Sdělení č. 27/2001 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Dohody o vytvoření Organizace pro rozvoj energetiky na Korejském poloostrově a Protokolu doplňujícího Dohodu o vytvoření Organizace pro rozvoj energetiky na Korejském poloostrově

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2001-27
Datum vyhlášení 05.04.2001
Uzavření smlouvy 09.03.1995
Platnost od 09.02.1999
Aktuální znění 09.02.1999

27

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 9. března 1995 byla v New Yorku přijata Dohoda o vytvoření Organizace pro rozvoj energetiky na Korejském poloostrově a dne 19. září 1997 byl ve Washingtonu přijat Protokol doplňující Dohodu o vytvoření Organizace pro rozvoj energetiky na Korejském poloostrově.

Listina o přijetí Dohody změněné Protokolem byla uložena u výkonného ředitele Organizace pro rozvoj energetiky na Korejském poloostrově, depozitáře Dohody, dne 9. února 1999.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku XIV (a) dne 9. března 1995. Protokol vstoupil v platnost na základě článku V dne 19. září 1997. Pro Českou republiku Dohoda změněná Protokolem vstoupila v platnost na základě článku XIV (b) Dohody dne 9. února 1999.

Anglické znění Dohody a Protokolu a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

DOHODA O VYTVOŘENÍ ORGANIZACE PRO ROZVOJ ENERGETIKY NA KOREJSKÉM POLOOSTROVĚ

Vláda Japonska, vláda Korejské republiky a vláda Spojených států amerických:

Potvrzujíce jako cil celkové řešení severokorejského jaderného problému, jak se o něm hovoří v Rámcové smlouvě mezi Spojenými státy americkými a Korejskou lidově demokratickou republikou, podepsané v Ženevě 21. října 1994 (dále jen „Rámcová smlouva“);

Uznávajíce kritickou důležitost nešířeni jaderných zbraní a dalších kroků, které musí podniknout Severní Korea, jak jsou popsány v Rámcové smlouvě, jako podmínky realizace Rámcové smlouvy;

Majíce na mysli rozhodující důležitost, kterou má zachování míru a bezpečnosti na Korejském poloostrově;

Přejíce si spolupracovat při podnikání kroků pro realizaci Rámcové smlouvy, v souladu s Chartou Spojených národů, Smlouvou o nešířeni jaderných zbraní a Statutem Mezinárodní agentury pro atomovou energii; a

Přesvědčeny o potřebě vytvořit organizaci ke koordinaci spolupráce mezi zainteresovanými stranami a k usnadnění financování a provedení projektů potřebných pro realizaci Rámcové smlouvy, jak je v ní zamýšleno;

Se dohodly na následujícím:

Článek I

Vytváří se Organizace pro rozvoj energetiky na Korejském poloostrově (dále jen „KEDO“ nebo „Organizace“) za smluvních podmínek, stanovených dále.

Článek II

(a) Cílem Organizace bude:

(1) zajistit financování a dodávku projektu s lehkovodním reaktorem (dále jen „LVR“) v Severní Koreji (dále jen „KLDR“), sestávajícího ze dvou reaktorů modelu určeného pro standardizovanou korejskou jadernou elektrárnu, z nichž každý má výkon přibližně 1000 MWe, podle dohody o dodávce, která bude uzavřena mezi Organizací a KLDR;

(2) zajistit dočasnou dodávku alternativních zdrojů energie namísto energie z grafitem moderovaných reaktorů KLDR po dobu do ukončení výstavby prvního bloku s lehkovodním reaktorem; a

(3) zajistit provedení jakýchkoli dalších opatření, považovaných za nezbytná pro uskutečnění předcházejících záměrů nebo jinak nezbytná pro dosažení cílů Rámcové smlouvy.

(b) Organizace bude plnit své cíle se zřetelem na zajištění úplného splnění závazků ze strany KLDR, jak jsou popsány v Rámcové smlouvě.

