Sdělení č. 143/2001 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění o spolupráci mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství, kultury a vědy Nizozemí

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2001-143
Datum vyhlášení 31.12.2001
Uzavření smlouvy 31.10.2001
Platnost od 31.10.2001
Aktuální znění 31.10.2001

143

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 31. října 2001 bylo v Haagu podepsáno Memorandum o porozumění o spolupráci mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství, kultury a vědy Nizozemí.

Memorandum vstoupilo v platnost na základě svého článku 6 dnem podpisu.

Anglické znění Memoranda a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Memorandum o porozumění

o spolupráci mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství, kultury a vědy Nizozemí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvo školství, kultury a vědy Nizozemí (dále jen „smluvní strany“),

jsouce si vědoma důležitosti role vzdělávání a přípravy ve společnosti, zejména s ohledem na předpokládaný vstup České republiky do Evropské unie;

odvolávajíce se na Kulturní dohodu mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Nizozemského království podepsanou v Praze dne 3. srpna 1972;

dále se odvolávajíce na záměr Ministerstva školství, kultury a vědy Nizozemí iniciovat mnohonárodní spolupráci v oblasti vzdělávání s Českou republikou, Maďarskou republikou, Polskou republikou a Slovinskou republikou;

zdůrazňujíce důležitost dalšího rozvoje přímých vztahů mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství, kultury a vědy Nizozemského království;

se dohodla takto:

Článek 1

Smluvní strany budou uskutečňovat a rozvíjet vzájemně prospěšnou spolupráci s cílem zajistit její kontinuitu.

Článek 2

Smluvní strany budou usilovat o rozvíjení mnohonárodních programů ve spolupráci s Maďarskem, Polskem a Slovinskem v těchto prioritních oblastech:

I. Všeobecné vzdělávání, zejména s ohledem na vzdělávání etnických a kulturních menšin;

II. Vysokoškolské vzdělávání, zejména politické otázky se zřetelem k hlavním vývojovým tendencím v Evropě;

III. Střední a vyšší odborné vzdělávání a příprava, zejména ve vztahu k trhu práce;

IV. Hodnocení kvality v oblasti vzdělávání;

V. Informační a komunikační technologie v oblasti vzdělávání.

Článek 3

V návaznosti na ustanovení čl. 2 budou smluvní strany podporovat uskutečňování mnohonárodních programů spolupráce prostřednictvím přímých pracovních vztahů mezi vzdělávacími institucemi.

Smluvní strany připraví Společný mnohonárodní pracovní plán spolupráce s příslušnými ministerstvy Maďarské republiky, Polské republiky a Slovinské republiky v oblasti vzdělávání na léta 2001-2002.

Článek 4

Na základě tohoto Memoranda bude zřízena Společná komise pro monitorování spolupráce. Smluvní strany nominují experty do Společné komise.

Společná komise se bude scházet jednou ročně, poprvé v Nizozemí, poté jinde podle dohody smluvních stran.

Článek 5

V rámci tohoto Memoranda budou smluvní strany spolupracovat za těchto podmínek:

- Česká strana bude hradit náklady na dopravu českých členů (člena) Společné komise na zasedání Společné komise, které se bude konat mimo území České republiky;

- Nizozemská strana bude hradit náklady na dopravu nizozemských členů (člena) Společné komise na zasedání Společné komise, které se bude konat mimo území Nizozemí;

- Česká strana bude pořádat zasedání Společné komise, která se budou konat na území České republiky, a hradit s nimi spojené náklady;

- Nizozemská strana bude pořádat zasedání Společné komise, která se budou konat na území Nizozemí, a hradit s nimi spojené náklady;

- Česká strana bude hradit náklady spojené s účastí expertů, bude-li to potřebné, a náklady na dopravu českých účastníků v mnohonárodních programech s tím, že nizozemská strana bude hradit náklady na dopravu českých účastníků workshopu o sebehodnocení škol podle Společného mnohonárodního pracovního plánu;

- Nizozemská strana bude hradit náklady spojené s účastí expertů, bude-li to potřebné, a náklady na dopravu nizozemských účastníků, semináře/workshopy a ubytování nizozemských a českých účastníků podle Společného mnohonárodního pracovního plánu.

Článek 6

Toto Memorandum vstupuje v platnost dnem podpisu. Bude platit do 31. prosince 2002. Nejpozději do 3 měsíců před ukončením platnosti tohoto Memoranda vypracují smluvní strany vyhodnocení jejich mnohonárodní spolupráce v oblasti vzdělávání. Na základě tohoto vyhodnocení rozhodnou smluvní strany o pokračování spolupráce v oblasti vzdělávání a jejích formách.


Dáno v Haagu dne 31. října 2001 ve dvou původních vyhotoveních v anglickém jazyce.

Za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Ing. Petr Kubernát v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec

Za Ministerstvo školství, kultury a vědy Nizozemí
Louis Marie Lucien Henri Alphonse Hermans v. r.
ministr

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 31.10.2001 Aktuální znění (exportováno 28.09.2020 04:10)
0. 31.10.2001 Vyhlášené znění