Sdělení č. 85/2000 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o vzájemném zabezpečování jakosti výrobku

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2000-85
Datum vyhlášení 17.08.2000
Uzavření smlouvy 03.05.2000
Platnost od 03.05.2000
Aktuální znění 03.05.2000

85

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 3. května 2000 byla v Trenčíně podepsána Dohoda mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o vzájemném zabezpečování jakosti výrobků.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 28 odst. 1 dne 3. května 2000.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA

mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o vzájemném zabezpečování jakosti výrobků

Ministerstvo obrany České republiky a Ministerstvo obrany Slovenské republiky, dále jen „smluvní strany“,

za účelem stanovení podmínek pro vzájemné zabezpečování jakosti techniky, materiálu, oprav a služeb pro resorty ministerstev obrany,

se dohodly takto:

HLAVA I

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Účel

Účelem této Dohody je stanovit průběh, postupy, termíny a podmínky, za nichž má být vzájemně zabezpečována jakost výrobků. Zabezpečování jakosti se provádí za účelem ujištění se o jakosti výrobků a poskytuje se na výrobky pro resort obrany v souladu se smlouvami o zabezpečování jakosti mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky.

Článek 2

Příslušné státní orgány

Pro účely této Dohody „příslušným státním orgánem“ je:

- na české straně:

Ministerstvo obrany České republiky
Vojenský úřad pro standardizaci, katalogizaci a řízení jakosti
Náměstí Svobody 471, 160 01 Praha 6, Česká republika;

- na slovenské straně:

Ministerstvo obrany Slovenské republiky
Sekce modernizace a podpory obrany
Odbor technické normalizace, kvality a dozoru
Kutuzovova 8, 842 37 Bratislava, Slovenská republika.

Článek 3

Vymezení pojmů

(1) „Výrobek“ pro účely této Dohody znamená techniku, materiál, opravy a služby.

(2) Ostatní pojmy užívané v této Dohodě jsou vymezeny v Příloze 1.

Článek 4

Rozsah spolupráce

(1) Příslušný státní orgán státu dodavatele (dále jen „zmocněnec“) poskytne na žádost příslušného státního orgánu státu odběratele (dále jen „zmocnitel“) zabezpečení jakosti výrobků pro resort ministerstva obrany.

(2) Na základě žádosti o zabezpečování jakosti za podmínek této Dohody bude uzavřena mezi příslušnými státními orgány konkrétní smlouva o zabezpečování jakosti konkrétní dodávky (dále jen „smlouva o zabezpečování jakosti“), ve které budou specifikovány požadavky na systém jakosti dle norem AQAP či ISO. Při hodnocení, jak dodavatel vyhověl smluvním požadavkům, budou používány příslušné směrnicové typy AQAP či ISO.

(3) O zabezpečování jakosti lze požádat jen v případě, kdy jakost dodávky nelze ověřit po jejím přijetí a záruka za jakost u dodavatele je považována za podstatnou pro snížení či omezení rizik výrobků a rizik dodavatele.

(4) Zmocnitel má právo navštívit dodavatele v průběhu zabezpečování dodávek a subdodávek, přičemž všechny takové návštěvy se dojednávají prostřednictvím zmocněnce, který má právo zmocnitele doprovázet.

Článek 5

Účel zabezpečování jakosti

Činnostmi prováděnými při zabezpečování jakosti se zmocněnec ujišťuje, zda dodavatel splnil všechny požadavky na jakost specifikované ve smlouvě na dodávku uzavřené mezi dodavatelem a odběratelem (dále jen „smlouva na dodávku“) a informuje o tom zmocnitele. Při zabezpečování jakosti, pokud nebude dohodnuto jinak, budou prováděny následující činnosti:

- dohled zástupce zmocněnce nad systémem jakosti dodavatele;

- sestavení plánu zabezpečování jakosti dodávky;

- ověřování shody výrobků s požadavky zmocnitele;

- prohlášení shody výrobku s požadavky a vystavení certifikátu shody;

- řešení neshod výrobku s požadavky zmocnitele;

- oznamování neplnění podmínek dohledu nad jakostí výrobku mezi stranami;

- vyžadování výjimky z požadavků na jakost výrobků;

- povolování odchylky;

- další činnosti v souladu se smlouvou o zabezpečování jakosti.

