Návrh zákona, kterým se mění zákon o dráhách a zákon o správních poplatcích

Předložení návrhu 07.11.2019
Poslední změna 15.12.2020
Stav návrhu Ve Sněmovně v 1. čtení přikázáno výborům
Předkladatel Ministerstvo dopravy

Cíle návrhu

Novela nově podrobně upravuje postavení a činnosti oznámených a určených subjektů, které provádějí posuzování shody prvků interoperability a subsystémů s technickými požadavky. Soulad subsystémů se stanovenými požadavky a provedené posouzení shody budou předpokladem pro jejich uvedení na trh nebo do provozu. K dráhám celostátním nebo regionálním bude vydáván průkaz způsobilosti dráhy, k drážním vozidlům bude vydáváno povolení k jejich uvedení na trh nebo povolení typu vozidla. Zakotvuje se proces schvalování evropského systému řízení železniční dopravy. Novela zákona dále s cílem zajistit bezpečnost železniční dopravy zakotvuje nové povinnosti provozovatelů drah a dopravců, stanoví zásady pro vydávání, změnu a odebírání osvědčení bezpečnosti provozovatele dráhy a osvědčení dopravce, nově stanoví pravidla údržby drážních vozidel osobou splňující stanovené požadavky, dílčím způsobem doplňuje právní úpravu šetření příčin mimořádných událostí a stanoví požadavek na zajištění školení zaměstnanců provozovatele dráhy a dopravce.

Historie procesu

Vláda

07.11.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění
05.12.2019Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění, připomínky
22.06.2020Projednáno vládou, schválenotext, vyhlášky, transpozice, znění

Poslanecká sněmovna

24.06.2020Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
15.12.2020Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím