Sdělení č. 40/2001 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 3/2000 Rady přidružení Evropská unie - Česká republika z 16. 10. 2000 o přijetí podmínek účasti České republiky v akčním programu Společenství „Mládež“

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2001-40
Datum vyhlášení 16.05.2001
Uzavření smlouvy 16.10.2000
Platnost od 16.10.2000
Aktuální znění 16.10.2000

40

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 16. října 2000 bylo v Bruselu podepsáno Rozhodnutí č. 3/2000 Rady přidružení Evropská unie - Česká republika z 16/10/2000 o přijetí podmínek účasti České republiky v akčním programu Společenství „Mládež“.*)

S Rozhodnutím vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Rozhodnutí ratifikoval.

Rozhodnutí se na základě svého článku 2 předběžně provádělo od 1. ledna 2000 a v souladu se zněním svého článku 3 vstoupilo v platnost dne 16. října 2000.

České znění Rozhodnutí se vyhlašuje současně.


ROZHODNUTÍ Č. 3/2000 RADY PŘIDRUŽENÍ EVROPSKÁ UNIE - ČESKÁ REPUBLIKA

z 16/10/2000

o přijetí podmínek účasti České republiky v akčním programu Společenství „Mládež“

RADA PŘIDRUŽENÍ

s ohledem na Dodatkový protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé,1) týkající se účasti České republiky v programech Společenství, především na články 1 a 2 tohoto protokolu;

Vzhledem k tomu, že

1. v souladu s článkem 1 Dodatkového protokolu se Česká republika může účastnit komunitárních rámcových programů, speciálních programů, projektů nebo jiných aktivit mezi jinými v oblasti mládeže;

2. v souladu s článkem 2 Dodatkového protokolu podmínky účasti České republiky v těchto aktivitách podléhají rozhodnutí Rady přidružení;

3. na základě Rozhodnutí Rady přidružení č. 2/97 ze dne 30. září 1997 mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé2) se Česká republika účastní od 1. října 1997 programu Mládež pro Evropu a vyjádřila zájem účastnit se nového programu Mládež,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Česká republika se účastní akčního programu Společenství „Mládež“ (dále jen Mládež) v souladu s podmínkami stanovenými v přílohách I a II, které tvoří nedílnou součást tohoto Rozhodnutí.

Článek 2

Toto Rozhodnutí platí po dobu trvání programu Mládež, počínaje dnem 1. ledna 2000.

Článek 3

Toto Rozhodnutí vstoupí v platnost dnem jeho přijetí Radou přidružení.


Dáno v Bruselu 16. října 2000.

Za Radu přidružení
J. Kavan v. r.
předseda

G. Scaramucci v. r.
P. Poštulka v. r.
tajemníci

Poznámky pod čarou

*) Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé ze dne 4. října 1993 byla vyhlášena pod č. 7/1995 Sb.

1) Úř. věst. č. L 317, 30. 12. 1995, str. 45.

2) Úř. věst. č. L 277, 10. 10. 1997, str. 26.


PŘÍLOHA I

Podmínky účasti České republiky v programu Mládež

1. Česká republika se bude účastnit aktivit v rámci programu Mládež (dále jen „program“), není-li v tomto Rozhodnutí stanoveno jinak, v souladu s cíli, kritérii, postupy a harmonogramy stanovenými v Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1031/2000/ES ze dne 13. dubna 2000 zakládající komunitami akční program „Mládež“.1)

2. V souladu s podmínkami uvedenými v článku 5 Rozhodnutí o programu Mládež a s ustanoveními týkajícími se povinností členských států a Komise ve vztahu k Národním agenturám Mládež přijatými Komisí Česká republika vytvoří odpovídající struktury pro koordinované řízení implementace aktivit v rámci programu na národní úrovni a přijme potřebná opatření k zajištění adekvátního financování této agentury, která v rámci programu obdrží granty na realizaci svých činností. Česká republika podnikne všechny další kroky nezbytné k efektivní realizaci programu na národní úrovni.