Článek 6

Posouzení rizika

(1) Zabezpečování jakosti bude vyžadováno jen tehdy, pokud byla určena rizika výrobku. Specifikací těchto rizik zmocnitel dokládá, že zabezpečování jakosti je nezbytné. Na základě této žádosti i zmocněnec specifikuje rizika dodavatele.

(2) Analýza, ohodnocení a řízení rizika výrobku a rizika dodavatele budou po odsouhlasení obou smluvních stran v souladu se zvyklostmi zmocněnce.

Článek 7

Smlouva o zabezpečování jakosti

Po kladném vyjádření zmocněnce na zmocnitelovu žádost o zabezpečování jakosti dojde k uzavření smlouvy o zabezpečování jakosti. Smlouva o zabezpečování jakosti musí obsahovat bližší specifika konkrétní dodávky, pokud nebude dohodnuto jinak, požadavky na způsob, rozsah a obsah činností prováděných při zabezpečování jakosti, které nejsou uvedeny v této Dohodě.

Článek 8

Plán zabezpečení jakosti dodávky

Zmocněnec je povinen vypracovat a dodržovat plán zabezpečení jakosti dodávky, který tvoří:

- analýza smlouvy na dodávku mezi odběratelem a dodavatelem;

- analýza rizik;

- rozvaha sledování a kontroly výrobních procesů, systému jakosti a prověrky záznamů o nich při zabezpečování dodávky.

HLAVA II

ČINNOST ZMOCNITELE

Článek 9

Žádost o zabezpečování jakosti

(1) Zmocnitel na základě analýzy charakteru dodávky stanoví v žádosti o zabezpečování jakosti rizika výrobku a úkoly s nimi související a druh a rozsah požadovaného zabezpečení jakosti.

(2) Žádost o zabezpečování jakosti (viz Příloha 2) spolu se souvisejícími nezbytnými požadavky, dokumenty a informacemi ve dvojím vyhotovení postoupí zmocnitel zmocněnci nejméně 60 dnů před předpokládaným zahájením prací týkajících se plnění smlouvy na dodávku, pokud není stanoveno jinak.

Článek 10

Povolení odchylky a žádost o výjimku z požadavku na jakost

Zmocnitel v žádosti o zabezpečování jakosti vydá pokyny a navrhne postup, v němž se stanoví, jakým způsobem by se měl zmocněnec vypořádat se žádostmi o povolení odchylky a výjimky z požadavku na jakost. Tento postup bude součástí smlouvy o zabezpečování jakosti.

Článek 11

Smlouva na dodávku a její změny

(1) Zmocnitel je povinen zabezpečit, aby smlouva na dodávku a dokumenty s ní související obsahovaly všechny nezbytné požadavky pro zabezpečování jakosti pro zmocnitele včetně opatření pro změnu této smlouvy na dodávku a dokumentace týkající se nároků na zabezpečování jakosti v souladu s návrhy zmocněnce vyplývajícími z jeho analýzy rizik.

(2) Zmocnitel je povinen zabezpečit, aby smlouva na dodávku obsahovala požadavky na systém jakosti v souladu s článkem 4 a ustanovení o povolení odchylky a výjimky z požadavku na jakost v souladu s článkem 10.

(3) Změní-li se smlouva na dodávku a ovlivní-li to zabezpečování jakosti, zmocnitel bude o této skutečnosti neprodleně informovat zmocněnce. Zmocnitel může v neodkladných případech vydat ústně pokyny s tím související.

(4) Zmocnitel zabezpečí, aby smlouva na dodávku obsahovala příslušná ustanovení, která stanoví dodavateli povinnost umožnit zmocněnci, jako oprávněnému zástupci zmocnitele, aby měl přístup do všech prostorů dodavatele a subdodavatele, kde se vykonává jakákoliv část smluvně dohodnutých činností. Zmocněnec musí mít neomezenou pravomoc provádět hodnocení v souladu s postupy systémů jakosti a ověřovat shodu výrobku se smluvními požadavky na výrobek.

(5) Zmocnitel prostřednictvím dodavatele zabezpečí, aby smlouvy na vybrané subdodávky zahrnovaly ustanovení o zabezpečování jakosti dodávky zmocnitelem a zmocněncem ve smyslu tohoto článku.

