Sdělení č. 10/2001 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Uruguayskou východní republikou o podpoře a ochraně investic

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2001-10
Datum vyhlášení 06.02.2001
Uzavření smlouvy 26.09.1996
Platnost od 29.12.2000
Aktuální znění 09.02.2012

10

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 26. září 1996 byla v Montevideu podepsána Dohoda mezi Českou republikou a Uruguayskou východní republikou o podpoře a ochraně investic.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 12 odst. 1 dne 29. prosince 2000.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


DOHODA

mezi Českou republikou a Uruguayskou východní republikou o podpoře a ochraně investic

Česká republika a Uruguayská východní republika, dále jen „smluvní strany“;

vedeny přáním rozšířit a prohlubovat hospodářskou a průmyslovou spolupráci na dlouhodobém základě a zejména vytvořit příznivé podmínky pro investice investorů jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany;

uznávajíce potřebu chránit investice investorů obou smluvních stran a podněcovat příliv investic a podnikatelských iniciativ jednotlivců se zřetelem na hospodářskou prosperitu obou smluvních stran;

se dohodly na následujícím:

Článek 1

Definice

Pro účely této dohody:

1. Pojem „investice“ označuje každou majetkovou hodnotu investovanou v souvislosti s hospodářskými aktivitami investorem jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany v souladu s právním řádem druhé smluvní strany a zahrnuje zejména, nikoli však výlučně:

a) movitý a nemovitý majetek, jakož i jakákoli jiná majetková práva, jako jsou hypotéky, zástavy, záruky a podobná práva;

b) akcie, obligace a nezajištěné dluhopisy společností nebo jakékoli jiné formy účasti ve společnostech;

c) peněžní pohledávky nebo nároky na jakékoli plnění mající hospodářskou hodnotu a související s investicí;

d) práva z oblasti duševního vlastnictví a průmyslová práva, včetně autorských práv, patentů, ochranných známek, obchodních jmen, průmyslových vzorů, obchodních tajemství, technických postupů, know-how a goodwill, spojená s investicí;

e) koncese vyplývající ze zákona nebo ze smluvního ujednání, včetně koncesí k průzkumu, kultivaci, těžbě nebo využití přírodních zdrojů.

Jakákoliv změna formy, ve které jsou hodnoty investovány, nemá vliv na jejich postavení jako investice za předpokladu, že takováto změna není v rozporu s povolením uděleným ve vztahu k původně investovaným hodnotám, pokud takové povolení existuje.

2. Pojem „výnosy“ znamená částky plynoucí z investice a zahrnuje zejména, ne však výlučně, zisky, úroky, přírůstky kapitálu, dividendy, licenční nebo jiné poplatky.

3. Pojem „investor“ znamená jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobu, která investuje na území druhé smluvní strany:

a) Pojem „fyzická osoba“ znamená jakoukoli fyzickou osobu mající státní občanství některé ze smluvních stran v souladu s jejími zákony.

b) Pojem „právnická osoba“ znamená s ohledem na obě smluvní strany jakoukoli společnost zaregistrovanou nebo zřízenou v souladu s jejími zákony a uznanou jimi za právnickou osobu, která má trvalé sídlo na území této smluvní strany.

Tato dohoda se však nevztahuje na investice uskutečněné fyzickými osobami, které jsou státními příslušníky obou smluvních stran, pokud takové osoby v době investování nemají své bydliště mimo území smluvní strany, kde je investice uskutečněna.

4. Pojem „území“ znamená:

a) ve vztahu k České republice území České republiky, nad kterým Česká republika vykonává svrchovaná práva nebo jurisdikci v souladu s mezinárodním právem;

b) ve vztahu k Uruguayské východní republice její území, jakož i mořské oblasti včetně mořského dna a podloží přilehlých k vnější hranici pobřežního moře, nad nimiž Uruguay vykonává, v souladu s mezinárodním právem, svrchovaná práva za účelem výzkumu a využívání přírodních zdrojů těchto oblastí.

5. Pojem „volně směnitelná měna“ znamená americký dolar, libru sterlingů, euro, japonský jen nebo jakoukoli jinou měnu, která je v široké míře užívána k provádění plateb při mezinárodních transakcích a v široké míře obchodovatelná na hlavních mezinárodních devizových trzích.

