Sdělení č. 75/2001 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy o bezpečnosti informací

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2001-75
Datum vyhlášení 10.08.2001
Uzavření smlouvy 06.03.1997
Ratifikace Smlouvy 11.10.1999
Platnost od 05.12.1999
Aktuální znění 05.12.1999

75

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 6. března 1997 byla v Bruselu přijata Dohoda mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy o bezpečnosti informací.

Listina o přístupu České republiky k Dohodě, podepsaná prezidentem republiky dne 11. října 1999, byla uložena u vlády Spojených států amerických, depozitáře Dohody, dne 5. listopadu 1999.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 6 odst. (b) dne 16. srpna 1998. Pro Českou republiku vstoupila v platnost v souladu se zněním článku 7 Dohody 5. prosince 1999.

Anglické znění a český překlad Dohody se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

DOHODA MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI SEVEROATLANTICKÉ SMLOUVY O BEZPEČNOSTI INFORMACÍ

Smluvní strany Severoatlantické smlouvy, podepsané ve Washingtonu dne 4. dubna 1949;

potvrzujíce znovu, že účinná politická jednání, spolupráce a obranné plánování pro dosažení cílů Severoatlantické smlouvy vyžadují výměnu utajovaných informací mezi smluvními stranami;

berouce v úvahu, že mezi vládami smluvních stran Severoatlantické smlouvy jsou nezbytná ustanovení o vzájemné ochraně a zabezpečení utajovaných informací, které si mohou vyměňovat;

uvědomujíce si, že je vyžadován obecný rámec pro bezpečnostní standardy a postupy;

jednajíce svým vlastním jménem a jménem Organizace Severoatlantické smlouvy,

se dohodly následovně:

Článek 1

Smluvní strany budou:

(I) chránit a zabezpečovat:

(a) utajované informace (viz Příloha I), které jsou takto označeny a jež mají původ v NATO (viz Příloha II) nebo jež jsou členským státem postoupeny NATO;

(b) utajované informace členských států, které jsou takto označeny a které jsou postoupeny jinému členskému státu na podporu programu, projektu či kontraktu NATO;

(II) vést bezpečnostní klasifikaci informací tak, jak je vymezena ve výše uvedeném odstavci I, a vynaloží veškeré úsilí, aby ji podle toho zabezpečily;

(III) nepoužívat utajované informace vymezené ve výše uvedeném odstavci I pro jiné účely než účely zakotvené v Severoatlantické smlouvě a v rozhodnutích a rezolucích vztahujících se k této smlouvě;

(IV) neprozradí bez souhlasu původce takové informace vymezené ve výše uvedeném odstavci I stranám, jež nejsou členy NATO.

Článek 2

Na základě článku 1 této Dohody smluvní strany zajistí zřízení Národního bezpečnostního úřadu pro aktivity NATO, který bude provádět ochranná bezpečnostní opatření. Smluvní strany zavedou a budou dodržovat bezpečnostní standardy, které zajistí běžný stupeň ochrany utajovaných informací.

Článek 3

(1) Smluvní strany zajistí, aby všechny osoby, které mají jejich státní příslušnost a plnění jejich služebních povinností vyžaduje přístup, nebo osoby, které mohou mít přístup k informacím označeným stupněm utajení DŮVĚRNÉ a vyšším, byly před plněním svých povinností příslušně prověřeny.

(2) Budou vypracovány postupy provedení bezpečnostních prověrek za účelem stanovení, zda jednotlivec, berouce v úvahu jeho či její loajalitu a důvěryhodnost, může mít přístup k utajovaným informacím bez vzniku nepřijatelného rizika pro bezpečnost.

(3) Na požádání bude každá ze smluvních stran spolupracovat s ostatními smluvními stranami při provádění jejich bezpečnostních prověrek.

Článek 4

Generální tajemník zajistí, aby příslušná ustanovení této Dohody byla uplatňována NATO (viz Příloha III).

Článek 5

Tato Dohoda nijak nebrání smluvním stranám, aby uzavíraly další smlouvy vztahující se k výměně utajovaných informací, jejichž jsou původci, a nedotýkající se rozsahu působnosti této Dohody.

Článek 6

(a) Tato Dohoda bude otevřena k podpisu smluvním stranám Severoatlantické smlouvy a bude podléhat ratifikaci, přijetí nebo schválení. Ratifikační listiny a listiny o přijetí či schválení budou uloženy u vlády Spojených států amerických.

