Sdělení č. 72/2001 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2001-72
Datum vyhlášení 10.08.2001
Uzavření smlouvy 23.05.1997
Platnost od 28.08.1997
Aktuální znění 28.08.1997

72

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 23. května 1997 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o leteckých službách.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 22 odst. 1 dne 28. srpna 1997. Podle odstavce 2 téhož článku jakmile vstoupila tato dohoda v platnost, pozbyla ve vztazích mezi Českou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou platnosti Dohoda o civilní letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky ze dne 24. ledna 1978, vyhlášená pod č. 5/1979 Sb.

Anglické znění a český překlad Dohody se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o leteckých službách

Vláda České republiky a vláda Vietnamské socialistické republiky (dále jen „smluvní strany“),

jsouce stranami Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, otevřené k podpisu v Chicagu dne sedmého prosince 1944,

vedeny přáním sjednat Dohodu jako doplněk uvedené Úmluvy za účelem rozvíjení leteckých služeb mezi a za územími jejich států,

se dohodly takto:

Článek 1

Definice

Pro účely této dohody, pokud z textu nevyplývá jinak:

a) výraz „Úmluva“ znamená Úmluvu o mezinárodním civilním letectví otevřenou k podpisu v Chicagu dne sedmého prosince 1944 a zahrnující:

(i) jakoukoli změnu platnou podle jejího článku 94 (a) a přijatou oběma smluvními stranami, a

(ii) jakoukoli přílohu a změnu přijatou podle jejího článku 90, pokud je tato změna nebo příloha v daném čase v platnosti na obou smluvních stranách,

b) výraz „letecké úřady“ znamená v případě České republiky Ministerstvo dopravy a spojů a v případě Vietnamské socialistické republiky Státní úřad pro civilní letectví Ministerstva dopravy Vietnamu nebo v obou případech kteroukoli osobu nebo orgán pověřené provádět funkce v současné době vykonávané výše uvedenými leteckými úřady nebo funkce podobné,

c) výraz „určený letecký podnik“ znamená letecký podnik, který byl určen a schválen podle článku 4 této dohody,

d) výraz „území“ ve vztahu ke státu znamená pevninu (kontinentální a ostrovy), vnitrozemské vody a přilehlé teritoriální vody a vzdušný prostor nad těmito územími, které jsou pod suverenitou tohoto státu,

e) výraz „letecká dopravní služba“, „mezinárodní letecká dopravní služba“, „letecký podnik“ a „přistání pro potřeby nikoli obchodní“ mají význam, který je pro ně příslušně stanoven v článcích 2 a 96 Úmluvy,

f) výraz „tato dohoda“ zahrnuje její Přílohu a jakoukoli změnu Přílohy nebo této dohody. Příloha tvoří nedílnou součást této dohody a všechna odvolání na tuto dohodu, pokud není výslovně stanoveno jinak, zahrnují zmíněnou Přílohu,

g) výraz „uživatelské poplatky“ znamená poplatek udělovaný leteckým podnikům příslušnými úřady nebo jimi povolený k udělení za poskytnutí letiště nebo jeho zařízení nebo navigační zařízení včetně souvisejících služeb a zařízení pro letadlo, posádku, cestující a náklad,

h) výraz „tarif“ znamená ceny nebo poplatky, které mají být zaplaceny za přepravu cestujících, zavazadel a zboží (s výjimkou náhrad a podmínek za přepravu poštovních zásilek), a podmínky, podle kterých se tyto ceny nebo poplatky používají, včetně provizí placených při přepravě za zprostředkovatelské služby, poplatky a podmínky za jakékoli vedlejší služby k této přepravě, které jsou nabízeny leteckými podniky, a rovněž zahrnuje jakékoli podstatné výhody poskytované v souvislosti s přepravou,

i) výraz „kapacita“ ve vztahu k dohodnutým službám znamená kapacitu letadla používaného při takových službách, násobenou počtem frekvencí prováděných tímto letadlem za dané období na lince nebo úseku linky.

Článek 2

Použitelnost Úmluvy

Ustanovení této dohody budou podřízena ustanovením Úmluvy, pokud tato ustanovení budou použitelná pro mezinárodní letecké dopravní služby.

