001
7010 Demižony, skleněné lahve, baňky, konzervové sklenice a zavařovačky, kelímky, lékovky, trubičky na tablety, ampulky a jiné skleněné obaly používané pro dopravu nebo k balení zboží; skleněné zátky, víčka a jiné uzávěry ze skla Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku, nebo broušení skleněných výrobků, za předpokladu, že celková hodnota nebroušených skleněných výrobků nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
7013 Stolní a domácenské sklo, kuchyňské sklo, skleněné zboží toaletní, kancelářské, k výzdobě bytu a pro podobné účely (vyjma zboží čísel 7010 nebo 7018) Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku,
nebo
broušení skleněných výrobků, za předpokladu, že celková hodnota nebroušených skleněných výrobků nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
nebo
ruční dekorování (vyjma zdobení sítotiskem) ručně foukaných skleněných výrobků, za předpokladu, že celková hodnota ručně foukaných skleněných výrobků nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
ex 7019 Výroba z:
- nebarvených pramenů, rovingů, příze nebo sekaných pramenů, nebo
- skleněné vlny
ex kapitola 71 Pravé perly (přírodní nebo uměle pěstované), drahokamy a polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovy a výrobky z nich; bižuterie; mince; vyjma: Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
ex 7101 Přírodní nebo uměle pěstované perly, tříděné a dočasně navlečené na nit pro usnadnění jejich dopravy Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
ex 7102, ex 7103 a ex 7104 Opracované drahokamy a polodrahokamy (přírodní, umělé nebo rekonstituované) Výroba z neopracovaných drahokamů nebo polodrahokamů
7106, 7108 a 7110 Drahé kovy :
- Netvářené Výroba z materiálů nezařazených v čísle 7106, 7108 a 7110 nebo
elektrolytická, tepelná nebo chemická separace drahých kovů čísel 7106, 7108 a 7110
nebo
slévání drahých kovů čísel 7106, 7108 nebo 7110 navzájem nebo s obecnými kovy
- Ve formě polotovarů nebo prachu Výroba z netvářených drahých kovů
ex 7107, ex 7109 a ex 7111 Kovy plátované drahými kovy, ve formě polotovarů Výroba z netvářených kovů plátovaných drahými kovy
7116 Výrobky z pravých perel (přírodních nebo uměle pěstovaných), drahokamů nebo polodrahokamů (přírodních, umělých nebo rekonstituovaných) Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
7117 Bižuterie Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
nebo
výroba z částí z obecných kovů, neplátovaných nebo nepovlečených drahými kovy, za předpokladu, že hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
ex kapitola 72 Železo a ocel; vyjma: Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
7207 Polotovary ze železa nebo nelegované oceli Výroba z materiálů čísel 7201, 7202, 7203, 7204 nebo 7205
7208 až 7216 Ploché válcované výrobky, tyče a pruty, úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo nelegované oceli Výroba z ingotů nebo jiných primárních forem čísla 7206
7217 Dráty ze železa nebo nelegované oceli Výroba z polotovarů čísla 7207
ex 7218, 7219 až 7222 Polotovary, ploché válcované výrobky, tyče a pruty, úhelníky, tvarovky a profily z nerezavějící oceli Výroba z ingotů nebo jiných primárních forem čísla 7218
7223 Dráty z nerezavějící oceli Výroba z polotovarů čísla 7218
ex 7224, 7225 až 7228 Polotovary, ploché válcované výrobky, tyče a pruty válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích; úhelníky, tvarovky a profily z ostatní legované oceli; duté vrtné tyče a pruty na vrtáky z legované nebo nelegované oceli Výroba z ingotů nebo jiných primárních forem čísel 7206, 7218 nebo 7224
7229 Dráty z ostatní legované oceli Výroba z polotovarů čísla 7224
ex kapitola 73 Výrobky ze železa nebo oceli; vyjma: Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
ex 7301 Štětovnice Výroba z materiálů čísla 7206
7302 Materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí, ze železa nebo oceli: kolejnice, přídržné kolejnice a ozubnice, hrotnice, srdcovky, výhybky, přestavné tyče výměny a ostatní přejezdová zařízení, pražce (příčné pražce), kolejnicové spojky, kolejnicové stoličky a klíny kolejnicových stoliček, podkladnice (podkladní desky), přídržky, podpěrné desky, kleštiny (táhla) a jiné dílce speciálně uzpůsobené pro kladení, spojování nebo upevňování kolejnic Výroba z materiálů čísla 7206
7304, 7305 a 7306 Trouby, trubky a duté profily ze železa (jiného než litiny) nebo oceli Výroba z materiálů čísel 7206, 7207, 7218 nebo 7224
ex 7307 Příslušenství pro trouby a trubky z nerezavějící oceli, (ISO X5CrNiMo 1712), sestávající z několika částí Soustružení, vrtání, vystružování, řezání závitů, odstraňování otřepů a otryskávání (pískování) kovaných polotovarů, za předpokladu, že celková hodnota kovaných polotovarů nepřesahuje 35% ceny výrobku ze závodu
7308 Konstrukce (vyjma montované stavby čísla 9406) a části konstrukcí (např. mosty a části mostů, stavidla, věže, stožáry, sloupy, pilíře, střechy a střešní rámové konstrukce, dveře a okna a jejich rámy, dveřní prahy, okenice, sloupková zábradlí), ze železa nebo oceli; desky, tyče, pruty, úhelníky, tvarovky, profily, trubky a podobné výrobky pro použití v konstrukcích, ze železa nebo oceli Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Avšak nelze použít svařované úhelníky, tvarovky a profily čísla 7301
ex 7315 Protismykové řetězy Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů čísla 7315 nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
ex kapitola 74 Měď a výrobky z mědi; vyjma: Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
7401 Měděný lech (měděný kamínek); cementová měď (srážená měď) Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
7402 Nerafinovaná měď; měděné anody pro elektrolytickou rafinaci Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
7403 Rafinovaná měď a slitiny mědi, netvářené:
- Rafinovaná měď Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
- Slitiny mědi a rafinovaná měď obsahující jiné prvky Výroba z netvářené rafinované mědi nebo z měděného odpadu a šrotu
7404 Měděný odpad a šrot Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
7405 Předslitiny mědi Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
ex kapitola 75 Nikl a výrobky z niklu; vyjma: Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
7501 až 7503 Niklový lech (niklový kamínek), slinuté výrobky oxidu nikelnatého a jiné meziprodukty metalurgie niklu; surový (neopracovaný) nikl; niklový odpad a šrot Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
ex kapitola 76 Hliník a výrobky z hliníku; vyjma: Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
7601 Surový (nezpracovaný) hliník Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
nebo
výroba tepelným nebo elektrolytickým zpracováním z nelegovaného hliníku nebo z hliníkového odpadu a šrotu
7602 Hliníkový odpad a šrot Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
