Sdělení č. 62/2001 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Jordánským hášimovským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2001-62
Datum vyhlášení 17.07.2001
Uzavření smlouvy 20.09.1997
Platnost od 25.04.2001
Aktuální znění 28.01.2009

62

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 20. září 1997 byla v Ammánu podepsána Dohoda mezi Českou republikou a Jordánským hášimovským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 12 odst. 1 dne 25. dubna 2001.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


DOHODA

mezi Českou republikou a Jordánským hášimovským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic

Česká republika a Jordánské hášimovské království (dále jen „smluvní strany“);

vedeny přáním posílit hospodářskou spolupráci ke vzájemnému prospěchu obou států;

s úmyslem vytvářet a udržovat příznivé podmínky pro investice investorů jednoho státu na území druhého státu;

a

vědomy si, že podpora a vzájemná ochrana investic ve smyslu této dohody podněcuje podnikání v této oblasti,

se dohodly na následujícím:

Článek 1

Definice

Pro účely této dohody:

1. Pojem „investice“ označuje každou majetkovou hodnotu investovanou v souvislosti s hospodářskými aktivitami investorem jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany v souladu s jejím právním řádem a zahrnuje zejména, nikoli však výlučně:

a) movitý a nemovitý majetek, jakož i jakákoli jiná věcná práva, jako jsou hypotéky, zástavy, záruky a podobná práva;

b) akcie, obligace a nezajištěné dluhopisy společností nebo jakékoli jiné formy účasti ve společnosti;

c) peněžní pohledávky nebo nároky na jakékoli plnění mající finanční hodnotu a související s investicí;

d) práva z oblasti duševního vlastnictví, včetně autorských práv, obchodních značek, patentů, průmyslových vzorů, technických postupů, know-how, obchodních tajemství, obchodních jmen a goodwill, spojených s investicí;

e) jakákoli práva vyplývající ze zákona nebo ze smluvního ujednání a jakékoli licence a povolení vydané podle zákona, včetně koncesí k průzkumu, těžbě, kultivaci nebo využití přírodních zdrojů.

Jakákoli změna formy, ve které jsou hodnoty investovány, nemá vliv na jejich charakter jako investice.

2. Pojem „investor“ znamená jakoukoli fyzickou nebo právickou osobu jedné smluvní strany, která investuje na území druhé smluvní strany.

a) Pojem „fyzická osoba“ znamená jakoukoli fyzickou osobu mající státní občanství některé smluvní strany v souladu s jejím právním řádem.

b) Pojem „právnická osoba“ znamená jakoukoli společnost založenou nebo zřízenou v souladu s právním řádem některé smluvní strany a jím uznanou za právnickou osobu, která má trvalé sídlo na území této smluvní strany.

3. Pojem „výnosy“ znamená částky plynoucí z investice a zahrnuje zejména, nikoli však výlučně, zisky, úroky, přírůstky kapitálu, dividendy, licenční nebo jiné poplatky.

4. Pojem „území“ znamená:

a) s ohledem na Českou republiku území České republiky, nad kterým vykonává svrchovanost, svrchovaná práva nebo jurisdikci v souladu s mezinárodním právem;

b) s ohledem na Jordánské hášimovské království území Jordánského hášimovského království, včetně ekonomické zóny, mořského dna a podloží, nad kterým vykonává svrchovanost, svrchovaná práva nebo jurisdikci v souladu s mezinárodním právem.

5. Pojem „volně směnitelná měna“ znamená:
US dolar, libru šterlinků, Euro, japonský jen nebo jakoukoli jinou měnu, která se široce používá při platbách v mezinárodních transakcích a je široce obchodována na hlavních mezinárodních devizových trzích.

Článek 2

Podpora a ochrana investic

1. Každá smluvní strana bude podporovat a vytvářet příznivé podmínky pro investory druhé smluvní strany, aby investovali na jejím území, a bude takové investice připouštět v souladu se svým právním řádem.

2. Investicím investorů každé ze smluvních stran bude vždy poskytováno řádné a spravedlivé zacházení a investice budou požívat plné ochrany a bezpečnosti na území druhé smluvní strany.

Článek 3

Národní zacházení a doložka nejvyšších výhod

1. Každá smluvní strana poskytne na svém území investicím a výnosům investorů druhé smluvní strany zacházení, které je řádné a spravedlivé a ne méně příznivé, než jaké poskytuje investicím a výnosům svých vlastních investorů nebo investicím a výnosům investorů jakéhokoli třetího státu, je-li příznivější.