Článek 3

Přepravní práva

(1) Každá smluvní strana poskytuje určenému leteckému podniku druhé smluvní strany následující práva týkající se mezinárodních leteckých dopravních služeb:

a) právo létat bez přistání přes území státu druhé smluvní strany,

b) právo přistávat na území státu druhé smluvní strany pro potřeby nikoli obchodní.

(2) Každá smluvní strana poskytuje určenému leteckému podniku druhé smluvní strany práva dále stanovená v této dohodě za účelem provozování mezinárodních leteckých dopravních služeb na linkách stanovených v příslušné části seznamu linek přiloženého k této dohodě. Tyto služby a linky jsou dále nazývány „dohodnuté služby“ a „stanovené linky“. Během provozu dohodnuté služby na stanovené lince bude letecký podnik určený kteroukoli smluvní stranou požívat, kromě práv stanovených v odstavci 1 tohoto článku, právo přistávat na území státu druhé smluvní strany, v místech stanovených pro danou linku v seznamu linek této dohody, za účelem naložení a vyložení cestujících a zboží, včetně poštovních zásilek, odděleně nebo v kombinaci, určených nebo pocházejících z místa (míst) na území státu první smluvní strany.

(3) V odstavci 2 tohoto článku nemůže být nic považováno za udělení práva určeným leteckým podnikům jedné smluvní strany nakládat na území státu druhé smluvní strany cestující a zboží včetně poštovních zásilek za úplatu nebo nájemné s určením pro jiné místo na území státu druhé smluvní strany.

(4) V případě ozbrojeného konfliktu, politických změn nebo vývoje nebo zvláštních a neobvyklých okolností, kdy určený letecký podnik jedné smluvní strany nebude schopen poskytovat služby na své obvyklé lince, vynaloží druhá smluvní strana co největší úsilí, aby usnadnila pokračování provozu těchto služeb pomocí povolení dočasných změn linek.

Článek 4

Určení a provozní oprávnění

(1) Každá smluvní strana bude mít právo, prostřednictvím svého leteckého úřadu, písemně určit druhé smluvní straně nejvýše dva letecké podniky za účelem provozování dohodnutých služeb na stanovených linkách a odvolat nebo změnit toto určení.

(2) Po obdržení tohoto určení druhá smluvní strana udělí bez prodlení, podle ustanovení odstavců 3 a 4 tohoto článku, určenému leteckému podniku potřebná provozní oprávnění.

(3) Letecký úřad jedné smluvní strany může požadovat, aby letecký podnik určený druhou smluvní stranou prokázal, že je schopen plnit podmínky stanovené zákony a předpisy, které tento úřad běžně a přiměřeně uplatňuje na provoz mezinárodních leteckých dopravních služeb v souladu s ustanoveními Úmluvy.

(4) Každá smluvní strana bude mít právo odmítnout udělení provozního oprávnění uvedeného v odstavci 2 tohoto článku nebo uložit takové podmínky, které považuje za nezbytné pro výkon práv stanovených v článku 2 této dohody určeným leteckým podnikem, kdykoli řečená smluvní strana nemá důkaz, že podstatná část vlastnictví a skutečná kontrola tohoto leteckého podniku náleží druhé smluvní straně nebo občanům jejího státu.

(5) Jakmile byl letecký podnik takto určen a oprávněn, může začít provozovat dohodnuté služby za předpokladu, že letecký podnik vyhoví, plně nebo částečně, platným ustanovením této dohody.

Článek 5

Odvolání nebo pozastavení provozních oprávnění

(1) Letecký úřad každé smluvní strany bude mít právo zrušit provozní oprávnění nebo pozastavit výkon práv stanovených v článku 3 odst. 2 této dohody určenému leteckému podniku druhé smluvní strany nebo uložit pro využívání těchto práv dočasně nebo trvale podmínky, které považuje za nezbytné, jestliže:

a) nebude prokázáno, že podstatná část vlastnictví a skutečná kontrola leteckého podniku náleží smluvní straně, která určila tento letecký podnik, nebo občanům jejího státu, nebo

b) tento letecký podnik nedodrží právní předpisy státu smluvní strany, která uvedená práva udělila, nebo

c) letecký podnik jiným způsobem nedodrží podmínky pro provoz služeb stanovené touto dohodou.