3. Za účelem účasti v programu Česká republika uhradí každý rok příspěvek do všeobecného rozpočtu Evropské unie v souladu s postupy stanovenými v příloze II.
V nezbytném případě, s ohledem na vývoj programu nebo nárůst absorpční schopnosti České republiky, je Výbor přidružení oprávněn přizpůsobit výši tohoto příspěvku, aby zabránil schodku rozpočtu v rámci implementace programů.

4. Podmínky pro předkládání, hodnocení a výběr žádostí oprávněných institucí, organizací a jednotlivců z České republiky budou stejné jako podmínky, které platí pro oprávněné instituce, organizace a jednotlivce v rámci Společenství.
Komise může při nominaci nezávislých expertů podle příslušných ustanovení Rozhodnutí č. 1031/2000/ES uvážit i nominaci českých expertů pro pomoc při hodnocení projektů.

5. V zájmu zajištění komunitami dimenze programu a pro oprávnění k získání finanční podpory Společenství budou muset projekty a aktivity zahrnovat alespoň jednoho partnera z některého z členských států Společenství.

6. Finanční prostředky pro decentralizované aktivity, jakož i pro podporu činnosti Národní agentury založené v souladu s bodem 2 budou pro Českou republiku alokovány na základě ročních plánů rozpisu rozpočtu, o kterém bude rozhodnuto na úrovni Společenství, a na základě příspěvku České republiky do programu. Maximální výše finanční podpory na činnost Národní agentury nepřesáhne 50 % rozpočtu na pracovní plán Národní agentury.

7. Členské státy Společenství a Česká republika se budou v rámci existujících ustanovení snažit usnadnit volný pohyb a pobyt mladých lidí a jiných oprávněných osob cestujících mezi Českou republikou a členskými státy Společenství s cílem účastnit se aktivit, jež jsou obsahem tohoto Rozhodnutí.

8. Aktivity, jež jsou obsahem tohoto Rozhodnutí, Česká republika osvobodí od nepřímých daní, celních poplatků, zákazů a omezení na dovoz a vývoz zboží a služeb určených pro zajištění těchto aktivit.

9. Aniž jsou dotčeny povinnosti Komise Evropských společenství a Účetního dvora Evropských společenství v souvislosti s monitorováním a hodnocením programu v souladu s článkem 13 Rozhodnutí zakládající program, účast České republiky v tomto programu bude průběžně sledována na partnerském základě zahrnujícím Komisi Evropských společenství a Českou republiku. Česká republika předloží Komisi příslušné zprávy a zúčastní se dalších specifických aktivit navržených v této souvislosti Společenstvím.

10. V souladu s finančními nařízeními Společenství smluvní závazky uzavřené subjekty z České republiky nebo s nimi uzavřené umožní kontrolu a audit provedené Komisí a Účetním dvorem nebo orgány jimi pověřenými. Finanční audity mohou být provedeny za účelem kontroly příjmu a výdajů těchto subjektů, vztahující se ke smluvním závazkům vůči Společenství. V duchu spolupráce a společného zájmu poskytnou příslušné orgány České republiky veškerou dostatečnou a možnou pomoc, která může být za daných okolností pro provádění těchto kontrol a auditů potřebná nebo prospěšná.
Ustanovení přijatá Komisí související s povinnostmi členských států a Komise ohledně Národních agentur Mládež budou platit i pro vztahy mezi Českou republikou, Komisí a Českou národní agenturou. V případě neregulérnosti, zanedbání či podvodu prokázaných České národní agentuře ponesou odpovědnost za neuhrazené finanční prostředky české orgány.

11. Aniž by byly dotčeny postupy uvedené v článku 8 Rozhodnutí zakládající program Mládež, zástupci České republiky se budou jako pozorovatelé účastnit jednání výboru programu v bodech, které se jich týkají. K projednání ostatních bodů se budou tyto výbory scházet bez účasti zástupců České republiky, stejně tak jako v době hlasování.

