Sdělení č. 78/2001 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o kulturní spolupráci

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2001-78
Datum vyhlášení 14.08.2001
Uzavření smlouvy 30.09.1999
Platnost od 15.06.2001
Aktuální znění 15.06.2001

78

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 30. záři 1999 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o kulturní spolupráci.

Dohoda se na základě svého článku 17 odst. 1 prozatímně prováděla ode dne podpisu a na základě ustanovení článku 18 odst. 1 vstoupila v platnost dne 15. června 2001. Podle článku 18 odst. 3 vstupem této dohody v platnost pozbyla ve vztahu mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo platnost Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spolkové republiky Německo o kulturní spolupráci ze dne 11. dubna 1978, vyhlášená pod č. 65/1979 Sb.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o kulturní spolupráci

Vláda České republiky a vláda Spolkové republiky Německo,

ve snaze upevňovat a dále rozvíjet přátelské vztahy mezi oběma zeměmi v duchu dobrého sousedství,

přejíce si prohlubovat vzájemné porozumění národů obou zemí,

odvolávajíce se na Smlouvu z 27. února 1992 mezi Spolkovou republikou Německo a Českou a Slovenskou Federativní Republikou o dobrém sousedství a přátelské spolupráci,

dále se odvolávajíce na společnou Německo-ěeskou deklaraci z 22. ledna 1997 o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji,

uznávajíce historickou proměnu v Evropě, zvláště vytvoření jednotného Německa a vznik České republiky,

přesvědčeny, že kulturní výměna podporuje spolupráci mezi národy a porozumění pro kulturu a duchovní život jiných národů,

zdůrazňujíce důležitou roli mladé generace pro porozumění a přátelské vztahy mezi oběma národy,

s přáním rozšiřovat kulturní vztahy ve všech oblastech včetně vzdělávání a vědy,

pamětlivy staletí trvajících úzkých svazků obou národů a jejich historického příspěvku ke společnému kulturnímu dědictví Evropy,

přesvědčeny, že budoucí vstup České republiky do Evropské unie, který je Spolkovou republikou Německo důrazně podporován, vytvoří možnost pro další prohloubení kulturní spolupráce,

se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany usilují o to, aby zlepšily vzájemné poznání kultury svých zemí, dále rozvíjely kulturní spolupráci ve všech oblastech a na všech úrovních a tím přispěly k evropské kulturní identitě.

Článek 2

Za účelem zprostředkování hlubších vědomostí o umění, literatuře a příbuzných oborech druhé země podniknou smluvní strany příslušná opatření a přitom si budou v rámci svých možností a v souladu s vnitrostátními předpisy pomáhat, zvláště

1. při pohostinských vystoupeních umělců a souborů včetně neprofesionálů při pořádání koncertů, divadelních představení a jiných uměleckých vystoupeních,

2. při pořádání výstav a organizování přednášek,

3. při organizování vzájemných návštěv představitelů různých oblastí kulturního života, zvláště literatury, hudby, umění výtvarného a hereckého, za účelem rozvoje spolupráce, výměny zkušeností a účasti na zasedáních a podobných akcích,

4. při podpoře kontaktů v oblastech nakladatelské činnosti, knihoven, archivů, muzeí a při výměně odborníků a materiálu,

5. při překladech děl krásné literatury a vědecké a odborné literatury.

Článek 3

(1) Smluvní strany se budou snažit umožňovat všem zájemcům široký přístup k jazyku, kultuře, literatuře a historii druhé země. Podpoří příslušné státní a soukromé iniciativy a instituce. Umožní a usnadní ve své zemi podpůrná opatření druhé strany a podporu lokálních iniciativ.