(2) Pokud nebude nutno provést okamžité odvolání, pozastavení nebo uložení podmínek uvedených v odstavci 1 tohoto článku k zabránění dalšímu porušování právních předpisů, budou tato práva uplatněna pouze po konzultaci s leteckým úřadem druhé smluvní strany. Tato konzultace bude zahájena do šedesáti (60) dnů ode dne požadavku.

Článek 6

Pravidla provozu dohodnutých služeb

(1) Určené letecké podniky obou smluvních stran budou mít právo nasazení stejné kapacity a spravedlivou a stejnou možnost provozovat dohodnuté služby na stanovených linkách mezi územími jejich států.

(2) Při provozování dohodnutých služeb bude určený letecký podnik každé smluvní strany brát ohled na zájmy určeného leteckého podniku druhé smluvní strany, aby nepřiměřeně nenarušil služby později poskytované na celé nebo části téže linky.

(3) Dohodnuté služby poskytované určeným leteckým podnikem smluvní strany se budou těsně opírat o požadavky veřejnosti na provoz na stanovených linkách a jejich hlavním cílem bude poskytnutí přiměřeného využití kapacit postačujících k zajištění běžných a rozumně očekávaných požadavků na přepravu cestujících a zboží, včetně poštovních zásilek, mezi územími států smluvních stran. Opatření pro přepravu cestujících a zboží, včetně poštovních zásilek, vzatých na palubu a vyložených v těch místech stanovených linek, která se nacházejí na území jiných států než těch, které určil letecký podnik, bude provedeno v souladu s obecnými zásadami tak, že kapacita bude ve vztahu k:

a) přepravním požadavkům na území a z území státu smluvní strany, která určila letecký podnik.

b) přepravním požadavkům oblasti, kterou dohodnuté dopravní služby prolétávají po přihlédnutí k dopravním službám provozovaným leteckými podniky jiných států této oblasti, a

c) požadavkům vyplývajícím z přímého provozu leteckých podniků.

(4) Celková kapacita nabízená na dohodnutých službách určenými leteckými podniky smluvních stran bude společně stanovena podle výše uvedených principů leteckými úřady smluvních stran před zahájením provozu.

(5) Při provozování nebo nabízení schválených služeb k prodeji na dohodnutých linkách může určený letecký podnik jedné smluvní strany vstoupit do společných marketingových ujednání, jako jsou blocked-space, code-sharing, nebo ujednání o pronájmu s leteckým podnikem nebo podniky třetí strany za podmínky, že všechny letecké podniky, jichž se týká toto ujednání, vlastní příslušná oprávnění a splňují požadavky běžně požadované pro činnosti zahrnuté v těchto ujednáních.

Článek 7

Tarify

(1) Tarify pro jakékoli dohodnuté služby budou stanoveny v přiměřené výši, přičemž bude náležitě přihlíženo ke všem v úvahu přicházejícím činitelům, jako jsou náklady na provoz, přiměřený zisk, povaha služeb, jako je rychlost a cestovní pohodlí, a tarify jiných leteckých podniků pro jakoukoli část stanovených linek.

(2) Tarify budou stanoveny v souladu s následujícími opatřeními:

a) Tarify použité v odstavci 1 tohoto článku, spolu se sazbami zprostředkovatelských odměn použitých ve spojení s nimi, mohou být, s ohledem na každou stanovenou linku a její část, dohodnuty mezi zúčastněnými určenými leteckými podniky a této dohody může být dosaženo přímo podle postupů Mezinárodního sdružení leteckých dopravců (IATA) pro stanovování tarifů.

b) Takto dohodnuté tarify budou předloženy ke schválení leteckým úřadům smluvních stran nejméně šedesát (60) dní před předpokládaným datem jejich zavedení. Ve zvláštních případech může být tato lhůta snížena po dohodě mezi uvedenými úřady.

