Sdělení č. 30/2001 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Italské republiky o rozvoji hospodářské spolupráce

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2001-30
Datum vyhlášení 18.04.2001
Uzavření smlouvy 04.11.1997
Platnost od 08.02.2001
Aktuální znění 08.02.2001

30

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 4. listopadu 1997 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Italské republiky o rozvoji hospodářské spolupráce.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 12 dne 8. února 2001. Podle článku 13 dnem vstupu této Dohody v platnost pozbude platnosti ve vztazích mezi Českou republikou a Italskou republikou Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Italskou republikou o hospodářské spolupráci v oblasti průmyslu z 30. dubna 1970.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Italské republiky o rozvoji hospodářské spolupráce

Vláda České republiky a vláda Italské republiky, dále nazývané „Smluvní strany“,

- majíce na zřeteli význam hospodářské spolupráce pro rozvoj vztahů mezi oběma státy;

- potvrzujíce přání rozvíjet a prohlubovat vzájemně výhodnou spolupráci v souladu s principy a ustanoveními Závěrečného aktu konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě;

- nadále stvrzujíce společný zájem na rozvoji spolupráce v rámci Středoevropské iniciativy a procesu integrace České republiky s Evropskou unií, zejména v souladu s Evropskou dohodou zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé ze 4. října 1993;

- vycházejíce ze Smlouvy mezi Českou republikou a Italskou republikou o přátelských vztazích a spolupráci z 23. ledna 1996;

- vedeny přáním nadále rozvíjet přátelské vztahy a hospodářskou spolupráci mezi oběma státy na pevné a dlouhodobé základně založené na principech rovnoprávnosti a vzájemných výhod a posílit tuto spolupráci za účelem plného využití možností, které skýtá pokrok ve vědě a v technice;

- berouce v úvahu, že tato spolupráce by se měla úspěšně rozšířit do všech oblastí společných záležitostí, zejména v nově vznikajících sférách prvořadého zájmu;

se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany budou podporovat a posilovat hospodářskou spolupráci, kterou považují za prostředek pokroku v rozvoji a diverzifikaci vztahů mezi oběma státy.

Za tímto účelem budou vzájemně zabezpečovat režim národního zacházení v oblasti hospodářské spolupráce podléhající pouze omezením stanoveným platnými právními řády svých států a budou poskytovat podporu umožňující uskutečňovat projekty spolupráce v oborech uvedených v článku 3 této Dohody.

Zvláštní pozornost budou věnovat postupnému rozvoji nových forem spolupráce, jaké představují společné podniky a iniciativy pro průmyslovou spolupráci.

Článek 2

Za účelem co nejefektivnějšího využití možností spolupráce vyplývajících z programů hospodářského rozvoje v obou státech, Smluvní strany si budou prostřednictvím příslušných agentur vyměňovat informace o cílech svého rozvoje za účelem získání dokonalejších poznatků o nich a vhodnými způsoby budou poskytovat odpovídající a účelné informace týkající se všech záležitostí, které jsou předmětem podnikatelského zájmu.

Článek 3

Smluvní strany budou usilovat v souladu s platným právním řádem svých států o rozšíření a prohloubení spolupráce mezi fyzickými a právnickými osobami, zejména mezi firmami a agenturami obou států ve všech oblastech oboustranného zájmu, se zvláštním zaměřením na oblasti:

- průmyslu a technologických procesů

- zemědělství a výroby potravin

- dopravy

- konvenčních a obnovitelných energií

- telekomunikací a informačních technologií

- zdravotní péče

- ochrany životního prostředí a zabránění průmyslovým haváriím

- jaderné bezpečnosti

- turismu

- vnitřního obchodu a ochrany spotřebitele

- podpory malého a středního podnikání

- řízení, odborného školení a výměny stážistů

- finančních služeb a terciární sféry.

Článek 4

Podle této Dohody bude zvláštní pozornost zaměřena na následující formy spolupráce:

1. Kooperaci včetně společné výroby průmyslových, zemědělských podniků a podniků služeb k nejlepšímu využití výrobních možností, zvýšení konkurenceschopnosti a marketingu výrobků na trzích obou států nebo na třetích trzích.

2. Spolupráci mezi fyzickými a právnickými osobami k rozvoji a modernizaci technických postupů a pracovních metod.

3. Výměnu vynálezů, patentů, zkušeností z oblasti průmyslu a techniky, know-how a nových technologií a přípravu a realizaci společných výzkumných projektů.

4. Školení personálu a výměnu expertů, konzultantů a stipendistů.

5. Zakládání společných podniků.

6. Další formy spolupráce oboustranného zájmu se zvláštním zřetelem na rozvíjení spolupráce mezi podniky střední a malé velikosti obou států.

