Sdělení č. 94/2001 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Ukrajinou o provádění plateb sociálního charakteru

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2001-94
Datum vyhlášení 02.10.2001
Uzavření smlouvy 30.06.1997
Platnost od 01.11.1997
Aktuální znění 01.11.1997

94

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 30. června 1997 byla v Kyjevě podepsána Dohoda mezi Českou republikou a Ukrajinou o provádění plateb sociálního charakteru.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 5 odst. 1 dne 1. listopadu 1997.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA

mezi Českou republikou a Ukrajinou o provádění plateb sociálního charakteru

Česká republika a Ukrajina (dále jen „smluvní strany”), vycházejíce z přesvědčení o nezbytnosti zajištění spolupráce a stanovení společných pravidel v oblasti provádění některých plateb sociálního charakteru, se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany zajistí volný převod peněžních prostředků, které mají být vyplaceny občanům a organizacím (fyzickým a právnickým osobám) s trvalým pobytem nebo sídlem v druhé zemi u těchto titulů:

a) výživné stanovené rozhodnutím soudu nebo na základě dohody stran,

b) platby za lékařské ošetření,

c) platby spojené s úmrtím osob,

d) výplaty důchodů a další platby týkající se sociálního zabezpečení,

e) platby na základě vykonatelného rozhodnutí soudu nebo jiného oprávněného orgánu (částky za úhradu kaucí a pokut, poplatky za obstarávání úředních dokladů v zahraničí potřebných k projednání dědictví, výživného nebo důchodů),

f) dědictví,

g) výnosy z nemovitostí a prokazatelné úspory fyzických osob v případě přesídlení,

h) autorské honoráře,

ch) stipendia a ostatní platby spojené se vzděláváním,

i) pomoc příbuzným, kteří trvale nebo přechodně žijí ve druhé zemi.

Článek 2

Převody peněžních prostředků z titulů uvedených v článku 1 se budou uskutečňovat mezi pověřenými bankami obou smluvních stran ve volně směnitelných měnách.

Článek 3

Přepočet peněžních prostředků, transferovaných mezi fyzickými a právnickými osobami obou smluvních stran, se z národní měny jedné smluvní strany na volně směnitelnou měnu bude provádět při užití devizového kursu používaného pověřenými bankami smluvních stran ke dni přijetí příkazu k úhradě.

Článek 4

Smluvní strany, zastoupené svými vládami, se mohou v případě potřeby dohodnout na rozšíření seznamu plateb stanovených článkem 1, respektive řešení dalších otázek spojených s prováděním této Dohody, formou sjednání Dodatku k této Dohodě.

Článek 5

1. Každá smluvní strana oznámí druhé smluvní straně splnění ústavních požadavků pro vstup této Dohody v platnost. Tato Dohoda vstoupí v platnost prvního dne druhého následujícího měsíce po druhé notifikaci.

2. Dohoda se sjednává na období tří let a bude automaticky prodlužována vždy o jeden rok, pokud ji jedna ze smluvních stran nevypoví, nejpozději šest měsíců před uplynutím doby její platnosti.


Dáno v Kyjevě dne 30. června 1997 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a ukrajinském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Českou republiku:
Ing. Ivan Pilip v. r.
místopředseda vlády a ministr financí

Za Ukrajinu:
Igor Oleksandrovič Mitjukov v. r.
ministr financí

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.11.1997 Aktuální znění (exportováno 23.01.2021 12:07)
0. 01.11.1997 Vyhlášené znění