Článek III

Při realizaci těchto cílů může Organizace provádět cokoli z následujícího:

(a) Vyhodnocovat a spravovat projekty navržené pro podporu cílů Organizace;

(b) Získávat finanční prostředky od členů Organizace nebo dalších států či subjektů na financování projektů, navržených pro podporu cílů Organizace, hospodařit s takovými prostředky, rozdělovat je a udržovat pro účely Organizace jakékoli úroky, které se akumulují z těchto prostředků;

(c) Získávat pro projekty určené pro podporu cílů Organizace naturální příspěvky od členů Organizace nebo od jiných států a subjektů;

(d) Získávat finanční prostředky nebo jiné náhrady od KLDR jako platby za projekt LVR a za další zboží a služby poskytnuté Organizací;

(e) Kooperovat a vstupovat do smluv, kontraktů nebo dalších ujednání s vhodnými finančními institucemi, které budou předem odsouhlaseny, pro nakládání s finančními prostředky, získanými Organizací nebo určenými pro projekty Organizace;

(f) Získávat jakýkoli majetek, zařízení, vybavení nebo zboží nutné pro dosažení cílů Organizace;

(g) Uzavírat smlouvy, kontrakty nebo další ujednání, nebo vstupovat do nich, včetně dohod o půjčkách, se státy, mezinárodními organizacemi nebo dalšími vhodnými subjekty, které se ukáží jako nezbytné pro dosažení cílů a výkon funkcí Organizace;

(h) Provádět koordinaci se státy, místními orgány a dalšími veřejnými subjekty, národními a mezinárodními organizacemi a soukromými stranami, a pomáhat jim při provádění činností, které podporují cíle Organizace, včetně činností zvyšujících jadernou bezpečnost;

(i) Nakládat s jakýmikoli příjmy, finančními prostředky, účty nebo jinými aktivy Organizace a rozdělovat výnosy v souladu s finančními závazky Organizace tak, aby jakákoli zbývající aktiva nebo výnosy z toho pocházející byly rozděleny spravedlivým způsobem podle příspěvků každého člena Organizace, podle určení Organizace; a

(j) Vykonávat takové další pravomoci, které budou nezbytné pro podporování jejích cílů a funkcí, v souladu s touto Dohodou.

Článek IV

(a) Činnosti podniknuté Organizací budou prováděny v souladu s Chartou Spojených národů, Smlouvou o nešířeni jaderných zbraní a Statutem Mezinárodní agentury pro atomovou energii.

(b) Činnosti podniknuté Organizací budou podmíněny dodržením podmínek všech dohod mezi KLDR a KEDO ze strany KLDR a jednáním KLDR způsobem, který je v souladu s Rámcovou smlouvou. V případě, že těmto podmínkám nebude vyhověno, Organizace může podniknout nezbytné kroky.

(c) Organizace obdrží formální záruky KLDR, že jaderné materiály, zařízení nebo technologie převáděné do KLDR v souvislosti s projekty zajišťovanými Organizací budou užity výlučně pro takovéto projekty, pouze pro mírové účely a způsobem, který zajišťuje bezpečné využívání jaderné energie.

Článek V

(a) Původní členové Organizace budou Japonsko, Korejská republika a Spojené státy americké (dále jen „původní členové“).

b) Další státy a mezinárodní organizace, zahrnující organizace regionální integrace, které podporují cíle Organizace a nabídnou podporu, jako je poskytnutí finančních prostředků, zboží nebo služeb Organizaci, se mohou, se souhlasem výkonné rady, stát rovněž členy Organizace (dále, společně s původními členy, jen „členové“) v souladu s postupy uvedenými v článku XIV (b).

Článek VI

(a) Pravomoc k výkonu funkcí Organizace bude svěřena výkonné radě.

(b) Ve výkonné radě bude zastoupen vždy jeden představitel každého původního člena a představitelé těch dalších členů, kteří mohou být odsouhlaseni. Takový souhlas bude uskutečněn rozhodnutím výkonné rady, která existuje v době vydávání souhlasu, na základě podstatné a soustavné podpory Organizace. Smluvní podmínky ve spojení s tímto souhlasem budou v každém případě určeny výkonnou radou, existující v době vydávání tohoto souhlasu.

(c) Výkonná rada si zvolí na období dvou let předsedu z představitelů zastoupených ve výkonné radě.

