Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách

Předložení návrhu 10.01.2019
Poslední změna 04.06.2019
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo dopravy

Cíle návrhu

Návrh umožňuje, aby byla technická způsobilost neharmonizovaných plavidel, která podléhají vyhlášce o vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách, ověřena podle evropské normy ES-TRIN a aby bylo možné takovému plavidlu vystavit osvědčení EU, které je platné ve všech státech EU a EHP. V aktuálním textu absentuje speciální úprava pro závodní plavidla, která byla v původním legislativním návrhu obsažena formou výjimky z vyhlášky, což bylo shledáno jako nesouladné se zákonným zmocněním. Nová koncepce úpravy závodních plavidel zakotví úpravu výjimky z některých požadavků, které se budou vztahovat též na plavidla výrobcem určená a označená výhradně pro závodění. Důvodem je skutečnost, že technické požadavky na závodní plavidla stanovené mezinárodními sportovními organizacemi se někdy nemusí přesně shodovat s požadavky stanovenými ve vyhlášce o vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách a přitom neohrožují zdraví a život osob, majetek nebo životní prostředí. V souvislosti s novelou zákona o vnitrozemské plavbě je upravována také problematika doby platnosti osvědčení. Předkladatel navrhuje sjednotit délky platnosti osvědčení podle povahy plavidla na 5 a 10 let. V případě nových plavidel tak bude doba platnosti 10 let a v případě plavidel v provozu bude doba platnosti osvědčení 5 let. Oproti stávajícímu stavu tak dojde k prodloužení doby platnosti osvědčení uvedených plavidel o jeden rok, resp. dva roky v případě nových plavidel. Dále se vypouští ustanovení o hmotnosti plavidla, protože z praxe vyplynulo, že pro stanovení vícečlenné posádky na plavidle je významnější délka plavidla než jeho hmotnost. V návaznosti na to se také upravuje mezní plocha plachet. Nově je stanovena přechodná doba pro uvedení některých zařízení na stávajících plavidlech do souladu se stanovenými požadavky.    

Historie procesu

Vláda

10.01.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění, ria
31.01.2019Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, transpozice, znění, ria, připomínky
23.05.2019Projednáno, schváleno k vydánítext

Sbírka zákonů

04.06.2019Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 138/2019 Sb.