Sdělení č. 17/2001 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zřízení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu pro střední a východní Evropu

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2001-17
Datum vyhlášení 20.02.2001
Uzavření smlouvy 25.07.2000
Platnost od 20.10.2000
Aktuální znění 10.02.2016

17

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. července 2000 bylo v Praze podepsáno Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zřízení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu v České republice.

Memorandum vstoupilo v platnost na základě svého článku 11 odst. 1 dne 20. října 2000.

České znění Memoranda se vyhlašuje současně.


Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zřízení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu v České republice

Ministerstvo obrany České republiky a Ministerstvo obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „smluvní strany“);

Přejíce si zlepšit účinnost vojenského výcviku poskytovaného Spojeným královstvím a podporovaného Českou republikou ozbrojeným silám států Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO), Partnerství pro mír (PfP) a Evropské unie (EU) a dalším státům přijatelným pro obě smluvní strany (dále jen „partnerské státy“);

berouce v úvahu ustanovení Dohody mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy a ostatními státy zúčastněnými v Partnerství pro mír o statusu jejich ozbrojených sil, sjednané dne 19. června 1995 v Bruselu (dále jen „PfP SOFA“), a Dohody mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy o statusu jejich ozbrojených sil, sjednané dne 19. června 1951 v Londýně (dále jen „NATO SOFA“);

se dohodly na následujícím:

Článek 1

Zřízení a účel Britského vojenského poradního a výcvikového týmu

1. Ministerstvo obrany Spojeného království jmenuje důstojníky a vyšší poddůstojníky ozbrojených sil Spojeného království za účelem zřízení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu v České republice (dále jen „BVPVT (ČR)“) v počtu do 30 osob. BVPVT (ČR) bude zřízen zpočátku na dobu 3-5 let. O složení týmu a hodnostech jeho členů bude průběžně rozhodovat Ministerstvo obrany Spojeného království, které bude informovat Ministerstvo obrany České republiky o jakékoliv změně.

2. Úkolem BVPVT (ČR) bude vést v krátkodobých kurzech výcvik důstojníků nebo jejich civilních ekvivalentů a vyšších poddůstojníků nebo jejich civilních ekvivalentů s cílem poskytnutí pomoci ozbrojeným silám partnerských států, ať už na území České republiky nebo odesláním podpůrných týmů do jakékoliv jiné z těchto zemí.

3. Účast příslušníků ozbrojených sil z jiných států než států NATO, PfP a EU v kurzech pořádaných BVPVT (ČR) na území České republiky bude podléhat předchozímu souhlasu obou smluvních stran. Návrhy dalších partnerských států mimo NATO, PfP a EU mohou být kteroukoli smluvní stranou předloženy v písemné formě ke schválení druhé smluvní straně prostřednictvím jejího přidělence obrany. Smluvní strany potvrdí svůj souhlas s dalším partnerským státem v písemné formě prostřednictvím svého přidělence obrany.

Článek 2

Definice

V tomto Memorandu:

a) „Služební orgány Spojeného království“ znamenají orgány ozbrojených sil Spojeného království, které jsou zákony Spojeného království zmocněny k výkonu velení nebo jurisdikce nad členy těchto ozbrojených sil;

b) „Služební předpisy Spojeného království“ znamenají směrnice, rozkazy, pravidla, nařízení, příkazy nebo instrukce týkající se ozbrojených sil Spojeného království;

c) „závislá osoba“ je manžel nebo manželka člena BVPVT (ČR) nebo jeho dítě, které je odkázáno na jeho nebo její podporu.

Článek 3

Postavení členů BVPVT (ČR)

1. Členové BVPVT (ČR) zůstávají za všech okolností příslušníky ozbrojených sil Spojeného království. Zůstanou subjektem služebních zákonů a dalších předpisů Spojeného království a nebudou subjektem vojenských předpisů České republiky.

2. Velitel BVPVT (ČR) bude v otázkách velení, disciplíny, činnosti a správy BVPVT (ČR) odpovědný vládě Spojeného království prostřednictvím Ministerstva obrany Spojeného království, a proto mu budou jakékoliv záležitosti týkající se vztahu BVPVT (ČR) a orgánů České republiky předkládány k řešení v první instanci.