ex 7616 Výrobky z hliníku jiné než gáza, tkaniny, mřížovina, síťovina, pletivo, ztužující tkaniny a podobné materiály (včetně nekonečných pásů) z hliníkového drátu, a lehčený hliník Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít gázu, tkaniny, mřížovinu, síťovinu, pletivo, ztužující tkaniny a podobné materiály (včetně nekonečných pásů) z hliníkového drátu, nebo lze použít lehčený hliník; a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
kapitola 77 Je určena pro eventuální budoucí potřebu Harmonizovaného systému
ex kapitola 78 Olovo a výrobky z olova; vyjma: Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
7801 Surové (neopracované) olovo:
- Rafinované olovo Výroba z prutů („bullion“,) nebo ze surového olova
- Ostatní Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Avšak nelze použít odpad a šrot čísla 7802
7802 Olověný odpad a šrot Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
ex kapitola 79 Zinek a výrobky ze zinku; vyjma: Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
7901 Surový (neopracovaný) zinek Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Avšak nelze použít odpad a šrot čísla 7902
7902 Zinkový odpad a šrot Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
ex kapitola 80 Cín a výrobky z cínu; vyjma: Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
8001 Surový (neopracovaný) cín Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Avšak nelze použít odpad a šrot čísla 8002
8002 a 8007 Cínový odpad a šrot; ostatní výrobky z cínu Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
kapitola 81 Ostatní obecné kovy; cermety; výrobky z nich:
- Ostatní obecné kovy, tvářené; výrobky z nich Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů zařazených ve stejném čísle jako výrobek nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
- Ostatní Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
ex kapitola 82 Nástroje, náčiní, nožířské výrobky a jídelní příbory, z obecných kovů; jejich části a součásti z obecných kovů; vyjma: Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
8206 Sady nástrojů obsahující dva nebo více nástrojů čísel 8202 až 8205, sestavené pro drobný prodej Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v číslech jiných než 8202 až 8205. Sada však může obsahovat nástroje čísel 8202 až 8205, za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 15% ceny sady ze závodu
8207 Vyměnitelné nástroje pro ruční nářadí, též mechanicky poháněné, nebo pro obráběcí stroje (např. na lisování, ražení, děrování, řezání vnějších a vnitřních závitů, vrtání, vyvrtávání, protahování, frézování, soustružení, upevňování šroubů), včetně nástrojů na tažení nebo vytlačování kovů a vrtání nebo sondáž při zemních pracích Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
8208 Nože a břitové destičky pro stroje nebo mechanická zařízení Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
ex 8211 Nože s hladkou nebo vroubkovanou řeznou čepelí, (včetně zahradnických žabek), jiné než čísla 8208 Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít čepele a rukojeti z obecných kovů
8214 Jiné nožířské zboží (např. strojky na stříhání vlasů, řeznické a kuchyňské sekáčky, štípací sekery a kolíbací nože, nože na papír); soupravy a náčiní na manikúru nebo pedikúru (včetně pilníčků na nehty) Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít rukojeti z obecných kovů
8215 Lžíce, vidličky, sběračky, naběračky, cukrářské lžíce, rybí nože, nože na krájení másla, kleštičky na cukr a podobné kuchyňské a jídelní výrobky Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít rukojeti z obecných kovů
ex kapitola 83 Různé výrobky z obecných kovů; vyjma: Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
ex 8302 Ostatní úchytky, kování a podobné výrobky, pro stavby a pro zařízení k automatickému zavírání dveří Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít ostatní materiály čísla 8302, za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu
ex 8306 Sošky a jiné ozdobné předměty, z obecných kovů Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít ostatní materiály čísla 8306, za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
ex kapitola 84 Jaderné reaktory, kotle, stroje, přístroje a mechanické nástroje; jejich části a součásti; vyjma: Výroba, v níž: Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
ex 8401 Jaderné palivové články Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku12 Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
8402 Parní kotle (jiné než kotle k ústřednímu vytápění schopné dodávat jak teplou vodu tak i nízkotlakou páru); kotle zvané „na přehřátou vodu,, Výroba, v níž: Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
8403 a ex 8404 Kotle k ústřednímu vytápění, jiné než kotle čísla 8402, a pomocná zařízení pro kotle k ústřednímu vytápění Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném než 8403 a 8404 Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
8406 Parní turbiny Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
8407 Vratné nebo rotační zážehové spalovací pístové motory s vnitřním spalováním Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
8408 Pístové vznětové motory s vnitřním spalováním (dieselové motory nebo motory s žárovou hlavou) Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
8409 Části a součásti vhodné výhradně nebo zejména pro motory čísla 8407 nebo 8408 Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
8411 Proudové motory, turbovrtulové pohony a ostatní plynové turbiny Výroba, v níž: Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
8412 Ostatní motory a pohony Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
ex 8413 Objemová rotační čerpadla Výroba, v níž: Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
ex 8414 Průmyslové ventilátory, fukary a podobné Výroba, v níž: Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
8415 Klimatizační zařízení, skládající se z ventilátoru s vestavěným motorem a ze zařízení pro změnu teploty a vlhkosti vzduchu, včetně zařízení, ve kterých nemůže být vlhkost vzduchu regulována odděleně Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
8418 Chladničky, mrazicí boxy a jiná chladicí nebo mrazicí zařízení, elektrické nebo jiné; tepelná čerpadla, jiná než klimatizační zařízení čísla 8415 Výroba, v níž: Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku,
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu a
- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů
ex 8419 Stroje pro zpracování dřeva, pro výrobu buničiny, papíru, lepenky a kartónu Výroba, v níž: Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu a
- v rámci výše uvedeného limitu mohou být materiály zařazené ve stejném čísle jako výrobek použity pouze do hodnoty 25% ceny výrobku ze závodu