(d) Výkonná rada se sejde, kdykoli to bude potřebné, na žádost předsedy výkonné rady, výkonného ředitele nebo kteréhokoli představitele zastoupeného ve výkonné radě, v souladu s procedurálními pravidly, která přijme.

(e) Rozhodnutí výkonné rady budou přijímána na základě konsensu představitelů působících ve výkonné radě nebo, není-li dosažitelný konsensus, většinou hlasů. Je-li nezbytné hlasování, každý člen, který je zastoupen ve výkonné radě, (dále jen „člen výkonné rady“) bude oprávněn hlasovat jedním hlasem, uplatněným jeho představitelem působícím ve výkonné radě.

(f) Výkonná rada může přijmout taková pravidla a předpisy, které se budou jevit jako nezbytné nebo vhodné k splnění cílů Organizace.

(g) Výkonná rada může provést jakoukoli nezbytnou akci v jakékoli záležitosti, týkající se funkcí Organizace.

Článek VII

(a) Generální konference bude tvořena představiteli všech členů.

(b) Generální konference bude konána každoročně, k posouzení výroční zprávy, o níž se hovoří v článku XII.

(c) Mimořádná zasedání generální konference budou konána na základě rozhodnutí výkonné rady, k projednání záležitostí předložených výkonnou radou.

(d) Generální konference může postoupit zprávu, obsahující doporučení pro výkonnou radu, této radě k posouzení.

Článek VIII

(a) V čele stálého personálu Organizace bude stát výkonný ředitel. Výkonný ředitel bude jmenován výkonnou radou, jakmile tato Dohoda nabude platnosti.

(b) Výkonný ředitel bude hlavním správním úředníkem Organizace a bude podléhat pravomocím a kontrole výkonné rady. Výkonný ředitel bude vykonávat všechny povinnosti jemu nebo jí delegované výkonnou radou a bude odpovědný za obvyklý chod Organizace, včetně organizace a řízení ústředí a personálu, přípravy ročního rozpočtu, obstarávání finančních prostředků, a za schvalování, provádění a správu kontraktů k dosažení cílů Organizace. Výkonný ředitel může delegovat na ostatní úředníky takové pravomoci, které on či ona považují za vhodné. Výkonný ředitel bude realizovat všechny své povinnosti v souladu s pravidly a předpisy, schválenými výkonnou radou.

(c) Výkonnému řediteli budou pomáhat dva náměstci výkonného ředitele. Oba náměstci výkonného ředitele budou jmenováni výkonnou radou.

(d) Výkonný ředitel a náměstci výkonného ředitele budou jmenováni na období dvou let a mohou být jmenováni opakovaně. Zaměstnanecké podmínky, včetně platů těchto úředníků, budou určeny výkonnou radou. Výkonný ředitel a náměstci výkonného ředitele mohou být odvoláni před uplynutím jejich funkčního období rozhodnutím výkonné rady.

(e) Výkonný ředitel bude mít pravomoc schvalovat projekty, provádět kontrakty a vstupovat do dalších finančních závazků jménem Organizace v rámci směrnic, přijatých výkonnou radou a limitů schváleného rozpočtu, za předpokladu, že výkonný ředitel obdrží předchozí povolení výkonné rady pro projekty, kontrakty nebo finanční povinnosti, které převyšují specifikovanou hodnotu, která bude stanovena výkonnou radou, přičemž se bude vycházet z potřeb efektivního a účinného působení Organizace.

(f) Výkonný ředitel vytvoří funkční místa pro personál a stanoví zaměstnanecké podmínky, včetně platů, které podléhají schválení výkonnou radou. Výkonný ředitel jmenuje kvalifikovaný personál na taková funkční místa a v případě nutnosti bude propouštět personál v souladu s pravidly a předpisy schválenými výkonnou radou. Výkonný ředitel bude usilovat o jmenování personálu, v němž budou spravedlivě zastoupeni státní příslušníci původních členů a další členové výkonné rady, přičemž patřičně přihlédne k jejich celkové úloze a příspěvku k realizaci aktivit KEDO, zahrnujících projekt LVR, a k důležitosti zajištění nejvyšší úrovně integrity, efektivnosti a technické způsobilosti.

