Sdělení č. 39/2001 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 2/2000 Rady přidružení Evropská unie - Česká republika z 31. 8. 2000 o přijetí podmínek účasti České republiky v programech Společenství v oblasti přípravy na zaměstnání a vzdělávání

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2001-39
Datum vyhlášení 16.05.2001
Uzavření smlouvy 31.08.2000
Platnost od 31.08.2000
Aktuální znění 31.08.2000

39

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 31. srpna 2000 bylo v Bruselu podepsáno Rozhodnutí č. 2/2000 Rady přidružení Evropská unie - Česká republika z 31/08/2000 o přijetí podmínek účasti České republiky v programech Společenství v oblasti přípravy na zaměstnání a vzdělávání.*)

S Rozhodnutím vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Rozhodnutí ratifikoval.

Rozhodnutí se na základě svého článku 2 předběžně provádělo od 1. ledna 2000 a v souladu se zněním svého článku 3 vstoupilo v platnost dne 31. srpna 2000.

České znění Rozhodnutí se vyhlašuje současně.


ROZHODNUTÍ Č. 2/2000 RADY PŘIDRUŽENÍ EVROPSKÁ UNIE - ČESKÁ REPUBLIKA

z 31/08/2000

o přijetí podmínek účasti České republiky v programech Společenství v oblasti přípravy na zaměstnání a vzdělávání

RADA PŘIDRUŽENÍ

s ohledem na Dodatkový protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé, týkající se účasti České republiky v programech Společenství, především na články 1 a 2 tohoto protokolu;1)

Vzhledem k tomu, že

1. v souladu s článkem 1 Dodatkového protokolu se Česká republika může účastnit komunitárních rámcových programů, speciálních programů, projektů nebo jiných aktivit, zejména v oblasti přípravy na zaměstnání a vzdělávání;

2. v souladu s článkem 2 Dodatkového protokolu podmínky účasti České republiky v těchto aktivitách podléhají rozhodnutí Rady přidružení;

3. na základě Rozhodnutí č. 2/97 Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé ze dne 30. září 1997 o přijetí podmínek účasti České republiky v programech Společenství v oblasti přípravy na zaměstnání, mládeže a vzdělávání2) se Česká republika účastní od 1. října 1997 první fáze programů Leonardo da Vinci3) a Socrates4) a vyjádřila zájem účastnit se druhé fáze těchto programů,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Česká republika se účastní druhé fáze programu Evropského společenství Leonardo da Vinci podle Rozhodnutí Rady č. 1999/382/ES z 26. dubna 1999 o založení druhé fáze akčního programu Společenství v oblasti odborného vzdělávání a přípravy „Leonardo da Vinci“5) a druhé fáze programu Socrates podle Rozhodnutí č. 253/2000/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 24. ledna 2000 o založení druhé fáze akčního programu Společenství v oblasti vzdělávání „Socrates“6) (dále jen „Leonardo da Vinci II“ a „Socrates II“) v souladu s podmínkami stanovenými v přílohách I a II, které tvoří nedílnou součást tohoto Rozhodnutí.

Článek 2

Toto Rozhodnutí platí po dobu trvání programů Leonardo da Vinci II a Socrates II, počínaje dnem 1. ledna 2000.

Článek 3

Toto Rozhodnutí vstoupí v platnost dnem jeho přijetí Radou přidružení.


Dáno v Bruselu 31. srpna 2000.

Za Radu přidružení
J. Kavan v. r.
předseda

G. Scaramucci v. r.
P. Poštulka v. r.
tajemníci

Poznámky pod čarou

*) Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé ze dne 4. října 1993 byla vyhlášena pod č. 7/1995 Sb.

1) Úř. věst. č. L 317, 30. 12. 1995, str. 45.

2) Úř. věst. č. L 277, 10. 10. 1997, str. 26.

3) Úř. věst. č. L 340, 29. 12. 1994, str. 8.

4) Úř. věst. č. L 87, 20. 4. 1995, str. 10 Rozhodnutí ve znění Rozhodnutí č. 576/98/ES (Úř. věst. č. L 77, 14. 3. 1998, str. 1).

5) Úř. věst. č. L 146, 11. 6. 1999, str. 33.

6) Úř. vest. č. L 28, 3. 2. 2000, str. 1.


PŘÍLOHA I

Podmínky účasti České republiky v programech Leonardo da Vinci II a Socrates II

1. Česká republika se bude účastnit aktivit v rámci programů Leonardo da Vinci II a Socrates II (dále jen „programy“), není-li v tomto Rozhodnutí stanoveno jinak, v souladu s cíli, kritérii, postupy a harmonogramy stanovenými v Rozhodnutí Rady č. 1999/3 82/ES a v Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 253/2000/ES zakládající tyto komunitami akční programy.