Článek 2

Podpora a ochrana investic

1. Každá smluvní strana bude podporovat a vytvářet příznivé podmínky pro investory druhé smluvní strany, aby investovali na jejím území, a bude takové investice připouštět v souladu se svým právem vykonávat pravomoci plynoucí z jejího právního řádu.

2. Investicím investorů každé ze smluvních stran bude vždy poskytováno řádné a spravedlivé zacházení a budou požívat plné ochrany a bezpečnosti na území druhé smluvní strany.

Článek 3

Doložka nejvyšších výhod

1. Každá smluvní strana poskytne na svém území investicím a výnosům investorů druhé smluvní strany zacházení, které je řádné a spravedlivé a není méně příznivé, než jaké poskytuje investicím a výnosům svých vlastních investorů nebo investicím a výnosům investorů jakéhokoli třetího státu.

2. Každá smluvní strana poskytne na svém území investorům druhé smluvní strany, pokud jde o řízení, udržování, užívání, využití nebo nakládání s jejich investicí, zacházení, které je řádné a spravedlivé a ne méně příznivé, než jaké poskytuje svým vlastním investorům nebo investorům jakéhokoliv třetího státu.

3. Ustanovení o národním zacházení a doložce nejvyšších výhod podle tohoto článku se nebude vztahovat na výhody, které poskytuje smluvní strana na základě svých závazků jako člena celní, hospodářské nebo měnové unie, společného trhu nebo zóny volného obchodu.

4. Smluvní strana je srozuměna s tím, že závazky druhé smluvní strany jako člena celní, hospodářské nebo měnové unie, společného trhu nebo zóny volného obchodu zahrnují závazky vyplývající z mezinárodní smlouvy nebo vzájemné smlouvy týkající se této celní, hospodářské nebo měnové unie, společného trhu nebo zóny volného obchodu.

5. Ustanovení této dohody nelze vykládat tak, že zavazují jednu smluvní stranu poskytnout investorům druhé smluvní strany nebo jejich investicím či výnosům takové výhody, upřednostnění nebo výsady, které může první smluvní strana poskytovat na základě mezinárodní smlouvy týkající se zcela nebo převážně zdanění.

Článek 4

Náhrada škod

Jestliže investice investorů jedné nebo druhé smluvní strany utrpí škody následkem války, ozbrojeného konfliktu, výjimečného stavu, nepokojů, povstání, vzpoury nebo jiných podobných událostí na území druhé smluvní strany, poskytne jim tato smluvní strana, pokud jde o náhradu, odškodnění, vyrovnání nebo jiné vypořádání, zacházení ne méně příznivé, než jaké poskytne tato smluvní strana svým vlastním investorům nebo investorům jakéhokoli třetího státu.

Článek 5

Vyvlastnění a podobná opatření

1. Investice investorů kterékoli ze smluvních stran nebudou znárodněny, vyvlastněny nebo podrobeny opatřením majícím podobný účinek jako znárodnění nebo vyvlastnění (dále jen „vyvlastnění“) na území druhé smluvní strany s výjimkou veřejného zájmu. Vyvlastnění bude provedeno podle zákona, na nediskriminačním základě a bude provázeno opatřeními k zaplacení okamžité, přiměřené a účinné náhrady. Taková náhrada se bude rovnat hodnotě vyvlastněné investice bezprostředně před vyvlastněním nebo než se zamýšlené vyvlastnění stalo veřejně známým, bude zahrnovat úroky od data vyvlastnění, bude uskutečněna bez prodlení, bude účinně realizovatelná a volně převoditelná ve volně směnitelné měně.

2. Investorům jedné smluvní strany, kteří utrpí škody na území druhé smluvní strany v důsledku zabavení nebo zničení jejich majetku jakýmkoli orgánem druhé smluvní strany, bude poskytnuta spravedlivá a přiměřená náhrada za utrpěné škody za obdobných podmínek, jaké jsou uvedeny v odstavci 1 tohoto článku.

Článek 6

Převody

1. Smluvní strany zaručí volný převod plateb spojených s investicemi a výnosy. Převody budou provedeny ve volně směnitelné měně bez jakýchkoli omezení a zbytečných prodlení. Takové převody zahrnují zejména, nikoliv však výlučně:

a) kapitál a dodatečné částky k udržení nebo zvětšení investice;

b) zisky, úroky, dividendy a jiné běžné příjmy;

c) částky na splacení půjček;

d) licenční nebo jiné poplatky;

e) výnosy z prodeje nebo likvidace investice;

f) příjmy fyzických osob.