3. Nehledě na ustanovení odstavce 1 tohoto článku bude veliteli a členům BVPVT (ČR) poskytnuto postavení a projevována vojenská zdvořilost, která náleží důstojníkům a vojákům stejné hodnosti v ozbrojených silách České republiky.

4. Členům BVPVT (ČR) bude povoleno nosit kdykoliv příslušnou uniformu a označení ozbrojených sil Spojeného království a nosit a používat služební zbraně a munici, bude-li to vyžadovat plnění jejich služebních povinností v rámci prováděného výcviku.

5. Ministerstvo obrany České republiky pomůže při získání nezbytných povolení pro členy BVPVT (ČR) a na nich závislé osoby a poskytne členům BVPVT (ČR) identifikační karty za účelem umožnění vstupu do českých vojenských zařízení a za účelem účinného výkonu jejich služebních povinností.

Článek 4

Jurisdikce

1. Členové BVPVT (ČR) a na nich závislé osoby budou respektovat zákony České republiky.

2. Otázky jurisdikce spojené s pobytem členů BVPVT (ČR) a na nich závislých osob na území České republiky budou řešeny v souladu s článkem VII NATO SOFA.

Článek 5

Náhrada škody a odpovědnost

1. Nároky na náhradu škody, které vznikly na základě nebo v souvislosti s prováděním tohoto Memoranda na území České republiky budou vypořádány v souladu s článkem VIII NATO SOFA.

2. Nároky na náhradu škody, které nejsou pokryty článkem VIII NATO SOFA, bude řešit ta ze smluvních stran, která je na základě vzájemné konzultace více příslušná daný nárok řešit. Náklady spojené s vyřízením takových nároků budou hrazeny stejným dílem. Jestliže však odpovědnost za škodu vznikla na základě nedbalostního konání nebo opomenutí, úmyslného jednání nebo hrubé nedbalosti jedné ze smluvních stran nebo personálu nebo zástupců jedné smluvní strany, náklady na úhradu škody budou hrazeny pouze touto smluvní stranou.

3. V případech škody způsobené na společném majetku nebo společným majetkem smluvních stran, kdy nahrazení takové škody není vymahatelné na třetí straně, ponesou takové náklady smluvní strany společně rovným dílem.

Článek 6

Zabezpečení poskytované Českou republikou

1. Ministerstvo obrany České republiky poskytne BVPVT (ČR) následující prostory, zařízení a služby potřebné k vedení kurzů pro příslušníky ozbrojených sil České republiky a ostatních partnerských států v souladu s článkem 1 tohoto Memoranda:

a. instruktorské, administrativní a kancelářské prostory s pevnými telefony, mobilními telefony, včetně mobilních služeb, faxy, přístupem k internetu a zařízeními na kopírování;

b. vhodné výcvikové prostory a střelnice s nezbytným personálem;

c. služební zbraně, munici, balené potraviny a individuální a skupinové polní vybavení pro štáb BVPVT (ČR) a veškerý personál absolvující výcvik;

d. vozidla, řidiče, pohonné hmoty a údržbu;

e. vybavení pro komunikaci s instruktáží, baterie, servis a údržbu;

f. další podporu pro výcvik, na níž se mohou v budoucnu dohodnout velitel BVPVT (ČR) s příslušným vojenským personálem České republiky.

Výše uvedená zařízení, vybavení a služby budou poskytnuty za obdobných podmínek, jaké platí pro české ozbrojené síly, a zůstanou ve vlastnictví Ministerstva obrany České republiky. Podrobnosti budou uvedeny v příslušných následných ujednáních.

2. Ministerstvo obrany České republiky jmenuje k podpoře velitele BVPVT (ČR) vhodného kvalifikovaného styčného důstojníka spolu s příslušným administrativním personálem, který bude nadále podléhat autoritě Ministerstva a spadat do jeho podřízenosti. Styčný důstojník bude mít znalost anglického jazyka minimálně stupně STANAG 6001 SLP3333. Úkolem styčného důstojníka a jeho/jejího podpůrného personálu bude podle potřeb zajišťovat styk mezi BVPVT (ČR) a příslušnými orgány Ministerstva obrany ČR, aktivně se účastnit aktivit BVPVT (ČR) a poskytovat podporu veliteli BVPVT (ČR).