Článek 5

Uznávajíce význam bezpečnosti a stability dodávek energie pro rozvoj hospodářské spolupráce, Smluvní strany budou věnovat zvláštní pozornost odvětví energetiky, zejména petrochemickému průmyslu. Tato spolupráce bude rozvíjena důsledně v souladu s principy stanovenými Evropskou energetickou chartou.

Článek 6

Smluvní strany budou spolupracovat ke zvýšení bezpečnosti jaderných elektráren se zvláštním zřetelem na jejich konstrukci odpovídající mezinárodním bezpečnostním normám.

Článek 7

Smluvní strany potvrzují zvláštní význam ochrany životního prostředí pro moderní průmyslový rozvoj a budou zkoumat nejvhodnější způsoby spolupráce v této oblasti s cílem stimulovat udržitelný rozvoj přírodních zdrojů. Smluvní strany rovněž rozvinou dvoustrannou spolupráci v oblasti předcházení průmyslovým haváriím a přírodním katastrofám.

Článek 8

Považujíce úvěr za důležitý nástroj pro rozvoj a zvýšení dodávek zařízení a poskytování technické pomoci, obě Smluvní strany přezkoumají problematiku vývozních úvěrů, které podléhají omezením vyplývajícím z mezinárodních závazků přijatých jedním či druhým státem, jakož i z jejich příslušných právních řádů.

Článek 9

Smluvní strany podniknou v souladu s platným právním řádem svých států kroky usnadňující otevírání zastoupení organizací, agentur, firem, bank a družstev jak v České republice, tak i v Italské republice.

Smluvní strany budou podporovat iniciativy zaměřené na rozvíjení kontaktů mezi zainteresovanými subjekty, techniky a experty obou států.

Smluvní strany budou rovněž napomáhat účasti zainteresovaných subjektů jednoho státu na veletrzích pořádaných ve druhém státě, při výměně misí technických a hospodářských expertů a organizování konferencí a dnů techniky.

Článek 10

Smluvní strany budou, v rámci svých možností, podporovat rozvoj silničních, železničních (včetně kombinované dopravy), leteckých a telekomunikačních spojů mezi sebou, které považují za významný faktor dalšího posilování vztahů ve všech oblastech.

Článek 11

Smluvní strany vytvoří „Pracovní skupinu pro všeobecné hospodářské záležitosti“, která se bude zabývat hledisky podpory a koordinace veškerých oblastí spolupráce, které jsou předmětem této Dohody, jakož i otázkami rozvoje oboustranných hospodářských vztahů. Pracovní skupina, které bude předsedat za českou stranu představitel Ministerstva průmyslu a obchodu a za italskou stranu představitel Ministerstva zahraničních věcí, bude složena z představitelů státních orgánů, které jsou příslušné pro řešení záležitostí, kterými se Skupina bude zabývat.

Smluvní strany rovněž vytvoří „Pracovní skupinu pro podporu obchodu, průmyslovou a hospodářskou spolupráci“, která bude napomáhat rozvoji hospodářské, průmyslové a technické spolupráce a odpovídající výměně podporou a uskutečňováním příslušných projektů. Pracovní skupina, které bude předsedat za českou stranu představitel Ministerstva průmyslu a obchodu a za italskou stranu představitel Ministerstva zahraničního obchodu, se bude skládat převážně z představitelů podnikatelských a průmyslových sdružení.

Obě Pracovní skupiny budou zasedat na odpovídající úrovni podle potřeby a na žádost jedné ze Smluvních stran střídavě v České republice a v Italské republice.

Článek 12

Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem obdržení druhé ze dvou diplomatických not potvrzujících splnění vnitrostátních procedur stanovených ústavními a dalšími platnými právními předpisy státu každé z obou Smluvních stran.

Článek 13

Tato Dohoda zůstane v platnosti po dobu pěti let ode dne jejího vstupu v platnost a bude automaticky každoročně prodlužována o jeden rok, pokud ji jedna ze Smluvních stran písemně nevypoví diplomatickou cestou, nejpozději šest měsíců před lhůtou ukončení její platnosti.

Dnem vstupu této Dohody v platnost pozbude platnosti ve vztazích mezi Českou republikou a Italskou republikou Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Italskou republikou o hospodářské spolupráci v oblasti průmyslu z 30. dubna 1970.


Na důkaz tohoto níže podepsaní zmocněnci, jsouce k tomu řádně pověřeni svými vládami, podepsali tuto Dohodu.

Dáno v Praze dne 4. listopadu 1997 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém, italském a anglickém jazyce, přičemž všechna znění jsou autentická. V případě jakéhokoliv rozdílu ve výkladu textu bude anglický text rozhodující.

Za vládu České republiky
JUDr. Pavel Dvořák v. r.
náměstek ministra průmyslu a obchodu

Za vládu Italské republiky
Piero Fassino v. r.
náměstek ministra zahraničních věcí

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 08.02.2001 Aktuální znění (exportováno 27.10.2020 18:09)
0. 08.02.2001 Vyhlášené znění