(g) Výkonný ředitel bude podávat hlášení výkonné radě a generální konferenci o činnostech a financích Organizace. Výkonný ředitel okamžitě uvědomí výkonnou radu o jakékoli záležitosti, která může vyžadovat zásah výkonné rady.

(h) Výkonný ředitel, s pomocí náměstků výkonného ředitele, připraví pravidla a předpisy, které jsou v souladu s touto Dohodou a s cíli Organizace. Pravidla a předpisy budou postoupeny výkonné radě ke schválení před jejich uplatněním.

(i) Při provádění svých povinností nebude výkonný ředitel a personál vyhledávat či získávat instrukce od jakékoli vlády nebo od jakéhokoli orgánu, externích vůči Organizaci. Vyhnou se jakékoli činnosti, která by mohla mít vliv na jejich pozici jako mezinárodních úředníků, odpovědných pouze Organizaci. Každý člen se zaváže, že bude respektovat výlučně mezinárodní charakter odpovědností výkonného ředitele a personálu a nebude se snažit je ovlivnit při výkonu jejich odpovědností.

Článek IX

(a) Výkonný výbor vytvoří poradní výbory, které budou podle potřeby poskytovat rady výkonnému řediteli a výkonné radě, týkající se specifických projektů realizovaných Organizací nebo které jsou navrženy k tomu, aby byly realizovány Organizací. Poradní výbory budou ustaveny pro projekt s lehkovodním reaktorem, pro projekt týkající se dočasného zajištění náhradních energetických zdrojů a pro takové další projekty, které může určit výkonná rada.

(b) Každý poradní výbor bude zahrnovat představitele původních členů a dalších členů, kteří podporují projekt, pro nějž byl poradní výbor vytvořen.

(c) Poradní výbory se budou setkávat v takovém čase, který si určí.

(d) Výkonný ředitel zajistí plnou informovanost poradních výborů o záležitostech, které se týkají jejich příslušných projektů, a výkonná rada a výkonný ředitel věnují náležitou pozornost doporučením poradních výborů.

Článek X

(a) Rozpočet pro každý finanční rok bude připraven výkonným ředitelem a bude schválen výkonnou radou. Finanční rok Organizace bude od 1. ledna do 31. prosince.

(b) Každý člen může dobrovolně poskytnout příspěvky do Organizace tím, že poskytne nebo zpřístupní takové finanční prostředky, které uzná za vhodné. Takovéto příspěvky mohou být poskytnuty přímo Organizaci nebo tím, že budou zaplaceni smluvní obchodní partneři Organizace. Příspěvky budou poskytnuty složením částky v hotovosti, podmíněnou smlouvou, akreditivem, vlastní směnkou nebo takovými dalšími právními prostředky a v takové měně, na kterých se dohodnou Organizace a přispěvatel.

(c) Organizace se může snažit získat příspěvky z takových veřejných a privátních zdrojů, které uzná za vhodné.

(d) Organizace vytvoří účet nebo účty pro finanční prostředky získané od členů nebo z dalších zdrojů, včetně nezávislých účtů pro ty finanční prostředky, které mají být rezervovány pro specifické projekty a správu Organizace. Úroky nebo dividendy akumulované na těchto účtech budou reinvestovány do aktivit Organizace. Přebývající prostředky budou rozděleny tak, jak je stanoveno v článku III (i).

Článek XI

(a) Členové mohou umožnit Organizaci nebo jejím smluvním obchodním partnerům přístup ke zboží, službám, vybavení a zařízením, které mohou pomoci splnit cíle Organizace.

(b) Organizace může přijmout jakékoli zboží, služby, vybavení a zařízení, které mohou pomoci splnit cíle Organizace, z takových dalších veřejných a privátních zdrojů, které považuje za vhodné.

(c) Výkonný ředitel bude odpovědný za stanovení hodnoty naturálních příspěvků pro Organizaci, ať už přímo, či nepřímo. Členové budou v procesu stanovení hodnoty kooperovat s výkonným ředitelem, včetně poskytování pravidelných hlášení o naturálních příspěvcích a zajištěním přístupu k záznamům, nezbytných pro ověření hodnoty takovýchto příspěvků.

