Pl. ÚS 45/05 #1Usnesení ÚS ze dne 02.02.2010

Pl.ÚS 45/05 ze dne 2. 2. 2010

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy Pavla Rychetského a soudců Stanislava Balíka, Vlasty Formánkové, Vojena Güttlera, Pavla Holländera, Ivany Janů, Vladimíra Kůrky, Dagmar Lastovecké Jiřího Muchy, Jana Musila, Jiřího Nykodýma, Miloslava Výborného, Elišky Wagnerové a Michaely Židlické ve věci návrhu skupiny 43 poslanců Parlamentu České republiky, právně zastoupených Prof. JUDr. Alešem Gerlochem, CSc., advokátem se sídlem v Praze, Botičská 4, na zrušení ustanovení § 448 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, za účasti Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a Senátu Parlamentu České republiky jako účastníků řízení, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

1. Návrhem došlým Ústavnímu soudu dne 21. října 2005 se domáhala skupina 43 poslanců zrušení ustanovení § 448 odst. l zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) v tehdy platném znění, (dále jen "trestní řád"), tvrdíc, že uvedené ustanovení je v rozporu s ústavním pořádkem České republiky, a to konkrétně s ustanoveními čl. 1 odst. 2 Ústavy České republiky (dále jen "Ústava"), čl. 10 Ústavy, čl. 81 Ústavy, čl. 90 větou druhou Ústavy, čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"), čl. 38 odst. 1 Listiny a čl. 40 odst. 1 Listiny, čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen "Úmluva") a čl. 14 odst. 1 Mezinárodního paktu o občanských politických právech (dále jen "Pakt").

2. Napadené ustanovení trestního řádu v době podání návrhu znělo:

"§ 448

Předání trestní věci do ciziny

(1) Je-li vedeno trestní řízení

a) pro trestný čin spáchaný na území České republiky a z jeho spáchání je podezřelá osoba, která je občanem cizího státu, nebo

b) pro trestný čin spáchaný touto osobou na území cizího státu,

může Nejvyšší státní zastupitelství a po podání obžaloby Ministerstvo spravedlnosti předat trestní řízení příslušnému orgánu cizího státu, jehož je osoba podezřelá ze spáchání tohoto trestného činu občanem, nebo na jehož území měl být tento trestný čin spáchán."

3. Ústavní soud si vyžádal vyjádření Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a Senátu Parlamentu ČR.

4. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR ve svém vyjádření zejména odkázala na důvodovou zprávu k § 448 trestního řádu v podobně, jakou bylo toto ustanovení do trestního řádu doplněno zákonem č. 539/2004 Sb., a podotkla, že v průběhu projednávání tohoto návrhu zákona v Poslanecké sněmovně nebyl podán žádný pozměňovací návrh měnící ustanovení § 448 trestního řádu.

5. Senát Parlamentu ČR ve svém vyjádření vyslovil názor, že příslušná novela č. 539/2004 Sb. byla "vnímána jako pouhá legislativní redakce dosavadní úpravy, která je svým dlouhodobým užíváním prověřena co do funkčnosti i ústavní konformity".

6. Napadené ustanovení § 448 odst. 1 bylo následně novelizováno čl. I. odst. 36 zákona č. 457/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

7. Ustanovení § 448 nyní platného trestního řádu upravující předání trestního řízení do ciziny zní takto:

"§ 448

Předání trestního řízení do ciziny

(1) Trestní řízení pro trestný čin spáchaný na území České republiky, z jehož spáchání je podezřelá osoba, která je občanem cizího státu, nebo pro trestný čin spáchaný touto osobou na území cizího státu, lze předat do cizího státu, jehož je podezřelá osoba občanem nebo na jehož území měl být trestný čin spáchán.

(2) Předání trestního řízení do cizího státu je možné pouze na základě žádosti státního zástupce a po podání obžaloby na základě žádosti soudu. Žádost o převzetí trestního řízení předloží státní zástupce Nejvyššímu státnímu zastupitelství, po podání obžaloby soud Ministerstvu spravedlnosti.

(3) Nejvyšší státní zastupitelství žádost státního zástupce a Ministerstvo spravedlnosti žádost soudu o převzetí trestního řízení přezkoumají zejména s ohledem na podmínky a náležitosti vyplývající z tohoto zákona nebo mezinárodní smlouvy a požadavky vyplývající z dosavadního vzájemného styku a zašlou ji do cizího státu, pokud ji nevrátí spolu s uvedením důvodů, ze kterých jí nebylo možné do cizího státu zaslat. V souvislosti s přezkoumáním žádosti o převzetí trestního řízení může Nejvyšší státní zastupitelství požádat státního zástupce a Ministerstvo spravedlnosti soud o nezbytné opravy a doplnění.

(4) Stanoví-li vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, přímý styk justičních orgánů při předávání trestního řízení, může žádost o převzetí trestního řízení orgánu cizího státu zaslat přímo státní zástupce nebo po podání obžaloby soud.

(5) Rozhodl-li orgán dožádaného státu o převzetí trestního řízení, nelze na území České republiky pokračovat v trestním řízení pro trestný čin, pro který bylo trestní řízení předáno, nebo nařídit výkon trestu uloženého za čin, pro který bylo trestní řízení předáno.

(6) Orgány České republiky však mohou v trestním řízení pokračovat nebo nařídit výkon trestu, jestliže dožádaný stát

a) oznámí, že ve věci nebude konat řízení,

b) dodatečně odvolá své rozhodnutí o převzetí trestního řízení,

c) oznámí, že v řízení nebude pokračovat, nebo řízení ukončí, nebo

d) přes opakované dotazy a přes upozornění, že orgány České republiky mohou v trestním řízení pokračovat nebo nařídit výkon trestu, neoznámí své rozhodnutí, zda trestní řízení přebírá."

8. Z uvedeného vyplývá, že napadené znění § 448 odst. 1 trestního řádu bylo novelizováno a že novelizované znění, jehož ústavní konformita nebyla u Ústavního soudu napadena, umožňuje předání trestního řízení do ciziny pouze na základě žádosti orgánu činného v trestním řízení, tedy v intencích toho, co uvádějí navrhovatelé v návrhu jako ústavně konformní řešení. Novela nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2009.

9. Za dané situace Ústavní soud poté, kdy napadené ustanovení § 448 odst. 1 trestního řádu pozbylo platnosti, řízení podle § 67 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, v platném znění, zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 2. února 2010

Pavel Rychetský, v. r.

předseda Ústavního soudu