2. Pro účely této dohody bude jako přepočítací kurz použit převažující kurz pro běžné transakce k datu převodu, pokud nebude dohodnuto jinak.

3. Za převody provedené „bez zbytečného prodlení“ ve smyslu odstavce 1 tohoto článku budou považovány převody uskutečněné ve lhůtě, která je běžně nezbytná pro provedení takového převodu. Taková lhůta za žádných okolností nepřekročí dva měsíce.

4. Nic v této dohodě nelze vykládat tak, že je bráněno smluvní straně přijmout nebo zachovávat opatření, která omezují převody,

a) jestliže tato smluvní strana má, nebo ji hrozí, vážné potíže s platební bilancí, nebo

b) jestliže to tato smluvní strana považuje za nutné z vážných politických důvodů a v případě naléhavosti.

Tato opatření budou nestranná, nebudou svévolná ani nespravedlivě diskriminační, v dobré víře, po omezenou dobu trvání a nepřesáhnou dobu, která je nezbytná k nápravě platební bilance.

5. Nic v této dohodě nebude na újmu obecně platných opatření, která nebudou svévolná ani nespravedlivě diskriminační, která přijal orgán veřejné moci při výkonu měnové a s ní spojené úvěrové politiky nebo kurzové politiky.

6. Odkaz na opatření v této dohodě bude zahrnovat opatření aplikovaná v souladu s právem EU na území příslušné smluvní strany vyplývající z jejího členství v Evropské unii. Odkaz na „vážné potíže s platební bilancí nebo hrozbu vážných potíží s platební bilancí“ bude také zahrnovat vážné potíže s platební bilancí nebo hrozbu vážných potíží s platební bilancí v hospodářské nebo měnové unii, jejichž členem je smluvní strana.

7. Smluvní strany souhlasí s tím, že otázka, zda opatření smluvní strany je v souladu s touto dohodou, bude výlučně předmětem řešení sporů podle této dohody.

Článek 7

Postoupení práv

1. Jestliže jedna smluvní strana nebo agentura zmocněná smluvní stranou provede platbu svým vlastním investorům z důvodu záruky, kterou poskytla ve vztahu k investici na území druhé smluvní strany, uzná druhá smluvní strana:

a) postoupení jakéhokoli práva nebo nároku investora smluvní straně nebo agentuře zmocněné smluvní stranou, ať k postoupení došlo ze zákona, nebo na základě právního ujednání v této zemi, jakož i,

b) že smluvní strana nebo agentura zmocněná smluvní stranou je z titulu postoupení práv oprávněna uplatňovat práva a vznášet nároky tohoto investora a že přebírá závazky vztahující se k investici.

2. Postoupená práva nebo nároky nepřekročí původní práva nebo nároky investora.

Článek 8

Řešení sporů z investic mezi smluvní stranou a investorem druhé smluvní strany

1. Jakýkoli spor týkající se investice, který vznikne mezi investorem jedné ze smluvních stran a druhou smluvní stranou, bude řešen, pokud to bude možné, jednáními mezi stranami ve sporu.

2. Jestliže spor nemůže být vyřešen ve lhůtě šesti měsíců ode dne svého vzniku, může být na žádost investora předložen buď:

- soudnímu orgánu smluvní strany, na jejímž území byla investice uskutečněna,

nebo

- mezinárodní arbitráži podle ustanovení odstavce 3 tohoto článku.

Jakmile investor již předložil spor výše uvedenému soudnímu orgánu smluvní strany nebo mezinárodní arbitráži, je výběr jednoho nebo druhého z těchto postupů konečný, pokud se strany sporu nedohodnou jinak.