(b) Tato Dohoda vstoupí v platnost třicet dnů po dni uložení ratifikačních listin nebo listin o přijetí či schválení dvou signatářských států. Dohoda vstoupí v platnost pro každý další signatářský stát třicet dnů po uložení jeho ratifikační listiny nebo listiny o přijetí či schválení.

(c) Tato Dohoda nahradí ve vztahu ke smluvním stranám, pro které vstoupila v platnost, „Bezpečnostní dohodu uzavřenou smluvními stranami Organizace Severoatlantické smlouvy“, schválenou Severoatlantickou radou v Příloze A (odstavec 1) k dodatku k Příloze D. C. 2/7 ze dne 19. dubna 1952 a následně začleněnou do Přílohy „A“ (odstavec 1) k C-M(55)15 (finál), schválené Severoatlantickou radou dne 2. března 1955.

Článek 7

Tato Dohoda zůstane otevřená pro přístup jakékoliv nové smluvní strany Severoatlantické smlouvy v souladu s jejími vlastními ústavními postupy. Její listina o přístupu k Dohodě bude uložena u vlády Spojených států amerických. Ve vztahu ke každému přistupujícímu státu tato Dohoda vstoupí v platnost třicet dnů po uložení jeho listiny o přístupu.

Článek 8

Vláda Spojených států amerických bude informovat vlády ostatních smluvních stran o uložení každé ratifikační listiny nebo listiny o přijetí, schválení nebo přístupu.

Článek 9

Tuto Dohodu může kterákoliv smluvní strana vypovědět písemným oznámením o výpovědi zaslaným depozitáři, který o tomto oznámení informuje všechny ostatní smluvní strany. Taková výpověď nabude účinnosti jeden rok po přijetí oznámení depozitářem, ale nedotkne se závazků již smluvených a práv či výsad, jež smluvní strany nabyly předtím na základě ustanovení této Dohody.


Na důkaz toho níže podepsaní, k tomuto svými vládami řádně zplnomocněni, podepsali tuto Dohodu.

Dáno v Bruselu dne 6. března 1997 v jediném vyhotovení v jazyce anglickém a francouzském, jehož obě znění mají stejnou platnost a které je uloženo v archivu vlády Spojených států amerických a jehož ověřené kopie budou touto vládou zaslány ostatním signatářům.


PŘÍLOHA I

Tato Příloha je nedílnou součástí této Dohody.

Utajované informace NATO jsou definovány následovně:

(a) informace znamená vědomost, jež může být sdělena v jakékoliv podobě;

(b) utajované informace znamenají informace nebo materiál, pro něž je stanoveno, že vyžadují ochranu proti neoprávněnému prozrazení, a které byly takto označeny stupněm utajení;

(c) slovo „materiál“ zahrnuje dokumenty a také jakoukoliv součást stroje, vybavení nebo zbraně vyrobené nebo v procesu výroby;

(d) slovo „dokument“ znamená jakékoliv zaznamenané informace bez ohledu na jejich fyzickou podobu nebo charakteristiku včetně, bez omezení, písemných i tištěných materiálů, karet a pásek na zpracování údajů, map, diagramů, fotografií, obrazů, nákresů, rytin, nárysů, pracovních poznámek a dokumentů, průpisů a pásek do psacích strojů či reprodukcí získaných jakýmkoli prostředkem nebo způsobem a zvukové, hlasové, magnetické nebo elektronické či optické nebo vizuální záznamy v jakékoliv podobě a přenosná zařízení ADP (audio-digital-processing) s rezidentním počítačovým nosičem dat a vyjímatelné počítačové nosiče dat.

PŘÍLOHA II

Tato Příloha tvoří nedílnou součást této Dohody.

Pro účely této Dohody pojem „NATO“ označuje Organizaci Severoatlantické smlouvy a orgány, jež se řídí buď Dohodou o právním postavení Organizace Severoatlantické smlouvy, zástupců států a mezinárodního personálu, podepsanou v Ottawě dne 20. září 1951, nebo Protokolem o statusu Mezinárodních vojenských velitelství ustavených podle Severoatlantické smlouvy, podepsaným v Paříži dne 28. srpna 1952.

PŘÍLOHA III

Tato Příloha je nedílnou součástí této Dohody.

S vojenskými veliteli se budou konat konzultace, aby byly respektovány jejich výsady.

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 05.12.1999 Aktuální znění (exportováno 29.05.2020 07:49)
0. 05.12.1999 Vyhlášené znění