(1) Totéž platí pro rozšiřování jazykových znalostí a dalšího zlepšování jazykové výuky na všech školách, včetně škol vysokých, a dalších vzdělávacích zařízeních, včetně zařízení pro vzdělávání dospělých. Zvláštní pozornost bude věnována podpoře jazyka v příhraničních oblastech. Opatření na podporu jazyků obou smluvních stran jsou především:

- zprostředkování a vysílání učitelů, lektorů a odborných poradců,

- poskytování učebnic a učebního materiálu a rovněž spolupráce při vývoji učebnic,

- účast učitelů a studentů na kurzech vzdělávání a dalšího vzdělávání, které bude realizovat druhá smluvní strana, stejně jako výměna zkušeností o moderních postupech ve výuce cizích jazyků,

- rozvíjení partnerství škol a výchovně vzdělávacích zařízení,

- využívání možností, které nabízejí rozhlas a televize pro prohlubování znalostí a šíření jazyka druhé smluvní strany.

(3) Smluvní strany budou spolupracovat ve snaze dosáhnout v učebnicích takového podání historie, geografie a kultury druhé země, které bude podporovat lepší vzájemné porozumění. Vyzývají příslušná místa, aby vyvíjela učebnice vhodné k použití při dějepisné výuce v obou zemích.

Článek 4

Smluvní strany podpoří spolupráci ve všech jejích formách v oblastech vědy a vzdělávání včetně vysokých škol a vědeckých institucí, škol poskytujících všeobecné a profesní vzdělávání, neškolských organizací a zařízení profesní přípravy a dalšího vzdělávání dospělých, správ škol a profesně vzdělávacích, jiných vzdělávacích a výzkumných institucí a jejich správ, knihoven, archivů a také památkové péče. Vyzývají tyto instituce ve svých zemích, aby:

1. spolupracovaly ve všech oblastech společného zájmu,

2. podporovaly vzájemné vysílání delegací a jednotlivců za účelem informovanosti a výměny zkušeností včetně účasti na vědeckých konferencích a symposiích,

3. podporovaly výměnu vědeckých pracovníků a pracovníků vysokoškolských správ, jakož i představitelů vysokých škol, učitelů, školitelů, doktorandů, studentů, žáků a učňů v rámci informativních, studijních, výzkumných a vzdělávacích pobytů,

4. co nejvíce usnadnily přístup k archivům, knihovnám a podobným zařízením a jejich vědecké využití a podporovaly výměnu v oblasti informací a dokumentace a také reprodukci archiválií v souladu s vnitrostátními předpisy příslušné smluvní strany,

5. podporovaly výměnu vědecké, pedagogické a didaktické literatury, učebního, názorného a informačního materiálu a naučných filmů pro účely výuky a výzkumu a rovněž organizování příslušných odborných výstav,

6. podporovaly vztahy mezi vysokými školami obou zemí a jinými kulturními a vědeckými zařízeními,

7. spolupracovaly v oblasti péče o kulturní a historické památky, jejich restaurování a ochrany.

Článek 5

Smluvní strany se snaží v rámci svých možností poskytovat studentům a vědcům druhé země stipendia za účelem vzdělávání, dalšího vzdělávání a vědecké práce a vhodným způsobem doprovodit výměnu v oblasti vzdělávání a vědy dalšími opatřeními, mimo jiné usnadňováním udělení povolení k pobytu a podmínek pobytu v hostitelské zemi.

Článek 6

Smluvní strany posoudí předpoklady, za nichž mohou být pro akademické účely uznány doklady o studiu a závěrečné diplomy vysokých škol druhé země. Za tímto účelem budou výměnou expertních skupin opatřeny nutné informace a zjištěny možnosti k dosažení zvláštní dohody o otázkách jejich rovnocennosti.

Článek 7

Smluvní strany přikládají spolupráci v oblasti vzdělávání a dalšího vzdělávání odborných a vedoucích pracovníků v oblasti hospodářské sféry velký význam pro utváření vzájemných vztahů. Budou tuto spolupráci podle svých sil podporovat a podle potřeby o ní uzavřou dohody.

