Sdělení č. 127/2001 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o zřízení slovenského pohraničního odbavovacího stanoviště na území České republiky na silničním hraničním přechodu Velká nad Veličkou - Vrbovce

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2001-127
Datum vyhlášení 03.12.2001
Uzavření smlouvy 02.10.2001
Platnost od 01.12.2001
Aktuální znění 01.12.2001

127

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 2. října 2001 byla v Bratislavě podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o zřízení slovenského pohraničního odbavovacího stanoviště na území České republiky na silničním hraničním přechodu Velká nad Veličkou - Vrbovce.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 3 odst. 1 dne 1. prosince 2001.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o zřízení slovenského pohraničního odbavovacího stanoviště na území České republiky na silničním hraničním přechodu Velká nad Veličkou - Vrbovce

Vláda České republiky a vláda Slovenské republiky se podle článku 3 odst. 2 Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování v silniční, železniční a vodní dopravě, podepsané v Bratislavě dne 24. května 1999, dohodly takto:

Článek 1

Na silničním hraničním přechodu Velká nad Veličkou - Vrbovce bude na území České republiky zřízeno slovenské pohraniční odbavovací stanoviště.

Článek 2

Odbavovací prostor ve smyslu článku 2 písm. e) Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování v silniční, železniční a vodní dopravě, podepsané v Bratislavě dne 24. května 1999, zahrnuje:

a) plochy, zařízení a prostory společně užívané kontrolními orgány obou států, a to

- úsek silnice č. 1/71 od společných státních hranic až k pohraničnímu odbavovacímu stanovišti,

- plocha, která je vymezena označením „celní prostor“,

- plocha odbavovací haly v přízemí budovy a plocha haly v 1. poschodí, včetně schodiště a spojovacích chodeb v přízemí,

- přístřešek pro provádění prohlídek vozidel,

- kuchyňky v přízemí a v 1. poschodí,

- sociální zařízení v přízemí a v 1. poschodí,

b) zařízení a prostory užívané výhradně slovenskými kontrolními orgány, a to

- místnosti v přízemí a v 1. poschodí pravé části budovy, včetně spojovacích chodeb,

- první a druhá kontrolní buňka ve směru ze Slovenské republiky v jízdních pruzích určených pro osobní a nákladní dopravu,

- přilehlé parkoviště osobních automobilů ve směru ze Slovenské republiky,

- přístřešek pro skladování tuhých domovních odpadů,

- vážní buňka ve směru z České republiky.

Článek 3

(1) Tato Dohoda vstoupí v platnost prvého dne druhého měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byla tato Dohoda podepsána.

(2) Tato Dohoda může být měněna a doplňována na základě vzájemné dohody smluvních stran. Změny a doplňky musí být provedeny písemnou formou.

(3) Tato Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran však může Dohodu písemně vypovědět se šestiměsíční výpovědní lhůtou po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

(4) Nezávisle na výpovědi pozbude tato Dohoda platnosti, jestliže pozbude platnosti Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování v silniční, železniční a vodní dopravě, podepsaná v Bratislavě dne 24. května 1999.


Dáno v Bratislavě dne 2. října 2001 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a slovenském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky
Mgr. Zdeněk Richtr v. r.
generální ředitel Generálního ředitelství cel Ministerstva financí

Za vládu Slovenské republiky
JUDr. Milan Jasenovec v. r.
generální ředitel Celního ředitelství

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.12.2001 Aktuální znění (exportováno 26.10.2020 20:09)
0. 01.12.2001 Vyhlášené znění