12. Jazyk, který bude používán při veškeré komunikaci s Komisí, pokud jde o vypracování a předkládání žádostí, o smlouvy a zprávy a jiné administrativní záležitosti související s programy, musí být jedním z úředních jazyků Společenství.

13. Společenství a Česká republika mohou kdykoli ukončit aktivity prováděné v rámci tohoto Rozhodnutí předložením písemné výpovědi s dvanáctiměsíční výpovědní lhůtou. Projekty a aktivity, které budou v době výpovědi probíhat, budou pokračovat až do jejich dokončení za podmínek stanovených v tomto Rozhodnutí.

Poznámky pod čarou

1) Úř. věst. č. L 117, 18. 5. 2000, str. 1.

PŘÍLOHA II

Finanční příspěvek České republiky do programu

1. Výše finančního příspěvku, který Česká republika uhradí do rozpočtu Evropské unie na účast v programu v roce 2000, bude činit 1139000 EUR.
O výši příspěvku, který bude Česká republika hradit v následujících letech programu, rozhodne Rada přidružení v průběhu roku 2000.

2. Česká republika uhradí výše uvedený příspěvek částečně z českého státního rozpočtu a částečně z Národního programu PHARE České republiky. S výhradou samostatné programovací procedury PHARE budou požadované finanční prostředky PHARE převedeny do České republiky na základě samostatného Finančního memoranda. Společně s částí příspěvku ze státního rozpočtu České republiky budou tyto prostředky představovat národní příspěvek České republiky, ze kterého budou prováděny platby po obdržení roční výzvy k zaplacení od Komise.

3. Prostředky PHARE budou nárokovány následovně:

- 840000 EUR na příspěvek do programu v roce 2000.

Zbývající část příspěvku České republiky bude uhrazena z českého státního rozpočtu.

4. Finanční nařízení ze dne 21. prosince 1977 platné pro všeobecný rozpočet Evropských společenství1) bude platit i pro správu příspěvku České republiky.
Cestovní náklady a diety zástupců a expertů z České republiky vzniklé v souvislosti s jejich účastí jako pozorovatelů při práci výboru uvedeného v příloze I bodu 11 nebo na jiných schůzkách souvisejících s realizací programu bude hradit Komise na stejném základě a v souladu s nyní platnými postupy pro nevládní experty z členských států Evropské unie.

5. Poté, co toto Rozhodnutí vstoupí v platnost, a na začátku každého následujícího roku zašle Komise České republice výzvu k zaplacení příspěvku ve výši, která odpovídá jejímu příspěvku do programu.
Tento příspěvek bude vyjádřen v euro a zaplacen na bankovní účet Komise denominovaný v euro.
Česká republika zaplatí svůj příspěvek na základě výzvy k zaplacení:

- do 1. května část financovanou ze státního rozpočtu za předpokladu, že Komise zašle výzvu k zaplacení před 1. dubnem, nebo nejpozději jeden měsíc po zaslání výzvy k zaplacení, pokud bude zaslána později.

- do 1. května část financovanou z PHARE za předpokladu, že byly do té doby do České republiky zaslány odpovídající částky, nebo nejpozději v období 30 dní od zaslání těchto prostředků do České republiky.

Jakékoli prodlení v placení příspěvku bude mít pro Českou republiku za následek placení úroků z dlužné částky po uplynutí dne splatnosti. Úroková míra bude odpovídat míře uplatňované Evropskou centrální bankou pro operace v euro ke dni splatnosti a zvýšené o 1,5 procentního bodu.

Poznámky pod čarou

1) Úř. věst. č. L 356, 31. 12. 1977, str. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2779/98 (Úř. věst. č. L 347, 23. 12. 1998, str. 3).

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 16.10.2000 Aktuální znění (exportováno 02.10.2020 01:19)
0. 16.10.2000 Vyhlášené znění