2. Každá smluvní strana poskytne na svém území investorům druhé smluvní strany, pokud jde o řízení, udržování, užívání, využívání nebo nakládání s jejich investicemi, zacházení, které je řádné a spravedlivé a ne méně příznivé, než jaké poskytuje svým vlastním investorům nebo investorům jakéhokoli třetího státu, je-li příznivější.

3) Ustanovení o národním zacházení a doložce nejvyšších výhod podle tohoto článku se nebude vztahovat na výhody, které poskytuje Smluvní strana na základě svých závazků jako člena celní, hospodářské nebo měnové unie, společného trhu nebo zóny volného obchodu.

4) Smluvní strana je srozuměna s tím, že závazky druhé Smluvní strany jako člena celní, hospodářské nebo měnové unie, společného trhu nebo zóny volného obchodu zahrnují závazky vyplývající z mezinárodní smlouvy nebo oboustranné smlouvy týkající se této celní, hospodářské nebo měnové unie, společného trhu nebo zóny volného obchodu.

5) Ustanovení této dohody nelze vykládat tak, že zavazují jednu Smluvní stranu poskytnout investorům druhé Smluvní strany nebo jejich investicím či výnosům takové výhody, upřednostnění nebo výsady, které může první Smluvní strana poskytovat na základě mezinárodní smlouvy týkající se zcela nebo převážně zdanění.

Článek 4

Náhrada škod

1. Jestliže investice investorů jedné smluvní strany utrpí škody následkem války, ozbrojeného konfliktu, výjimečného stavu, vzbouření, vzpoury, nepokojů nebo jiných obdobných událostí na území druhé smluvní strany, poskytne jim druhá smluvní strana, pokud jde o restituci, odškodnění, náhradu nebo jiné vypořádání, zacházení ne méně příznivé, než jaké poskytne svým vlastním investorům nebo investorům jakéhokoli třetího státu.

2. Bez ohledu na odstavec 1 tohoto článku bude investorům jedné smluvní strany, kteří při jakýchkoli událostech uvedených v předchozím článku utrpí škody na území druhé smluvní strany spočívající v:

a) zabavení jejich majetku ozbrojenými silami nebo orgány druhé smluvní strany; nebo

b) zničení jejich majetku ozbrojenými silami nebo orgány druhé smluvní strany, které nebylo způsobeno bojovými akcemi nebo nebylo vyvoláno nezbytností situace,

poskynuta spravedlivá a přiměřená náhrada škod utrpěných během zabírání nebo v důsledku zničení majetku. Výsledné platby budou bez prodlení volně převoditelné ve volně směnitelné měně.

Článek 5

Vyvlastnění

1. Investice investorů kterékoli ze smluvních stran nebudou znárodněny, vyvlastněny nebo podrobeny opatřením majícím podobný účinek jako znárodnění nebo vyvlastnění (dále jen „vyvlastnění“) na území druhé smluvní strany s výjimkou veřejného zájmu. Vyvlastnění bude provedeno podle zákona, na nediskriminačním základě a bude provázeno opatřeními k zaplacení okamžité, přiměřené a účinné náhrady. Taková náhrada se bude rovnat tržní hodnotě vyvlastněné investice bezprostředně před vyvlastněním nebo než se zamýšlené vyvlastnění stalo veřejně známým, bude zahrnovat úroky od data vyvlastnění, bude uskutečněna bez prodlení a bude okamžitě realizovatelná a volně převoditelná ve volně směnitelné měně.

2. Dotčený investor má právo na okamžité přezkoumání svého případu a ohodnocení své investice soudním nebo jiným nezávislým orgánem smluvní strany v souladu s principy obsaženými v tomto článku.

Článek 6

Převody

1. Aniž jsou dotčena opatření přijatá Evropským společenstvím, smluvní strany zaručí převod plateb spojených s investicemi a výnosy. Převody budou uskutečněny bez jakéhokoli omezení a zbytečného prodlení ve volně směnitelné měně. Takové převody zahrnují zejména, nikoli však výlučně:

a) kapitál a dodatečné částky k udržení nebo zvětšení investice;

b) zisky, úroky, dividendy a jiný běžný příjem;

c) částky na splacení půjček;

d) licenční nebo jiné poplatky;

e) výnosy z prodeje nebo likvidace investice;

f) výdělky a jiné příjmy osob zaměstnaných ze zahraničí v souvislosti s investicí.