Článek 8

Smluvní strany spatřují ve spolupráci v oblasti vzdělávání dospělých důležitý přínos k prohlubování vzájemných vztahů a jsou připraveny podporovat tuto spolupráci podle svých sil.

Článek 9

Smluvní strany budou v oblasti filmu, televize a rozhlasu v rámci svých možností podporovat spolupráci příslušných institucí ve svých zemích a rovněž výrobu a výměnu filmů a jiných audiovizuálních médií, které mohou sloužit cílům této dohody. Vyzývají ke spolupráci v oblasti knižní tvorby a nakladatelské činnosti.

Článek 10

Smluvní strany umožní s cílem spolupráce přímé kontakty mezi společenskými skupinami a sdruženími, jako jsou odbory, církve a náboženská společenství, politické a jiné nadace. Vyzývají takové nestátní organizace k provádění záměrů sloužících také cílům této dohody.

Článek 11

Smluvní strany podpoří rozšiřování a zintenzivnění výměny mládeže mezi oběma zeměmi. Kromě rozšíření setkávání mládeže a mladých dospělých usilují o spolupráci v oblasti odborné práce s mládeží. Za tímto účelem budou i nadále podporovat koordinační centra pro poradenství a podporu státních a nestátních subjektů obou zemí zřízená v Plzni a Řezně.

Článek 12

Smluvní strany budou vyzývat - ve spolupráci se sportovními svazy - k setkávání sportovců, trenérů, sportovních funkcionářů a sportovních družstev svých zemí a snažit se podporovat spolupráci v oblasti sportu také na školách včetně vysokých.

Článek 13

Smluvní strany umožní na svém výsostném území trvale žijícím státním příslušníkům České republiky německého původu a státním příslušníkům Spolkové republiky Německo českého původu podle svobodného rozhodnutí pěstovat svůj jazyk, kulturu, národní tradice a svobodně praktikovat své náboženství. Umožní a usnadní v rámci platných zákonů podpůrná opatření druhé strany ve prospěch těchto osob a jejich organizací. Bez ohledu na to budou přiměřeně přihlížet k zájmům těchto občanů v rámci všeobecně podpůrných programů.

Článek 14

Smluvní strany usnadní partnerskou spolupráci na regionální a místní úrovni a vyzvou k ní.

Článek 15

(1) Smluvní strany usnadní v rámci svých platných právních předpisů a za podmínek, které si dohodnou, založení a činnost kulturních zařízení druhé smluvní strany ve vlastní zemi.

(2) Kulturní zařízení ve smyslu odstavce 1 jsou kulturní instituty a zařízení vědeckých institucí, škol poskytujících všeobecné a profesní vzdělávání, zařízení pro vzdělávání a další vzdělávání učitelů, zařízení pro vzdělávání dospělých, zařízení profesního vzdělávání a dalšího vzdělávání, knihovny, čítárny a veřejnoprávní výzkumná zařízení financovaná ze státních prostředků. Vysílaným odborníkům těchto institucí jsou postaveni na roven odborníci působící vědecko-kulturně nebo pedagogicky z oficiálního pověření a zprostředkovaní nebo vyslaní na základě jednotlivých pověření.

(3) Kulturní zařízení ve smyslu odstavce 1 jsou zejména již působící

- Goethe Institut v Praze

- Německá škola v Praze

- čítárny v Olomouci, Brně a Plzni

- České centrum v Berlíně

- České centrum v Drážďanech

- České centrum v Mnichově.

(4) Kulturním zařízením smluvních stran bude zajištěna možnost svobodného vyvíjení všech aktivit běžných pro zařízení tohoto typu.