8420 Kalandry a jiné válcovací stroje, vyjma stroje pro válcování kovů nebo skla, válce pro tyto stroje Výroba, v níž: Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu a
- v rámci výše uvedeného limitu mohou být materiály zařazené ve stejném čísle jako výrobek použity pouze do hodnoty 25% ceny výrobku ze závodu
8423 Přístroje a zařízení k určování hmotnosti (vyjma váhy o citlivosti 50 mg nebo citlivější), včetně vah spojených s počítacími nebo kontrolními přístroji; závaží pro váhy všech druhů Výroba, v níž: Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
8425 až 8428 Zdvihací, manipulační, nakládací nebo vykládací zařízení Výroba, v níž: Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu a
- v rámci výše uvedeného limitu mohou být materiály zařazené v čísle 8431 použity pouze do hodnoty 10% ceny výrobku ze závodu
8429 Buldozery, angldozery, srovnávače (grejdry), stroje na vyrovnávání terénu (nivelátory), škrabače (skrejpry), mechanické lopaty, rypadla a lopatové nakladače, dusadla a silniční válce, s vlastním pohonem:
- Silniční válce Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
- Ostatní Výroba, v níž: Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu a
- v rámci výše uvedeného limitu mohou být materiály zařazené v čísle 8431 použity pouze do hodnoty 10% ceny výrobku ze závodu
8430 Ostatní stroje a přístroje srovnávací, vyrovnávací (nivelační), škrabací, hloubicí, pěchovací, zhutňovací, těžební (dobývací) nebo vrtací pro zemní práce, těžbu rud nebo nerostů; beranidla a vytahovače pilot; sněhové pluhy a rozmetače sněhu Výroba, v níž: Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu a
- v rámci výše uvedeného limitu mohou být materiály zařazené v čísle 8431 použity pouze do hodnoty 10% ceny výrobku ze závodu
ex 8431 Části a součásti vhodné k použití výhradně nebo zejména k silničním válcům Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
8439 Stroje a přístroje pro výrobu buničiny (papíroviny) z celulózových vláken nebo pro výrobu nebo konečnou úpravu papíru, kartónu či lepenky Výroba, v níž: Výroba, v níž hodnota
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu a všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
- v rámci výše uvedeného limitu mohou být materiály zařazené ve stejném čísle jako výrobek použity pouze do hodnoty 25% ceny výrobku ze závodu
8441 Ostatní stroje a přístroje pro zpracování buničiny (papíroviny), papíru, kartónu nebo lepenky, včetně řezaček všech druhů Výroba, v níž: Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu a
- v rámci výše uvedeného limitu mohou být materiály zařazené ve stejném čísle jako výrobek použity pouze do hodnoty 25% ceny výrobku ze závodu
8444 až 8447 Stroje těchto čísel pro použití v textilním průmyslu Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
ex 8448 Přídavná (pomocná) strojní zařízení pro použití ke strojům čísel 8444 a 8445 Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
8452 Šicí stroje, vyjma stroje pro vazbu a sešívání knih čísla 8440; nábytek, podstavce a kryty zvlášť upravené k šicím strojům; jehly do šicích strojů:
- Šicí stroje (pouze s prošívacím stehem) s hlavou o hmotnosti nepřesahující 16 kg bez motoru nebo 17 kg včetně motoru Výroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu,
- hodnota všech nepůvodních materiálů použitých při montáži hlavy (bez motoru) nepřesahuje hodnotu použitých původních materiálů a
- použitá zařízení pro napínání nitě, háčkování a entlování jsou původní
- Ostatní Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
8456 až 8466 Obráběcí stroje a nástroje a jejich části a příslušenství čísel 8456 až 8466 Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
8469 až 8472 Kancelářské stroje (například psací stroje, počítací stroje, stroje pro automatizované zpracování dat, kopírovací stroje, drátové šičky) Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
8480 Formovací rámy pro slévárny kovů; formovací základny; modely pro formy; formy na kovy (jiné než ingotové formy), karbidy kovů, sklo, nerostné materiály, kaučuk nebo plasty Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
8482 Valivá ložiska (kuličková, válečková, jehlová apod.) Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku a
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
8484 Kovoplastická těsnění; soupravy a sestavy těsnění různého složení uložené v sáčcích, obálkách, vacích, pouzdrech nebo v podobných obalech; mechanické ucpávky Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
8485 Části a součásti strojů a přístrojů neobsahující elektrické svorky, izolace, cívky, kontakty nebo jiné elektrické prvky, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
ex kapitola 85 Elektrické stroje, přístroje a zařízení a jejich části a součásti; přístroje pro záznam a reprodukci zvuku, přístroje pro záznam a reprodukci televizního obrazu a zvuku, části, součásti a příslušenství k těmto přístrojům; vyjma: Výroba, v níž: Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
8501 Elektrické motory a generátory (vyjma generátorová soustrojí) Výroba, v níž: Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu a
- v rámci výše uvedeného limitu mohou být materiály zařazené v čísle 8503 použity pouze do hodnoty 10% ceny výrobku ze závodu
8502 Elektrická generátorová soustrojí a rotační měniče Výroba, v níž: Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu a
- v rámci výše uvedeného limitu mohou být materiály zařazené v čísle 8501 a 8503 použity pouze do souhrnné hodnoty 10% ceny výrobku ze závodu
ex 8504 Napájecí zdroje k zařízením pro automatizované zpracování dat Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
ex 8518 Mikrofony a jejich stojany; reproduktory, též vestavěné; elektrické nízkofrekvenční zesilovače; elektrické zesilovače zvuku Výroba, v níž: Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu a
- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů
8519 Gramofony, též přenosné, gramofonové chassis, kazetové přehrávače a jiné zvukové reprodukční přístroje, bez zařízení pro záznam zvuku Výroba, v níž: Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu a
- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů
8520 Magnetofony a jiné přístroje pro záznam zvuku, též s reprodukčním zařízením Výroba, v níž: Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu a
- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů
8521 Přístroje pro videofonní záznam nebo jeho reprodukci, též s vestavěným videotunerem Výroba, v níž: Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu a
- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů
8522 Části, součásti a příslušenství vhodné pro použití výhradně nebo zejména k přístrojům čísel 8519 až 8521 Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
8523 Hotová nenahraná média pro záznam zvuku nebo podobný záznam, vyjma výrobky kapitoly 37 Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