c) Toto schválení může být vydáno výslovně. Pokud žádný z leteckých úřadů nevysloví nesouhlas do třiceti (30) dnů od data předložení, v souladu s odstavcem 2 písm. b) tohoto článku budou tyto tarify považovány za schválené. Pokud bude lhůta pro předložení zkrácena, jak je stanoveno v odstavci 2 písm. b), mohou se letecké úřady dohodnout, aby lhůta pro oznámení nesouhlasu byla kratší než třicet (30) dní.

d) Pokud nemůže být tarif dohodnut v souladu s ustanoveními odstavce 2 písm. a) tohoto článku nebo pokud během období platného v souladu s odstavcem 2 písm. c) tohoto článku, uvědomí jeden letecký úřad druhý letecký úřad o neschválení tarifu dohodnutého v souladu s ustanoveními odstavce 2 písm. c) tohoto článku, letecké úřady smluvních stran se pokusí stanovit tarif po vzájemné dohodě.

e) Pokud se letecké úřady nebudou moci dohodnout na tarifu předloženém podle odstavce 2 písm. b) tohoto článku nebo na stanovení tarifu podle odstavce 2 písm. d) tohoto článku, bude spor urovnán v souladu s ustanoveními článku 17 této dohody.

f) Tarif stanovený podle ustanovení tohoto článku zůstane v platnosti do doby, než bude stanoven nový tarif. Nicméně platnost tarifu nebude na základě tohoto odstavce prodloužena o více než dvanáct (12) měsíců po datu, k němuž by jinak platnost tarifu skončila.

Článek 8

Použití právních předpisů a postupů

(1) Právní předpisy a postupy státu jedné smluvní strany upravující vstup na území jejího státu, pobyt na něm nebo výstup z území jejího státu letadel jejího určeného leteckého podniku provozujícího mezinárodní leteckou dopravu nebo vztahující se na provoz a létání těchto letadel uvnitř jeho území budou uplatňovány vůči letadlům určeného leteckého podniku druhé smluvní strany a budou dodržovány těmito letadly při vstupu nebo výstupu z území státu nebo pobytu na území státu první smluvní strany.

(2) Právní předpisy a postupy jedné smluvní strany upravující vstup na území jejího státu, pobyt na něm, tranzit nebo výstup cestujících, posádek, zavazadel a zboží včetně poštovních zásilek z území jejího státu, stejně jako právní předpisy a postupy týkající se vstupu, výstupu, přistěhovatelství a vystěhovatelství, pasů, cel, měnových a zdravotních nebo hygienických opatření se budou vztahovat na cestující, posádky, zavazadla, zboží a poštovní zásilky dopravované letadlem určeného leteckého podniku druhé smluvní strany při vstupu nebo výstupu nebo během pobytu na území státu první smluvní strany.

(3) Při uplatňování celních, přistěhovatelských, karanténních a podobných předpisů nebude žádná smluvní strana dávat přednost svým vlastním nebo kterýmkoli jiným leteckým podnikům před leteckým podnikem druhé smluvní strany provozujícím podobné mezinárodní letecké dopravní služby.

Článek 9

Celní ustanovení

(1) Každá smluvní strana na základě reciprocity osvobodí určený letecký podnik druhé smluvní strany od dovozních omezení, cla, spotřební daně, inspekčních poplatků a celostátních dávek a poplatků, pokud jde o letadla, pohonné hmoty, mazadla, spotřebitelný technický materiál, náhradní díly včetně motorů, obvyklé vybavení letadla, zásoby letadla a potraviny (včetně alkoholu, tabáku, nápojů a jiných výrobků určených v omezeném množství k prodeji cestujícím za letu) a jiné věci, které jsou určeny k použití výhradně v souvislosti s provozem nebo obsluhou letadla určeného leteckého podniku druhé smluvní strany provozujícího dohodnuté služby, stejně tak jako tiskopisy letenek, leteckých nákladních listů, jakýkoli tištěný materiál nesoucí znaky leteckého podniku a obvyklý náborový materiál bezplatně rozšiřovaný tímto určeným leteckým podnikem.