Článek 12

Poskytování informací v některých případech

Zmocnitel bude zmocněnce informovat, jestliže:

- zabezpečuje jakost subdodávky z jiného státu než ze státu zmocněnce;

- sděluje dodavateli, že zjistil vady dodávky při přejímce nebo po provedené přejímce a žádá objasnění těchto vad.

HLAVA III

ČINNOST ZMOCNĚNCE

Článek 13

Opatření po přijetí žádosti o zabezpečování jakosti

Zmocněnec je povinen:

- posoudit žádost o zabezpečování jakosti a související dokumenty;

- posoudit analýzu rizika výrobku;

- do 30 dnů po přijetí žádosti o zabezpečování jakosti odeslat zmocniteli kladné stanovisko k ní spolu s případným požadavkem o doplnění nebo zamítavé stanovisko se zdůvodněním a vyrozumět jej o výši finančních nákladů souvisejících se zabezpečováním jakosti;

- zpracovat v součinnosti se zmocnitelem návrh smlouvy o zabezpečování jakosti;

- uzavřít smlouvu o zabezpečování jakosti;

- určit kvalifikovaného zástupce vojenské správy odpovědného za zabezpečování jakosti, jenž bude seznámen se zvyklostmi a postupy, které budou při plnění smlouvy použity;

- zpracovat analýzu rizika dodavatele, případně jeho subdodavatelů;

- navrhnout zmocniteli opatření pro případné doplnění smlouvy na dodávku vyplývající z analýzy rizik;

- sestavit plán zabezpečování jakosti dodávky.

Článek 14

Složení plánu zabezpečení jakosti dodávky

(1) Plán zabezpečení jakosti dodávky musí obsahovat všechny činnosti, jejichž cílem je ujištění zmocněnce o tom, že dodavatel vyhověl všem požadavkům na jakost smlouvy na dodávku. Obsahuje zejména:

- posouzení veškerých požadavků na jakost specifikovaných ve smlouvě na dodávku a v žádosti o zabezpečování jakosti;

- posouzení systému jakosti dodavatele, případně subdodavatelů;

- rozhodnutí o poskytnutí služby zabezpečování jakosti u subdodavatelů;

- způsob řešení změn a odchylek;

- metody ověřování shody výrobků s požadavky na jejich jakost;

- formu potvrzování kontrolních činností prováděných zástupcem vojenské správy;

- způsob řešení vad včetně opatření k nápravě a prevenci, které provádí dodavatel.

(2) Zmocněnec zašle kopii plánu zabezpečení jakosti zmocniteli k informaci.

(3) Zástupce vojenské správy je povinen věnovat zvýšenou pozornost podmínkám, jež by mohly nepříznivě ovlivnit výrobek. Z těchto skutečností by mohly vyplynout změny v plánu zabezpečení jakosti s cílem zabezpečit, aby zjištěné nedostatky byly odstraněny a bylo zamezeno jejich opakování. Pokud taková úprava vyústí ve vyšší náklady za zabezpečování jakosti, než bylo původně odhadováno, musí to zmocněnec okamžitě sdělit zmocniteli a ten musí se změnou souhlasit.

Článek 15

Provádění opatření plánu zabezpečení jakosti dodávky

(1) Zmocněnec zahájí činnost související se zabezpečováním jakosti v souladu s ustanoveními smlouvy o zabezpečování jakosti.

(2) Na dodávku, u které se zmocněnec ujistil, že splňuje požadavky na jakost specifikované ve smlouvě na dodávku, bude vystaven certifikát shody v souladu s článkem 19 této Dohody. Dle zmocnitelova požadavku v žádosti o zabezpečování jakosti budou jednotlivé dodávky označeny značkou zástupce vojenské správy, který prováděl činnost spojenou s poskytnutím služby zabezpečování jakosti konkrétní dodávky.

(3) Jestliže zmocněnec zjistí, že dodavatel nepochopil požadavky na jakost obsažené ve smlouvě na dodávku, uskuteční se mezi zmocnitelem a zmocněncem neprodleně konzultace za účelem jejich objasnění.