2. V souladu s podmínkami uvedenými v článcích 5 Rozhodnutí o programech Leonardo da Vinci II a Socrates II a s ustanoveními týkajícími se povinností členských států a Komise ve vztahu k Národním agenturám Leonardo da Vinci a Socrates přijatými Komisí Česká republika vytvoří odpovídající struktury pro koordinované řízení implementace aktivit v rámci programů na národní úrovni a přijme potřebná opatření k zajištění adekvátního financování těchto agentur, které v rámci programu obdrží granty na realizaci svých činností. Česká republika podnikne všechny další kroky nezbytné k efektivní realizaci programů na národní úrovni.

3. Za účelem účasti v programech Česká republika uhradí každý rok příspěvek do všeobecného rozpočtu Evropské unie v souladu s úpravami stanovenými v příloze II.
V nezbytném případě, s ohledem na vývoj programu nebo nárůst absorpční schopnosti České republiky, je Výbor přidružení oprávněn přizpůsobit výši tohoto příspěvku, aby zabránil schodku rozpočtu v rámci implementace programů.

4. Podmínky pro předkládání, hodnocení a výběr žádostí oprávněných institucí, organizací a jednotlivců z České republiky budou stejné jako podmínky, které platí pro oprávněné instituce, organizace a jednotlivce v rámci Společenství.
Komise může při nominaci nezávislých expertů podle příslušných ustanovení rozhodnutí zakládajících programy uvážit i nominaci českých expertů pro pomoc při hodnocení projektů.

5. V zájmu zajištění komunitami dimenze programů a pro oprávnění k získání finanční podpory Společenství budou muset projekty a aktivity zahrnovat partnera z minimálně jednoho členského státu Společenství.

6. Finanční prostředky pro mobility uvedené v příloze I oddílu III.l Rozhodnutí o programu Leonardo da Vinci II a pro decentralizované akce v rámci programu Socrates, jakožto i pro podporu činnosti Národních agentur založených v souladu s výše uvedeným bodem 2 budou pro Českou republiku alokovány na základě ročních plánů rozpisu rozpočtu, o kterém bude rozhodnuto na úrovni Společenství, a na základě příspěvku České republiky do programu. Maximální výše finanční podpory na činnost Národních agentur nepřesáhne 50 % rozpočtu na pracovní plán Národních agentur.

7. Členské státy Společenství a Česká republika se budou v rámci existujících ustanovení snažit usnadnit volný pohyb a pobyt studentů, učitelů, účastníků kursů, školitelů, universitních pracovníků, mladých lidí a jiných oprávněných osob cestujících mezi Českou republikou a členskými státy Společenství s cílem účastnit se aktivit, jež jsou obsahem tohoto Rozhodnutí.

8. Aktivity, jež jsou obsahem tohoto Rozhodnutí, Česká republika osvobodí od nepřímých daní, celních poplatků, zákazů a omezení na dovoz a vývoz zboží a služeb určených pro zajištění těchto aktivit.

9. Aniž jsou dotčeny povinnosti Komise Evropských společenství a Účetního dvora Evropských společenství v souvislosti s hodnocením a monitorováním programů v souladu s Rozhodnutími o programech Leonardo da Vinci II a Socrates II (článek 13 Rozhodnutí o programu Leonardo da Vinci II a článek 14 Rozhodnutí o programu Socrates II), účast České republiky v programech bude průběžně sledována na partnerském základě zahrnujícím Komisi Evropských společenství a Českou republiku. Česká republika předloží Komisi příslušné zprávy a zúčastní se dalších specifických aktivit navržených v této souvislosti Společenstvím.

10. V souladu s finančními nařízeními Společenství smluvní závazky uzavřené subjekty z České republiky nebo s nimi uzavřené umožní kontrolu a audit provedené Komisí a Účetním dvorem nebo orgány jimi pověřenými. Finanční audity mohou být provedeny za účelem kontroly příjmu a výdajů těchto subjektů, vztahující se ke smluvním závazkům vůči Společenství. V duchu spolupráce a společného zájmu poskytnou příslušné orgány České republiky veškerou dostatečnou a možnou pomoc, která může být za daných okolností pro provádění těchto kontrol a auditů potřebná nebo prospěšná. Ustanovení přijatá Komisí související s povinnostmi členských států a Komise ohledně Národních agentur Leonardo da Vinci a Socrates budou platit i pro vztahy mezi Českou republikou, Komisí a českými Národními agenturami. V případech neregulérnosti, zanedbání či podvodu, které budou českým Národním agenturám prokázány, ponesou odpovědnost za neuhrazené finanční prostředky české orgány.

11. Aniž by byly dotčeny postupy uvedené v článku 7 Rozhodnutí o programu Leonardo da Vinci II a článku 8 Rozhodnutí o programu Socrates II, zástupci České republiky se budou jako pozorovatelé účastnit jednání výborů programů v bodech, které se jich týkají. K projednání ostatních bodů se budou tyto výbory scházet bez účasti zástupců České republiky, stejně tak jako v době hlasování.