2. Pro účely této dohody bude jako přepočítací kurz použit převažující kurz účinný pro běžné transakce k datu převodu, pokud nebude dohodnuto jinak.

Článek 7

Postoupení práv

1. Jestliže smluvní strana nebo jí zmocněná agentura provede platbu svým vlastním investorům z důvodu záruky, kterou poskytla ve vztahu k investici na území druhé smluvní strany, uzná druhá smluvní strana:

a) postoupení každého práva nebo nároku investora smluvní straně nebo jí zmocněné agentuře, ať k postoupení došlo na základě zákona nebo právního ujednání v této zemi, jakož i;

b) že smluvní strana nebo agentura zmocněná smluvní stranou je z titulu postoupení práv oprávněna uplatňovat práva a vznášet nároky tohoto investora a převzít závazky vztahující se k investici.

2. Postoupená práva nebo nároky nepřekročí původní práva nebo nároky investora.

Článek 8

Řešení sporů z investic mezi smluvní stranou a investorem druhé smluvní strany

1. Jakýkoli spor, který může vzniknout mezi investorem jedné smluvní strany a druhou smluvní stranou v souvislosti s investicí na území druhé smluvní strany, bude předmětem jednání mezi stranami ve sporu.

2. Pokud jakýkoli spor mezi investorem jedné smluvní strany a druhou smluvní stranou nemůže být takto vyřešen ve lhůtě šesti měsíců od data předložení oznámení o sporu, je investor oprávněn předložit spor buď:

a) příslušnému soudu nebo správnímu orgánu Smluvní strany, která je jednou ze stran sporu;

b) Mezinárodnímu středisku pro řešení sporů z investic (ICSID) s přihlédnutím k použitelným ustanovením Úmluvy o řešení sporů z investic mezi státy a občany jiných států, otevřené k podpisu ve Washingtonu D. C. 18. března 1965, pokud se obě smluvní strany stanou stranami této Úmluvy, nebo

c) rozhodci nebo mezinárodnímu rozhodčímu soudu zřízenému ad hoc, ustavenému podle rozhodčích pravidel Komise Organizace Spojených národů pro mezinárodní právo obchodní (UNCITRAL). Strany ve sporu se mohou písemně dohodnout na změnách těchto pravidel. Rozhodčí nález bude konečný a závazný pro obě strany ve sporu.

3) Rozhodčí soud rozhoduje na základě práva při použití pramenů práva v následujícím pořadí:

- ustanovení této Dohody a jiných relevantních dohod mezi Smluvními stranami;

- platné právo dotčené Smluvní strany;

- ustanovení zvláštních dohod vztahujících se k investici;

- obecné zásady mezinárodního práva.

4) Rozhodčí nález je konečný a závazný pro obě strany sporu a je vykonatelný v souladu s vnitrostátním právem.

Článek 9

Řešení sporů mezi smluvními stranami

1. Spory mezi smluvními stranami týkající se výkladu nebo použití této dohody budou, pokud to bude možné, vyřešeny konzultacemi nebo jednáními.

2. Pokud spor nemůže být takto vyřešen ve lhůtě šesti měsíců, bude na žádost jedné ze smluvních stran předložen rozhodčímu soudu v souladu s ustanoveními tohoto článku.

3. Rozhodčí soud bude ustaven pro každý jednotlivý případ následujícím způsobem. Každá smluvní strana určí jednoho rozhodce ve lhůtě dvou měsíců od obdržení žádosti o rozhodčí řízení. Tito dva rozhodci pak vyberou občana třetího státu, který bude se souhlasem obou smluvních stran jmenován předsedou soudu (dále jen „předseda“). Předseda bude jmenován ve lhůtě tří měsíců ode dne jmenování obou rozhodců.

4. Pokud v některé ze lhůt uvedených v odstavci 3 tohoto článku nebyla provedena nezbytná jmenování, může být požádán předseda Mezinárodního soudního dvora, aby provedl jmenování. Je-li předseda občanem některé smluvní strany nebo z jiného důvodu nemůže vykonat tento úkon, bude o jmenování požádán místopředseda. Je-li také místopředseda občanem některé smluvní strany nebo nemůže vykonat tento úkon, bude o provedení nezbytného jmenování požádán služebně nejstarší člen Mezinárodního soudního dvora, který není občanem žádné smluvní strany.