(d) V případě sporu, týkajícího se hodnoty naturálního příspěvku, výkonná rada záležitost prověří a vydá rozhodnutí.

Článek XII

Výkonný ředitel postoupí výkonné radě k jejímu schválení výroční zprávu o činnostech Organizace, která bude zahrnovat popis stavu projektu LVR a dalších projektů, porovnání plánovaných činností s uskutečněnými činnostmi a auditem posouzený výkaz účtů Organizace. Na základě schválení výroční zprávy výkonnou radou ji výkonný ředitel rozešle členům. Výkonný ředitel postoupí výkonné radě takové další zprávy, které si výkonná rada může vyžádat.

Článek XIII

(a) Pro realizaci svých záměrů a funkcí bude mít Organizace způsobilost k právním úkonům a speciálně způsobilost k: (1) uzavírání kontraktů; (2) vypůjčení nebo vzetí do pronájmu nemovitého majetku; (3) získání nebo disponování s osobním majetkem; a (4) zahájení soudních řízení. Členové mohou udělit Organizaci takovouto způsobilost k právním úkonům, v souladu s jejich příslušným právem a předpisy tam, kde je to nutné k tomu, aby Organizace plnila své cíle a funkce.

(b) Žádný člen nebude odpovědný, z důvodů svého statutu nebo účasti jako člen, za činy, opomenutí nebo povinnosti Organizace.

(c) Informace, poskytnuté Organizaci členem, budou použity výhradně pro účely Organizace a nebudou veřejně publikovány bez výslovného souhlasu tohoto člena.

(d) Realizace této Dohody na území členů bude probíhat v souladu se zákony a předpisy, včetně rozpočtových přídělů, takovýchto členů.

Článek XIV

(a) Tato Dohoda nabude platnost po podpisu původních členů.

(b) Státy a mezinárodní organizace, zahrnující organizace regionální integrace, schválené výkonnou radou pro členství v souladu s článkem V (b) se mohou stát členy zasláním listiny o přijetí této Dohody výkonnému řediteli, která se stane účinnou k datu, kdy ji obdrží výkonný ředitel.

(c) Tato Dohoda může být doplněna, ukončena nebo zrušena písemnou dohodou všech členů výkonné rady, nebo pokud takovéto dohody nelze dosáhnout písemnou dohodou většiny členů výkonné rady.

(d) Doplněk k této Dohodě nabude platnosti devadesát dní po datu, k němuž je registrována výkonným ředitelem písemná dohoda o doplňku. Kterýkoli člen výkonné rady, který nevstoupí do této písemné dohody, může odstoupit od této Dohody kdykoli mezi registrací písemné dohody u výkonného ředitele a nabytím platnosti doplňku písemným oznámením výkonnému řediteli o odstoupení, přičemž toto odstoupení se stane účinným poté, co výkonný ředitel obdrží oznámení, nehledě na ustanovení článku XV.

Článek XV

Člen může kdykoli odstoupit od této Dohody předložením písemného oznámení o odstoupení výkonnému řediteli. Odstoupení se stane účinným devadesát dní poté, co výkonný ředitel obdrží oznámení o odstoupení.


DÁNO v New Yorku, devátého dne měsíce března 1995, ve třech exemplářích v anglickém jazyce.


PŘEKLAD

PROTOKOL DOPLŇUJÍCÍ DOHODU O VYTVOŘENÍ ORGANIZACE PRO ROZVOJ ENERGETIKY NA KOREJSKÉM POLOOSTROVĚ

Vláda Japonska, vláda Korejské republiky a vláda Spojených států amerických:

Přejíce si uzavřít písemnou dohodu o doplnění Dohody o vytvoření Organizace pro rozvoj energetiky na Korejském poloostrově (dále jen „Dohoda“) přijaté v New Yorku 9. března 1995 v souladu s článkem XIV (c) Dohody;

Se dohodly na následujícím:

Článek I

Článek V (b) Dohody se nahrazuje následovně:

b) Další státy a mezinárodní organizace, zahrnující organizace regionální integrace, které podporují cíle Organizace a nabídnou podporu, jako je poskytnutí finančních prostředků, zboží nebo služeb Organizaci, se mohou, se souhlasem výkonné rady, stát rovněž členy Organizace (dále, společně s původními členy, jen „členové“) v souladu s postupy uvedenými v článku XIV (b).“.