Článek 16

Zabezpečování jakosti u subdodavatelů a subdodávek

(1) Zmocněnec může být požádán o zabezpečování jakosti týkající se subdodavatele nebo subdodávky v případě, vyplyne-li taková potřeba z analýzy rizika dodavatele nebo výrobku.

(2) Zmocněnec může navrhnout zabezpečování jakosti u subdodavatele či subdodávky, jestliže taková potřeba vyplývá z analýzy rizika subdodavatele či subdodávky, popřípadě ze zjištěných nedostatků subdodávky.

(3) V případě, že subdodavatel je mimo území státu zmocněnce, zmocněnec doporučí zmocniteli způsob zabezpečování jakosti.

Článek 17

Oznámení o neuspokojivých podmínkách

Pokud zmocněnec zjistí, že zabezpečování jakosti nebude možné poskytnout pro nedostatky v systému jakosti dodavatele nebo pro nedostatky v dodávce, které povedou k nesplnění smlouvy na dodávku, případně smlouvy o zabezpečování jakosti, ihned tuto skutečnost sdělí zmocniteli.

Článek 18

Povolení odchylky a výjimka z požadavku na jakost

(1) Není-li v žádosti o zabezpečování jakosti stanoveno jinak, zmocněnec je oprávněn schválit či zamítnout každou žádost o povolení odchylky od technických požadavků obsažených ve smlouvě na dodávku podanou dodavatelem, pokud se netýká:

- bezpečnosti použití;

- spolehlivosti;

- parametrů výkonnosti a funkčnosti;

- ceny.

Spolehlivost pro účely tohoto odstavce znamená bezporuchovost, opravitelnost, udržovatelnost, životnost, pohotovost a skladovatelnost dodávky.

(2) Zmocněnec bude informovat zmocnitele o žádostech o povolení odchylky nebo výjimky z požadavku na jakost, které schválil. Záznamy týkající se těchto schválení bude zmocněnec uchovávat a na požádání je poskytne zmocniteli.

(3) Zmocněnec může doplnit připomínky nebo doporučení k žádostem o povolení odchylky nebo výjimky z požadavku na jakost, které jsou zasílány zmocniteli.

(4) Jakékoli žádosti o povolení odchylky a výjimky z požadavku na jakost od subdodavatele, které zašle subdodavatel dodavateli k posouzení, zmocněnec u subdodavatele a zmocněnec u dodavatele připomínkuje, případně schvaluje ve smyslu odstavce 1 tohoto článku.

Článek 19

Certifikát shody

(1) Zástupce vojenské správy podpisem na certifikátu shody (viz Příloha 3) potvrdí, že na dodávku byla poskytnuta služba zabezpečování jakosti.

(2) Zástupce vojenské správy podepíše certifikát shody poté, co jej podepsal dodavatel, a po zjištění, že dodávka je provedena v souladu s požadavky na jakost smlouvy na dodávku a je připravena k odeslání.

(3) Není-li dodávka odeslána bezprostředně po jejím vyhotovení, dohlédne zástupce vojenské správy, bylo-li to dohodnuto, na způsob jejího skladování dodavatelem, aby bylo zabráněno zhoršení její jakosti před odesláním.

Článek 20

Ukončení činností spojených se zabezpečováním jakosti

(1) Činnosti spojené se zabezpečováním jakosti budou ukončeny, pokud zmocněnec splní všechny své povinnosti uvedené ve smlouvě o zabezpečování jakosti.

(2) Pokud zmocnitel zruší smlouvu o zabezpečování jakosti před úplným poskytnutím služby zabezpečování jakosti, zmocněnec okamžitě ukončí činnosti spojené se zabezpečováním jakosti dodávky.

HLAVA IV

DALŠÍ USTANOVENÍ

Článek 21

Odpovědnost za dodávku a reklamace

(1) Činnost zmocněnce nezbavuje dodavatele odpovědnosti za realizaci smlouvy, za jakost dodávky a za vady dodávky.

(2) Pokud zmocnitel zjistí vadu dodávky, oznámí tuto skutečnost zmocněnci. Zmocněnec poskytne zmocniteli při řešení problému součinnost. Zmocnitel poskytne zmocněnci nezbytnou dokumentaci za účelem jeho spolupráce.

