Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou

Předložení návrhu 11.12.2020
Poslední změna 31.12.2020
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu

Cíle návrhu

Nařízení vlády upravuje systém záruk poskytovaných Exportní garanční a pojišťovací společností, a.s. za splacení úvěrů poskytovaných bankami proexportně orientovaným vývozcům, výrobním a obchodním podnikům, jež se potýkají s nedostatkem své likvidity v důsledku nepříznivé ekonomické situace způsobené pandemií onemocnění COVID-19 s tím, že záruka bude poskytnuta nejpozději do 31. prosince 2020. Nařízení vlády mimo jiné upravuje účel a rozsah záruk, podmínky jejich poskytnutí, výši krytí nesplacené úvěrové jistiny a postupy vyplácení peněžních prostředků ze státního rozpočtu ve prospěch exportní pojišťovny z titulu poskytování záruk. Návrhem nařízení má dojít k prodloužení možnosti čerpat úvěry a to do 30. 6. 2021, prodloužení možnosti úvěr splatit, úprava výše krytí nesplacené úvěrové jistiny na 90% případně 80% pro společnosti s horším ekonomickým ratingem a přehodnocení způsobilosti žadatele splatit dluh ve vztahu k prodlení s plněním vlastních závazků ze 21 dnů na 30.

Historie procesu

Vláda

11.12.2020Předložen návrh, bez připomínkového řízenítext, odůvodnění, znění
14.12.2020Projednáno vládou, schválenotext

Sbírka zákonů

31.12.2020Vyhlášeno ve Sbírce zákonůnařízení vlády č. 579/2020 Sb. v částce č. 238