3. Ministerstvo obrany České republiky poskytne v areálu posádky Vyškov pro svobodné nebo ženaté/vdané členy BVPVT (ČR), kteří přijedou bez rodin, na jejich požádání bezplatné ubytování takového standardu, který bude akceptovatelný velitelem BVPVT (ČR).

4. Členům BVPVT (ČR) a na nich závislým osobám bude po dobu pobytu na území České republiky poskytována nezbytná lékařská a zubní péče v souladu s ustanoveními NATO SOFA a dalšími relevantními mezinárodními smlouvami.

5. Ministerstvo obrany České republiky poskytne za úhradu v areálu posádky Vyškov ubytování a stravování pro příslušníky ozbrojených sil partnerských států. Smluvní strany se mohou dohodnout, že příslušníkům ozbrojených sil některých států bude ubytování a stravování poskytnuto bezplatně.

6. Na pozvání velitele BVPVT (ČR) může Ministerstvo obrany České republiky určit poradce z Armády České republiky, kteří se zúčastní cest uskutečňovaných BVPVT (ČR) v partnerských státech za účelem poskytování expertní pomoci, a může též jmenovat vhodné kvalifikované instruktory z Armády České republiky, kteří se připojí k instruktorům kurzů BVPVT (ČR).

Článek 7

Prostředky poskytované Spojeným královstvím

1. Ministerstvo obrany Spojeného království poskytne pro činnost BVPVT (ČR) počítačové vybavení včetně příslušného softwaru a další výukové pomůcky. Toto vybavení zůstane ve vlastnictví Ministerstva obrany Spojeného království.

2. Ministerstvo obrany Spojeného království bude hradit veškeré finanční náležitosti členů BVPVT (ČR) včetně náležitostí spojených s náklady na stravování a ubytování a cestovní náklady BVPVT (ČR).

Článek 8

Odvolání personálu BVPVT (ČR)

1. Ministerstvo obrany Spojeného království může odvolat kteréhokoliv nebo všechny členy BVPVT (ČR) obvykle poté, co podá oznámení o takovém odvolání 6 měsíců předem, ale i bez takového oznámení v případě, že to nezbytně vyžadují operační požadavky.

2. Jestliže Ministerstvo obrany České republiky projeví přání odvolat BVPVT (ČR) jako celek, projedná nejdříve takové odvolání s Ministerstvem obrany Spojeného království a v každém případě podá oznámení 6 měsíců před tím, než se odvolání týmu uskuteční.

3. Jestliže Ministerstvo obrany České republiky projeví přání odvolat jednoho z členů BVPVT (ČR) nebo osobu na něm závislou z České republiky, bude toto přání nejprve konzultovat s velitelem BVPVT (ČR).

Článek 9

Změny

Toto Memorandum může být kdykoliv po vzájemné dohodě smluvních stran písemně změněno.

Článek 10

Řešení sporů

Jakýkoliv spor vzniklý na základě provádění nebo výkladu tohoto Memoranda bude řešen konzultací mezi smluvními stranami a nebude postoupen k urovnání žádnému národnímu či mezinárodnímu soudu nebo třetí straně.

Článek 11

Vstup v platnost a ukončení platnosti

1. Toto Memorandum se sjednává na dobu neurčitou a vstoupí v platnost dnem výměny diplomatických not mezi smluvními stranami potvrzujících splnění příslušných vnitrostátních podmínek.

2. Toto Memorandum je možno kdykoliv vypovědět jednou ze smluvních stran na základě písemného oznámení druhé smluvní straně s 6 měsíční výpovědní lhůtou.


Dáno v Praze dne 25. července 2000 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a anglickém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo obrany České republiky
RNDr. Vladimír Vetchý, CSc. v. r.
ministr obrany České republiky

Za Ministerstvo obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska
David Broucher v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v České republice

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
3. 10.02.2016 13/2016 Sb. m. s. Aktuální znění (exportováno 01.10.2020 01:13)
2. 31.05.2007 - 09.02.2016 53/2007 Sb. m. s.
1. 20.10.2000 - 30.05.2007
0. 20.10.2000 Vyhlášené znění