Sdělení č. 49/2000 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 1/1999 Společného výboru Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2000-49
Datum vyhlášení 31.05.2000
Uzavření smlouvy 13.12.1999
Platnost od 01.03.2000
Aktuální znění 01.03.2000

49

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. prosince 1999 bylo v Rize podepsáno Rozhodnutí č. 1/1999 Společného výboru Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou.

Rozhodnutí vstoupilo v platnost na základě svého článku 2 odst. 2 dne 1. března 2000.

Anglické znění a český překlad Rozhodnutí se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

ROZHODNUTÍ Č. 1/1999

SPOLEČNÉHO VÝBORU DOHODY O VOLNÉM OBCHODU MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A LOTYŠSKOU REPUBLIKOU

SPOLEČNÝ VÝBOR,

Majíce na zřeteli Dohodu o volném obchodu mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou podepsanou v Rize dne 15. dubna 1996 a Protokol 3 týkající se definice pojmu „původní výrobky“ a metod administrativní spolupráce k této Dohodě,

Berouce v úvahu ustanovení článků 35, 36 a 38 Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou;

Vzhledem k tomu, že je třeba upravit definici pojmu „původní výrobky“ k zajištění správného fungování rozšířeného systému kumulace, který umožňuje použití materiálů původních v Evropském společenství, Polsku, Maďarsku, České republice, Slovenské republice, Bulharsku, Rumunsku, Lotyšsku, Litvě, Estonsku, Slovinsku, Turecku, Evropském hospodářském prostoru (dále uváděné jako EEA), Islandu, Norsku a Švýcarsku;

Vzhledem k tomu, že je účelné revidovat články týkající se částek kvůli zohlednění vstupu v platnost euro;

Vzhledem k tomu, že je třeba brát v úvahu změny ve výrobních postupech a nedostatky určitých surovin, je nutno provést některé úpravy v seznamu požadavků na opracování a zpracování, kterému musí být podrobeny nepůvodní materiály za účelem získání statusu původu,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Protokol 3 týkající se definice pojmu „původní výrobky“ a metod administrativní spolupráce se tímto mění následovně:

1. V článcích 21 a 26 se slovo „Ecu“ nahrazuje slovem „euro“.

2. Článek 30 se nahrazuje tímto:

„Článek 30

Částky vyjádřené v euro

1. Částky v národní měně vyvážející Strany odpovídající částkám vyjádřeným v euro stanoví vyvážející Strana a sdělí je dovážející Straně.

2. Jestliže tyto částky převyšují odpovídající částky stanovené dovážející Stranou, tato Strana je uzná za předpokladu, že výrobky jsou fakturovány v měně vyvážející Strany. Jsou-li výrobky fakturovány v měně některé ze zemí uvedených v článku 4, uzná dovážející Strana částku oznámenou touto zemí.

3. Částky vyjádřené v kterékoli národní měně jsou ekvivalentem této národní měny vůči euro podle kursu platného první pracovní den měsíce října roku 1999.

4. Částky vyjádřené v euro a jejich ekvivalenty v národních měnách Stran budou revidovány Společným výborem, pokud o to požádá jedna ze stran. Při revizi Společný výbor zajistí, aby nedošlo ke snížení částek vyjádřených v národních měnách, a posoudí potřebu zachování účinků těchto limitů v reálných hodnotách. K tomuto účelu může rozhodnout i o úpravě částek vyjádřených v euro.“.

3. Příloha II se pozměňuje následujícím:

a) pravidlo pro číslo HS 1904 se nahrazuje tímto:

Číslo HSPopis výrobkuOpracování nebo zpracování nepůvodních materiálů nezbytné pro získání statusu původu
(1)(2)(3) nebo(4)
1904Výrobky z obilí získané bobtnáním nebo pražením (např. pražené kukuřičné vločky - corn flakes);
obiloviny (jiné než kukuřice) v zrnech nebo ve formě vloček nebo jinak zpracovaná zrna (kromě mouky a krupice), předvařené nebo jinak připravené, jinde neuvedené ani nezahrnuté
Výroba:
- z materiálů nezařazených v čísle 1806;
- v níž všechny použité obiloviny a mouka (vyjma tvrdou pšenici a výrobky z ní a kukuřici odrůdy Zea Indurata) musí být zcela získány;1)
- v níž hodnota jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny výrobku ze závodu
1) Výjimka týkající se kukuřice odrůdy Zea Indurata se použije do 31. 12. 2002.

b) pravidlo pro číslo HS 2207 se nahrazuje tímto:

2207Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu 80 % vol nebo více; ethylalkohol a ostatní destiláty denaturované, s jakýmkoliv obsahem alkoholuVýroba:
- používající materiály nezařazené v číslech 2207 nebo 2208,
- v níž všechny použité hrozny a jakékoli materiály vyrobené z hroznů musí být zcela získány, nebo za předpokladu, že všechny ostatní použité materiály jsou již původní, lze použít arak do výše 5 % objemových

c) pravidlo pro kapitolu 57 se nahrazuje tímto:

kapitola 57Koberce a jiné textilní podlahové krytiny:
- Z vpichované plstiVýroba z:7)
- přírodních vláken nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
Avšak:
- polypropylenové hedvábí čísla 5402, nebo
- polypropylenová vlákna čísla 5503 nebo 5506,
nebo
- polypropylenový kabel čísla 5501, jejichž délková hmotnost je pro každé hedvábí nebo vlákno menší než 9 decitex, lze použít za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 40 % ceny výrobku ze závodu Jutová tkanina může být použita jako podložka
- Z jiné plstiVýroba z:7)
- přírodních vláken nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání,
nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
- Z ostatních textilních materiálůVýroba z:7)
- příze z kokosových nebo jutových vláken,
- syntetické nebo umělé příze,
- přírodních vláken, nebo
- chemických střižových vláken, nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání
Jutová tkanina může být použita jako podložka

d) pravidlo pro číslo HS 8401 se nahrazuje tímto:

ex 8401Jaderné palivové článkyVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku1)Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny výrobku ze závodu

1) Toto pravidlo se použije do 31. 12. 2005.

e) mezi pravidla pro čísla HS 9606 a 9612 se vkládá následující pravidlo:

9608Kuličková pera; popisovače, značkovače a zvýrazňovače s plstěným hrotem nebo jiným pórovitým hrotem; plnicí pera s perem a jiná plnicí pera; rydla pro rozmnožovače; patentní tužky; násadky na pero, držátka na tužku a podobné výrobky; části a součásti těchto výrobků, včetně ochranných krytů a příchytek, vyjma výrobků čísla 9609Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Avšak hroty per zařazené ve stejném čísle mohou být použity.

Článek 2

1. Toto Rozhodnutí vstoupí v platnost dne 1. ledna 2000 za předpokladu, že si před tímto datem Strany vymění diplomatické noty potvrzující jeho schválení vládou příslušné Strany.

2. V případě, že toto Rozhodnutí nevstoupí v platnost podle odstavce 1 tohoto článku, vstoupí v platnost první den měsíce následujícího po obdržení pozdější diplomatické noty potvrzující jeho schválení vládou příslušné Strany.


Dáno v Rize dne 13. prosince 1999 ve dvou původních vyhotoveních v jazyce anglickém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Představitel České republiky:
Ing. Jiří Maceška v. r.
náměstek ministra průmyslu a obchodu

Představitel Lotyšské republiky:
Ilga Preimate v. r.
úřadující státní tajemnice Ministerstva hospodářství

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.03.2000 Aktuální znění (exportováno 25.09.2020 15:30)
0. 01.03.2000 Vyhlášené znění