(3) Jakákoliv činnost dodavatele vztahující se k odpovědnosti za dodávku a reklamace vyjma finančních aspektů podléhá zabezpečování jakosti, pokud je tak dohodnuto. Náklady za tuto záruku budou odsouhlaseny a účtovány zvlášť.

Článek 22

Odpovědnost

(1) Zmocnitel odškodní zmocněnce, jemuž vznikla škoda v případě porušení autorských práv nebo práv vyplývajících z patentů nebo registrovaných chráněných vzorů vyplývajících z činnosti zmocněnce podle této Dohody a podle zmocnění od zmocnitele.

(2) Pokud vlastník informace, kterou zmocnitel podle této Dohody poskytl zmocněnci, utrpí škodu v důsledku neoprávněného uvolnění nebo použití informace zmocněncem, pak zmocněnec odškodní přímo vlastníka.

(3) Pro řešení škod uvedených v odstavcích 1 a 2 tohoto článku se použijí ustanovení článku 26.

Článek 23

Úhrada nákladů

Zabezpečování jakosti, pokud ve smlouvě o zabezpečování jakosti nebude stanoveno jinak, si budou smluvní strany poskytovat bezplatně.

Článek 24

Poskytování informací

(1) Uzná-li to jedna ze smluvních stran za nezbytné, jejich zástupci se setkají, aby si poskytli informace týkající se výkladu nebo provádění této Dohody.

(2) Při každé komunikaci týkající se této Dohody se bude mezi smluvními stranami používat český a slovenský jazyk.

(3) Zmocnitel zabezpečí zmocněnci kopii veškeré korespondence mezi zmocnitelem a dodavatelem týkající se požadavků na jakost smlouvy.

Článek 25

Podmínky uvolňování informací

(1) Nebude-li mezi Českou republikou a Slovenskou republikou sjednána zvláštní smlouva o ochraně utajovaných informací, budou vyměňovány pouze neutajované informace.

(2) Poskytnuté informace mohou být smluvní stranou použity pouze pro účely zabezpečování jakosti, pro niž byly uvolněny.

Článek 26

Řešení škod

Jakoukoliv škodu vzniklou při provádění této Dohody hradí smluvní strana, která ji zavinila. Vyšetření události, při níž škoda vznikla, bude na žádost kterékoli ze smluvních stran provádět komise vedená pověřenými zástupci obou smluvních stran. Při rozhodování o náhradě škody se uplatní právní řád státu, ve kterém škoda vznikla.

Článek 27

Řešení sporů

Spory, jež vzniknou mezi smluvními stranami při provádění této Dohody, budou smluvní strany řešit neodkladně vzájemným jednáním a nebudou předkládány žádnému mezinárodnímu soudu ani třetí straně.

Článek 28

Závěrečná ustanovení

(1) Tato Dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu.

(2) Tato Dohoda je sjednána na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran může Dohodu písemně vypovědět. Platnost Dohody skončí šest měsíců ode dne doručení oznámení o výpovědi druhé smluvní straně.

(3) Tato Dohoda může být měněna a doplňována na základě vzájemné dohody smluvních stran. Změny a doplňky musí být provedeny písemnou formou.

(4) V případě ukončení platnosti této Dohody budou činnosti prováděné na základě smluv o zabezpečení jakosti skončeny v souladu s ustanoveními uvedenými ve smlouvách o zabezpečení jakosti, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

(5) Přílohy č. 1, 2 a 3 jsou součástí této Dohody. Přílohy mohou být měněny a doplňovány příslušnými státními orgány smluvních stran.


Dáno v Trenčíně dne 3. května 2000 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém a slovenském jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo obrany České republiky
Ing. Jaroslav Štefec, CSc. v. r.
ředitel pro vyzbroj ování

Za Ministerstvo obrany Slovenské republiky
genpor. Ing. Leopold Bilčík v. r.
generální ředitel sekce modernizace a podpory obrany MO SR


Příloha 1

VYMEZENÍ POJMŮ

Termíny týkající se jakosti užívané v této Dohodě jsou definovány v souladu s ISO 8402.

Termíny, které nejsou definovány v ISO 8402, jsou definovány níže.