12. Jazyk, který bude používán při komunikaci s Komisí, zejména pokud jde o vypracování a předkládání žádostí o smlouvy a zprávy a jiné administrativní záležitosti související s programy, musí být některým z úředních jazyků Společenství.

13. Společenství a Česká republika mohou kdykoliv ukončit aktivity prováděné v rámci tohoto Rozhodnutí předložením písemné výpovědi s dvanáctiměsíční výpovědní lhůtou. Projekty a aktivity, které budou v době výpovědi probíhat, budou pokračovat až do jejich dokončení za podmínek stanovených v tomto Rozhodnutí.

PŘÍLOHA II

Finanční příspěvek České republiky do programů Leonardo da Vinci II a Socrates II

1. Leonardo da Vinci

Výše finančního příspěvku, který Česká republika uhradí do rozpočtu Evropské unie na účast v programu Leonardo da Vinci II bude následující (v EUR):

Rok 2000Rok 2001Rok 2002Rok 2003Rok 2004Rok 2005Rok 2006
2 558 0002 629 0002 806 0002 930 0003 054 0003 214 0003 338 000

2. Socrates

Výše finančního příspěvku, který Česká republika uhradí do rozpočtu Evropské unie na účast v programu Socrates II v roce 2000, bude činit 5 094 000 EUR.

O výši příspěvku, který bude Česká republika hradit v následujících letech programu, rozhodne Rada přidružení v průběhu roku 2000.

3. Česká republika uhradí výše uvedený příspěvek částečně z českého státního rozpočtu a částečně z Národního programu PHARE České republiky. S výhradou samostatné programovací procedury PHARE budou požadované finanční prostředky převedeny do České republiky na základě samostatného Finančního memoranda. Společně s částí příspěvku ze státního rozpočtu České republiky budou tyto prostředky představovat národní příspěvek České republiky, ze kterého budou prováděny platby po obdržení roční výzvy k zaplacení od Komise.

4. Prostředky PHARE budou nárokovány podle následujícího rozpisu:

- 3 783 000 EUR na příspěvek do programu Socrates II v roce 2000;

- na roční příspěvek do programu Leonardo da Vinci II následovně (v EUR):

Rok 2000Rok 2001Rok 2002Rok 2003Rok 2004Rok 2005Rok 2006
1 900 5001 954 0002 087 000částka
bude
upřesněna
později
částka
bude
upřesněna
později
částka
bude
upřesněna
později
částka
bude
upřesněna
později

Zbývající část příspěvku České republiky bude uhrazena z českého státního rozpočtu.

5. Finanční nařízení platné pro všeobecný rozpočet Evropských společenství1) bude platit i pro správu příspěvku České republiky.
Cestovní náklady a diety zástupců a expertů z České republiky vzniklé v souvislosti s jejich účastí jako pozorovatelů při práci výborů uvedených v příloze I bodu 11 nebo na jiných schůzkách souvisejících s realizací programů bude hradit Komise na stejném základě a v souladu s nyní platnými postupy pro nevládní experty z členských států Evropské unie.

6. Poté, co toto Rozhodnutí vstoupí v platnost, a na začátku každého roku zašle Komise České republice výzvu k zaplacení příspěvku do každého programu ve výši uvedené v tomto Rozhodnutí.
Tento příspěvek bude vyjádřen v euro a zaplacen na bankovní účet Komise denominovaný v euro.
Česká republika zaplatí svůj příspěvek na základě výzvy k zaplacení:

- do 1. května část financovanou ze státního rozpočtu za předpokladu, že Komise zašle výzvu k zaplacení před 1. dubnem, nebo nejpozději jeden měsíc po zaslání výzvy k zaplacení, pokud bude zaslána později.

- do 1. května část financovanou z PHARE za předpokladu, že byly do té doby do České republiky zaslány odpovídající částky, nebo nejpozději v období 30 dní od zaslání těchto prostředků do České republiky.

Jakékoli prodlení v placení příspěvku bude mít pro Českou republiku za následek placení úroků z dlužné částky po uplynutí dne splatnosti. Úroková míra bude odpovídat míře uplatňované Evropskou centrální bankou pro operace v euro ke dni splatnosti a zvýšené o 1,5 procentního bodu.

Poznámky pod čarou

1) Úř. věst. č. L 356, 31.12. 1977, str. 1. Finanční nařízení naposledy pozměněné nařízením (EHS, ESUO, Euratom) č. 2673/1999 (Úř. věst. č. L 326, 18. 12. 1999, str. 1).

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 31.08.2000 Aktuální znění (exportováno 01.10.2020 01:12)
0. 31.08.2000 Vyhlášené znění