Sdělení č. 88/2001 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem financí České republiky a Spolkovým ministerstvem financí Spolkové republiky Německo o zřízení předsunutého českého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Vojtanov - Schönberg/Krásná Hora

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2001-88
Datum vyhlášení 04.09.2001
Uzavření smlouvy 27.07.2001
Platnost od 01.09.2001
Aktuální znění 01.09.2001

88

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 27. července 2001 bylo v Praze podepsáno Ujednání mezi Ministerstvem financí České republiky a Spolkovým ministerstvem financí Spolkové republiky Německo o zřízení předsunutého českého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Vojtanov - Schönberg/Krásná Hora.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 3 odst. 1 dne 1. září 2001.

České znění Ujednání se vyhlašuje současně.


UJEDNÁNÍ

mezi Ministerstvem financí České republiky a Spolkovým ministerstvem financí Spolkové republiky Německo o zřízení předsunutého českého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Vojtanov - Schönberg/Krásná Hora

Ministerstvo financí České republiky a Spolkové ministerstvo financí Spolkové republiky Německo se podle článku 1 odst. 3 Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o ulehčení pohraničního odbavování v železniční, silniční a vodní dopravě ze dne 19. května 1995 dohodly takto:

Článek 1

Na silničním hraničním přechodu Vojtanov - Schönberg/Krásná Hora bude na výsostném území Spolkové republiky Německo zřízeno předsunuté české pohraniční odbavovací stanoviště.

Článek 2

Prostor ve smyslu článku 2 písm. e) Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o ulehčení pohraničního odbavování v železniční, silniční a vodní dopravě ze dne 19. května 1995 zahrnuje:

a) plochy, zařízení a prostory společně užívané pracovníky obou států, a to

- úsek spolkové silnice B 92 od společných státních hranic až k pohraničnímu odbavovacímu stanovišti,

- kontrolní rampy u budov č. 4 a 11,

- kontrolní haly pro nákladní vozidla budov č. 5 a 14,

- kontrolní haly pro osobní vozidla budov č. 7 a 13,

- parkoviště pro zaměstnance č. G,

- plochu, která je označena „celní prostor“,

- spojovací cesty v budovách,

b) zařízení a prostory užívané výhradně českými pracovníky, a to

- služební a odbavovací místnosti v budovách č. 3 a 10,

- šatny, sociální zařízení a sklady v suterénu budovy č. 10,

- odbavovací buňky pro nákladní dopravu v budovách předkontroly a konečné kontroly č. 1, 8 a 12,

- odbavovací místnosti v budovách rychlého odbavování č. 2 a 9,

- odbavovací buňky pro cestovní styk v odbavovacím traktu č. 15,

- garáž pro osobní vozidla v budově č. 19.

Článek 3

(1) Toto Ujednání vstoupí v platnost prvého dne druhého měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém bylo toto Ujednání podepsáno.

(2) Toto Ujednání může být měněno a doplňováno vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran. Změny a doplňky mohou být provedeny též formou výměny diplomatických not.

(3) Toto Ujednání může být vypovězeno každou z obou smluvních stran písemně diplomatickou cestou a pozbude platnosti šest měsíců po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

(4) Nezávisle na výpovědi pozbude toto Ujednání platnosti, jestliže pozbude platnosti Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o ulehčení pohraničního odbavování v železniční, silniční a vodní dopravě ze dne 19. května 1995.


Dáno v Praze dne 27. července 2001 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo financí České republiky:
Ing. Vendulka Holá v. r.
náměstkyně generálního ředitele Generálního ředitelství cel

Za Spolkové ministerstvo financí Spolkové republiky Německo:
Gerd Meny v. r.
ministerský ředitel

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.09.2001 Aktuální znění (exportováno 20.10.2020 17:04)
0. 01.09.2001 Vyhlášené znění