8524 Gramofonové desky, magnetické pásky a jiná nahraná média pro záznam zvuku nebo pro podobné záznamy, včetně matric a galvanických otisků pro výrobu desek, avšak vyjma výrobky kapitoly 37:
- Matrice a galvanické otisky pro výrobu gramofonových desek Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
- Ostatní Výroba, v níž: Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu a
- v rámci výše uvedeného limitu mohou být materiály zařazené v čísle 8523 použity pouze do hodnoty 10% ceny výrobku ze závodu
8525 Vysílací přístroje pro radiotelefonii, radiotelegrafii, rozhlasové nebo televizní vysílání, též s přijímacím zařízením nebo se zařízením pro záznam nebo reprodukci zvuku; televizní kamery; stabilní videokamery a ostatní videokamery se záznamem obrazu i zvuku (camcordery), digitální kamery Výroba, v níž: Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu a
- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů
8526 Radiolokační a radiosondážní přístroje (radary), radionavigační přístroje a radiové přístroje pro dálkové řízení Výroba, v níž: Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu a
- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů
8527 Přijímací přístroje pro radiotelefonii, radiotelegrafii nebo rozhlasové vysílání, též kombinované v jednom uzavření s přístrojem pro záznam nebo reprodukci zvuku nebo s hodinami Výroba, v níž: Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu a
- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů
8528 Televizní přijímací přístroje, též s vestavěnými rozhlasovými přijímači nebo s přístroji pro záznam nebo reprodukci zvuku nebo obrazu; video-monitory a videoprojektory Výroba, v níž: Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu a
- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů
8529 Části a součásti vhodné výhradně nebo zejména k přístrojům čísel 8525 až 8528:
- Vhodné výhradně nebo zejména k přístrojům pro záznam nebo reprodukci obrazu Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
- Ostatní Výroba, v níž: Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu a
- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů
8535 a 8536 Elektrická zařízení k vypínání, ke spínání nebo k ochraně elektrických obvodů, k jejich zapojování, spojování a připojování Výroba, v níž: Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu a
- v rámci výše uvedeného limitu mohou být materiály zařazené v čísle 8538 použity pouze do hodnoty 10% ceny výrobku ze závodu
8537 Tabule, panely, ovládací stoly, Výroba, v níž: Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
pulty, skříně a jiné základny, vybavené dvěma nebo více zařízeními čísla 8535 nebo 8536, pro elektrické řídící - hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu a
zařízení nebo rozvod elektrického proudu, včetně zabudovaných nástrojů nebo přístrojů kapitoly 90, a číslicově řízené přístroje, jiné než spínací přístroje čísla 8517 - v rámci výše uvedeného limitu mohou být materiály zařazené v čísle 8538 použity pouze do hodnoty 10% ceny výrobku ze závodu
ex 8541 Diody, tranzistory a obdobná polovodičová zařízení, vyjma destičky ještě nerozřezané na čipy Výroba, v níž: Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
8542 Elektronické integrované obvody a mikrosoustavy: Výroba, v níž: Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu
- Monolitické integrované obvody - hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu a
- v rámci výše uvedeného limitu mohou být materiály zařazené v číslech 8541 a 8542 použity pouze do souhrnné hodnoty 10% ceny výrobku ze závodu
nebo
difusní operace (při níž jsou integrované obvody vytvářeny na polovodičové podložce selektivní introdukcí příslušné legovací látky), též sestavené a/nebo testované v jiné zemi, než jsou země uvedené v článcích 3 a 4
- Ostatní Výroba, v níž: Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu a
- v rámci výše uvedeného limitu mohou být materiály zařazené v číslech 8541 a 8542 použity pouze do souhrnné hodnoty 10% ceny výrobku ze závodu
8544 Dráty, kabely (včetně koaxiálních kabelů) izolované (též lakovým povrchem nebo anodickým okysličením) a ostatní izolované elektrické vodiče, též s přípojkami; kabely z optických vláken vyrobené z jednotlivě opláštěných vláken, též spojené s elektrickými vodiči nebo s přípojkami Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
8545 Uhlíkové elektrody, uhlíkové kartáčky, osvětlovací uhlíky, uhlíky pro elektrické baterie a ostatní výrobky zhotovené z grafitu nebo jiného uhlíku, též spojené s kovem, pro elektrické účely Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
8546 Elektrické izolátory z jakéhokoliv materiálu Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
8547 Izolační části a součásti pro elektrické stroje, přístroje nebo zařízení, vyrobené zcela z izolačních materiálů nebo jen s jednoduchými, do materiálu vlisovanými drobnými kovovými součástmi (např. s objímkami se závitem), sloužícími výhradně k připevňování, vyjma izolátory čísla 8546; elektrické instalační trubky a jejich spojky z obecných kovů, s vnitřní izolací Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
8548 Odpad a zbytky galvanických článků, baterií a elektrických akumulátorů; nepoužitelné galvanické články, baterie a elektrické akumulátory; elektrické části a součásti strojů nebo přístrojů, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
ex kapitola 86 Železniční nebo tramvajové lokomotivy, vozový park a jeho části a součásti; kolejový svrškový upevňovací materiál a upevňovací zařízení a jejich části a součásti; dopravní signalizační mechanická (též elektromechanická) zařízení všech druhů; vyjma: Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
8608 Kolejový svrškový upevňovací materiál a upevňovací zařízení; mechanické (též elektromechanické) přístroje návěstní, bezpečnostní, kontrolní, ovládací, pro železniční nebo jinou kolejovou dopravu, pro dopravu silniční nebo říční, pro parkoviště, pro přístavní nebo letištní zařízení; jejich části Výroba, v níž: Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
ex kapitola 87 Motorová vozidla, traktory, motorová kola a jízdní kola a jiná pozemní vozidla (vyjma kolejová), jejich části, součásti a příslušenství; vyjma: Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
8709 Vozíky s vlastním pohonem bez zdvihacího nebo manipulačního zařízení, typů používaných v továrnách, skladech, přístavech nebo na letištích k přepravě zboží na krátké vzdálenosti; malé tahače používané na železničních nástupištích; jejich části a součásti Výroba, v níž: Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
8710 Tanky a jiná obrněná bojová vozidla, motorová, též vybavená zbraněmi; jejich části a součásti Výroba, v níž: Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