(2) Od těchto dávek a daní budou také osvobozeny s výjimkou poplatků odpovídajících vykonávané službě:

a) zásoby letadla vzaté na palubu na území státu kterékoli smluvní strany v rámci omezení stanoveného úředními orgány uvedené smluvní strany a určené k použití na palubě letadla provozovaného na stanovené lince druhé smluvní strany,

b) náhradní díly dopravené na území státu kterékoli smluvní strany pro údržbu nebo opravu letadla použitého na stanovené lince určeným leteckým podnikem (podniky) druhé smluvní strany,

c) pohonné hmoty a mazadla určená pro doplnění do letadla provozovaného na stanovené lince určeným leteckým podnikem (podniky) druhé smuvní strany, i když budou tyto zásoby použity na část cesty podniknuté přes území státu smluvní strany, na kterém byly vzaty na palubu.

Může být požadováno, aby materiály výše uvedené v písmenech a), b), c) byly pod celním dozorem nebo kontrolou.

(3) Obvyklé palubní vybavení, stejně jako materiál a zásoby uložené na palubě letadla kterékoli smluvní strany mohou být vyloženy na území státu druhé smluvní strany pouze se souhlasem celního úřadu této smluvní strany. V každém případě mohou být uloženy pod dohledem tohoto celního úřadu do doby, než budou znovu vyvezeny, nebo s nimi bude naloženo jinak v souladu s celními předpisy.

Článek 10

Provoz pronajatých letadel

(1) Pokud se určený letecký podnik uchází o používání letadla jiného, než má ve svém vlastnictví pro jím poskytované služby, bude mu poskytnuto pouze za následujících podmínek:

a) tato ujednání neumožní leteckému podniku ze třetí země, tj. pronajímateli přístup k přepravním právům, která pro něj nejsou jakkoliv dostupná,

b) finanční prospěch získaný leteckým podnikem pronajímatele nebude závislý na zisku nebo ztrátě z provozu určeného leteckého podniku, a

c) zodpovědnost za trvající způsobilost k letu a náležitá pravidla pro provoz a údržbu kteréhokoli pronajatého letadla provozovaného leteckým podnikem určeným leteckým úřadem jedné smluvní strany bude stanovena tak, aby vyhověla oběma leteckým úřadům.

(2) Určenému leteckému podniku se na druhé straně nezakazuje poskytovat služby při použití pronajatého letadla za předpokladu, že jakákoli sjednaná leasingová ujednání vyhoví výše uvedeným podmínkám.

Článek 11

Uznání osvědčení a průkazů

Osvědčení o letové způsobilosti, osvědčení o kvalifikaci a průkazy vydané nebo potvrzené jednou smluvní stranou a dosud platné budou uznány za platné druhou smluvní stranou pro provoz dohodnutých služeb na stanovených linkách za předpokladu, že tato osvědčení nebo průkazy byly vydány nebo uznány za platné podle pravidel platných podle Úmluvy. Každá smluvní strana si však vyhrazuje právo odmítnout uznat jako platné pro lety nad územím svého státu osvědčení o kvalifikaci a průkazy vydané jejím vlastním státním příslušníkům druhou smluvní stranou.

Článek 12

Ochrana civilního letectví

(1) Zajištění bezpečnosti civilních letadel, jejich cestujících a posádek je základním předpokladem provozu mezinárodních leteckých dopravních služeb. Smluvní strany znovu zdůrazňují, že jejich závazky chránit bezpečnost civilního letectví před nezákonnými činy (zvláště pak jejich závazky vůči Chicagské Úmluvě, Úmluvě o trestných a některých jiných činech spáchaných na palubě letadla, podepsané v Tokiu dne 14. září 1963, Úmluvy o potlačení protiprávního zmocnění se letadla, podepsané v Haagu dne 16. prosince 1970, a Úmluvy o potlačení protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví, podepsané v Montrealu dne 23. září 1971) a jakékoli další mnohostranné dohody upravující ochranu civilního letectví, které jsou závazné pro obě smluvní strany, tvoří nedílnou součást této dohody.

(2) Smluvní strany si na požádání vzájemně poskytnou veškerou nutnou pomoc k zabránění činům nezákonného zmocnění se civilních letadel a jiných nezákonných činů proti bezpečnosti těchto letadel, jejich cestujících a posádek, letišť a leteckých navigačních zařízení a jakémukoli jinému ohrožení bezpečnosti civilního letectví.