3. V případě řešení sporu mezinárodní arbitráží bude spor dle investorovy volby předložen buď:

- Mezinárodnímu středisku pro řešení sporů z investic (ICSID) zřízenému „Úmluvou o řešení sporů z investic mezi státy“ otevřenou k podpisu ve Washingtonu dne 18. března 1965, v případě, že obě smluvní strany se stanou jejími členy. Do doby, než bude toto ustanovení použitelné, může být spor předložen k rozhodčímu řízení na základě ustanovení Dodatkové směrnice ICSID pro vedení smírčího, arbitrážního a skutečnost zjišťujícího řízení; nebo

- rozhodčímu soudu zřízenému ad hoc podle rozhodčích pravidel Komise Organizace spojených národů pro mezinárodní právo obchodní (UNCITRAL).

4. Pro účely článku 25 (2) (b) Úmluvy ICSID a pro účely tohoto článku bude společnost smluvní strany, v které bezprostředně před vznikem události nebo událostí, které vyvolaly investiční spor, vykonávali investoři druhé smluvní strany většinovou kontrolu, považována za společnost této druhé smluvní strany.

5. Každá smluvní strana tímto souhlasí s předložením jakéhokoli investičního sporu arbitráži k závaznému rozhodnutí podle volby uvedené v odstavci 3.

6. Rozhodčí soud rozhodne na základě ustanovení této dohody, zákonů smluvní strany, která je stranou ve sporu, včetně jejích kolizních norem, podmínek jakékoli zvláštní dohody uzavřené v souvislosti s takovou investicí a principů mezinárodního práva.

7. Rozhodčí nálezy jsou konečné a závazné pro obě strany ve sporu. Každá smluvní strana je vykoná v souladu se svým právním řádem.

Článek 9

Řešení sporů mezi smluvními stranami

1. Spory mezi smluvními stranami tykající se výkladu nebo použití této dohody budou, pokud to bude možné, vyřešeny konzultacemi nebo jednáními.

2. Pokud spor mezi smluvními stranami nemůže být takto vyřešen ve lhůtě šesti měsíců, bude na žádost jedné ze smluvních stran předložen rozhodčímu soudu v souladu s ustanoveními tohoto článku.

3. Takový rozhodčí soud bude ustaven pro každý jednotlivý případ následujícím způsobem. Ve lhůtě dvou měsíců od obdržení žádosti o rozhodčí řízení určí každá smluvní strana jednoho člena rozhodčího soudu. Tito dva členové pak vyberou občana třetího státu, který bude se souhlasem obou smluvních stran jmenován předsedou soudu. Předseda bude jmenován do tří měsíců ode dne jmenování ostatních dvou členů.

4. Pokud v některé ze lhůt uvedených v odstavci 3 tohoto článku nebylo provedeno potřebné jmenování, může kterákoli ze smluvních stran, pokud neexistuje jiná dohoda, vyzvat předsedu Mezinárodního soudního dvora, aby provedl potřebná jmenování. Je-li předseda občanem některé smluvní strany nebo nemůže-li z jiného důvodu vykonat tento úkon, bude požádán místopředseda, aby provedl potřebná jmenování. Je-li také místopředseda občanem některé smluvní strany nebo nemůže vykonat tento úkon, bude o provedení potřebných jmenování požádán služebně nejstarší člen Mezinárodního soudního dvora, který není občanem žádné smluvní strany.

5. Rozhodčí soud přijímá své rozhodnutí většinou hlasů. Takové rozhodnutí je závazné pro obě smluvní strany. Každá smluvní strana uhradí náklady svého člena rozhodčího soudu a své účasti v rozhodčím řízení; náklady předsedy a ostatní výdaje budou hrazeny smluvními stranami rovným dílem. Rozhodčí soud však může ve svém rozhodnutí stanovit, že větší část nákladů ponese jedna z těchto dvou smluvních stran, a toto rozhodnutí bude závazné pro obě smluvní strany. Rozhodčí soud určí vlastní jednací pravidla.

6. Spor nebude předložen mezinárodnímu rozhodčímu soudu na základě ustanovení tohoto článku, jestliže týž spor byl již předložen jinému mezinárodnímu rozhodčímu soudu na základě ustanovení článku 8 a řízení dosud trvá. Tato skutečnost nebude bránit tomu, aby obě smluvní strany vzájemně vedly přímé přátelské konzultace.

7. Žádná smluvní strana se nebude domáhat uspokojení nároku mezinárodní povahy vztahujícího se ke sporu, který byl předložen podle postupů stanovených v článku 8, dokud nedojde k porušení nebo nedodržení nálezu rozhodčího soudu druhou smluvní stranou nebo k tomu, že soudní orgány této druhé smluvní strany porušily některé z pravidel mezinárodního práva včetně odepření spravedlnosti nebo že porušily ustanovení této dohody.