8711 Motocykly (včetně mopedů) a jízdní kola s pomocným motorem, též s přívěsnými vozíky; přívěsné vozíky:
- S pístovým motorem s obsahem válců:
-- Nepřesahujícím 50 cm3 Výroba, v níž: Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 20% ceny výrobku ze závodu
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu a
- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů
-- Přesahujícím 50 cm3 Výroba, v níž: Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu a
- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů
- Ostatní Výroba, v níž: Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu a
- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů
ex 8712 Jízdní kola bez kuličkových ložisek Výroba z materiálů nezařazených v čísle 8714 Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
8715 Dětské kočárky, dětské sportovní kočárky a podobná dětská vozidla a jejich části a součásti Výroba, v níž: Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
8716 Přívěsy a návěsy; ostatní vozidla bez mechanického pohonu; jejich části a součásti Výroba, v níž: Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
ex kapitola 88 Letadla, kosmické lodě a jejich části a součásti; vyjma: Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
ex 8804 Rotující padáky Výroba z materiálů jakéhokoli čísla včetně jiných materiálů čísla 8804 Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
8805 Letecké katapulty a podobné přístroje a zařízení; přístroje a zařízení pro přistání aerodynů na letadlové lodi a podobné přístroje a zařízení; pozemní přístroje pro letecký výcvik; jejich části a součásti Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
kapitola 89 Námořní a říční plavidla Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Avšak nelze požít trupy čísla 8906 Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
ex kapitola 90 Nástroje a přístroje optické, fotografické nebo kinemato-grafické, měřicí, kontrolní nebo přesné; nástroje a přístroje lékařské a chirurgické; části, součásti a příslušenství těchto nástrojů a přístrojů; vyjma: Výroba, v níž: Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
9001 Optická vlákna a svazky optických vláken; kabely z optických vláken, jiné než čísla 8544; polarizační materiál ve tvaru listů nebo desek; čočky, též kontaktní, hranoly, zrcadla a jiné optické články, z jakéhokoliv materiálu, nezasazené, jiné než z opticky neopracovaného skla Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
9002 Čočky, hranoly, zrcadla a jiné optické články z jakéhokoliv materiálu, zasazené, pro nástroje nebo přístroje, jiné než z opticky neopracovaného skla Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
9004 Brýle (korekční, ochranné nebo jiné) a podobné výrobky Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
ex 9005 Binokulární a monokulární dalekohledy a ostatní optické teleskopy, jejich podstavce a rámy, vyjma astronomické refrakční teleskopy a jejich rámy a podstavce Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku,
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu; a
- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů
ex 9006 Fotografické přístroje (jiné než kinematografické); přístroje a žárovky pro bleskové světlo, jiné než elektricky zapalované bleskové žárovky Výroba, v níž: Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku,
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu a
- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů
9007 Kinematografické kamery a promítací přístroje, též s vestavěnými přístroji pro záznam nebo reprodukci zvuku Výroba, v níž: Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku,
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu a
- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů
9011 Sdružené optické mikroskopy, včetně mikroskopů pro mikro-fotografii, mikrokinematografii nebo mikroprojekci Výroba, v níž: Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku,
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu a
- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů
ex 9014 Jiné navigační nástroje a přístroje Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
9015 Geodetické, topografické, zeměměřičské, nivelační, fotogrammetrické, hydrografické, oceánografické, hydrologické, meteorologické nebo geofyzikální nástroje a přístroje, vyjma kompasy; dálkoměry Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
9016 Váhy o citlivosti 50 mg nebo citlivější, též se závažími Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
9017 Kreslicí, rýsovací nebo počítací nástroje a přístroje (např. kreslicí stroje, pantografy, úhloměry, rýsovadla, logaritmická pravítka a počítací kotouče); ruční délková měřidla (např. měřicí tyče, měřicí pásma, mikrometry, posuvná měřítka a kalibry), jinde v této kapitole neuvedená ani nezahrnutá Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
9018 Lékařské, chirurgické, zubolékařské nebo zvěrolékařské nástroje a přístroje, včetně scintigrafických přístrojů, ostatní elektroléčebné přístroje a přístroje ke zkoušení zraku:
- Dentistická křesla se zabudovanými dentistickými přístroji a nástroji, včetně plivátek Výroba z materiálů jakéhokoli čísla, včetně jiných materiálů čísla 9018 Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
- Ostatní Výroba, v níž: Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
9019 Přístroje pro mechanoterapii; masážní přístroje; psychotechnické přístroje; přístroje pro léčbu ozónem, kyslíkem, aerosolem, dýchací přístroje oživovací nebo jiné léčebné dýchací přístroje Výroba, v níž: Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
9020 Ostatní dýchací přístroje a plynové masky, vyjma ochranné masky bez mechanických částí a vyměnitelných filtrů Výroba, v níž: Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
9024 Stroje a přístroje pro zkoušení tvrdosti, pevnosti v tahu, stlačitelnosti či zhustitelnosti, pružnosti nebo jiných mechanických vlastností materiálů (např. kovů, dřeva, textilií, papíru, plastů) Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
9025 Hydrometry a podobné plovoucí přístroje, teploměry, žároměry, tlakoměry, vlhkoměry a psychrometry, též registrační i navzájem kombinované Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
9026 Přístroje a nástroje na měření nebo kontrolu průtoku, hladiny, tlaku nebo jiných proměnných charakteristik kapalin nebo plynů (např. průtokoměry, hladinoměry, manometry, měřiče spotřeby tepla), vyjma přístroje a nástroje čísel 9014, 9015, 9028 nebo 9032 Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
9027 Přístroje a nástroje pro fyzikální nebo chemické rozbory (např. polarimetry, refraktometry, spektrometry, analyzátory plynů nebo kouře); přístroje a nástroje pro měření nebo kontrolu viskozity, pórovitosti, roztažnosti, povrchového napětí nebo podobné; přístroje a nástroje ke kalometrickým, akustickým nebo fotometrickým měřením (včetně expozimetrů); mikrotomy Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