Požadavky na jakost specifikované ve smlouvě na dodávku - je vyjádření smluvních kvalitativních a kvantitativních požadavků na charakteristiky výrobku nebo služby, zabezpečující jeho realizaci a odzkoušení.

Zástupce vojenské správy (ZVS) - je představitel příslušného státního orgánu provádějící činnosti související se zabezpečováním jakosti.

Riziko - je kombinace pravděpodobnosti toho, že se může vyskytnout nežádoucí událost a dopad této nežádoucí události v případě, že se událost vyskytne.

Riziko výrobku - zahrnuje oblasti rizik spojených s výrobkem, především rizika související s jeho vývojem, konstrukcí, s technologií, používáním, provozními a spolehlivostními charakteristikami.

Riziko dodavatele - zahrnuje riziko systému jakosti a riziko související s náklady a časovým plněním.

Dodávka - je předmět plnění smlouvy na dodávku uzavřené mezi dodavatelem a odběratelem.

Subdodávka - je dílčí předmět plnění smlouvy na dodávku subdodavatelem vůči dodavateli.

Certifikát shody - je písemné prohlášení dodavatele, které stvrzuje, že dodávka nebo služba je v souladu s požadavky na jakost smlouvy na dodávku.

Příloha 2

ŽÁDOST O ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI

Žádost o zabezpečování jakosti podává zmocnitel, který ji zasílá zmocněnci.

Žádost o zabezpečování jakosti by minimálně měla obsahovat:

- základní údaje o zmocniteli a zmocněnci (tj. kontaktní místo, telefonní číslo, číslo faxu atd.);

- referenční čísla smluv:

a) mezi odběratelem a dodavatelem;

b) mezi dodavatelem a subdodavatelem;

- jednoznačný popis a množství dotyčného výrobku;

- jednoznačný popis činnosti, která má být vykonána;

- počet kopií a požadované rozdělení certifikátu shody.

Po přijetí žádosti o zabezpečování jakosti se zmocněnec rozhodne, zda žádost může akceptovat. Pokud zmocněnec nemůže provádět činnost podle žádosti o zabezpečování jakosti, učiní zmocniteli protinávrh.

Rozhodnutí zmocněnce bude jedna z následujících možností:

- požadované činnosti budou provedeny, bude jmenován zástupce vojenské správy;

- případně bude odhadnuta cena za poskytnutí zabezpečení jakosti;

- požadované činnosti nebudou provedeny a v takovém případě:

a) zmocněnec nabídne alternativní soubor činností a odhadované náklady;

b) zmocněnec navrhne postoupení žádosti jinému orgánu;

c) zmocněnec neprovede jakoukoliv činnost.

Mezi zmocnitelem a zmocněncem je zřízen spolehlivý komunikační kanál. Pokud požadovaná služba zabezpečování jakosti nemůže být akceptována nebo zajištěna, zmocněnec by měl formálně informovat zmocnitele spolu se sdělením důvodů.

Formulář žádosti o zabezpečení jakosti je součástí této přílohy.

Formulář žádosti o zabezpečování jakosti

Příloha 3

CERTIFIKÁT SHODY

Certifikát shody uvádí dva aspekty:

- dodávka splňuje požadavky nebo je přesně známo, v jakých ohledech nejsou požadavky splněny (povolení odchylky či výjimky z požadavku na jakost);

- dodávka byla předmětem zabezpečování jakosti podle příslušné žádosti o zabezpečování jakosti.

První aspekt uvede dodavatel a druhý zástupce vojenské správy. Uvedení prvního aspektu bude předcházet uvedení druhého aspektu.

Certifikát shody minimálně uvádí:

- podrobné údaje o zmocniteli a zmocněnci (tj. kontaktní místo, telefonní číslo, číslo faxu atd.);

- čísla smluv:

a) mezi odběratelem a dodavatelem;

b) mezi dodavatelem a subdodavatelem;

- požadavky specifikované v žádosti o zabezpečování jakosti;

- jednoznačný popis a množství dotyčného výrobku;

- seznam příslušných povolení odchylek a výjimek z požadavku na jakost.

Certifikát shody je součástí této přílohy.

Formulář certifikátu shody

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 03.05.2000 Aktuální znění (exportováno 19.01.2021 03:50)
0. 03.05.2000 Vyhlášené znění