(3) Smluvní strany budou ve vzájemných vztazích jednat v souladu s ustanoveními o ochraně civilního letectví, stanovenými Mezinárodní organizací pro civilní letectví a označovanými jako Přílohy k Úmluvě, v rozsahu, v němž jsou tato bezpečnostní opatření pro smluvní strany závazná; budou vyžadovat, aby provozovatelé letadel jejich registrace nebo provozovatelé letadel, kteří mají hlavní sídlo obchodní činnosti nebo stálé sídlo na území jejich států, a provozovatelé letišť na území jejich států jednali v souladu s těmito ustanoveními o ochraně civilního letectví.

(4) Každá smluvní strana souhlasí s tím, že může být požadováno, aby její provozovatelé letadel dodržovali ustanovení o ochraně civilního letectví uvedená výše v odstavci 3 vyžadovaná druhou smluvní stranou pro vstup, výstup a pobyt na území jejího státu.

(5) Každá smluvní strana zajistí, že na území jejího státu budou účinně uplatňována odpovídající opatření k ochraně letadel a kontrole cestujících, posádek, příručních zavazadel, zapsaných zavazadel, zboží a palubních zásob před a v průběhu nastupování a nakládání.

(6) Každá smluvní strana bude s porozuměním posuzovat jakýkoli požadavek druhé smluvní strany na přiměřená bezpečnostní opatření za účelem čelit určité hrozbě.

(7) Dojde-li ke spáchání činu nebo hrozbě spáchání činu nezákonného zmocnění se civilního letadla nebo jiného nezákonného činu proti bezpečnosti takového letadla, jeho cestujících a posádky, letišť nebo navigačních zařízení, smluvní strany si vzájemně pomohou usnadňováním předávání zpráv a jinými příslušnými opatřeními směřujícími k rychlému a bezpečnému ukončení takového činu nebo hrozby.

(8) Má-li smluvní strana opodstatněné důvody se domnívat, že se druhá smluvní strana odchýlila od ustanovení tohoto článku na ochranu civilního letectví, může letecký úřad této smluvní strany požádat o neodkladné konzultace s leteckým úřadem druhé smluvní strany. Nedosažení uspokojivé dohody nebo naléhavá hrozba bezpečnosti civilního letectví bude důvodem k uplatnění článku 5 této dohody.

Článek 13

Poskytování statistik

Letecký úřad jedné smluvní strany poskytne na žádost leteckého úřadu druhé smluvní strany periodické nebo jiné podobné statistické údaje, které mohou být rozumně požadovány za účelem posouzení nabízené kapacity na dohodnuté službě určeným leteckým podnikem první smluvní strany.

Článek 14

Prodej služeb a převod finančních prostředků

(1) Na základě patřičných oprávnění podle příslušných vnitrostátních právních předpisů a na základě zásady reciprocity bude mít určený letecký podnik jedné smluvní strany právo volně prodávat své letecké dopravní služby na území státu druhé smluvní strany buď přímo, nebo prostřednictvím svých zprostředkovatelů a kterákoli osoba bude moci svobodně zakoupit tuto přepravu v místní měně nebo v jakékoli volně směnitelné měně uznané devizovými předpisy platnými na daném území.

(2) Určené letecké podniky smluvních stran budou mít právo konvertovat a převést na území svého státu přebytek příjmů nad místními výdaji získaný na území státu druhé smluvní strany. Převod bude uskutečněn v souladu s devizovými předpisy platnými na území státu druhé smluvní strany podle tržního devizového kurzu platného v době uskutečnění převodu. Skutečný převod po obdržení povolení bude proveden bez prodlení a nebude podléhat jakýmkoli poplatkům s výjimkou obvyklých poplatků vybíraných bankami za služby při těchto transakcích.

(3) V případě, že platby mezi smluvními stranami budou upraveny zvláštní dohodou, bude použita tato zvláštní dohoda.

Článek 15

Zastoupení leteckého podniku

(1) Určený letecký podnik jedné smluvní strany bude mít právo zřídit na území státu druhé smluvní strany kancelář svého zastoupení. Toto zastoupení může obsahovat obchodní, provozní a technický personál.