9028 Měřiče dodávky a spotřeby plynů, kapalin a elektrické energie, včetně jejich kalibračních přístrojů:
- Části, součásti a příslušenství Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
- Ostatní Výroba, v níž: Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu a
- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů
9029 Otáčkoměry, počítače výrobků, taxametry, měřiče ujeté vzdálenosti, krokoměry a podobné přístroje; rychloměry a tachometry, jiné než čísel 9014 nebo 9015; stroboskopy Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
9030 Osciloskopy, analyzátory spektra a ostatní přístroje a nástroje na měření a kontrolu elektrických veličin, vyjma měřiče čísla 9028; přístroje a nástroje na měření nebo detekci záření alfa, beta, gama, rentgenového, kosmického nebo jiného ionizujícího záření Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
9031 Měřicí nebo kontrolní přístroje, nástroje a stroje, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté; projektory na kontrolu profilů Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
9032 Automatické regulační nebo kontrolní přístroje a nástroje Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
9033 Části, součásti a příslušenství, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté, pro stroje, nástroje a přístroje kapitoly 90 Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
ex kapitola 91 Hodiny a hodinky a jejich části a součásti; vyjma: Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
9105 Ostatní hodiny Výroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu a
- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů
9109 Hodinové stroje, úplné a smontované Výroba, v níž: Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu a
- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu všech použitých původních materiálů
9110 Hodinové nebo hodinkové strojky úplné, nesmontované nebo částečně smontované (soupravy); hodinové nebo hodinkové strojky neúplné, smontované; neúplné, nedokončené hodinové nebo hodinkové strojky Výroba, v níž: Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu a
- v rámci výše uvedeného limitu mohou být materiály zařazené v čísle 9114 použity pouze do hodnoty 10% ceny výrobku ze závodu
9111 Hodinková pouzdra a jejich části Výroba, v níž: Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
9112 Kryty a skříňky k hodinářským výrobkům a jejich části a součásti Výroba, v níž: Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
9113 Hodinkové řemínky, pásky, náramky a jejich části a součásti:
- Z obecných kovů, též pokovených nebo plátovaných drahými kovy Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
- Ostatní Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
kapitola 92 Hudební nástroje; části, součásti a příslušenství těchto nástrojů Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
kapitola 93 Zbraně a střelivo; jejich části, součásti a příslušenství Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
ex kapitola 94 Nábytek; lékařsko-chirurgický nábytek; lůžkoviny a podobné potřeby; svítidla jinde neuvedená ani nezahrnutá; reklamní lampy, světelné reklamy, světelné znaky, světelné ukazatele a podobné výrobky; montované stavby; vyjma: Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
ex 9401 a ex 9403 Nábytek z obecných kovů, jehož části jsou zhotoveny z bavlněné tkaniny bez vycpávky o hmotnosti nepřesahující 300 g/m2 Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku ze závodu
nebo
výroba z bavlněné tkaniny již zhotovené ve formě připravené k použití pro zboží čísla 9401 nebo 9403, za předpokladu, že:
- hodnota tkaniny nepřesahuje 25% ceny výrobku ze závodu a
- všechny ostatní použité materiály jsou již původní a jsou zařazeny v čísle jiném, než 9401 nebo 9403
9405 Svítidla (včetně světlometů) a jejich části a součásti, jinde neuvedené ani nezahrnuté; světelné reklamy, světelné znaky, světelné ukazatele a podobné výrobky s nesnímatelným pevným osvětlovacím zdrojem a jejich části a součásti jinde neuvedené ani nezahrnuté Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
9406 Montované stavby Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
ex kapitola 95 Hračky, hry a sportovní potřeby; jejich části, součásti a příslušenství; vyjma: Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
9503 Ostatní hračky; zmenšené modely a podobné modely na hraní, též mechanické; skládanky všeho druhu Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
ex 9506 Golfové hole a jejich části Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Lze však použít nahrubo tvarované bloky pro výrobu hlavic golfových holí
ex kapitola 96 Různé výrobky; vyjma: Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku
ex 9601 a ex 9602 Výrobky z živočišných, rostlinných nebo nerostných řezbářských materiálů Výroba z opracovaných řezbářských materiálů stejného čísla jako je číslo výrobku
ex 9603 Košťata a kartáče (vyjma proutěná košťata apod. a kartáče vyrobené z kuních nebo veverčích chlupů), ruční mechanické zametače bez motoru, malířské podložky a válečky, pryžové stěrky a mopy Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
9605 Cestovní soupravy pro osobní toaletu, šití nebo čištění obuvi nebo oděvů Každá položka soupravy musí splňovat pravidlo, které by pro ni platilo, kdyby nebyla zařazena do soupravy. Lze však použít nepůvodní předměty, za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 15% ceny soupravy ze závodu
9606 Knoflíky a stiskací knoflíky; formy na knoflíky a ostatní části a součásti knoflíků nebo stiskacích knoflíků; knoflíkové polotovary Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
9608 Kuličková pera; popisovače, značkovače a zvýrazňovače s plstěným hrotem nebo jiným pórovitým hrotem; plnicí pera s perem a jiná plnicí pera; rydla pro rozmnožovače; patentní tužky; násadky na pero, držátka na tužku a podobné výrobky; části a součásti těchto výrobků, včetně ochranných krytů a příchytek, vyjma výrobků čísla 9609 Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Avšak hroty per zařazené ve stejném čísle mohou být použity
9612 Pásky do psacích strojů a podobné barvicí pásky napuštěné tiskařskou černí nebo jinak připravené k předávám otisků, též na cívkách nebo v kazetách; razítkové polštářky, též napuštěné, též v krabičkách Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku ze závodu
ex 9613 Zapalovače s piezoelektrickým zapalovacím systémem Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů čísla 9613 nepřesahuje 30% ceny výrobku ze závodu
ex 9614 Dýmky a dýmkové hlavy Výroba z nahrubo opracovaných bloků
kapitola 97 Umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku

