Pl. ÚS 40/03Usnesení ÚS ze dne 22.09.2003 K průběhu referenda o přistoupení ČR k EU

Pl.ÚS 40/03 ze dne 22. 9. 2003

K průběhu referenda o přistoupení ČR k EU

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud ČR rozhodl dne 22. září 2003 v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Pavla Varvařovského a soudců JUDr. Miloslava Výborného a JUDr. Evy Zarembové ve věci návrhu J.B., bez právního zastoupení, na vydání rozhodnutí o tom, zda postup při provádění referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii je v souladu s ústavním zákonem o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii nebo se zákonem vydaným k jeho provedení, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Návrhem doručeným Ústavnímu soudu dne 12. 8. 2003, označeným jako návrh "o zrušení platnosti výsledků referenda ze dne 13. a 14. června 2003", se navrhovatel domáhal, aby, jak vyplývá z jeho obsahu, Ústavní soud nálezem vyslovil, že postup při provádění referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii nebyl v souladu s ústavním zákonem č. 515/2002 Sb., o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii, a zákonem č. 114/2003 Sb., o provádění referenda, neboť souhlasu se vstupem do Evropské unie bylo dle jeho přesvědčení dosaženo nepoctivým způsobem, za cenu porušení Ústavy České republiky, porušením práva občanů na informace a porušením svobody slova.

Po přezkoumání, zda ústavní stížnost splňuje všechny formální podmínky stanovené zákonem, dospěl Ústavní soud k závěru, že ústavní stížnost je podána po lhůtě stanovené pro její podání. Podle ustanovení § 125d odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), návrh na vydání rozhodnutí o tom, zda postup při provádění referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii je v souladu s ústavním zákonem o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii nebo se zákonem vydaným k jeho provedení, může podat každý občan oprávněný hlasovat v referendu, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, v němž skončilo hlasování v referendu.

V daném případě hlasování v referendu skončilo v sobotu dne 14. června ve 22.00 hodin. Od uvedeného dne započala plynout 10 denní lhůta pro podání návrhu, jež skončila v úterý dne 24. června 2003. Stížnost však byla podána stěžovatelem osobně na podatelnu Ústavního soudu až dne 12. srpna 2003, tudíž evidentně po uplynutí stanovené lhůty. Desetidenní lhůta obsažená v ust. § 125d odst. 1 zákona je nepřekročitelná, její marné uplynutí zákon neumožňuje jakkoliv zhojit, přičemž tímto zákonem je Ústavní soud vázán (čl. 88 odst. 1 a 2 Ústavy České republiky). Protože opožděné podání návrhu bylo zjištěno Ústavním soudem bez jakýchkoliv pochybností, nepožadoval již Ústavní soud odstranění nedostatků podání, spočívajících v absenci povinného právního zastoupení v řízení před Ústavním soudem, a nevyžadoval též prokázání skutečnosti, že stěžovatel je občanem České republiky oprávněným hlasovat v referendu, jakož i odstranění vad podání spočívajících mimo jiné v nesprávném označení účastníků. Opačný postup by byl ryze formalistický.

Na základě výše uvedených skutečností proto Ústavnímu soudu nezbylo, než návrh podle ust. § 43 odst. 2 písm. b) zákona odmítnout a to z důvodu podle ust. § 43 odst. 1 písm. b) zákona.

Proti usnesení Ústavníhosoudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 22. září 2003

JUDr. Pavel Varvařovský

předseda senátu