(2) Určený letecký podnik nebo podniky jedné smluvní strany budou oprávněny v souladu s právními předpisy a nařízeními státu druhé smluvní strany týkajícími se pobytu a zaměstnání přivést a udržovat na území státu druhé smluvní strany obchodní, technický, provozní a jiný odborný personál potřebný k provozování leteckých dopravních služeb.

Článek 16

Uživatelské poplatky

(1) Žádná smluvní strana neuvalí nebo nepovolí uvalit na určený letecký podnik druhé smluvní strany uživatelské poplatky vyšší než ty, které vyžaduje od vlastních leteckých podniků provozujících obdobné mezinárodní letecké dopravní služby.

(2) Letecký úřad každé smluvní strany bude podporovat konzultace o uživatelských poplatcích mezi úřady odpovědnými za stanovení poplatků a leteckými podniky používajícími služby a zařízení poskytovaná těmito úřady, a když to bude možné, prostřednictvím organizací zastupujících letecké podniky. Rozumné oznámení návrhů na změnu uživatelských poplatků by mělo být dáno k dispozici uživatelům, aby mohli vyjádřit svůj názor před přijetím těchto změn.

(3) Žádná smluvní strana neposkytne výhody žádnému jinému zahraničnímu nebo vlastnímu leteckému podniku oproti leteckému podniku druhé smluvní strany, konajícímu podobné mezinárodní letecké dopravní služby, při užívání letišť, letových cest, leteckých provozních služeb a souvisejících zařízení nacházejících se pod její kontrolou.

Článek 17

Konzultace

(1) Letecké úřady obou smluvních stran budou v duchu úzké spolupráce čas od času ve spojení, které se může uskutečnit jednáním nebo písemně, aby zajistily úzkou spolupráci ve všech záležitostech ovlivňujících provádění této dohody.

(2) Každá smluvní strana může kdykoli požádat o konzultace ke kterémukoli problému týkajícímu se této dohody. Tyto konzultace budou zahájeny ve lhůtě šedesáti (60) dnů od data, kdy žádost obdrží druhá smluvní strana, pokud není smluvními stranami dohodnuto jinak.

Článek 18

Řešení sporů

(1) Jakýkoli spor týkající se výkladu nebo provádění této dohody nebo její Přílohy bude řešen přímým jednáním mezi leteckými úřady smluvních stran. Pokud letecké úřady nedospějí k dohodě, bude spor řešen diplomatickou cestou.

(2) Nemůže-li být spor vyřešen v souladu s odstavcem 1, bude na žádost kterékoli smluvní strany předložen rozhodčímu soudu.

(3) Tento rozhodčí soud bude ustaven následovně: každá smluvní strana jmenuje jednoho člena a tito dva členové se dohodnou na státním příslušníkovi třetího státu, kterého vlády smluvních stran jmenují předsedou. Členové budou jmenováni do dvou měsíců a předseda do tří měsíců ode dne, ke kterému kterákoli smluvní strana informovala druhou smluvní stranu o záměru předložit spor rozhodčímu soudu.

(4) Nebudou-li lhůty stanovené výše v odstavci 3 dodrženy, může kterákoli smluvní strana, nebude-li jakékoli jiné příslušné ujednání, požádat prezidenta Rady Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), aby učinil nezbytná jmenování. Je-li prezident občanem státu některé ze smluvních stran nebo cokoliv mu jinak brání v plnění této funkce, učiní nezbytná jmenování viceprezident, který ho zastupuje.

(5) Rozhodčí soud rozhodne většinou hlasů. Jeho rozhodnutí budou závazná pro smluvní strany. Každá smluvní strana hradí náklady na svého člena stejně tak jako své zastoupení při rozhodčím řízení. Náklady na předsedu a jakékoli jiné náklady ponesou smluvní strany stejnými díly. Ve všech ostatních záležitostech si rozhodčí soud stanoví svůj vlastní postup.