1 Lichtenštejnské knížectví tvoří celní unii se Švýcarskem a je smluvní stranou dohody o Evropském hospodářském prostoru.

2 Kumulace stanovená tímto článkem se nevztahuje na materiály původní v Evropském společenství, které jsou uvedeny v seznamu přílohy V.

1 Viz úvodní poznámky 7.1 a 7.3, které se týkají „specifických procesů„.

2 Viz úvodní poznámku 7.2, která se týká „specifických procesů„.

3 Podle poznámky 3 ke kapitole 32 se jedná o přípravky, které jsou používány pro barvení jakéhokoli materiálu nebo jako přísady při výrobě barvicích přípravků, za předpokladu, že tyto přípravky nejsou zařazeny v jiném čísle kapitoly 32.

4 „Skupinou„ se rozumí jakákoli část čísla, která je od zbývající části oddělena středníkem.

5 V případě výrobků sestávajících z materiálů zařazených jak v číslech 3901 až 3906, tak v číslech 3907 až 3911, platí toto omezení pouze na tu skupinu materiálů, jejíž hmotnostní podíl ve výrobku převládá.

6 Za vysoce transparentní se považují fólie, jejichž optická absorbce je menší než 2 %, měřeno podle metody ASTM-D 1003-16 Gardnera Hazemetera (tzv. Hazefaktor).

7 Viz úvodní poznámku 5, v níž jsou uvedeny zvláštní podmínky týkající se výrobků zhotovených ze směsi textilních materiálů.

8 Použití tohoto materiálu je omezeno na výrobu tkanin určených pro papírenský průmysl.

9 Viz úvodní poznámku 6.

10 Viz úvodní poznámku 6, v níž jsou uvedeny podmínky pro pletené nebo háčkované výrobky, nepružné nebo nepogumované, získané sešitím nebo sestavením pletených nebo háčkovaných částí (nastříhaných nebo pletených přímo ve tvaru).

11 SEMII - Semiconductor Equipment and materials Institute Incorporated (Institut polovodičových vybavení a materiálů).

12 Toto pravidlo se použije do 31. prosince 2005.

PŘÍLOHA III

Průvodní osvědčení EUR.1 a žádost o průvodní osvědčení EUR.1

Tiskařské pokyny

1. Každé osvědčení má rozměr 210 × 297 mm; lze připustit toleranci až minus 5 mm nebo plus 8 mm na délku. Použitý papír musí být bílý, klížený pro psaní, nesmí obsahovat dřevovinu a musí vážit nejméně 25 g/m2. Musí mít pozadí s tištěným zeleným gilošovaným vzorem, které zviditelní jakékoliv padělání mechanickými nebo chemickými prostředky.