Článek II

1. Článek VI (b) Dohody se nahrazuje následovně:

(b) Ve výkonné radě bude zastoupen vždy jeden představitel každého původního člena a představitelé těch dalších členů, kteří mohou být odsouhlaseni. Takový souhlas bude uskutečněn rozhodnutím výkonné rady, která existuje v době vydávání souhlasu, na základě podstatné a soustavné podpory Organizace. Smluvní podmínky ve spojení s tímto souhlasem budou v každém případě určeny výkonnou radou, existující v době vydávání tohoto souhlasu.“.

2. Článek VI (e) Dohody bude nahrazen následovně:

(e) Rozhodnutí výkonné rady budou přijímána na základě konsensu představitelů působících ve výkonné radě nebo, není-li dosažitelný konsensus, většinou hlasů. Je-li nezbytné hlasování, každý člen, který je zastoupen ve výkonné radě, (dále jen „člen výkonné rady“) bude oprávněn hlasovat jedním hlasem, uplatněným jeho představitelem působícím ve výkonné radě.“.

Článek III

1. Článek VIII (d) Dohody bude nahrazen následovně:

(d) Výkonný ředitel a náměstci výkonného ředitele budou jmenováni na období dvou let a mohou být jmenováni opakovaně. Zaměstnanecké podmínky, včetně platů těchto úředníků, budou určeny výkonnou radou. Výkonný ředitel a náměstci výkonného ředitele mohou být odvoláni před uplynutím jejich funkčního období rozhodnutím výkonné rady.“.

2. Článek VIII (f) Dohody se nahrazuje následovně:

(f) Výkonný ředitel vytvoří funkční místa pro personál a stanoví zaměstnanecké podmínky, včetně platů, které podléhají schválení výkonnou radou. Výkonný ředitel jmenuje kvalifikovaný personál na taková funkční místa a v případě nutnosti bude propouštět personál v souladu s pravidly a předpisy schválenými výkonnou radou. Výkonný ředitel bude usilovat o jmenování personálu, v němž budou spravedlivě zastoupeni státní příslušníci původních členů a další členové výkonné rady, přičemž patřičně přihlédne k jejich celkové úloze a příspěvku k realizaci aktivit KEDO, zahrnujících projekt LVR, a k důležitosti zajištění nejvyšší úrovně integrity, efektivnosti a technické způsobilosti.“.

Článek IV

Článek XIV (b), (c) a (d) Dohody bude nahrazen následovně:

(b) Státy a mezinárodní organizace, zahrnující organizace regionální integrace, schválené výkonnou radou pro členství v souladu s článkem V (b) se mohou stát členy zasláním listiny o přijetí této Dohody výkonnému řediteli, která se stane účinnou k datu, kdy ji obdrží výkonný ředitel.

(c) Tato Dohoda může být doplněna, ukončena nebo zrušena písemnou dohodou všech členů výkonné rady, nebo pokud takovéto dohody nelze dosáhnout písemnou dohodou většiny členů výkonné rady.

(d) Doplněk k této Dohodě nabude platnosti devadesát dní po datu, k němuž je registrována výkonným ředitelem písemná dohoda o doplňku. Kterýkoli člen výkonné rady, který nevstoupí do této písemné dohody, může odstoupit od této Dohody kdykoli mezi registrací písemné dohody u výkonného ředitele a nabytím platnosti doplňku písemným oznámením výkonnému řediteli o odstoupení, přičemž toto odstoupení se stane účinným poté, co výkonný ředitel obdrží oznámení, nehledě na ustanovení článku XV.“.

Článek V

Tento protokol nabude účinnosti po jeho podpisu.


DÁNO ve Washingtonu, devatenáctého dne měsíce září 1997, ve třech exemplářích v anglickém jazyce.

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 09.02.1999 27/2001 Sb. m. s. Aktuální znění (exportováno 26.09.2020 13:19)
0. 09.02.1999 Vyhlášené znění