(5) Osoby jmenované v odstavci 2, které mají státní příslušnost vysílajícího státu, jakož i rodinní příslušníci žijící v jejich domácnosti obdrží na žádost, kterou je třeba podat před výjezdem u diplomatického nebo konzulárního zastupitelského úřadu hostitelské země, bezplatně příslušné povolení opravňující k pobytu od příslušných úřadů hostitelské země v rámci platných právních předpisů. Příslušné povolení opravňující k pobytu bude uděleno přednostně a bude v rámci své platnosti zahrnovat právo na opakovaný vstup a vycestování oprávněné osoby. Bude udělováno podle předpisů vnitrostátního práva poprvé nejdéle na dva roky a pak může být prodlouženo nad tento rámec nebo uděleno opakovaně.

(6) Rodinní příslušníci ve smyslu odstavce 5 jsou manžel a děti žijící v domácnosti, jestliže podle práva vysílající země jsou neplnoleté nebo v přípravě na povolání.

(7) Smluvní strany poskytnou osvobození od poplatku za dovoz a následný vývoz:

- předmětů určených k vybavení a vystavení včetně jednoho nebo více motorových vozidel, které budou dovezeny pro účely kulturních zařízení uvedených v odstavci 2,

- stěhovaných svršků včetně motorových vozidel patřících osobám uvedeným v odstavci 2 a jejich rodinným příslušníkům, které byly užívány minimálně šest měsíců před přestěhováním a budou dovezeny do dvanácti měsíců po přestěhování na výsostné území hostitelské země.

(8) Smluvní strany poskytnou kulturním zařízením druhé smluvní strany na provedené výkony zvýhodnění daně z přidané hodnoty v rámci platných zákonů a dalších právních předpisů.

Článek 16

Zástupci smluvních stran se budou jako smíšená komise podle potřeby nebo na žádost jedné smluvní strany setkávat střídavě ve Spolkové republice Německo a České republice, aby bilancovali výměnu uskutečněnou v rámci této dohody a vypracovali doporučení a programy pro další kulturní spolupráci. Bližší podrobnosti budou upraveny diplomatickou cestou.

Článek 17

(1) Tato dohoda bude prozatímně prováděna ode dne podpisu v souladu s ustanovením článku 25 Vídeňské úmluvy o smluvním právu, případně v souladu s vnitrostátním právem.

(2) V souvislosti s prozatímním prováděním této dohody nebude ve vztahu mezi Spolkovou republikou Německo a Českou republikou dále uplatňována Dohoda z 11. dubna 1978 mezi vládou Spolkové republiky Německo a vládou Československé socialistické republiky o kulturní spolupráci.

Článek 18

(1) Tato dohoda vstoupí v platnost dnem, kdy budou smluvní strany navzájem notifikovat, že potřebné vnitrostátní předpoklady pro vstup v platnost jsou splněny. Rozhodující je den doručení poslední notifikace.

(2) Dohoda z 2. února 1990 mezi vládou Spolkové republiky Německo a vládou Československé socialistické republiky o vzájemném zřízení a činnosti kulturních a informačních center, jakož i doplňující dohody ve formě výměny nót z 6./20. března 1991 a z 24. července/18, října 1991 mezi Spolkovou republikou Německo a Českou a Slovenskou Federativní Republikou zůstávají výše uvedenými úpravami nedotčeny.

(3) Vstupem této dohody v platnost pozbývá ve vztahu mezi Spolkovou republikou Německo a Českou republikou platnost dohoda z 11. dubna 1978 mezi vládou Spolkové republiky Německo a vládou Československé socialistické republiky o kulturní spolupráci.

Článek 19

Tato dohoda se sjednává na dobu pěti let a bude dále automaticky prodlužována vždy na dalších pět let, pokud ji jedna ze smluvních stran nevypoví písemně diplomatickou cestou nejpozději šest měsíců před uplynutím doby její platnosti.


Dáno v Praze dne 30. září 1999 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky
Jan Kavan v. r.
ministr zahraničních věcí

Za vládu Spolkové republiky Německo
Christoph Zöpel v. r.
státní tajemník Ministerstva zahraničních věcí

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 15.06.2001 Aktuální znění (exportováno 26.11.2020 18:55)
0. 15.06.2001 Vyhlášené znění