2. Kompetentní orgány Stran si mohou vyhradit právo tisknout osvědčení samy nebo je nechat tisknout schválenými tiskárnami. V druhém případě musí každé osvědčení obsahovat odkaz na takové schválení. Každé osvědčení musí nést jméno a adresu tiskárny nebo značku, podle níž lze tiskárnu identifikovat. Musí také obsahovat pořadové číslo, předtištěné nebo ne, pro účely identifikace.

PRŮVODNÍ OSVĚDČENÍ EUR.1

ŽÁDOST O PRŮVODNÍ OSVĚDČENÍ EUR.1

PROHLÁŠENÍ VÝVOZCE

PŘÍLOHA IV

PŘÍLOHA IV

PŘÍLOHA V

Seznam výrobků původních v Evropském společenství, pro které se neuplatňují ustanovení článků 3 a 4, seřazený podle kapitol a čísel HS

kapitola 01
kapitola 02
kapitola 03
0401 až 0402
ex 0403Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a jiné fermentované (kysané) nebo acidofílní mléko a smetana, též zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla
0404 až 0410
0504
0511
kapitola 06
0701 až 0709
ex 0710Zelenina, kromě sladké kukuřice podpoložky 0710 40 00, též vařená ve vodě nebo v páře, zmrazená
ex 0711Zelenina, kromě sladké kukuřice podpoložky 071190 30, prozatímně konzervovaná (např. oxidem siřičitým nebo ve slané vodě, sířenou vodou nebo přidáním jiných konzervačních látek), ale v tomto stavu nevhodná k požívání
0712 až 0714
kapitola 08
ex kapitola 09Káva, čaj a koření, kromě mate čísla 0903
kapitola 10
kapitola 11
kapitola 12
ex 1302Pektinové látky, pektináty a pektany
1501 až 1514
ex 1515Ostatní rostlinné tuky a oleje (kromě jojobového oleje a jeho frakcí) a jejich frakce, pevné, též rafinované, ale chemicky neupravené
ex 1516Tuky a oleje živočišné nebo rostlinné a jejich frakce, částečně nebo úplně hydrogenované, interesterifíkované, reesterifíkované nebo elaidinizované, též rafinované, ale jinak neupravené, kromě hydrogenovaného ricinového oleje, zvaného „opalwax“ (opálový vosk)
ex 1517Margariny, umělé (nepravé) vepřové sádlo a ostatní připravené poživatelné
a ex 1518tuky
ex 1522Zbytky po zpracování živočišných tuků nebo živočišných nebo rostlinných vosků, kromě degrasu
kapitola 16
1701
ex 1702Ostatní cukry, včetně chemicky čisté laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy, v pevném stavu; cukerné sirupy bez přísad aromatických přípravků nebo barviva; umělý med, též smíšený s přírodním medem; karamel, kromě podpoložek 1702 11 00, 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 50 00 a 1702 90 10
1703
1801 a 1802
ex 1902Nadívané těstoviny obsahující více než 20% hmotnostních ryb, korýšů, měkkýšů a jiných vodních bezobratlých, uzenek, salámů a podobných uzenářských výrobků z masa a drobů všeho druhu, včetně sádla a lojů všeho druhu
ex 2001Okurky, nakládačky a malé nakládací okurčičky, cibule, „chutney“ z manga, plody rodu Capsicum, jiné než sladké paprikové lusky, houby a olivy, připravené nebo konzervované v octě nebo v kyselině octové
2002 a 2003
ex 2004Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo v kyselině octové, zmrazená, jiná než výrobky čísla 2006, kromě brambor ve formě mouky, šrotu nebo vloček a sladké kukuřice
ex 2005Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo v kyselině octové, nezmrazená, jiná než výrobky čísla 2006, kromě brambor ve formě mouky, šrotu nebo vloček a sladké kukuřice
2006 a 2007
ex 2008Ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, jinak upravené nebo konzervované, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo alkoholu, jinde neuvedené ani nezahrnuté, vyjma arašídové máslo, palmová jádra, kukuřici, hlízy smldince (jam), sladké brambory a podobné jedlé části rostlin s obsahem škrobu 5% hmotnostních nebo více, révové listy, chmelové výhonky a ostatní podobné jedlé části rostlin
2009
ex 2106Sirupy s přísadou aromatických látek nebo barviva
2204
2206
ex 2207Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu 80% vol nebo více, získaný ze zemědělských produktů zde uvedených
ex 2208Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu menším než 80% vol, získaný ze zemědělských produktů zde uvedených
2209
kapitola 23
2401
4501
5301 a 5302

Poznámky pod čarou

1) Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Tureckou republikou ze dne 3. října 1997 byla vyhlášena pod č. 206/1998 Sb.

2) Protokol 3 Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Tureckou republikou byl pozměněn Rozhodnutím č. 1/1998 Společného výboru Dohody ze dne 22. prosince 1998, vyhlášeným pod č. 70/2000 Sb. m. s., a Rozhodnutím č. 1/1999 Společného výboru Dohody ze dne 30. prosince 1999, vyhlášeným pod č. 133/2000 Sb. m. s.

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 30.08.2002 141/2002 Sb. m. s. Aktuální znění (exportováno 16.01.2021 06:01)
0. 30.08.2002 Vyhlášené znění