5. Rozhodčí soud přijme své rozhodnutí většinou hlasů. Takové rozhodnutí je závazné. Každá smluvní strana uhradí náklady svého vlastního rozhodce a své účasti v rozhodčím řízení; náklady předsedy a ostatní výdaje budou hrazeny smluvními stranami rovným dílem. Rozhodčí soud určí vlastní jednací pravidla.

Článek 10

Základní bezpečnostní zájmy

1) Nic v této dohodě nelze vykládat tak, ze je bráněno kterékoliv ze Smluvních stran přijmout kroky, které považuje za nezbytné na ochranu svých základních bezpečnostních zájmů,

a) týkající se trestných činů;

b) týkající se obchodu se zbraněmi, střelivem a válečnými nástroji a transakcí s jiným zbožím, materiálem, službami a technologiemi, které byly provedeny s cílem zásobovat vojenské nebo jiné bezpečnostní síly;

c) učiněné v době války nebo v době jiných krizových situací v mezinárodních vztazích, nebo

d) vztahující se k provádění národní politiky nebo mezinárodních dohod týkajících se zákazu rozšiřování atomových zbraní nebo jiných atomových výbušných zařízení, nebo

e) v souladu se svými závazky podle Charty OSN kroky k zachování mezinárodního míru a bezpečnosti.

2) Základní bezpečnostní zájmy Smluvní strany mohou zahrnovat zájmy vyplývající z jejího členství v celní, hospodářské nebo měnové unii, volném trhu nebo zóně volného obchodu.

Článek 11

Použití jiných pravidel a zvláštní závazky

1. V případě, že je některá otázka řešena současně touto dohodou a jinou mezinárodní dohodou, jejímiž stranami jsou obě smluvní strany, nic v této dohodě nebrání, aby jakákoli smluvní strana nebo jakýkoli její investor, který vlastní investice na území druhé smluvní strany, využili jakýchkoli pravidel, která jsou pro něho příznivější.

2. Jestliže zacházení poskytnuté jednou smluvní stranou investorům druhé smluvní strany v souladu s jejím právním řádem nebo jinými zvláštními smluvními ustanoveními je příznivější než to, které je poskytováno touto dohodou, bude poskytnuto toto příznivější zacházení.

Článek 12

Použitelnost Dohody

Ustanovení této dohody se použijí na budoucí investice uskutečněné investory jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany a také na investice existující v souladu s právními řády smluvních stran k datu vstupu této dohody v platnost. Ustanovení této dohody se však nepoužijí na nároky, které vyplynuly z událostí, které nastaly, nebo sporů, které byly vypořádány před vstupem této dohody v platnost.

Článek 13

Vstup v platnost, trvání a ukončení platnosti

1. Každá smluvní strana oznámí druhé smluvní straně splnění požadavků svého právního řádu pro vstup této dohody v platnost. Tato dohoda vstoupí v platnost dnem druhé notifikace.

2. Tato dohoda zůstane v platnosti po dobu deseti let. Potom zůstane v platnosti až do uplynutí dvanáctiměsíční lhůty běžící ode dne, kdy některá ze smluvních stran písemně oznámí druhé smluvní straně svůj úmysl ukončit platnost Dohody.

3. Pro investice uskutečněné před ukončením platnosti této dohody zůstanou ustanovení této dohody účinná po dobu deseti let od data ukončení platnosti.


Na důkaz toho níže podepsaní, řádně zmocněni, podepsali tuto dohodu.

Dáno ve dvojím vyhotovení v Ammánu dne 20. září 1997 v českém, arabském a anglickém jazyce, přičemž všechny texty jsou stejně autentické. V případě jakéhokoli rozporu ve výkladu je rozhodující anglické znění.

Za Českou republiku
Ing. Martin Říman v. r.
ministr dopravy a spojů

Za Jordánské hášimovské království
Haní Al-Mulkí v. r.
ministr obchodu, průmyslu a zásobování

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
2. 28.01.2009 94/2010 Sb. m. s. Aktuální znění (exportováno 26.10.2020 20:01)
1. 25.04.2001 - 27.01.2009
0. 25.04.2001 Vyhlášené znění