(6) Pokud kterákoli ze smluvních stran nevyhoví jakémukoli rozhodnutí přijatému podle odstavce 5 tohoto článku, bude moci letecký úřad druhé smluvní strany omezit, odepřít nebo zrušit jakákoliv práva nebo výhody udělené prostřednictvím této dohody určenému leteckému podniku první smluvní strany, která nedostála svým závazkům.

Článek 19

Změna

(1) Jestliže kterákoli ze smluvních stran považuje za žádoucí změnit kterékoli ustanovení této dohody, vstoupí tato změna, jestliže je dohodnuta mezi smluvními stranami, v platnost po potvrzení výměnou diplomatických not.

(2) Změny v Příloze k této dohodě mohou být dohodnuty přímo mezi leteckými úřady smluvních stran. Vstoupí v platnost po potvrzení výměnou diplomatických not.

(3) Jestliže vstoupí v platnost obecná mnohostranná úmluva o mezinárodní letecké dopravě týkající se vztahů mezi oběma smluvními stranami, bude tato dohoda pozměněna tak, aby odpovídala ustanovením takové mnohostranné úmluvy v rozsahu, ve kterém byla ustanovení této mnohostranné úmluvy přijata oběma smluvními stranami.

Článek 20

Ukončení platnosti

Kterákoli smluvní strana může kdykoli oznámit písemně diplomatickou cestou druhé smluvní straně své rozhodnutí ukončit platnost této dohody. Takové oznámení bude zároveň zasláno Mezinárodní organizaci pro civilní letectví. Platnost Dohody v takovém případě skončí dvanáct (12) měsíců po datu přijetí oznámení druhou smluvní stranou, nebude-li před uplynutím tohoto období oznámení o ukončení platnosti vzato zpět na základě dohody mezi smluvními stranami. V případě, že chybí potvrzení o přijetí druhou smluvní stranou, bude oznámení považováno za přijaté čtrnáct (14) dnů poté, kdy bylo doručeno generálnímu tajemníkovi Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

Článek 21

Registrace

Tato Dohoda a jakékoli její následné změny budou registrovány u Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

Článek 22

Vstup v platnost

(1) Smluvní strany si vzájemně písemně oznámí, že ústavně předepsané formality pro schválení této dohody byly v jejich státech splněny. Tato dohoda vstoupí v platnost dnem přijetí pozdějšího z těchto dvou oznámení.

(2) Jakmile vstoupí tato dohoda v platnost, pozbude ve vztazích mezi Českou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou platnosti Dohoda o civilní letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky, podepsaná v Praze dne 24. ledna 1978.


Na důkaz čehož níže podepsaní, jsouce náležitě zmocněni svými příslušnými vládami, podepsali tuto dohodu.

Dáno v Praze dne 23. května 1997 ve dvou původních vyhotoveních v jazyce anglickém.

Za vládu České republiky
Ing. Ivan Foltýn v. r.
náměstek ministra dopravy a spojů

Za vládu Vietnamské socialistické republiky
Ong Dao Manh Nhuong v. r.
náměstek ředitele Správy civilního letectví


PŘÍLOHA

SEZNAM LINEK

1. Oddíl 1

Linky provozované určeným leteckým podnikem Vietnamské socialistické republiky:

Počáteční místaMezilehlá místaMísta určeníMísta za
Místa ve VietnamuDvě místaJedno místo v České republiceJedno místo

2. Oddíl 2

Linky provozované určeným leteckým podnikem České republiky:

Počáteční místaMezilehlá místaMísta určeníMísta za
Místa v České republiceDvě místaJedno místo ve VietnamuJedno místo

Poznámky:

1. Určený letecký podnik kterékoli smluvní strany může na kterémkoli nebo všech letech vynechat přistání v kterémkoli z výše uvedených míst za předpokladu, že služba na této lince začíná a končí na území státu této smluvní strany.

2. Právo určeného leteckého podniku kterékoli smluvní strany dopravovat cestující, zboží a poštovní zásilky mezi místy na území státu druhé smluvní strany a místy na území státu třetí země bude projednáno a dohodnuto leteckými úřady obou smluvních stran.

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 28.08.1997 Aktuální znění (exportováno 29.10.2020 06:38)
0. 28.08.1997 Vyhlášené znění