Článek 10

Použitelnost Dohody

1. Ustanovení této dohody se použijí na budoucí investice uskutečněné investory jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany a také na investice existující v souladu s právními řády smluvních stran k datu vstupu této dohody v platnost.

2. Tato dohoda se však nepoužije na jakýkoli spor týkající se investice, který vznikl před vstupem této dohody v platnost, nebo na jakýkoli nárok týkající se investice, který byl řešen před vstupem této dohody v platnost.

Článek 11

1. Nic v této dohodě nelze vykládat tak, že je bráněno kterékoli ze smluvních stran přijmout kroky, které považuje za nezbytné na ochranu svých základních bezpečnostních zájmů,

a) týkající se trestných činů;

b) týkající se obchodu se zbraněmi, střelivem a válečnými nástroji a transakcím s jiným zbožím, materiálem, službami a technologiemi, které byly provedeny s cílem zásobovat vojenské nebo jiné bezpečnostní síly;

c) učiněné v době války nebo v době mimořádných událostí v mezinárodních vztazích, nebo

d) vztahující se k provádění národní politiky nebo mezinárodních dohod týkajících se zákazu rozšiřování atomových zbraní nebo jiných atomových výbušných zařízení, nebo

e) v souladu se svými závazky podle Charty OSN kroky k zachování mezinárodního míru a bezpečnosti.

2. Základní bezpečnostní zájmy smluvní strany mohou zahrnovat zájmy vyplývající z jejího členství v celní, hospodářské nebo měnové unii, volném trhu nebo zóně volného obchodu.

Článek 12

Použití jiných předpisů a zvláštní závazky

1. V případě, že je některá otázka řešena současně touto dohodou a jinou mezinárodní dohodou, jejímiž stranami jsou obě smluvní strany, nic v této dohodě nebrání, aby jakákoli smluvní strana nebo jakýkoli její investor, který vlastní investice na území druhé smluvní strany, využil jakýchkoli pravidel, která jsou pro něho příznivější.

2. Jestliže zacházení poskytnuté jednou smluvní stranou investorům druhé smluvní strany v souladu s jejím právním řádem nebo jinými zvláštními smluvními ustanoveními je příznivější, než které je poskytováno touto dohodou, bude poskytnuto toto příznivější zacházení.

Článek 13

Vstup v platnost, trvání a ukončení

1. Tato dohoda vstoupí v platnost třicátým (30) dnem po pozdějším z dat, v nichž si smluvní strany vzájemně oznámily splnění svých ústavních požadavků pro vstup této dohody v platnost. Pozdějším datem se rozumí datum odeslání pozdější z notifikací.

2. Tato dohoda zůstane v platnosti po dobu deseti (10) let a zůstane dále v platnosti, dokud její platnost nebude ukončena podle odstavce 3 tohoto článku.

3. Pokud jedna smluvní strana neoznámí druhé smluvní straně jeden rok před skončením desetiletého období svůj úmysl ukončit platnost Dohody, platnost Dohody včetně tohoto článku se automaticky prodlužuje na další desetileté období.

4. Pro investice uskutečněné nebo získané před datem ukončení platnosti této dohody zůstanou ustanovení všech ostatních článků této dohody účinná po dobu deseti (10) let od data ukončení platnosti.


Na důkaz toho níže podepsaní, řádně zmocněni, podepsali tuto dohodu.

Dáno ve dvojím vyhotovení v Montevideu dne 26. září 1996 v jazyce českém, španělském a anglickém, přičemž všechny texty jsou stejně autentické. V případě jakýchkoli rozdílností ve výkladu je rozhodující anglické znění.

Za Českou republiku
Ing. Vladimír Dlouhý, CSc. v. r.
ministr průmyslu a obchodu

Za Uruguayskou východní republiku
Luis A. Mosca v. r.
ministr hospodářství a financí

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
2. 09.02.2012 17/2012 Sb. m. s. Aktuální znění (exportováno 26.09.2020 14:05)
1. 29.12.2000 - 08.02.2012
0. 29.12.2000 Vyhlášené znění